Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка) (122 “Комп’ютерні науки”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Твердохліб І. П.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51сдоцент Твердохліб І. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51сдоцент Твердохліб І. П.

Опис курсу

Метою дисципліни є підготовка фахівців, які б володіли теоретичними та практичними навичками організації інформаційно-ана­літичної діяльності та застосування сучасних технологій її автоматизації у підрозділах конкурентної розвідки підприємств з метою покращення їх економічної безпеки в умовах мінливого ринкового середовища.

Предмет дисципліни – методологія інформаційно-аналітичної діяльності в системі конкурентної розвідки для забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (підприємств, організацій).

Завданням дисципліни є забезпечення:

 • осмислення студентами завдань конкурентної розвідки та морально-етичних засад її здійснення в Україні;
 • засвоєння методології інформаційно-аналітичної діяльності на підприємстві у контексті конкурентної розвідки;
 • формування навичок застосування в аналітичній діяльності сучасних методів і технологій пошуку та опрацювання інформації щодо конкурентів;
 • формування навичок підготовки основних інформаційно-аналітичних документів;
 • ознайомлення зі структурою інформаційного простору всесвітньої мережі Інтернет та можливостями його використання для отримання інформації про конкурентів підприємства;
 • отримання навичок моніторингу Інтернет-середовища за допомогою спеціалізованих інформаційних систем та пошукових серверів;
 • формування умінь щодо застосування інформаційних операцій для інформаційного управління суб’єктами господарювання;
 • ознайомлення з структурою і напрямами діяльності підрозділів конкурентної розвідки на підприємствах;
 • ознайомлення з процесом організації роботи підрозділу конкурентної розвідки підприємства, зокрема у відомих міжнародних компаніях.

Рекомендована література

 1. Ткачук Т.Ю. Конкурентна розвідка: нав. посіб. / Т.Ю. Ткачук. – К: “Магнолія 2006”, 2013. – 295 с.
 2. Додонов А.Г. Конкурентная разведка в компьютерных сетях / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Прищепа, В.Г. Путятин. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – 250 с.
 3. Левкин И.М. Добывание и обработка информации в деловой разведке / И.М. Левкин, С.Ю. Микадзе. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 460 с.
 4. Матвієнко О.В. Консолідована інформація [текст]: нав. посіб. / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014.  – 134 с.
 5. Конкурентная разведка [текст] : учеб. пособие : [в 2 ч.] / под ред. Е.Л. Ющука, А.А. Мальцева ; [авт. кол. : Е.Л. Ющук и др.] ; М-во образования и науки Рос. Феде­рации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2015. – Ч. 1. – 210 с.;  2016 ‒ Ч. 2. ‒ 224 с.
 6. Григорьев А.Н. InfoStream. Мониторинг новостей из Интернет: технология, сис­тема, сервис: научно-методическое пособие. /А.Н. Гри­горьев, Д.В. Ландэ, С.А. Бо­роденков, Р.В. Мазуркевич, В.Н. Пацьора.    К. : ООО “Старт 98”, 2007.  – 40 с.
 7. Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції: Навч. посіб. / С.К. Ревер­чук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук. – К: Знання, 2007. – 271 с.
 8. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08.07.2009 р. №514/2009 //Офіційний вісник Президента України. – 2009. – №20. – С. 18.
 9. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ЧІІ (зі змінами від 13.01.2011 р.) //     – ст. 5-7.
 10. Закон України «Про захист персональних даних»
 11. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 07.06.1996 р.