Виробнича практика (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” освітня програма “Банківський бізнес і фінансові технології”)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Опис курсу

Метою виробничої практики є закріплення набутих теоретичних знань та отримання практичних навиків щодо використання методик, прийомів та процедур управління роботою банківської установи.

Завдання проходження практики – надати студентам-банкірам можливість отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та управління банківською установою, сформувати вміння самостійно приймати стратегічні управлінські рішення з метою забезпечення прибуткової діяльності комерційної структури; обгрунтувати стан розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі; здійснити аналіз обраної теми наукового роботи в установі банку, де студент проходить практику.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістра в результаті проходження практики студенти повинні:

знати: методи моніторингу та аналізу діяльності банківських установ, методи аналізу й оцінки управлінської складової у банку, методи збору статистичних даних; структуру та основні завдання магістерської роботи; об’єкт та предмет дослідження; методики обробки статистичних даних; методологія наукового дослідження

вміти: систематизувати й аналізувати інформацію про систему управління банківською системою; збирати статистику та аналізувати результати функціонування банківської установи; здійснивши аналіз діяльності банку, формувати його ринкову стратегію; виявляти та використовувати напрями підвищення якості керування; розробляти та оцінювати кадрову політику банку; аналізувати маркетингові інструменти, які використовує банківська установа; вивчати та аналізувати література, зокрема іноземну за обраною науковою проблемою; вміти використовувати програмні засоби для аналізу статистичних даних.

Рекомендована література

. Яворська Т.В. Методичні вказівки з проходження виробничої і переддипломної практики магістрами спеціальності „Банківська справа”. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 32 с.

  1. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посібн. Суми : 2003. 734 с.
  2. Сушко Н.М. Менеджмент персоналу в банках : навч. пос. К. : Центр учбової літератури, 2008. 146 с.
  3. Денис О.Б. Корпоративне управління в банках: навч. посібник. Вид. 2-ге доп. К. : УБС НБУ, 2007. 463 с.
  4. Дубовик О.В. Маркетинг у банку: навч. посібник. Львів : ЛБІ НБУ, 2006. 275 с.
  5. Управління якістю активів у банках: монографія / кол. авт.; за заг. ред. проф. Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2013. 198 с.
  6. Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. 152 c.
  7. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку : підруч. / Ж. М. Довгань. Тернопіль : Економічна думка, 2017. 512 с.

Матеріали

praktuka_metodychka_ виробнича

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму