Белз Олександра Григорівна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0322394026

Електронна пошта: oleksandra.belz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

моделювання соціально-економічних процесів

Курси

Публікації

 1. Белз О. Аудит фінансового стану підприємства / О. Белз, І. Ткач // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Становлення національної економіки України». Львів, 1995, с.15-17.
 2. Белз О. Деякі підходи використання диз’юнктивних нормальних форм у проектуванні експертних систем / О. Белз // Всеукраїнська наукова конференція «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях». Тези доповідей, Львів, 1996, с.7.
 3. Белз О. Вдосконалення стратегії навчання та діагностики знань на основі інтелектуальних навчаючих систем / О. Г. Белз, О. М. Гетьман // Статті за матеріалами доповідей п’ятої української науково-методичної конференції «Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України». Одеса, 1997, с.188-189.
 4. Белз О. Про деякі аспекти прийняття інвестиційних рішень підприємством / О. Белз // Тези наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». Чернівці, 8-10 квітня 1997, с.182-183.
 5. Белз О. Формування банком портфелю кредитів / О. Белз, Л. Тимошенко // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку». Тернопіль, 1998, с.85.
 6. Белз О. Система підтримки прийняття рішень у страхуванні реальних інвестиційних проектів / О. Белз // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі». Ірпінь, травень 2000, с.218-219.
 7. Белз О. Формування портфеля інвестиційних проектів / О. Белз // Праці міжнародної конференції з управління “Автоматика – 2000”, Львів, 11-15 вересня 2000 р., т.5, стор. 214-217.
 8. Белз О. Прогнозування величини ризику інвестиційного проекту / О. Белз // Наук. журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. Випуск 10. Тернопіль, “Економічна думка”. – 2000, стор. 118-123.
 9. Белз О. Формування стратегій управління підприємством / О. Белз // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць: В 2-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001.- Т.1, стор. 11-16.
 10. Белз О. Аналіз накопичення від комерційної діяльності / О. Белз, О. Березький // Матеріали Міжнародної конференції з управління “Автоматика – 2001”, 10 – 14 вересня 2001 р., м. Одеса, Україна: в 2-ч т. – Одеса, 2001. – Т. 2, стор. 32-35.
 11. Белз О. Страхування інвестиційного проекту / О. Г. Белз, Л. М. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.. 15 / Наук. ред. І.К.Бондар. – К, 2001, стор. 151-152.
 12. Белз О. Моделювання оптимальної структури капіталу фірми / О. Белз, І. Ткач // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.. 16 / Наук. ред. І.К.Бондар. – К, 2002, стор. 114-117.
 13. Белз О. Управління грошовими потоками підприємства / О. Белз, В. Є. Юринець // Праці Другої міжнародної третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 1. / Ред. кол. Ступін О.Б. (голова), Александров І.О. (заступник голови) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002, стор. 10-12.
 14. Белз О. Динамічні системи в економіці / О. Белз // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях» – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2003, стр. 237-241.
 15. Белз О. Прогнозування характеристик економічного процесу / О. Белз // Системний аналіз та інформаційні технології: Тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (1-3 липня 2003 р., м. Київ) / Уклад. Д.А.Пінчук – К.: НТУУ “КПІ”, 2003, стор. 20-22.
 16. Юринець В. Моделювання економічних процесів / В. Юринець, О. Белз // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2003. – Вип. 32. – С.548-561.
 17. Белз О. Апроксимація функцій економічних показників з багатовимірними залежностями / О. Белз // Вісн. Львів. держ. фін.-екон. ін-ту. Екон. науки. – 2003. – № 4 – С.160–166.
 18. Белз О. Дослідження моделей економічних процесів на стійкість прогнозних характеристик / О. Белз // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації: Матеріали між нар. наук. студент.-аспірант. конф., Львів, 23–24 квіт. 2004 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 20-21.
 19. Белз О. Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів / О. Белз // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2004. – Вип. 33. – С. 184–192.
 20. Белз О. Економічна динаміка: ефективність методів моделювання / О. Белз // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – Вип. 3.– С. 140–150.
 21. Белз О. Управління грошовими потоками фірми як чинник оптимізації структури капіталу / О. Белз, В. Юринець // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 2. – С. 252–262.
 22. Белз О. Оцінка стану залучення та використання іноземних інвестицій в Україні / О. Белз // Формування ринкової економіки в Україні. – 2005. – Спецвип. 14. – С. 339-346.
 23. Белз О. Метод врахування мінливості зовнішнього середовища як альтернативний метод моделювання соціально-економічних процесів / О. Белз // Комп’ютинг. – 2005. – Т. 4, вип. – C. 87–93.
 24. Белз О. Моделювання процесу інвестування у виробництво / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Випуск 35. – С.504-517.
 25. Белз О. UML у проектуванні економічних експертних систем / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2007. Випуск 37(1). – С.160-163.
 26. Белз О. Методологічні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у будівництві за обліковою політикою / О. Белз // Становлення облікової політики в Україні: Тези доп. Всеукр. наук. конф. 18–19 травня 2007 р. – Тернопіль: економічна думка, 2007. – С.36-38.
 27. Белз О. Облік витрат у будівництві / О. Белз // Вісн. Львів. держ. фін.-екон. ін-ту. Екон. науки. – 2007. – № 12 – С.122–127.
 28. Белз О. Математична модель оптимізації інвестиційного портфеля фірми / О. Белз // Вісник Терноп. нац. екон. у-ту, 2007. –Вип. 3. – С. 105-111.
 29. Белз О. Формування маркетингових стратегій на основі SWOT-аналізу / О. Белз // Сучасні проблеми економіки та управління: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої відзначенню 70-річчю з дня народження В’ячеслава Чорновола. Львів, 07 грудня 2007 року. – Львів: “Апріорі”, 2008. – С. 23–25.
 30. Белз О. Методи вилучення знань із пам’яті експерта / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2008. – Вип. 39 (1). – С.76-78.
 31. Белз О. Прогнозування оптимального масштабу впровадження інвестиційного проекту / О. Белз // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Економіка”. Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників. Випуск 4. Частина 1. Інноваційні стратегії економіки регіонів. Київ. – 2008. – С. 141–147.
 32. Белз О. Моделювання оптимальної дивідендної політики акціонерного товариства / О. ГБелз, А. Мартинишин  // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 29-34.
 33. Белз О. Моделі портфельної теорії / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2009. Вип. 42. – С.26-34.
 34. Белз О. Моделювання цінової політики підприємства / О. Белз // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: [матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27трав. 2010 р.)] / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 79–80.
 35. Белз О. Моделювання дисипативних економічних систем / О. Белз // Вісник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Вип. 24. – Львів: ЛНУім. І.Франка, 2011. –С.67-73.
 36. Прошак Г. Моделювання державного інвестування у людський капітал України / Г. Прошак, О. Белз // Наукова спадщина професора Злупка С. М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні. Матеріали Всеукраїнської Меморіальної наукової конференції, Львів, 29-30 вересня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 173–174.
 37. Белз О. Вартість капіталу у теорії Модільяні–Міллера / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2011. – Вип. 46. – С.378-382.
 38. Белз О. Вплив податкового тиску на розвиток підприємств України / О. Белз, Н. Терешкун // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2012. – Вип. 48. – С.359–364.
 39. Белз О. Усунення нестаціонарності часових рядів під час статистичного моделювання соціально-економічних процесів / О. Белз // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 11 (149). – С. 163–171.
 40. Белз О. Ідентифікація знань про закономірність функціонування економічної системи методом урахування мінливості зовнішнього середовища / О. Белз // Материалы 17-го Международного молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке” 22–24 апреля 2013 г. Том 9. Международная конференция “Управление знаниями и конкурентная разведка”, – Харьков, 2013. – С. 12–13.
 41. Белз О. Відбір екзогенних змінних моделей засобами інтелектуального аналізу даних / О. Белз // Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2014 “Інформація, комунікація, суспільство 2014” 21–24 травня 2014 р. – Україна, Львів–Славське, 2014. – С. 172–173.
 42. Белз О. Вплив мультиколінеарності змінних на прогнозні характеристики моделей / О. Белз // «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті»: [матеріали XІII міжнародного наукового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: – Національна академія управління, 2014. – С. 71-77.
 43. Белз О. Вибір методів ідентифікації моделей макроекономічних процесів на підставі емпіричних оцінок якості прогнозування / О. Белз // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (пам’яті завідувача кафедрою інформаційних систем у менеджменті, професора Юринця В.Є. присвячується). – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2014. – С. 163-168.
 44. Ковель О. Аналіз споживчих уподобань покупців інтернет-магазину засобами Data Mining / О. Ковель, О. Белз // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (пам’яті завідувача кафедрою інформаційних систем у менеджменті, професора Юринця В.Є. присвячується). – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2014. – С. 173-175.
 45. Белз О. Ідентифікація моделей соціально-економічних процесів засобами афінітивного аналізу / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна.. – 2013. – Вип. 49. – С.473-482.
 46. Белз О. Усунення мультиколінеарності змінних у процесі ідентифікації моделей соціально-економічних процесів / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С.91-99.
 47. Белз О. Г. Формування асортиментних стратегій інтернет-магазину засобими інтелектуального аналізу даних / О. Г. Белз, О. О. Ковель // Молодий вчений. – жовтень, 2015. – №10 (25). Частина 1. – С. 79–81.
 48. Белз О. Інформаційно-аналітична технологія обгрунтування економічного розміру замовлення для підприємств роздрібної торгівлі / О. Белз // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: ПП «Інтерпрінт-М», 2015. – С. 40-43.
 49. Белз О. Визначення економічного розміру замовлення підприємствами роздрібної торгівлі / О. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2015. – Вип. 52. – С.27-31.
 50. Белз О. Ефективність інтернет-реклами в Україні / О. Белз // Сучасні щляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів,26-27травня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. –Ч. 2– С. 96-99.
 51. Белз О. Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України [Електронний ресурс] / О. Белз // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – С. 866-871. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/147.pdf
 52. Белз О. Позиціонування сайтів вишів України в мережі Інтернет / О. Белз // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – С. 188-191.
 53. Белз О. Г. Вплив соціальних сигналів на рейтинг сайтів / О.Г. Белз // Інтелект ХХІ. – 2018. – №1. – С. 189-193.
 54. Белз О.Г. SEO-оптимізація сайтів вишів України / О.Г. Белз // Формування ринкової економіки. – 2018. – Випуск 39. – С. 3-8.
 55. Белз О. Г. Моделі портфеля фінансових інвестицій / Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами / за ред. В. І. Приймака. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 27–57.
 56. Белз О. Г. Сучасні інструменти інтернет-маркетингу / Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 107-110.
 57. Белз О. Г. Інтернет-інструменти в маркетингу / О.Г. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2019. – Вип. 56. – С.316-324.
 58. Белз О. Г. Структура інтернет-магазину як інструмент підвищення його конверсії / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світ економічної науки. Випуск 21». – Тернопіль, 2021. – С. 24–26.
 59. Белз О. Г. Ідентифікація прогнозних моделей макроекономічних показників засобами інтелектуального аналізу даних  / О. Г. Белз, З. Р. Попенюк  // Наукові дослідження в сучасному світі економіки : Матеріали науково-практичної конференції, Дніпро, Україна, 29 січня 2022 р. – Дніпро : НО «Перспектива», 2022. – С. 78-82.
 60. Белз О., Вознюк Д. Методи пошукової оптимізації сайту. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Растр-7, 2022. С.30-34.
 61. Белз О., Соверда М. Організація бізнесу у соціальних мережах. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Растр-7, 2022. С. 34-38.
 62. Галонько Я., Белз О. Застосування статистичних моделей для прогнозування дохідності ОВДП на вторинному ринку. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Растр-7, 2022. С. 92-96.
 63. Попенюк З., Белз О. Вплив стану макроекономічного середовища на прибутковість суб’єктів підприємницької діяльності. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Растр-7, 2022. С. 116-120.
 64. Білей В., Белз О. Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Растр-7, 2022. С. 121-125.
 65. Демчук В., Белз О. Методи оптимізації бізнес-процесів. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Растр-7, 2022. С. 139-143.
 66. Belz, O. (2022). USE OF SCHEMA.ORG MICRO-MARKUP IN E-COMMERCE PROJECTS. Three Seas Economic Journal, 3(4), 1-6. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-4-1
 67. Белз О. Соціальна мережа як інструмент ведення бізнесу. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 63. С. 181–189.
 68. Белз О. Четверта промислова революція: учасники та напрямки розвитку. Формування ринкової економіки в Україні. 2022. Випуск 48. С. 114-123.
 69. Белз О. Розрахунок рейтингу постачальників у задачі управління постачаннями, Науковий журнал «Економіка і регіон». 2023. № 1 (88). С. 160-165. doi: https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2885.
 70. Белз О. Г. Визначення оптимальних координат розміщення розподільчих центрів на відрізку дороги. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки. 2023. Випуску № 1 (07). С. 23-29. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-1834/2023-03.4

Біографія

У 1995 році закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю інформаційні системи у менеджменті (диплом ЛР №001095), присвоєно кваліфікацію інженер-економіст. Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила 04.10.2005 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (диплома ДК № 033046). Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті присвоєно15 жовтня 2009 року (атестат 12ДЦ № 022786). З 01.07.2008 по теперішній час – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Методичні матеріали

 1. Белз А. Г. Аудит финансовой прочности / А. Н. Романов, Б. Е. Одинцов // Компьютеризация аудиторской деятельности: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.- 270 с., с.100-117.
 2. Одінцов Б. Ю. Методичні вказівки по вивченню курсу «Експертні системи» для студентів спеціальності 7.050207 «Інформаційні системи в менеджменті» усіх форм навчання / Б. Ю. Одінцов, Л. М. Тимошенко, Я. В. Лотоцький, О. Г. Белз – Хмельницький: ТУП, 1998, – 56 с.
 3. Білоусов І. А. Методичні вказівки для написання курсового проекту з дисципліни «Проектування АЕІС» / І. А. Білоусов, І. І. Ткач, О. Г. Белз, Л. М. Тимошенко – Тернопіль: 1998, – 30 с.
 4. Білоусов І. А. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування АЕІС» / І. А. Білоусов, І. І. Ткач, О. Г. Белз – Тернопіль: 1999, – 50 с.
 5. Юринець В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи в обліку та аудиті» для студентів економічного факультету / В. Юринець, О. Белз, О. Кладько, М. Карачок – Львів, ЛНУ, 2006. – 82 с.
 6. Белз О. Методичні рекомендації до вивчення теми «Прогнозування економічної динаміки методом врахування мінливості зовнішнього середовища» з курсу «Методи гнучкого прогнозування» для студентів спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2007. – 38 с.
 7. Белз О. Методичні рекомендації до вивчення теми «Використання нечіткої логіки в експертних системах» з курсу «Експертні системи» для студентів спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2007. – 46с.
 8. Белз О. Методичні рекомендації до вивчення теми «Технологія проектування економічних експертних систем» з курсу «Експертні системи» для студентів спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2008. – 46с.
 9. Белз О. Методичні рекомендації до вивчення теми «Набуття знань» з курсу «Експертні системи» для студентів спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2008. – 30с.
 10. Белз О. Методичні рекомендації до вивчення теми «Моделі подання знань в експертних системах» з курсу «Експертні системи» для студентів спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2008. – 32с.
 11. Белз О. Методичні рекомендації до вивчення теми «Застосування методів самоорганізації в експертних системах» з курсу «Експертні системи» для студентів спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2008. – 52с.
 12. Белз О. Оптимізаційні моделі в інвестиційному менеджменті: Текст лекцій / О. Белз – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 128 с.
 13. Белз О. Основи економічних експертних систем: Навч. посіб. / О. Белз – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 238 с.
 14. Белз О. Збірник тестових завдань з курсу «Експертні системи» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2011. – 38с.
 15. Белз О. Збірник тестових завдань з курсу «Інформаційні системи в обліку та аудиті» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2012. – 48с.
 16. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Експертні системи» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, ЛНУ, 2013. – 46с.
 17. Юринець В. Є. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт на здобуття кваліфікації 2433.2 «Аналітик консолідованої інформації» для студентів спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» / В. Є. Юринець, В. І. Приймак, О. Г. Белз, І. П. Твердохліб – Львів: ЛНУ, 2013. – 24 с.
 18. Белз О. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Експертні системи» для студентів четвертого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 24 с.
 19. Белз О. Експертні системи. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 84 с.
 20. Белз О. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів третього курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 28 с.
 21. Белз О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 64 с.
 22. Белз О. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів факультету економіки і підприємництва ІПО напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 28 с.
 23. Белз О. Збірник тестових завдань з курсу «Електронна комерція» для студентів напряму підготовки 7.03050201 «Економічна кібернетика» / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 24. Белз О. Збірник тестових завдань з курсу «Електронна комерція» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / О. Белз – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 25. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Електронна комерція» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 26. Белз О. Електронна комерція. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / О. Белз – Львів, Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 44 с.
 27. Белз О. Збірник тестових завдань з дисципліни «Технології менеджменту знань» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 28. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології менеджменту знань» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 52 с.
 29. Белз О. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань з дисципліни «Технології менеджменту знань» для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» / О. Белз – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 30. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи та технології в обліку та аудиті» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 31. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи та технології у міжнародній економіці» для студентів економічного факультету / О. Белз – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 32. Белз О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Логістика» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / О. Белз – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 44 с.
 33. Белз О. Основи електронного бізнесу : навч. посібник / Олександра Белз. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 176 с.
 34. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера» для студентів економічного факультету / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 26 с.
 35. Збірник тестових завдань з дисципліни «Основи електронного бізнесу» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 24 с.
 36. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» для студентів економічного факультету / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 34 с.
 37. Збірник тестових завдань з дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 34 с.
 38. Збірник тестових завдань з дисципліни «Оптимізація сайтів» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 24 с.
 39. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Оптимізація сайтів» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 26 с.
 40. Збірник тестових завдань з дисципліни «Електронна комерція» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – 48 с.
 41. Збірник тестових завдань з дисципліни «Управління бізнес-процесами» / [Уклад. Олександра Белз]. – Львів, економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – 36 с.
 42. Белз О. Пошукова оптимізація сайтів : навч. посібник / Олександра Белз. – Електрон. вид. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 124 с.

Розклад