Управлінський облік (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» є вибірковою дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 051 «Менеджмент», яка пропонується в 5-у семестрі в обсязі 4-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є сформувати у студентів знання про обліково-аналітичне забезпечення системи управління підприємством і розвинути навики обґрунтування доцільності прийняття найвигіднішого рішення серед альтернативних.
Навчальний курс побудований на синтезі української та міжнародної практики ведення управлінського обліку. Теми структуровані з урахуванням основних вимог програми Інституту СІМА (Chartered Institute of Management Accountants – Привілейованого Інституту управлінського обліку, Великобританія). Ця програма суттєво відрізняється від інших кваліфікаційних програм у сфері фінансів і обліку тим, що здебільшого зорієнтована на стратегії менеджменту та максимальне задоволення потреб бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
2. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
3. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2008. 440 с.
4. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 480 с.
5. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. 4-те вид. К.: Лібра, 2008. 704 с.
6. Друри К. Управленческий и производственный учет. [пер. с англ. В.Н. Егорова]. 6-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 1423 с.
7. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів. 2-ге вид., доопрац. та допов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 648 с.
8. Струк Н. Управлінський облік: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 103 с. (у електронному форматі).
9. Струк Н. С. Управлінський облік: практикум з управлінського обліку для студентів економічних спеціальностей, 2020. 69с. (у електронному форматі).
10. Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік: підруч. К. : Центр учбової літератури, 2012. 792
Додаткова література:
11. Гончаренко О.О. Управлінський облік: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О. Саюн, Н.В. Рогова – К. : УБС НБУ, 2014. – 415 с.
12. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 272 с
13. Михальська О. Л., Швець В. Г. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат : монографія Київ : Кондор, 2019. 224 с.
14. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія. Київ: УБС НБУ, 2008. 219 с.
15. Партин Г.О., Загородній А. Г. Управлінський облік: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і допов. К.: Знання, 2007, 303 c.

Силабус:

Завантажити силабус