Управління програмами розвитку національної економіки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Назаркевич І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з питань формування та реалізації програм соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • формування у студентів сучасного економічного світогляду, національної свідомості і гідності у розумінні важливих актуальних проблем розвитку економіки України;
 • освоєння студентами теоретичних та практичних знань для розуміння сучасних аспектів формування та реалізації програм розвитку національної економіки;
 • застосування ефективних засобів у розв’язанні конкретних територіальних завдань на основі програм розвитку;
 • вивчення взаємозв’язку факторів впливу на соціально-економічні та екологічні процеси в регіонах та вибір раціональних способів оптимізації їх програмного проектування;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • сутність та принципи формування програм розвитку національної економіки;
 • сучасні аспекти формування та реалізації програм розвитку національної економіки;
 • якісні і кількісні критерії програмування соціально-економічних систем;
 • економічні, соціально-політичні, екологічні та етичні передумови програмного проекту;
 • проблеми прийняття управлінських рішень в умовах антропогенного тиску, що зростає;

вміти :

 • здійснити оцінку відповідності програм розвитку економіки України до умов сталого розвитку;
 • вибрати в державних економічних програмах оптимальну стратегію переходу України на шлях інноваційного розвитку;
 • запропонувати механізми та інструментарій підвищення ефективності програм розвитку національної економіки.

Рекомендована література

Базова:

 1. Александрова В., Бажал Ю. Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку // Економіка України, 1999. –№ 10.

 2. Берлач А. І. Основи економічної безпеки України – Донецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2007.

 3. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 408 с.

 4. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. К.: Просвіта, 2001. – 300 с.

 5. Геєць В. М. та ін. Трансформація моделі економіки України: ідео­логія, протиріччя, перспективи. — К.: Логос, 1999. — 500 с.

 6. Горбулін В. П., Гоєлов О. Ф., Лисцин Г. М. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної безпеки України // Ж-Л „Стратегічна панорама” – http://www.rada.gov.ua

 7. Гринів Л. С. Концептуальні засади просторової парадигми екологічно збалансованої економіки // Регіональна економіка. – 2001. – №4. – С.54-63.

 8. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Львів, 2010. – 156 с.

 9. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія 2006”, 2008.-464с.

 10. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88 с.

 11. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці Уекраїни) / НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88с.

 12. Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України на період до 2011 року від 28.07.2004 р. № 967// www.rada.gov.ua.

 13. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК №11, 2007 р.

 14. Долішній М. І., Кравців В. С., Гринів Л. С. Концепція соціально-економічного розвитку Карпатського регіону. – Львів: ІРД НАН України, 1994. – С.33-38.

 15. Економіка України. Десять років реформ. Львів, ЛНУ, 2001. – 495 с.

 16. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

 17. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозування: Фенікс, 2003. – 1008 с.

 18. Європейська хартія територіального устрою // Бюлетень ЄЕК ООН -Женева.

 19. Європейська хартія територіального уструю // Бюлетень СЕК ООН – Женева.

 20. Заболоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. – Львів: Львів. банк. Коледж НБУ, 1997. – 580 с.

 21. Закон України „Про державні цільові програми” // Урядовий кур’єр. 2004, 21 квітня.

 22. Закон України „Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках” від 07.02.2002 р. № 3022-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 24. – Ст. 166, http://zakon.rada.gov.ua

 23. Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 338, www.zakon1.rada.gov.ua.

 24. Закон України від 23 березня „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – С. 95.

 25. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

 26. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна. К., „Знання”, 2006. -367с.

 27. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 12 липня 2006 р. № 396-р „Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки”. Інтернет-ресурс – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=396-2006-%F0

 28. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки від 26.04.03 № 634 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 181. – Ст. 847, http://www.rada.gov.ua

 29. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки від 26.04.03 № 634 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 181. – Ст. 847, www.rada.gov.ua

 30. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії. Верховної Ради України 28.06.96 № 254/ 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

 31. Концептуальні засади регіональної політики України // Матеріали конференції. Київ, 8 жовтня 1999 р. – С. 41.

 32. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Дзеркало тижня. – 1997. – №2-3.

 33. Концепція державної промислової політики від 29.02.1996 р. № 272 // www.rada.gov.ua.

 34. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; Кер. проекту В. М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

 35. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; Кер. проекту В. М. Геєць. – Логос, 1999. – 56 с.

 36. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року // Міністерство транспорту та зв’язку України. – www.mintrans.gov.ua.

 37. Кравців В., Гринів Л., Копач М., Кузик С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Монографія, Л., ІРД, 1999. – 78 с.

 38. Л. Д. Загвойська, Т. Є. Маселко, М. М. Якуба „Економічний аналіз інвестиційних проектів”. Л. „Афіша”, 2006.

 39. Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. – К.: Текст, 2006.

 40. Ліснічук О. Національні інтереси України: пошук концепції // Нова безпека, 2001, №1.

 41. Методичні підходи до компонентної оцінки елементів національного багатства // РВПС України НАН України: Наук, керівн. розробки Санаєв В.Г. К., 1995. -18 с.

 42. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання – http://www.rada.gov.ua

 43. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання – http://www.rada.gov.ua

 44. Механізм структурних зрушень в економіці України: Монографія / За ред. В. І. Кононенка. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288 с.

 45. Михасюк І. Економічна безпека країни в умовах глобалізації – Львів, 2001.

 46. Михасюк І. Р., Побурко Я. О., Яцура В. В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. – К., 1995. – С. 99-199.

 47. Михасюк І., Бочан І. Державний менеджмент. Л-Жешув, НВФ „Українські технології”, 2003. – 139 с.

 48. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – С. 348-399.

 49. Мішина І. Г. Економічна безпека в умовах ринкової трансформацій – Донецьк: , 2007.

 50. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002. – № 247 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку”.

 51. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції під 29 липня 2002. — № 247 „Про затвердження методичних рекомендацій формування регіональних стратегій розвитку”.

 52. Наказ Міністерства економіки України від 15.08.2007 р. №944/14211 „Про затвердження порядку обліку державних цільових програм”.

 53. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України „Про затвердження Галузевої програми енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті на 2006-2010 роки” від 09.02.2006 р. № 114 // Міністерство транспорту та зв’язку України. – www.mintrans.gov.ua.

 54. Національна енергетична стратегія України до 2030 року. Офіційний сайт Міністерства палива та енергетики України, www.mpe.kmu.gov.ua

 55. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління.– К.: Держкомстат України, 2000. – 174 с.

 56. Основні положення політики розвитку Європейського простору // бюлетень ЄЕК ООН – Женева.

 57. Перехідна економіка / За ред. д.е.н., академіка HAH України Гейця В.М. – К., „Вища школа”, 2003 – 592 с.

 58. Положення „Про Міністерство економіки України”, затверджене Указом Президента України від 23 жовтня 2000 №1159/2000 // Офіційний вісник України від 10.11.2000 р., №43, стор. 46, ст. 1826 та http://www.rada.gov.ua

 59. Поплавський М. Макроекономіка перехідного періоду: український контекст. – К.: Техніка, 1999. – 336с.

 60. Портер, Майкл. Е. Конкуренція: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с.

 61. Послання Президента України до ВРУ. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки// Урядовий кур’єр. – №100, від 04.06.2002 р.

 62. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, на 2004 рік” від 16.01.2004 р. № 45 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Т. 1. – Ст. 62, www.rada.gov.ua.

 63. Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки” від 28.07.2003 р. № 1174 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 131. – Ст. 1628, www.zakon1.rada.gov.ua.

 64. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011 роки” від 18.04.2005 р. № 516 // www.zakon1.rada.gov.ua.

 65. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року” від 18.09.2007 р. № // www.zakon1.rada.gov.ua, www.industry.kmu.gov.ua.

 66. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках” від 12.05.2004 р. № 612 // Законодавство України. – www.zakon1.rada.gov.ua.

 67. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Комплексну програму розвитку внутрішнього ринку” від 04.12.2001 р. № 1635 // www.zakon1.rada.gov.ua.

 68. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”.

 69. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”.

 70. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 року „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціальної і розвитку та складання проекту держбюджету”.

 71. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 року „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держбюджету”.

 72. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”.

 73. Проблеми сталого розвитку. – К.: БМТ, 1998. – 402 с.

 74. Прогнозирование и планирование экономики // Под. ред. В.И. Борисевича, Т.А. Кондуровой. – Минск: Экоперспектива, 2000. – С. 376.

 75. Прогнозування і розробка програм: Метод, посібник // В.Ф. Беседіна. – К.: Наук, світ, 2000. – 468 с.

 76. Програма „Українське вугілля” від 19.09.2001 р. № 1205 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – Ст. 1731, www.zakon1.rada.gov.ua.

 77. Програма інтеграції України до Європейського союзу в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки / Під ред.. Шевчука В.Я. – К., 1999. –16с.

 78. Програма інтеграції України до Європейського союзу в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки / Під ред.. Шевчука В.Я. – К., 1999. – 16 с.

 79. Програма розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. №475 // Офіційний вісник України. – 2003. – №15. – С. 665.

 80. Проект Закону України про Концепцію переходу України до сталого розвитку, реєстраційний №3234 від 25.04.2000, внесений Кабінетом Міністрів України.

 81. Прохня В.М. Моделювання економіки. Запоріжжя, 2001. – 382 с.

 82. Регіональна політика: методологія, методи, практика/ НАН України, ІРД: За ред. акад. НАН України М.І. Долішнього – Л., 2001 – 700с.

 83. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.03.2009 р. „Про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм”.

 84. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки” від 11.06. 2003 р. № 351-р // Законодавство України. – www.zakon1.rada.gov.ua.

 85. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер. з фр. — К.: Основи, 1995.

 86. Соболь С. Предпринимательство (начало бизнеса). — К., 1994.

 87. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). „Шляхом європейської інтеграції” / За ред. А.С. Гальчинського і В.М. Гейця. К., Міністерство з економіки та з питань європейської інтеграції України, К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 88. Тарасов В. К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. — Л.: Машиностроение, 1989.

 89. Теория и практика антикризисного управления / Под ред. С. Г. Беляева и
  В. И. Кошкина. — М.: Закон и право, 1996. — С. 339.

 90. Указ Президента України „Про Стратегію економічного і соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 роки” //Урядовий кур’єр. 2004, 7 травня.

 91. Україна – 2010. Програма стратегічного розвитку. – К., 1999.

 92. Управление программами и проектами: (Модульная программа для менеджеров) / М. Л. Разу и др. — М.: ИНФРА—М., 2000. — 320 с.

 93. Челноков В. А. Автоматизированная система программно-целевого управления. — М.: АНХ при СМ СССР, 1980.

 94. Mintzberg H. Strategy in Three Models. California Management Rewiew, 1984.

Допоміжна:

 1. Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами: Науч.-практ. издание. — Сер.: Инфляция в России на пороге XXI века. — М.: СИНТЕГ–ГЕО, 1997.
 2. Бушуев С. Д., Морозов В. В. Динамическое лидерство в управлении проектами. — К.: УАУП, 1999. — 311 с.
 3. Воропаев В. И. Управление проектами в России: Основные понятия. История. Достижения. Перспективы. — М.: Аланс, 1998. — 230 с.
 4. Мир управления проектами: Основы, методы, организация, применения / Пер. с англ.; под ред. Х. Решке, Х. Шепле. — М.: Аланс, 1994. — 304 с.
 5. Управление программами и проектами: (Модульная программа для менеджеров) / М. Л. Разу и др. — М.: ИНФРА—М., 2000. — 320 с.
 6. Управление проектами: Зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др. — СПб.: Два-Три, 1993. — 446 с.
 7. Управление проектами: Справочник для профессионалов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, С. А. Титов и др. — М.: Высш. шк., 2001. — 875 с.
 8. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник / Ред. В. Д. Шапиро. — М.: Высш. шк., 2000. — 379 с.
 9. Управление проектами: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Шапи­ро. — СПб.: Два-Три, 1996. — 610 с.
 10. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, PMI Publishing Division, 1996.
 11. Celeland D. Project Management: Strategic Design and Implementation. — N. Y., 1989.
 12. Harrison, Advanced. Project Management. — Gawer Publishing, 1992.
 13. Kerzner H. Project Management, 2-nd Ed. — Van Nastrand Reinhold Company, 1992.
 14. Lach, Dennis. Project Management. — Gawer Publishing Co Ltq., 1988.
 15. Turner, J. Rodney. The Handbook of Project-Based Management. New York. — N.Y.: McGraw-Hill, 1992.