Управління знаннями (073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКММ-51сдоцент Грищук А. М.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок з процесів управління знаннями, зокрема, знайомство з основними поняттями, концепціями, технологіями управління знаннями в організації, визначення значення та ролі знань в управлінні сучасним підприємством. Завдання вивчення дисципліни полягають в освоєнні студентами теоретико-методологічні основи управління знаннями в організаціях і суспільстві.

 

Результати навчання:

 

 • знати:

– методи, технології, техніки роботи із знаннями та гносеологічні особливості отримання і використання знань;

– концептуальні і технологічні основи розробки та впровадження систем управління знаннями в організаціях і суспільстві;

– особливості формування інтелектуального, кадрового потенціалу, що заснований на знаннях;

– особливості функціонування механізму державного управління при формуванні системи знань і їх використанні в умовах глобалізації.

 

 • вміти:

– використовувати свої здібності щодо формування і використання необхідних знань в рамках реалізації покладених завдань;

– розкривати суперечності і тенденції в розвитку сучасної системи знань, розуміти роль і місце держави, органів управління у сфері формування і використання знань, їх впливу на суспільний розвиток;

– аналізувати існуючі погляди на природу знань і використання людського чинника в системі управління знаннями;

– використовувати сучасні методи і технології управління процесами формування і використання знань із практики, ухвалювати рішення на основі знань, організовувати ефективний менеджмент знань в організації;

Рекомендована література

Базова

 1. Верба В. А., Гребешкова О. М. Система управління знаннями підприємства: конфігурація та детермінанти // Формування ринкової економіки. Вип. 21. К.: КНЕУ, 2009. С. 68—76.
 2. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. М.: Эксмо, 2008. 400 с.
 3. Гребешкова О.М., Шевчук Н.В. Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект // Вчені записки. К.: КНЕУ, 2012. № 14. Ч. 1. С. 106—114.
 4. Звіт II Міжнародна HR конференція “Knowledge Management/ Управління знаннями” 23–24 лютого 2006 р., м. Київ. URL: http://www.management.com.ua/events/km_23-02-2006.html.
 5. К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 2005. 239 с.
 6. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 356 с.
 7. Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін.]; за заг. А. П. Наливайка. К.: КНЕУ, 2014. 445 с.
 8. Україна у вимірі економіки знань: монографія / за ред. В. М. Геєця. К.: Основа, 2006. 592 с.

Допоміжна

 1. Allee, Verna. The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997.
 2. Amidon, Debra M. Innovation Strategy for the Knowledge Economy: The Ken Awakening. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997.
 3. Davenport, Thomas H. Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 4. Davenport, Thomas H. and Prusak, Laurence. Working Knowledge: Hbw Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
 5. Drucker, Peter. Post Capitalist Society. New York: HarperCollins, 1993.
 6. Edvinsson, Leif and Malone, Michael. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower. New York: HarperCollins, 1997.
 7. Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 1995.
 8. Polyani, Michael. The Tacit Dimension. London: Routlcdgc & Kcgan Paul, 1966.
 9. Senge, Peter M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1990.
 10. Smith, Gordon V. and Parr, Russell L. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets (2nd edn, 1998 supplement). New York’ John Wiley & Sons, 1998.
 11. Stewart, Thomas. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Currency/ Doubleday, 1997.
 12. Sullivan, Patrick H. Profiling from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation. New York: John Wiley & Sons, 1998.
 13. Sveiby, Karl Erik. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1997.
 14. Tufte, Edward Rolfe. Envisioning Information. Chesire, Connecticut: Graphics Press, 1990.

 

Інформаційні ресурси

 1. Портал управління знаннями: Освітня платформа у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/
 2. Сайт Міністерства освіти і науки України: http: // mon.gov.ua
 3. Сайт Державного комітету статистики України: http: // ukrstat.gov.ua
 4. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень: http: // niss.gov.ua
 5. Сайт Український науково-технологічний Центр (НТЦУ): http://www.stcu.kiev.ua
 6. Сайт Технопарк «Інститут монокристалів»: http://www.isc.kharkov.com
 7. Сайт Технопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»: http://www.yamanouchi.com.ua/
 8. Сайт Українська Асоціація Бізнес-інкубаторів та Інноваційних центрів: http://www.NoveKolo.info
 9. Сайт Журнал «Інтелектуальний капітал»: http://www.ndiiv.org.ua
 10. Сайт Інститут дослідження cвітових технологій Лойола Коледж, Мериленд, США: http://www.itri.loyola.eduстатистика США http: //www.census.gov
 11. Сайт Євростат: http: // www.europa.eu.
 12. Сайт Технологічні парки Іспанії: http: // www.typicallyspanish.corn

Матеріали

РП_УЗнан.маг_2022-2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_УЗнан_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус