Дмитрук Вікторія Орестівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Наукові інтереси

Наукові інтереси – сучасні економічні системи, концепції участі держави в еко­номічних процесах, перспективи соціально орієнтованої ринкової економіки.

Курси

Публікації

1.Дмитрук В.О. Вихідні умови організації управління капіталом:  категорія «капіталу» в світлі сучасних досліджень його змісту /В.О. Дмитрук // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Спецвип.17 – С. 211-217.

2.ДмитрукВ.О. Економіка підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Дмитрук В.О., Кончаківський І.В., Лисий І.В., та ін. ] ; за ред. проф. І.Р.Михасюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 108с.

3.Дмитрук В.О. Дискусійні положення дослідження категорії «потенціал підприємства» в контексті адаптації її до потреб ринкової економічної системи /В.О. Дмитрук, Б.І. Косович // Формування ринкової економіки в Україні.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Спецвип.33.

4. Дмитрук В.О. Обґрунтування розширення змісту категорії «капітал підприємства» відповідно до сучасних досліджень в цій галузі / В.О. Дмитрук // Науковий вісник  Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Випуск 1 (28). – С. 78-86

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства», а у 2000 році – аспірантуру у Львівському національному уні­верситеті імені Івана Франка.

З 2004 року по даний час працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Марке­тинг в системі державного регулювання економіки». Автор понад 24 друкованих одноосібних праць і методичних розробок, співавтор навчального посібника «Економіка підприємства».

Читає лекційні курси: «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «По­тенціал і розвиток підприємства», «Формування і використання капіталу», «Стан­дартизація і сертифікація товарів і послуг».

Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів.

 

Розклад