Карчевська Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38(032)2394026

Електронна пошта: olha.karchevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

математичні моделі та інформаційні технології в економіці та фінансах, програмування.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях:

 

 1. Карчевська О. І. Прогнозування часових рядів у програмному пакеті R [Текст] / Ольга Карчевська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2016. – Випуск 53. – С. 108-114.
 2. Карчевська О. І. Статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності компаній зі страхування життя України [Текст] / Ольга Карчевська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Вип. 49. – С. 60-66.
 3. Приймак В. І. Економіко-математичне моделювання впливу параметрів страхової стратегії на показники діяльності компанії зі страхування життя [Текст] / В. Приймак, О. Карчевська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 26, Ч. 2. – С. 137-146.
 4. Приймак В. І. Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання [Текст] / Приймак В. І., Карчевська О. І. // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 82-94.
 5. Карчевська О. І. Моделювання довгострокової та короткострокової динаміки дохідності акцій [Текст] / О.І. Карчевська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2011. – № 3(52). – С. 309-317.
 6. Карчевська О. І. Економіко-математичне моделювання механізмів формування попиту на послуги довгострокового страхування в Україні [Текст] / О. Карчевська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 43. – С. 313-325.
 7. Карчевська О. І. Оцінка вартості гарантії мінімальної виплати в інвестиційному страхуванні життя [Текст] / Карчевська О. І. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред.. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 6, Т. 1. – С. 203-210.
 8. Карчевська О. І. Нейродинамічний підхід до моделювання фінансових потоків компанії зі страхування життя [Текст] / Карчевська О. І. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2009. – № 17. – С. 234-244.
 9. Карчевська О. І. Моделювання динаміки відсоткової ставки за депозитами з використанням векторної авторегресії [Текст] / Ольга Карчевська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2009. – Вип. – С. 224-235.
 10. Приймак В.І. Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя [Текст] / Приймак В. І., Карчевська О. І. // Фінанси України. – 2008. – №  – С. 113-124.

 

Тези доповідей:

 

 1. Matviychuk Increasing of the correctness of mathematical models by novel reduction principle [Текст] / Yaroslav Matviychuk, Olga Karchevska // Computational problems of electrical engineering (CPEE’2015) : proc. 16th Intern. conf., Sept. 2-5, 2015, Lviv, Ukr. / Lviv Polytechnic Nat. Univ., Warsaw Univ. of Technology, Techn. Univ. of Lodz, Univ. of West Bohemia, Univ. of Zilina, Polish Acad. of Sciences ; [ed. S. Rendzinyak]. — Lviv : [Publ. House of Lviv Polytechnic], 2015. – P. 110-112.
 2. Приймак В. І. Адаптивне управління фінансовими потоками компаній зі страхування життя [Текст] / ПриймакВ. І., Карчевська О. І. // Материалы 17-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь ХХІ веке». Т. 9. Международная конференция «Управление знаниями и конкурентная разведка». / Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет радиоэлетроники.  – Харьков : ХНУРЭ, 2013. – С. 96-97.
 3. Матвійчук Я.М. Принцип редукції математичних макромоделей [Текст] /Я.М. Матвійчук, О.І. Карчевська // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. ІІІ Наук.-техн. конф., присвяч. пам’яті проф. Б. О. Попова, Львів, 25-26 верес. 2014 р. / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Секція інформатики Зах. наук. центру НАН України і МОНМС України. – Львів : ФМІ НАНУ, 2014. – С. 80-83.
 4. Матвійчук Я.М. Регуляризована ідентифікація нейронних мереж за принципом редукції [Текст] / Матвійчук Я.М. , Карчевська О.І. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня – 5 квітня 2014 року / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів, 2014. – С. 16-18.
 5. Карчевська О. І. Стохастична оптимізаційна модель управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя [Текст] / Карчевська О. І. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції, м. Львів, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» . – Львів. – ЗУКЦ, 2013. – С. 26-30.
 6. Приймак В.І. Кластерний аналіз ринку страхування життя України [Текст] / Приймак В. І., Карчевська О. І. // Якість економічного розвитку : глобальні та локальні аспекти : матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 28-29 червня 2011 р. : У 2 т. –Дніпропетровськ : СПД Біла К. О., 2011. – .

Т. 2 : Шляхи забезпечення сталого розвитку держави. – 2011. – С. 54-56

 1. Карчевська О. І. Механізми гарантування виплат в інвестиційному страхуванні життя [Текст] / Карчевська Ольга Ігорівна // Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів в Україні : збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молод. вчених, м. Київ, 20 травня 2011 р. / за заг. ред. проф. І. О. Лютого. – К. : Освіта України, 2011. – С. 102-105.
 2. Карчевська О. І. Стан та перспективи розвитку світового та вітчизняного ринків довгострокового страхування [Текст] / Карчевська О. І. // Науково-практичний досвід – 2011 : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 17 травня 2011 р. – Миколаїв : Барви України, 2011. – С. 23-25.
 3. Карчевська О. І. Концептуальна модель системи імітаційного моделювання фінансових потоків компанії зі страхування життя [Текст] / Ольга Карчевська // Актуальні проблеми розвитку національної економіки України : матеріали міжн. наук. студ.-асп. конф., м. Львів, 13-14 травня 2011 р. : тези доп. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Економічний факультет. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 221-223.
 4. Карчевська О. І. Економіко-математичне моделювання динаміки обсягу попиту на ринку довгострокового страхування в Україні [Текст] / Ольга Карчевська // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання : матеріали міжн. наук. студ.-асп. конф., м. Львів, 14-15 травня 2010 р. : тези доп. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Економічний факультет. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 222-223.
 5. Верба І.І. Моделювання фінансової політики компанії зі страхування життя з урахуванням макроекономічних факторів [Текст] / Верба І. І., Карчевська О. І. // Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні : матеріали V міжн. наук.-практ. конф., м. Львів, 29-30 жовтня 2009 р. / Міністерство фінансів України, Львівська державна фінансова академія, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут регіональних досліджень НАН України, Технічний університет м. Лодзь (Польща), Ярославська державна вища школа фахової освіти (Польща), Шауляйський університет (Литва). – Львів : ЛДФА, 2009. – С. 199-203.
 6. Карчевська О. І. Економіко-математичне моделювання дохідності банківських депозитів [Текст] / Ольга Карчевська // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи : матеріали міжн. наук. студ.-асп. конф., м. Львів, 15-16 травня 2009р. : тези доп. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Економічний факультет. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 184-185.
 7. Карчевська О. І. Динамічне управління фінансовими активами в пенсійному страхуванні [Текст] / Ольга Карчевська // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні : матеріали міжн. студ.-асп. наук. конф., м. Львів, 16-17 травня 2008р. : тези доп. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Економічний факультет. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 420-421.
 8. Карчевська О. І. Імітаційна модель оцінки ризику банкрутства страхової компанії [Текст] / Ольга Карчевська // Нові обрії економічної науки : матеріали міжн. студ.-асп. наук. конф., м. Львів, 11-12 травня 2007р. : тези доп. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Економічний факультет. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 98-99.
 9. Карчевська О. І. Моделювання оптимальної поведінки страхової компанії [Текст] / Карчевська Ольга Ігорівна // Матеріали Десятої Всеукраїнської (П’ятої міжнародної) студ. наук. конф. з прикладної математики та інформатики, м. Львів, 25-27 квітня 2007р. : тези доп. / Міністерство освіти та науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет прикладної математики та інформатики, Лабораторія ідей. – Львів : Вид. центр “ФОП Сорока С.В.”, 2007. – С. 86-87.
 10. Карчевська О. І. Використання нечіткої логіки для визначення страхових тарифів [Текст] / Ольга Карчевська // Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми : матеріали міжн. наук. студ.-асп. конф., м. Львів, 5-6 травня 2006р. : тези доп. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Економічний факультет. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 89-90.

 

Інші видання:

 1. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : електрон. навч.-метод. комплекс / уклад. О. І. Карчевська. — 160,28 КБ. – 2013. – 160,28 КБ.

 

Біографія

У 2003 – 2008 рр. навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна кібернетика”, спеціалізація “Інформаційні системи у менеджменті”. У 2008 р. здобула кваліфікацію магістр з інформаційних систем у менеджменті.

У 2008 – 2011 рр. –  аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема дисертації: “Економіко-математичне моделювання управління фінансовими потоками компаній зі страхування життя в неусталеній господарській системі.”

З вересня 2012 по грудень 2014 працювала на посаді асистента кафедри інформаційних систем та технологій Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

З вересня 2015 р. – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Публікації:

 • 10 статей у наукових фахових виданнях,
 • приймала участь у 15-ти Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Розклад