Виробнича практика (072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма “Банківський бізнес і фінансові технології”)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2професор Яворська Т. В.

Опис курсу

Метою виробничої практики є закріплення і поглиблення  набутих теоретичних знань та отримання практичних навиків щодо використання методик, прийомів та процедур управління роботою банківської установи, створення ситуацій успіху та позитивної динаміки у діяльності банку.

Завдання проходження практики – надати студентам-банкірам можливість отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та управління банківською установою, сформувати вміння самостійно приймати стратегічні управлінські рішення з метою забезпечення прибуткової діяльності комерційної структури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістра в результаті проходження практики студенти повинні

знати: методи моніторингу та аналізу діяльності банківських установ, методи аналізу й оцінки управлінської складової у банку, методи збору статистичних даних; структуру та основні завдання магістерської роботи; об’єкт та предмет дослідження; методики обробки статистичних даних; методологія наукового дослідження

вміти: систематизувати й аналізувати інформацію про систему управління банківською системою; збирати статистику та аналізувати результати функціонування банківської установи; здійснивши аналіз діяльності банку, формувати його ринкову стратегію; виявляти та використовувати напрями підвищення якості керування; розробляти та оцінювати кадрову політику банку; аналізувати маркетингові інструменти, які використовує банківська установа; вивчати та аналізувати література, зокрема іноземну за обраною науковою проблемою; вміти використовувати програмні засоби для аналізу статистичних даних.

Матеріали

praktuka_metodychka_ виробнича

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус