Виробнича практика освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит»

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Диференційований залік

Опис курсу

Виробничу практику студенти денної та заочної форми навчання проходять чотири тижні згідно з навчальним планом, тобто 6 кредитів (180год) .

Завдання практики – поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навики практичної роботи, зібрати аналітичні матеріали, фінансову інформацію за предметом дослідження для виконання магістерської роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Зарахування студентів на практику і визначення керівників практики від підприємства здійснюється наказом керівника цього підприємства.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком визначеним програмою практики із врахування особливостей функціонування виробничої бази.

Робоча програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня освіти та складається з шести змістових модулів:

1.Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління

2.Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії , елементів облікової політики

3.Оцінка та визначення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

4.Вивчити податкові розрахунки в бухгалтерському обліку та податкову звітність підприємства

5.Оцінка організації і методики аудиту на підприємстві

6. Проведення фінансового аналізу діяльності підприємства

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму