Виробнича (переддипломна) практика (072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма “Банківський бізнес і фінансові технології”)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Яворська Т. В.
1професор Яворська Т. В.

Опис курсу

Метою виробничої (переддипломної) практики є поглиблення, узагальнення і вдосконалення набутих знань, оволодіння професійним досвідом, компетенціями та збір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи.  Проходження практики студентами відбувається в установах банків або їх філіях на робочих місцях менеджерів різних ланок управління.

Завдання проходження практики – надати студентам-банкірам можливість отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та управління банківською установою, сформувати вміння самостійно приймати стратегічні управлінські рішення з метою забезпечення прибуткової діяльності комерційної структури; обгрунтувати стан розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі; здійснити аналіз обраної теми наукового роботи в установі банку, де студент проходить практику.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістра в результаті проходження практики студенти повинні:

знати: методи моніторингу та аналізу діяльності банківських установ, методи аналізу й оцінки управлінської складової у банку, методи збору статистичних даних; структуру та основні завдання магістерської роботи; об’єкт та предмет дослідження; методики обробки статистичних даних; методологія наукового дослідження

 вміти: систематизувати й аналізувати інформацію про систему управління банківською системою; збирати статистику та аналізувати результати функціонування банківської установи; здійснивши аналіз діяльності банку, формувати його ринкову стратегію; виявляти та використовувати напрями підвищення якості керування; розробляти та оцінювати кадрову політику банку; аналізувати маркетингові інструменти, які використовує банківська установа; вивчати та аналізувати література, зокрема іноземну за обраною науковою проблемою; вміти використовувати програмні засоби для аналізу статистичних даних.

Матеріали

praktuka_metodychka_magist переддипломна

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус