Виробнича практика (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6180доцент Гнилякевич-Проць І. З.ЕКН-32с, ЕКН-31с

Опис курсу

Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих маркетологів вимагає закріплення набутих у вузі теоретичних знань практичними навичками роботи на підприємстві. З цією метою студенти в процесі навчання в університеті проходять виробничу практику.

Виробнича практика є обов’язковим компонентом ОП підготовки бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг». Програма Виробничої практики регламентує форми, організацію, проходження практики здобувачів ступеня бакалавр за ОП 075 «Маркетинг». Базою проходження Виробничої практики є підприємства та організації будь-якої форми власності в структурі яких є маркетингові відділи або які провадять маркетингову діяльність. Під час Виробничої практики здобувачів, увага відповідальних за практику повинна акцентуватися на розвитку практичних навиків та творчих здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати рішення та працювати в колективі. У період проходження практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця.

Завдання: Основними виробничої практики є:

 • навчитися використовувати теоретичні знання про методи та прийоми маркетингової діяльності на практиці;
 • оволодіти навичками самостійного збирання економічних фактів і даних та їх наукового узагальнення й дослідження, обґрунтування на його основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання певних актуальних маркетингових проблем;
 • зібрати фондові матеріали для написання і оформлення звіту про виробничу практику;
 • ознайомитися з альтернативними способами вирішення конкретних маркетингових проблем в інших організаціях (установах), на підприємствах.
 • ознайомитись з призначенням, функціями, виробничою і управлінською структурами підприємства;
 • вивчити організації профільної діяльності, ознайомитись з методами організації маркетингових процесів, технологією, засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків;
 • оцінити техніко-технологічної бази основної діяльності, матеріальних активів, обігових коштів, персоналу;
 • ознайомитись з економічними аспектами забезпечення конкурентоздатності профільної діяльності підприємства;
 • оволодіння методами маркетингової діяльності, ознайомлення із здійсненням товарної та цінової політики, організацією просування товарів, плануванням маркетингу та його контролем;
 • розуміння виконаних розрахунків, складених документів, кошторисів (на рекламу, збут і т. п.);
 • розробити рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльності підприємства;
 • запропонувати маркетинговий план діяльності підприємства – бази практики;
 • збір і аналіз інформації по проблемі, самостійно обраній студентом, для подальшого опрацювання в курсових і наукових роботах.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Гнилякевич-Проць І.З. Виробнича практика: Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл: доц. Гнилякевич-Проць І.З.– ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – с. 34

 

Базова література:

 1. Аакер Д. Создание сильных брендов / Пер. с англ. М., 2003.
 2. Амблер Т., Кохинаки Ф. Оценка маркетинговой деятельности //Маркетинг/Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
 3. Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. М.: КУДИЦ‑ОБРАЗ, 2004.
 4. Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства / І.В. Бойчук. – К.:ЦУЛ, 2014. – 620
 5. Ванэкен Б., Бренд-помощь / Пер. с англю СПб.; 2005. Домнин В. Н. Брендинг: Новые технологии в России. 2-е изд. СПб., 2004.
 6. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг. / А.В. Зозулев. – К.: ЦУЛ, 2010. – 572 с.
 7. И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев, Системный бренд-менеджмент.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
 8. Капферер Ж.-Н. Торговые марки: Испытание практикой. Новые реальности современного брендинга / Пер. с франц. М., 2003.
 9. Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу. – М.: Изд-во «Кнорус», 2010.
 10. Кевин Лейн Келлер. Стратегический брэнд-менеджмент создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е издание Пер с англ – М Издательский лом “Вильяме”, 704 с. ил — Парал гит англ., 2015
 11. Кляйн Н. Люди против брендов. М.: Добрая книга, 2003.
 12. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: ЗАО «Олимп‑бизнес», 1999.
 13. Лейни Т. А., Семенова Е. А., Шилина С. А. Бренд‑менеджмент.: М.: Дашков и Ко, 2008. – 134 с.
 14. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
 15. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-tovarna-politika.html
 16. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Нечаєв В.П. – Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2009. – 185 с.
 17. Нильсон Т. Конкурентный брендинг. СПб.: Питер, 2003.
 18. О. Ткачев, Visual бренд. Притягивая взгляды потребителей.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
 19. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с.
 20. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.]/ О.Ф.Оснач, В.П. Пилипчук, Л.П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.
 21. Оценка бизнеса (предприятия): Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Интерреклама, 2003.
 22. Промисловий маркетинг: навч. посібник у структурно-логічних схемах / Попова Л.О., Жегус О.В., Афанасьєва О.П., Олініченко К.С. Харків: ХДУХТ, 2012. 82 с.
 23. Рожков И. Я., Кисмерешкш В. Г. Особенности современного брендинга (зарубежный опыт). М., 2003.
 24. Рожков И. Я., Кисмерешкш В. Г. От брендинга к бренд-билдингу. М., 2004.
 25. Рудая Е.А., Основы бренд-менеджмента: Уч.пособие для студентов вузов М., 2006.
 26. Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки. // Маркетинг в России и за рубежом, 2003 № 4–5.
 27. Стюарт Крейнер, Дез Дирлав., Бренды которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брендов мира / Пер. с англ. СПб.: 2004.
 28. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент / Пер. с англ. СПб., 2003.
 29. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник / О.С. Тєлєтов. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
 30. Управление стоимостью компании: Учебное пособие / Под. ред. МА. Федотова, Т.В. Тазихина, О.Н. Щербакова, Ю.С. Сидоренко, Д.С. Скибо, А.М. Косилов. М.: ФА, кафедра ОД и АУ, 2003.
 31. Ф. И. Шарков , Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг. – М.: Дашков и К*, 2011.
 32. Щербакова О.Н. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на экономической добавленной стоимости // Финансовый менеджмент. 2003. № 1–6.
 33. Эллвуд А. Основы брендинга. 100 приемов повышения ценности товарной марки./ Пер. с англ. М., 2003.
 34. Эллвуд А. Основы брэндинга: 100 приемов. СПб.: Питер, 2003.

 

Допоміжна література:

 1. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
 2. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
 3. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
 4. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 5. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
 6. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 7. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.
 8. Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2002. – 272с.
 9. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки / Пер. с англ.. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 272с.: ил. – (Серия “Маркетинг для профессионалов”)
 10. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В.Б.Колчанова. – Спб.: Питер, 2008. – 800с.
 11. Перция В. Бренд-менеджмент: курс молодого бойца / В. Перция. – СПб. : Питер, 2005. – 264 с.
 12. Прингл Х., Томпсон М. Энергия торговой марки /Пер. с англ. под ред. И.В. Крылова. – СПб.: Питер, 2001. – 288с.
 13. Дж. О’Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. Под ред. Д,О, Ямпольской .- СПб.: Питер, 2001. – 864с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»).
 14. Траут Д. Новое позиционирование / Д. Траут, С. Ривкин. – СПб. : Питер, 2002. –
 15. Логотип и фирменный стиль: Эйри Дэвид- Руководство дизайнера, 2011 г.
 16. В. Д. Курушин. «Графический дизайн и реклама» 2012 г.
 17. Ионова Юлия. Журнал: “Реклама. Теория и практика” 2012 г.
 18. Рубрика: Модели бренд-менеджмент. Практика брендинга
 19. Логотип и фирменный стиль: Эйри Дэвид- Руководство дизайнера, 2011 г.
 20. Лайт Л. Возрождение бренда: Возрождение бренда: шесть принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь вместе с McDonald’s. – М.: Издательство «Символ-Плюс», 2009.
 21. И. И. Решетникова «Формирование и развитие делового имиджа фирмы» 2009 г.
 22. Надо Р. Живые бренды. Новый подход к созданию и продвижению брендов. – М.: ИД Гребенникова, 2009.

 

Інформаційні ресурси

 1. Державний комітет статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Менеджмент від – до http://managementzone.ru/
 3. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua/
 4. Аналітичний медіапортал про ринок реклами, маркетингу, PR в Україні. URL: https://sostav.ua/.
 5. Аналітичний портал про маркетингові комунікації Marketing Media Review. URL: https://mmr.ua/
 6. Веб-сайт Української асоціації маркетингу. URL: http://uam.in.ua .
 7. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL:www.rada.gov.ua .
 8. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської рекламної коаліції. URL: https://vrk.org.ua .
 9. Офіційний веб-сайт Інтернет-видання про творчість, рекламу і дизайн в Україні«ЕдМі». URL : http://www.adme.ua .
 10. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 11. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.
 12. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 13. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html.
 14. «Новый маркетинг» / Науковий журнал / Доступно з http://marketing.web-standart.net/.
 15. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 16. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 17. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

18.       Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua.

Матеріали

МЕТОДИЧКА-ПРАКТИКА-МАРКЕТИНГ-бакалаври 2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус