Управління знаннями (073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКММ-51сдоцент Грищук А. М.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок з процесів управління знаннями, зокрема, знайомство з основними поняттями, концепціями, технологіями управління знаннями в організації, визначення значення та ролі знань в управлінні сучасним підприємством. Завдання вивчення дисципліни полягають в освоєнні студентами теоретико-методологічні основи управління знаннями в організаціях і суспільстві.

 

Результати навчання:

 

  • знати:

– методи, технології, техніки роботи із знаннями та гносеологічні особливості отримання і використання знань;

– концептуальні і технологічні основи розробки та впровадження систем управління знаннями в організаціях і суспільстві;

– особливості формування інтелектуального, кадрового потенціалу, що заснований на знаннях;

– особливості функціонування механізму державного управління при формуванні системи знань і їх використанні в умовах глобалізації.

 

  • вміти:

– використовувати свої здібності щодо формування і використання необхідних знань в рамках реалізації покладених завдань;

– розкривати суперечності і тенденції в розвитку сучасної системи знань, розуміти роль і місце держави, органів управління у сфері формування і використання знань, їх впливу на суспільний розвиток;

– аналізувати існуючі погляди на природу знань і використання людського чинника в системі управління знаннями;

– використовувати сучасні методи і технології управління процесами формування і використання знань із практики, ухвалювати рішення на основі знань, організовувати ефективний менеджмент знань в організації;

Рекомендована література

Основна література
1. Вавжиняк Б. І. Управління знаннями – виклик майбутнього. URL: http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html
2. Верба В. А., Гребешкова О. М. Система управління знаннями підприємства: конфігурація та детермінанти. Формування ринкової економіки. Вип. 21. К.: КНЕУ, 2009. С. 68—76.
3. Гребешкова О.М., Шевчук Н.В. Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект. Вчені записки. К.: КНЕУ, 2012. № 14. Ч. 1. С. 106—114.
4. Добровінська Я.В., Ситник Н.І. Розроблення системи управління знаннями на підприємстві: збірник тез І Міжнар. наук.-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (м. Київ, 23 квітня, 2020 р.). С. 166-167. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
5. Звіт II Міжнародна HR конференція “Knowledge Management/ Управління знаннями” 23–24 лютого 2006 р., м. Київ. URL: http://www.management.com.ua/events/km_23-02-2006.html.
6. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Механізм управління знаннями в організації в контексті її ринково орієнтованого інноваційного розвитку. Маркетинг і цифрові технології. 2019. Т.3. №1. С. 7-20.
7. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 356 с.
8. Приймак В. Управління знаннями: підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с.
9. Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін.]; за заг. А. П. Наливайка. К.: КНЕУ, 2014. 445 с.
10. Україна у вимірі економіки знань: монографія / за ред. В. М. Геєця. К.: Основа, 2006. 592 с.
11. Управління знаннями та інноваціями: навч. посібник / [А. В. Лобза, А. Л. Бикова, А. П. Гірман, Л. Ю. Семенова О. О. Гетьман та ін.]. Дніпро: УМСФ, 2018. 374 с.
12. Уринцов А.І. Управління знаннями. 2014. URL: https://stud.com.ua/45650/menedzhment/upravlinnya_znannyami
13. Semertzaki Е. Knowledge Management System. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/socialsciences/knowledge-management-system

Додаткова література
1. Allee, Verna. The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997.
2. Amidon, Debra M. Innovation Strategy for the Knowledge Economy: The Ken Awakening. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997.
3. Davenport, Thomas H. Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment. Oxford: Oxford University Press, 1997.
4. Davenport, Thomas H. and Prusak, Laurence. Working Knowledge: Hbw Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
5. Drucker, Peter. Post Capitalist Society. New York: HarperCollins, 1993.
6. Edvinsson, Leif and Malone, Michael. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower. New York: HarperCollins, 1997.
7. Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 1995.
8. Polyani, Michael. The Tacit Dimension. London: Routlcdgc & Kcgan Paul, 1966.
9. Senge, Peter M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1990.
10. Smith, Gordon V. and Parr, Russell L. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets (2nd edn, 1998 supplement). New York’ John Wiley & Sons, 1998.
11. Stewart, Thomas. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Currency/ Doubleday, 1997.
12. Sullivan, Patrick H. Profiling from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation. New York: John Wiley & Sons, 1998.
13. Sveiby, Karl Erik. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1997.
14. Tufte, Edward Rolfe. Envisioning Information. Chesire, Connecticut: Graphics Press, 1990.

Інтернет-ресурси
1. Електронний навчальний курс «Управління знаннями» на платформі електронного навчання ЛНУ ім. І. Франка (Moodle): URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4295
2. Портал управління знаннями: Освітня платформа у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/
3. Сайт Міністерства освіти і науки України: http: // www.mon.gov.ua
4. Сайт Державного комітету статистики України: http: // www.ukrstat.gov.ua
5. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень: http: // www.niss.gov.ua
6. Сайт Український науково-технологічний Центр (НТЦУ): http://www.stcu.kiev.ua
7. Сайт Технопарк «Інститут монокристалів»: http://www.isc.kharkov.com
8. Сайт Технопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»: http://www.yamanouchi.com.ua/
9. Сайт Українська Ассціація Бізнес-інкубаторів та Інноваційних центрів: http://www.NoveKolo.info
10. Сайт Журнал «Інтелектуальний капітал»: http://www.ndiiv.org.ua
11. Сайт Інститут дослідження cвітових технологій Лойола Коледж, Мериленд, США: http://www.itri.loyola.eduстатистика США http: //www.census.gov
12. Сайт Євростат: http: // www.europa.eu.
13. Сайт Технологічні парки Іспанії: http: // www.typicallyspanish.corn

Матеріали

РП_УЗнан._2021-2022

РП_УЗнан.маг_2023-2024
Методичка УЗнан_2022-2023.doc

РП_УЗнан._2022-2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_УЗнан_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_УЗнан_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_УЗнан_2021-2022 н.р.

Завантажити силабус