Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Практики
 • Новини

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки створена на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана-Франка у 2006 р. згідно з наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 4439 від 9 листопада 2006 р. шляхом поділу кафедри економічної теорії. Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, проведення наукових досліджень ефективності функціонування відкритих господарських систем та їх взаємодії у межах світового господарства.

Кафедру очолює доктор економічний наук, професор, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений працівник освіти України Панчишин С.М. Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь доктора або кандидата економічних наук і стаж науково-педагогічної роботи, викладають дисципліни загальноекономічної та фахової підготовки, частину з них англійською мовою. Дисципліни мають належне навчально-методичне забезпечення, яке постійно поліпшується.

Викладачі кафедри активно проводять науково-дослідницьку діяльність, беруть участь у роботі наукових конференцій, круглих столів і семінарів, публікують результати своїх досліджень у вітчизняних та іноземних виданнях, залучають студентів до наукової роботи. Щорічно на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує економічний факультет, діє секція аналітичної економії та міжнародної економіки.

Сучасний період діяльності кафедри характеризується дослідженнями економіки України як відкритої господарської системи, співпраці України з міжнародними фінансово-економічними організаціями, дослідження інтеграції вітчизняної економіки  у світове господарство. Кафедра  також розвиває такі наукові напрями досліджень:

 • Макроекономічний аналіз внутрішньої і зовнішньої рівноваги у неусталеній господарській системі України;
 • Стратегії економічного зростання країн світу та України;
 • Формування вітчизняної терміносистеми фундаментальної економічної науки;
 • Економічні коливання у неусталених господарських системах.

Важливим напрямом наукової діяльності кафедри є формування та удосконалення поняттєво-категоріального апарату макро- і мікроекономіки, міжнародної економіки та переклад відомих у світі англомовних підручників з аналітичної економіки.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових ґрантах і програмах міжнародної мобільності. Кафедра підтримує тісні наукові зв`язки з вітчизняними, європейськими та американськими університетами.

Колектив кафедри приділяє постійну увагу науковій роботі студентів, які працюють над написанням та публікацією наукових статей та беруть участь у численних вітчизняних та закордонних конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, змаганнях (зокрема, The CME Group University Trading Challenge),  задля набуття студентами нових професійних компетентностей, розширення світогляду та сприйняття економічної дійсності, набуття практичного досвіду роботи у командах професіоналів. Студенти освітньої програми “Міжнародна економіка” стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а також призерами ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад.

Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні  учнівських олімпіад з економіки, конкурсів наукових робіт у Малій академії наук та здійснюють керівництво науковими роботами старшокласників.

На кафедрі добре організована виховна робота, студенти залучаються до громадського життя факультету та університету, є волонтерами, беруть участь у благодійних акціях, сьогодні активно допомагають Збройним силам України і внутрішньопереміщеним особам.

Стратегія розвитку кафедри аналітичної та міжнародної економіки економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020-2025 рр.

І. Місія, візія та принципи роботи кафедри аналітичної та міжнародної економіки

Геополітичне та геоекономічне положення України, історичні, економічні, культурні, етнонаціональні зв’язки і традиції – з одного боку, та розвиток інтеграційних, глобалізаційних процесів у сучасному світі – з другого, зумовлюють необхідність підготовки економістів нової формації, які глибоко розуміють механізми та закономірності функціонування світової і національної господарських систем, здатні вирішувати як професійні, так і соціально-орієнтовані завдання, здійснювати комунікацію професійною іноземною мовою.

Саме підготовка фахівців та професіоналів, спроможних забезпечувати ці види діяльності, є головним завданням кафедри. Реагуючи на виклики, що постали перед вищою освітою у новому тисячолітті (реформа системи управління освітньою діяльністю, запровадження нового переліку спеціальностей, зміни у запитах працедавців щодо набору ключових компетентностей випускників закладів вищої освіти та ін.), і прагнучи до найповнішої реалізації акумульованого інтелектуального потенціалу, у 2016 році кафедра розпочала підготовку бакалаврів та магістрів з нової спеціальності “Економіка” за освітньою програмою “Міжнародна економіка”. Навчання за цією програмою дає змогу набути комплексні знання з аналітичної і міжнародної економіки та ділової англійської мови, які сприяють формуванню професійних навиків ухвалення обґрунтованих ефективних рішень суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності адекватно до умов динамічного міжнародного та національного середовища, сформувати потенціал для подальшого розвитку у професійній сфері, що позитивно впливатиме на формування економічної, соціальної, моральної та екологічної відповідальності у суспільстві.

Одночасно, кафедра здійснює активну наукову роботу, спрямовану на дослідження теоретичних і прикладних проблем функціонування неусталеної господарської системи України у глобальному економічному просторі.

На сучасному етапі місією кафедри є підготовка фахівців та професіоналів, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями й навиками, достатніми для розв’язання складних спеціалізованих завдань і прикладних проблем у сфері взаємодії вітчизняної економіки зі світовою економікою, що передбачає застосування багатофакторного підходу до аналізу процесу обґрунтування економічних рішень в умовах невизначеності та мінливого середовища. Здійснюючи цю місію, кафедра виходить з того, що:

 • знання, отримувані студентами освітньої програми “Міжнародна економіка” та студентами інших спеціальностей, для яких кафедра викладає фундаментальні економічні дисципліни, є формою інвестицій у людський капітал, які забезпечуватимуть розвиток громадянського суспільства та вітчизняної економіки, адекватний викликам глобалізації;
 • кожен викладач кафедри повинен бути компетентним професіоналом, своїм прикладом реалізовуючи концепцію безперервного навчання упродовж трудового періоду, зокрема постійно нагромаджує знання, прогресує як в навчально-методичній, так і дослідницькій роботі;
 • кафедра повинна забезпечувати належний внесок у формування іміджу Львівського національного університету імені Івана Франка як закладу вищої освіти, що реалізовує світові стандарти якості освіти;
 • в умовах динамічного зовнішнього середовища кафедра зобов’язана гнучко реагувати на освітні та наукові інновації для підтримання рівня фундаментальних економічних досліджень і викладання дисциплін професійної й практичної підготовки на високому рівні.

У своїй роботі кафедра аналітичної та міжнародної економіки керується такими принципами:

 • україноцентричності та активної громадянської позиції;
 • академічної доброчесності й прозорості;
 • свободи наукових досліджень;
 • забезпечення надання освітніх послуг високої якості;
 • зворотного зв’язку та співпраці зі студентськими організаціями;
 • соціальної та екологічної відповідальності;
 • сприяння академічній мобільності студентів та викладачів;
 • розвитку ефективної співпраці з бізнес-спільнотою, урядовими, неурядовими та міжнародними організаціями, вітчизняними та іноземними навчальними закладами.

 

ІІ. Виклики та можливості, які зумовлюють вибір стратегічних пріоритетів

Обираючи тип стратегії розвитку, кафедра аналітичної та міжнародної економіки виходить із низки викликів, які постають як перед вищою освітою загалом, так і перед колективом кафедри зокрема:

 • класична модель університету в умовах глобалізації та цифровізації зазнає докорінних змін, що зумовлює необхідність відповідної адаптації форми та змісту навчального матеріалу, методик його подання і компетенцій викладацького складу;
 • тривалий демографічний спад, посилення освітньої міграції, що спричиняє зниження попиту на вітчизняну вищу освіту, а також зміни у структурі її здобувачів загострюють конкуренцію та змагальність між закладами вищої освіти за абітурієнта, що вимагає активізації роботи із потенційними вступниками;
 • динамічний розвиток як національного, так і міжнародного ринків праці ставлять нові вимоги до комплексу компетентностей випускників освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка», а отже, зумовлюють необхідність постійного оновлення навчальних планів, робочих навчальних планів, змістового наповнення дисциплін, тематики курсових і кваліфікаційних магістерських робіт студентів та науково-пошукової діяльності викладачів;
 • зміни у законодавстві щодо акредитації та забезпечення якості вищої освіти, реформування механізму та принципів фінансування навчальних закладів ускладнюють формування довгострокових орієнтирів та векторів розвитку кафедр, спеціальностей і спеціалізацій;
 • впровадження «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних працівників» у Львівському університеті зумовлює помітне зростання значення наукової компоненти у науково-педагогічному навантаженні викладача.

Реагуючи на означені виклики, кафедра аналітичної та міжнародної економіки бере до уваги низку своїх можливостей та переваг:

 • враховуючи широке використання англійської мови в міжнародному бізнесі та світовій економічній науці, а також посилення процесів міжнародної співпраці в освітній сфері, кафедра забезпечує викладання частини нормативних та вибіркових дисциплін англійською мовою. Викладачі кафедри мають досвід підготовки англійською мовою навчальних посібників та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • кафедра налагодила та підтримує тісні зв’язки із працедавцями – вітчизняними та іноземними приватними компаніями, органами державного та муніципального управління, що сприяє динамічному поєднанню теоретичних знань та практичних навиків та вмінь майбутніх фахівців та професіоналів. Для студентів та аспірантів освітньої програми регулярно проводять семінари-тренінги представники працедавців та випускники кафедри;
 • викладачі кафедри постійно працюють над розробленням та удосконаленням навчально-методичного забезпечення та методів контролю якості навчання із використанням освітньо-інформаційних технологій.

 

III. Головні складники стратегії розвитку кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Ґрунтовне дослідження викликів та можливостей, які постали перед кафедрою, зумовило вибір нею аналітичної адаптивної стратегії розвитку, яка передбачає максимальне використання сформованого наукового, педагогічного та організаційного потенціалу з поетапним внесенням коректив, які необхідні для гнучкого реагування на можливі зміни середовища як на макро-, так і та мікрорівнях. З огляду на це, кафедра ставить перед собою низку стратегічних цілей та обирає відповідні засоби для їх реалізації.

 1. Забезпечення інноваційності та підвищення якості навчального процесу. Реалізуючи зазначену мету, кафедра планує:
 • постійно удосконалювати наукове та навчально-методичне забезпечення фундаментальних та професійних нормативних і вибіркових дисциплін задля осучаснення та актуалізації програмних результатів навчання, що дасть змогу розв’язувати реальні завдання і проблеми у фізичному та монетарному секторах відкритої економіки України;
 • використовувати методи проєктно-орієнтованого навчання в освітньому процесі через застосування інформаційно-комунікаційних технологій, кейсових завдань, ділових ігор, квестів тощо, що спрямовані на активізацію самостійно-пошукової діяльності студентства;
 • збільшити відсоток навчальних дисциплін, розміщених на платформі Moodle задля підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів;
 • розширити перелік та удосконалити презентації дисциплін вільного вибору студента, пропонованих кафедрою, для максимального врахування інтересів і формування додаткових компетентностей, що розширить можливості працевлаштування. Ініціювати також систематизацію та удосконалення переліку дисциплін вільного вибору студентів у Львівському університеті, застосувавши при цьому кращий досвід американських та європейських університетів щодо запровадження General Courses — комплексу гуманітарних, соціальних та природничих дисциплін, які дають змогу здобути комбінацію інтелектуальних навиків і компетентностей, необхідних сучасному економістові, що суттєво збільшують його соціальні можливості у динамічному світі — досягти успіхів у професійній кар’єрі в глобалізованому високотехнологічному мінливому середовищі;
 • урізноманітнювати форми виробничої практики через заохочення студентів до участі в освітніх програмах, змаганнях на імітаційних професійних торговельних платформах фондових бірж, конкурсах бізнес-проєктів, організованих вітчизняними та міжнародними компаніями, що дають змогу отримати практичні поради від фахівців компаній, оцінити можливості впровадження власних ідей при вирішенні конкретних проблем операційної діяльності компаній, застосовувати на практиці набуті під час навчання в Університеті теоретичні навики, загальні та спеціальні компетентності;
 • розглянути можливість розроблення міждисциплінарної англомовної освітньо-професійної магістерської програми за участю кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки й інших кафедр факультету, кафедр економічного профілю факультету міжнародних відносин і юридичного факультету, а також факультету іноземних мов (кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики та кафедра англійської філології).
 1. Підвищення якості наукових досліджень та інтеграція у міжнародний науковий простір. Для реалізації цієї мети кафедра планує:
 • започаткувати роботу спільного наукового семінару кафедр факультету, які готують бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю «Економіка» для ознайомлення та обговорення наукових результатів, презентацій наукових монографій викладачів, аспірантів і докторантів кафедр, попередньої експертизи дисертацій;
 • спільно із іншими кафедрами факультету організовувати міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, семінари для обговорення актуальних проблем фундаментальної економічної науки і перспектив розвитку вітчизняної та міжнародної економіки;
 • розширити практику залучення студентів до участі у наукових семінарах кафедри, спільних наукових публікацій з викладачами для забезпечення неперервності наукового пошуку;
 • брати участь у міжкафедральних та міжфакультетських науково-дослідних проєктах, що дасть можливість застосовувати міждисциплінарні підходи в економічних дослідженнях і є запорукою успішної участі у конкурсах міжнародних наукових ґрантових проєктів.
 1. Забезпечення ефективної комунікації із громадськістю. Реалізуючи вказану мету, кафедра планує:
 • здійснювати постійну комунікацію із працедавцями та потенційними вступниками через урізноманітнення форм і засобів участі кафедри у проведенні факультетських та університетських Днів відкритих дверей, зустрічей працівників кафедри із випускниками шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, під час проведення профорієнтаційних заходів для інформування про можливості і переваги отримання сучасної економічної освіти та перспективи навчання на освітньо-професійній програмі «Міжнародна економіка»;
 • задля реалізації концепції цифровізації освітнього процесу, активізувати використання наявних навчальних онлайн-сервісів, спеціалізованих програм, інтерактивних засобів організації самостійної роботи студентів у вивченні дисциплін професійної підготовки та під час проведення лабораторних і практичних робіт, виробничої практики тощо;
 • осучаснити й удосконалити та постійно оновлювати україно- та англомовну версії Інтернет-сторінки кафедри для відображення актуальної інформації про зміни й інновації у змісті та формах освітнього процесу, наукових здобутків викладачів і аспірантів кафедри, результатів участі студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, програмах міжнародної мобільності і стажуваннях, діяльності кафедрального студентського наукового гуртка тощо;
 • важливими фокусами нової версії інтернет-сторінки повинні стати: а) публікації викладачами кафедри матеріалів, присвячених актуальним проблемам вітчизняної та світової економіки, формування експертних оцінок щодо перебігу економічних процесів й ефективності економічної політики; б) створення та активізація інтерактивних засобів комунікації із науковою спільнотою, студентами, потенційними абітурієнтами, працедавцями, випускниками та громадськістю; в) інформація про випускників освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка», які успішно застосовують здобуті навики і компетентності на практиці у вітчизняних та іноземних компаніях. Це сприятиме популяризації ОП «Міжнародна економіка» серед працедавців та потенційних вступників, зростанню рейтингу Університету та економічного факультету на ринку освітніх послуг.

Співробітники

завідувачПАНЧИШИН Степан Михайловичзавідувач
професорHRABYNSKA Iryna Volodymyrivnaпрофесор
професорГРАБИНСЬКА Ірина Володимирівнапрофесор
професорКРУПКА Ігор Михайловичпрофесор
доцентБУНЯК Василь Богдановичдоцент
доцентВОЙТОВИЧ Людмила Мирославівнадоцент
доцентГНАТИШИН Марія Андріївнадоцент
доцентГНАТЮК Ростислав Андрійовичдоцент
доцентКОСАРЧИН Марія Володимирівнадоцент
доцент (сумісник)МИХАЙЛИШИН Ростислав Васильовичдоцент (сумісник)
доцентМИХАЙЛЯК Галина Володимирівнадоцент
доцентСАХАРСЬКА-МАТВЄЄВА Ольга Анатоліївнадоцент
доцентШЕГИНСЬКИЙ Ігор Михайловичдоцент
лаборант, асистент (сумісник)ФУКАНЧИК Галина Мирославівналаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

МІКРОЕКОНОМІКА. Методичні поради та плани практичних занять для студ. економ. ф-ту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

МАКРОЕКОНОМІКА. Метод. поради та плани пр. зан. для студ. осв. прогр. “Міжнародна економіка”

АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА. Плани пр. зан. для студ. юр. ф-ту з поглибл. вивч. англ. мови

АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА. Плани пр. зан. для студ. юр. ф-ту

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. Плани пр. зан. для студ. економ. ф-ту

МАКРОЕКОНОМІКА. Метод. поради та плани пр. зан. для студ. осв. прогр. «Міжнародна економіка»

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА. Метод. поради та плани пр. зан. для студ. економ. ф-ту.

Студентки освітньої програми «Міжнародна економіка» взяли участь у реалізації проєкту “Edu Up”

27.10.2022 | 20:18

Нещодавно студентки 2 курсу освітньої програми «Міжнародна економіка» Гнідець Христина, Роспопа Дарина, Чонка Олена та Шуляк Анастасія-Марія, які є членкинями неприбуткової волонтерської організації AIESEC, стали учасниками проєкту з поширення обізнаності серед молоді Edu UP. Основною його метою є поширення (популяризація) цілей сталого розвитку, що є надзвичайно важливим для процвітання нашої країни. Проєкт, зокрема, передбачає створення можливостей для дітей та юнацтва отримувати різносторонні знання і відкривати для себе нові горизонти.
У межах реалізації цього проєкту студентки були залучені у ролі амбасадорів...

Читати »

Студенти ОП «Міжнародна економіка» отримали сертифікати CFI

22.06.2022 | 01:43

Магістерська освітня програма «Міжнародна економіка» передбачає вивчення низки фахових предметів, які дають нам можливості оволодіти навичками та компетентностями, необхідними у практичній, професійній діяльності. Так, вивчення предметів  «Аналіз міжнародної фінансової звітності» (проф.  І. Грабинська) та «Міжнародний фінансовий менеджмент» (доц. В. Буняк) у весняному семестрі 2021-2022 н. р. створило для нас додаткові умови для використання ресурсів і можливостей отримання неформальної освіти задля поглиблення знань у сфері корпоративних фінансів. Зокрема, під час вивчення цих дисциплін ми навчалися аналізувати та використовувати інформацію, що...

Читати »

На економічному факультеті відбулася гостьова онлайн-лекція директора науково-дослідного Інституту економіки розвитку МОН і НАН України професора Леоніда Мельника за темою «Відповідь ЄС на виклики Industries 3.0, 4.0, 5.0 та практика України»

16.05.2022 | 16:08

12 травня 2022 року на економічному факультеті відбулася гостьова онлайн-лекція відомого українського вченого, директора  науково-дослідного Інституту економіки розвитку МОН і НАН України, завідувача кафедри ЄС Жана Моне у Сумському державному університеті, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Леоніда Мельника за темою «Відповідь ЄС на виклики Industries 3.0, 4.0, 5.0 та практика України» (Basics of the EU readiness to meet the challenges of Industries 3.0, 4.0, 5.0). Ця подія започаткувала тематичний цикл занять для викладачів і студентів...

Читати »

Онлайн-лекція директора НДІ Економіки розвитку МОН і НАН України проф. Л. Мельника для викладачів і студентів Львівського університету на тему “Досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0 і практика України”

11.05.2022 | 14:42

ОГОЛОШЕННЯ
12 травня 2022 р. о 10 год. відбудеться гостьова лекція для викладачів і студентів за темою “Досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0 і практика України”
Лектор – відомий український вчений, директор НДІ Економіки розвитку МОН і НАН України, завідувач кафедри ЄС Жана Моне у Сумському державному університеті доктор економічних наук, професор Леонід Мельник.
Лекція відбудеться на платформі Zoom за посиланням (за покликанням ): https://zoom.us/j/91908070043?pwd=RFJjN0xpV1hudFNPdUxPOEpENGd2QT09 Запрошуються усі охочі.
Кафедра аналітичної економії
та міжнародної економіки

Читати »

University Trading Challenge – нові можливості для студентів

05.11.2021 | 18:06

Цьогоріч студенти четвертого курсу освітньої програми «Міжнародна економіка» уже втретє взяли участь у щорічних міжнародних змаганнях, організованих Чиказькою біржею «2021 University Trading Challenge», у якому також брали участь 386 студентських команд зі 167 університетів 24 країн світу. Загалом у змаганнях брали участь 1549 студентів.

https://www.cmegroup.com/events/university-trading-challenge/2021-trading-challenge.html
 
Участь у такому челенжі є доброю нагодою для студентів випробувати на практиці набуті теоретичні знання і навички в університетській аудиторії, під час торгівлі різноманітними біржовими продуктами CME Group для різних класів активів, проведення фундаментального та технічного аналізу...

Читати »