Дзямулич Олена Сергіївна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-90

Наукові інтереси

маркетинг, банківська справа, ділова репутація підприємств

Публікації

Монографії, підручники та навчальні посібники:
1.Оптимізація регуляторної політики у банківському і страховому бізнесі: Монографія / за наук. ред. д.е.н.,проф. С.К. Реверчука.-Львів: “Ліга прес”, “Тріада плюс”,2009.-317с.
Реверчук (Дзямулич) О. С. 3.8. Світовий досвід розвитку державного регулювання банківського сектору та перспективи його застосування в Україні.- С.255-274.
2.Банківська система [підручник]. – Львів, “Магнолія 2006”,2013. -400с. / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука (Тема 4. – д.е.н. Реверчук С. К., к.е.н. Реверчук (Дзямулич) О. С. Банківська власність: загальне і особливе. – С.55-75).
3.Банківський сектор в економіці України (особливості та закономірності розвитку): [монографія] / С. К. Реверчук, О. С. Дзямулич, П. М. Сенищ. – Львів: ВК “АРС”, 2012. -320с.
4. Реверчук Н. Й., Дзямулич О. С. Організація праці / Н.Й. Реверчук,О. С. Дзямулич. – Навчальний посібник. – ЛІБС УБС НБУ , 2014. -276с.
Статті у фахових виданнях:
1. Реверчук (Дзямулич) О.С. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у системі економічної безпеки розвитку банківництва України / О. С. Реверчук // Наук. збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т. 2. – С.121-125.
2. Реверчук (Дзямулич) О. С. Структурні особливості розвитку банківського сектору в Україні / О. С. Реверчук // ХІV Міжн. наук.-практ. конф. Перспективи розвитку економіки України теорія, методологія і практика: матеріали наук.-практ. конф. (26-27 травня 2009р.), Луцьк: РВВ “Вежа”,”Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки”.- С. 242-243.
3. Реверчук (Дзямулич) О. С., Реверчук Н. Й. Напрями впливу банківської діяльності на економічне зростання в Україні / О. С. Реверчук, Н. Й. Реверчук // XV Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” матеріали наук.-практ. конф. (26-27 травня 2010р.), Луцьк: РВВ “Вежа”,”Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки”.-С.107-112.
4. Дзямулич (Дзямулич) О. С., Реверчук Н.Й. Цінові стратегії банків України у посткризовий період / О. С.Дзямулич, Н. Й. Реверчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 11. -Частина 1. -С.404-409.
5. Дзямулич Е. С., Реверчук Н. И. Маркетинговое управление онлайн-репутацией предприятий / О. С. Дзямулич, Н. Й. Реверчук // Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам XXXIV междунар. науч.-практ. конф. № 2 (34). Новосибирск: Изд. “СибАК”, 2014. – С.93-99.
6. Дзямулич О. С. Потенціал ділової репутації малих підприємств різних організаційно-правових форм / О.С. Дзямулич//Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – №3(18). – С.62-66.
7. Реверчук Н.И., Дзямулич Е.С. Влияние маркетинговой безопасности на деловую репутацию предприятия // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2014. № 5 (6). – URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1277.
Тези:
1. Дзямулич О. С. Цінові стратегії банків на депозитному ринку / О. С. Дзямулич // Актуальні проблем управління людськими ресурсами та економіки: Збірник тез І наукового-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених,15 – 16 травня 2012 р. / Відп. за вип. Л. К. Семів / Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. – Львів,2012. – С.63-65.
2. Дзямулич О .С., Реверчук Н. Й. Посткризовий мотиваційний механізм активізації діяльності банківських працівників в Україні / О. С.Дзямулич, Н. Й. Реверчук // Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку: матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції,20 листопада 2012 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. -С.53-55.
3. Дзямулич О. С. Маркетинговий вплив ділової репутації на формування інвестиційної стратегії підприємства / О. С. Дзямулич. – Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях”, 22-23 жовтня 2013 р. Кафедра міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – С.9-10.

Біографія

кандидат економічних наук, доцент

Народилась 07 листопада 1986 р. у м. Львові. У 2003 р. закінчила Львівську середню школу №82. Брала участь в олімпіадах з математики, правознавства та української мови. Протягом навчання в школі отримувала похвальні листи (7) за відмінні успіхи у навчанні. Нагороджена похвальною грамотою за особливі успіхи у вивченні історії України та всесвітньої історії. Протягом 2002-2003 рр. навчалась у Малій академії наук, секція економіки. Зайняла 3-є місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук, нагороджена грамотою. Жовтень 2006 р. нагороджена грамотою за відмінне навчання і успіхи у студентській науковій роботі та активну участь у громадському житті Університету. Вересень 2003 р. – червень 2008 р. навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет – економічний, спеціальність – банківська справа. Червень 2008 р. отримала диплом магістра з відзнакою; нагороджена грамотою за участь у Всеукраїнській олімпіаді з банківської справи від ПАТ “Укрсоцбанк”. Липень 2008 р. – квітень 2010 р. фінансовий консультант компанії Eurolife. Листопад 2008 р. – 2011 р. Аспірант кафедри аналітична економія та міжнародна економіка (стаціонарна форма навчання, бюджет) Львівського національного університету імені Івана Франка, економічний факультет. У жовтні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Політико-економічний аналіз розвитку банківського сектора в господарській системі України”, шифр 08.00.01. Листопад 2011 р. – вересень 2013 р. асистент кафедри економічної теорії та маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка. Лютий 2012 р. отримала диплом кандидата економічних наук. Вересень 2013 р. і до тепер доцент кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка, економічний факультет.
Коло наукових інтересів: маркетинг, банківська справа, ділова репутація підприємств
Навчальні курси: основи підприємницької діяльності, маркетинг, міжнародний маркетинг, маркетинг у банках, фінансова економіка
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад