Управління потенціалом підприємства (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Чопко Н. С.ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41с
ЕКМ-41с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Студенти повинні знати :

– закономірності, принципи та особливості формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємств;

– механізми реалізацій потенціалу підприємств;

– методичні основи управління потенціалом на основі критеріїв вартості та ефективності потенціалу підприємства;

– методичні підходи до визначення резервів розвитку різних видів потенціалу підприємства.

вміти :

– використовувати методичний інструментарій оцінки окремих складових потенціалу підприємства;

– виявляти позитивні і негативні фактори формування та розвитку елементів потенціалу у конкурентному середовищі;

– розробляти заходи щодо розвитку потенціалу підприємства;

– обґрунтовувати рішення щодо максимізації вартості підприємства.

Рекомендована література

  1. Бачевський Б.Є.Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. –К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с.
  2. Гавва В. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Гавва, Е. Божко. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 224 с.
  3. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність / Герасимчук В.Г. – К.: Вища шк., 1995. – 167 с.
  4. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Ращупкіна В.М. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.
  5. Хомяков В.І., Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства. – К.: Кондор, 2007. – 400 с.
  6. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. метод. посіб. / Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 2005. – 261 с.