Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

  • Про кафедру
  • Історія кафедри
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Історія створення кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка розпочинається з 1964 р. Саме тоді на економічному факультеті Університету було сформовано кафедру фінансів, бухгалтерського обліку і статистики.

Враховуючи тенденції розвитку та потреби у висококваліфікованих фахівцях з фінансів для економіки України, починаючи з 1991 р. кафедра започаткувала підготовку студентів за спеціальностю “Фінанси і кредит” денної та заочної форми навчання.

Для забезпечення навчально-методичного і наукового рівня підготовки фахівців на підставі ухвали Вченої ради університету від 30.06.1993 р. наказом Ректора № 846 від 14.07.1993 р. в університеті створена нова профілююча кафедра для спеціальності “Фінанси і кредит”.

Шляхом поділу базової кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики було створено дві кафедри: 1) обліку і аудиту та 2) фінансів, кредиту і статистики, від якої у 1998 році було відокремлено і відкрито самостійну кафедру статистики. 12 червня 2003 р. кафедра фінансів і кредиту перейменована у кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту. У зв’язку з упорядкуванням назв спеціальностей Кабінетом Міністрів України з 1998 р. кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності «Фінанси і кредит» та з 2004 р. — «Оподаткування».

Сьогодні на кафедрі працюють 28 науково-педагогічних працівників: 6 професорів, 19 доцентів, старший викладач та 2 асистенти. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес не лише на економічному факультеті, а також на географічному, механіко-математичному, природничому коледжі університету.

Станом на 1.01.2016 р. кафедра має докторанта і 35 аспірантів, що працюють над актуальними фінансово-економічними проблемами формування ринкових відносин в Україні в умовах глобалізації.

Із започаткуванням ліцензованої підготовки фахівців з фінансів та оподаткування зусилля науково-педагогічних працівників спрямовані на розроблення і публікацію науковоі та навчально-педагогічної літератури. За час функціонування кафедри, починаючи з 1993 року, колективом кафедри підготовлено і опубліковано з грифом МОН України підручники «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Страхування»; навчальні посібники «Фінанси в трансформаційній економіці України», «Страхування», «Податкова система», «Інвестування»; монографії «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України», «Фінанси і підприємництво на межі тисячоліть», «Державне регулювання фондового ринку в Україні», «Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України» та ін.

З 1999 р. на кафедрі функціонує аспірантура, з 2005 р. — докторантура, а з 2009 р.- спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит. Голова ради — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка М.І. Крупка, вчений секретар — професор Демчишак Н.Б.

 

Співробітники

завідувачKRUPKA Mykhailo Ivanovychзавідувач
завідувачКРУПКА Михайло Івановичзавідувач
завідувачКРУПКА Михайло Івановичзавідувач
професорВАНЬКОВИЧ Данило Володимировичпрофесор
професорДЕМЧИШАК Назар Богдановичпрофесор
професорДРОПА Ярослав Богдановичпрофесор
професорЗАМАСЛО Ольга Теодорівнапрофесор
професорКОВАЛЕНКО Віктор Миколайовичпрофесор
професорКУЛЬЧИЦЬКИЙ Мирослав Івановичпрофесор
професорПІДХОМНИЙ Олег Михайловичпрофесор
професорПЛИСА Володимир Йосиповичпрофесор
доцентАНДРУЩАК Євгенія Михайлівнадоцент
доцентБОДАКОВСЬКИЙ Володимир Юрійовичдоцент
доцентВИШИВАНА Богдана Михайлівнадоцент
доцентГНАТКІВСЬКИЙ Богдан Михайловичдоцент
доцентГРІН Ольга Володимирівнадоцент
доцентЖМУРКО Наталія Володимирівнадоцент
доцентКМІТЬ Віра Мирославівнадоцент
доцентМИКУЛЯК Олеся Володимирівнадоцент
доцентПАЙТРА Наталія Григорівнадоцент
доцентПЕТИК Марта Ігорівнадоцент
доцентПРИЙМАК Ірина Ігорівнадоцент
доцентРУБАХА Марія Володимирівнадоцент
доцентРУДИК Ольга Романівнадоцент
доцентТЕРЕШКО Олександра Михайлівнадоцент
доцентТЕСЛЯ Софія Миколаївнадоцент
доцентТКАЧИК Леся Петрівнадоцент
доцентЯСТРУБЕЦЬКА Леся Сергіївнадоцент
старший викладачМРОЧКО Мирослава Сергіївнастарший викладач
асистентПАСЛАВСЬКА Роксолана Юріївнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладВийшов у світ 3-й випуск наукового студентського збірника «Проблеми розвитку страхування в Україні»

02.06.2022 | 17:15

Вийшов у світ третій випуск наукового студентського збірника «Проблеми розвитку страхування в Україні» за загальною редакцією професора Плиси В.Й.
До наукового студентського збірника увійшли доповіді виголошені у 2021/2022 навчальному році на засіданнях підсекцій „Теорія і практика страхування” і „Страховий менеджмент” секції „Страхування” наукового студентського семінару кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Цьогоріч студенти, які взяли участь у роботі секції „Страхування” наукового семінару студентів кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені...

Читати »

На економічному факультеті Львівського університету підготовлено чергового доктора філософії за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”

12.04.2022 | 20:23

На економічному факультеті Університету 28 січня 2022 року відбувся захист дисертації випускника аспірантури кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Руслана Юрківа у спеціалізовані вчені раді ДФ 35.051.046 (голова ради – професор Назар Демчишак). Під науковим керівництвом завідувача кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Михайла Крупки Руслан Юрків успішно підготував дисертацію «Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні». 7 квітня 2022 р. рішення спецради було затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України.
Щиро вітаємо Руслана Юрківа і його наукового керівника...

Читати »

Звернення кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського університету

04.03.2022 | 17:44

Звернення кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка
Ми, колектив кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка рішуче засуджуємо агресію РФ проти України та порушення Статуту ООН. Вимагаємо від РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Висловлюємо прохання до усіх держав дозволити безпечний та безперешкодний прохід за межі України біженців та сприяти доступу до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує...

Читати »

Випускнику аспірантури кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського університету Галайкові А. М. присуджено науковий ступінь доктора філософії

07.02.2022 | 02:43

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 89 від 1 лютого 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» випускнику аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка, Галайкові Андрію Мироновичу присуджено науковий ступінь доктора філософії (072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ДР № 003586).
Сердечно вітаємо Андрія Мироновича та його наукового керівника професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Ваньковича Данила Володимировича з офіційним присудженням наукового...

Читати »