Кохан Маріанна Остапівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: marianna.kokhan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Стартапи та інноваційне підприємництво
 • Антикризовий менеджмент
 • Цифрові комунікації і PR
 • Міжнародні проєкти і договірний менеджмент

Курси

Публікації

Наукові статті

 1.  Yuliia Bocharova. The management of technology transfer and its impact on business activity and financial security in developing countries / Yuliia Bocharova, Marianna Kokhan, Lesya Yastrubetska, Iryna Muratova, Yuliia Ishchuk, Viega Kuliavets // AD ALTA:Journal of interdisciplinary research. – 2021. – Special issue XXIV., V. 11 (2).– P. 204-209. – URL:
  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/papers/A_36.pdf. (WOS Indexed)
 2. S.M. Shevchuk, V.V. Dobrianska, N.P. Myskovets, M.O. Kokhan, T.V. Shepel. Marketing Aspects of Image Formation and Investment Attractiveness of Territories and Enterprises. International Journal of Economics and Business Administration, Volume VIII, Issue 2, 229-239, 2020 DOI: 10.35808/ijeba/455  https://www.ijeba.com/journal/455#  (Scopus Indexed)
 3. Vitalii Bashtannyk, Zoriana Buryk, Marianna Kokhan, Tetiana Vlasenko and Vitaliia Skryl, Financial, economic and sustainable development of states within the conditions of Industry 4.0, International Journal of Management, 11 (4), 2020, pp. 406-413. (Scopus Indexed)http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJM_11_04_040/IJM_11_04_040.pdf 
 4. Rostyslav Yurynets, Zoryna Yurynets, Kokhan Marianna. Econometric Analysis of the Impact of Expert Assessments on the Business Activity in the Context of Investment and Innovation Development. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference, p. 680-694 http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper47.pdf  (Scopus Indexed)
 5. Blayone T., Mykhailenko O.; Kavtaradze M.; Kokhan M.; vanOostveen R. Profiling the digital readiness of higher education students for transformative online learning in the post-Soviet nations of Georgia and Ukraine. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 37 (2018). URL: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0119-9 (Scopus Indexed, WoS Indexed)
 6. Horuiko, K., Muzyka, M., & Kokhan, M. (2020). FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT IN THE SPHERE OF EDUCATION: THE ISSUES OF LEGAL REGULATION. Public Administration and Law Review, (4), 71-81. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-4-71  https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/69 ( International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF);  Advanced Science Index (Germany);  ICI World of Journals (Poland); CiteFactor)
 7. Kokhan M. , Zhyhaylo N., Bozhenko  N. New challenges during the pandemic: psychological underdstanding // International Journal of Psychosocial Rehabilitation.  Issue 6. Volume 24. April, 2020. https://www.psychosocial.com/article/PR261279/30313/ (Index Copernicus)
 8. Дубинецька П.П. Управління змінамияк основа розвитку малого підприємництва / Дубинецька П.П., Содома Р.І., Кохан М.О., Садура О.Б.// Регіональна економіка. – 2022. – №2(104) – С. 124-130. – DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-13 .
 9.  Кохан М.O. Стратегія розвитку стартап-підприємництва в Україні з урахуванням досвіду Німеччини / Кохан Маріанна Остапівна, Мазур Анастасія Вікторівна // Стратегія економічного розвитку України.
  – 2021. – 49 (2021) – С. 34-53. – DOI: 10.33111/sedu.2021.49.034.053.
 10. Кохан М.О., Мазур А.В. Регіональні детермінанти розвитку екосистем стартапів у місті Львові.//Регіональна економіка. 2019. №4. С.74-86. URL: http://re.gov.ua/re201904/re201904_074_KokhanMO,MazurAV.pdf(Index Copernicus).
 11. Жигайло Н.І., Кохан М. О. Організаційно-психологічний механізм розвитку інформаційної духовності в умовах суспільно-економічних криз. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2020. № 10. С. 14-21. DOI: 10.25264/2415-7384-2020-10-14-21 (Index Copernicus)
 12. Юринець З.В., Кохан М.О. ,Петрух О.А., Мищишин І.Р. Оцінка ефективності функціонування системи охорони здоров’я України в умовах прискореного розвитку інноваційних технологій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень»; редкол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – 2019. – Вип. 6 (140). – С. 27-31.- http://ird.gov.ua/sep/sep20196(140)/sep20196(140)_033_YurynetsZ,PetrukhO,MyshchyshynI,KokhanM,HnylyanskaL.pdf(Index Copernicus)
 13. Кохан М. О., Денисенко М. П., Юринець З. В., Юринець Р. В., Конкурентоспроможність підприємництва в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації економіки. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 19–24. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.19 http://www.economy.in.ua/pdf/4_2020/5.pdf(Index Copernicus)
 14.  Юринець З., Кохан М. Розвиток гібридних проектів у контексті державно-приватного партнерства й інвестування в розбудову інфраструктури. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 62. № 1. С. 102–109 http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31693/2/GEB_2020v62n1_Yurynets_Z-Development_of_hybrid_102-109.pdf(Index Copernicus)
 15. Кохан М., Данилевич Н., Сновидович І. Розвиток лідерських компетентностей у студентів закладів вищої освіти. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Вип. 57. С. 245-261 [Електронний ресурс]  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/10890
 16. Кохан М.О. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я України [Електронний ресурс] / Л. Й.  Гнилянська, М.О. Кохан // Інфраструктура ринку. 2018. № 23.  С. 216-220. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/39.pdf
 17.   Кохан М.О. Активізація інноваційного потенціалу харчової промисловості як запорука економічного розвитку країни / Юринець З. В., Кохан М.О., Круглякова В. В.   // Вісник ХНУ. Серія економічна .  №3. 2018. С. 48-59 https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Kruhliakova_V.V.-Aktyvizatsiia-innovatsiynoho-potentsialu-1.pdf
 18. Кохан М. Методологічні підходи до практичного бізнес-коучингу // Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. – Україна, Львів. Випуск XІ, 2018. С. 146-156  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42259/2/2018v11_Kokhan_M-Metolohichni_pidkhody_do_146-155.pdf
 19. Кохан М. О. Планування соціально-економічного розвитку міста на принципах сталого просторового розвитку / Н. Данилевич, М. Кохан // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. / за ред. С. М. Панчишина. – Львів, 2014. – Вип. 31.Ч.1 – С. 186–195
 20. Кохан М. О. Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації / Кохан М. О., Шквірук І. М. // Молодіжний економічний дайджест : наук. електронний журн. – 2014. – № 1 (1). – C. 12-19. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/3924/12%20-%2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 21. Кохан М. О. Застосування методології SWOT-аналізу у процесі формування стратегії соціально-економічного розвитку міста / Н. Данилевич, М.Кохан, І. Рудник // Вісник Львівського університету. – Вип. 49. – Львів, 2013. – С. 379–390 . (не подано в звіт 2013 року)
 22. Кохан М.О. Стратегія управління  соціоекосистемами / Данилевич Н.М. Кохан М.О. // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 – Вип. 31. – С.50 –57.
 23. Кохан М. О. Основні проблеми у проектному управлінні та шляхи їх вирішення / М. О. Кохан, М. М. Сало Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 45. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 144-151
 24. Кохан М. Використання стратегічних інструментів управління як запорука ефективності санації підприємства // Економічний простір. 2011. – Вип. 48/1. – С. 270-279
 25. Кохан М., Коновал Л. Проблеми та напрями реформування житлово-комунального сектора України // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 24. – С. 192-198.
 26. Кохан М. Стратегічна модель оптимізації маркетингових витрат: процесно-інвестиційний підхід / Кохан М., Пурська І. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 41(2). – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 27. Кохан М. Антикризове управління підприємством:сутність та основні антикризові заходи / Кохан М., Басюк І. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 42. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

Матеріали доповідей на конференціях

 1. Kokhan M. RESINTEMENTS AGAINST ARMED FORCES IN EUROPE AND THE PRICE OF FREEDOM / Giacomuzzi S., Kokhan M. // PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SPIRITUALITY OF SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT. Treasury of thesis of the VII International Scientific and Practical Conference, Львів, Україна, 20 квітня 2022 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – P. 14-15
 2. Kokhan M., Mazur A. ELEMENTS OF STARTUP ECOSYSTEM // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. (28-30 April 2020). – P.165-169 . URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf
 3. Marianna Kohan, Eckhard Kehrein. Sustainable Entrepreneurship for the Society Development as Philosophy of Horst Rogusch Foundation // Proceedings of 5th International Scientific and Practical Conference Philosophical and Psychological Aspects of Spirituality in Public Organizations Activities – April, 2020, Lviv. – P. 12-15. URL https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zbirnyk-Tez-Kviten-2020.pdf
 4. Кохан М.О., Осипчук О., Місюра В. Стан інформаційної безпеки в Україні. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 17-18 жовтня 2019 року м. Львів. С. 347-353. URL http://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Mater_Konf_Inform_2019.pdf#page=347
 5. Кохан М.О., Патлавський Р.В. Халвінг біткоїна як можливість для фінансових інвестицій в умовах кризи від пандемії COVID-19. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 9. 64 с. URL http://www.economics.in.ua/2020/05/9.html
 6. Кохан М.О., Мазур А.В. Insurtech стартапи у страховому бізнесі // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 2. Дубляни, 2020. – С.27-29
 7. Кохан М. Державне сприяння розвитку будівництва доступного житла для молоді / Кохан М., Пінчак Л. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» , 19 квітня 2012 р. [Текст]. – Львів, СПОЛОМ. – 2012р. – С. 157-158.
 8. Кохан М. Кластерний аналіз локальних соціоекосистем в Україні [Текст] / Кохан М., Данилевич Н. // Міжнародна наукова-методична конференція, форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 3-4 жовтня 2012, Львів [Текст]. – Львів, 2012р. – С. 95-96.
 9. Кохан М. Зміна ціннісних орієнтацій як передумова подолання кризи у суспільстві // Віра і розум: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2010 року, Київ). – Львів: Комісія у справах молоді УГКЦ, 2010. – С. 78-80
 10. Кохан М. Роль психологічних факторів у створенні комфортного простору для життя / Кохан М., Сало М. // Віра і розум: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. (3 грудня 2010 року, м. Львів).  – Львів: Тріада плюс, 2010. – С. 80-82
 11. Кохан М. Підвищення якості надання муніципальних послуг на основі контролю критеріїв якості // Форум молодих науковців Львова. Збірник тез конференції: 20 листопада 2009 року // За заг. Ред. Лозинського О.М., Буника М.З., Кіянки І.Б. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2009 . – С. 190-192
 12. Кохан М., Скопич О. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні на засадах муніципального менеджменту // Інтернет-конференція ТАНТ «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (30.09.10). – Доступно з: http://www.iconf.org.ua// index.php?option=com_content&task=view&id=663&Itemid=45

Дисертація

Кохан Маріанна Остапівна. Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні. : Дис… канд. наук: 08.00.03 – 2008

Автореферат дисертації
Кохан М. О. Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні. : Автореф. дис… канд. наук: 08.00.03 – 2008. – 19с.

Монографії

 1. Розвиток держаних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки [текст]: монографія / (С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.О. Кохан та ін.); за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 200с
 2. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 296 с
  (Розділ 3. Юринець З.В., Кохан М.О., Петрух О.А. Фінансове підґрунтя інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. – С. 64-80)

Підручники та посібники

 1. Психологія бізнесу та управління: навч. посібник/ Н.І. Жигайло, М. О. Кохан, Н.М. Данилевич; за ред. проф. Н.І. Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с.  ISBN 978-617-10-0484-9
 2. Яцура В.В. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина І. навч. посібник / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – 536 с.
 3. Яцура В.В. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина ІІ. навч. посібник / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – 206 с.

Біографія

Проекти

 1. Керівник проєкту DAAD “Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій” (2019-2022 рр.) за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана у Львівському національному університеті імені Івана Франка  https://sites.google.com/view/guttup/home.

 

2. Учасник спільного Українсько-канадського дослідницького наукового проєкту “Трансформативне онлайн навчання в Україні” (Університет Онтаріо (Канада), ЛНУ ім. І. Франка, КНЕУ ім. В. Гетьмана) 2016-2017

 

3. Керівник ГО “Студія Європейського Менеджменту” та проекту  European Management Studio (2018-2020), метою якого є дослідження та популяризація науки і практики єропейського менеджменту, міжнародна наукова, навчальна, практична, кроскультурна кооперація з європейськими ВНЗ, бізнесом та інституціями щодо вивчення та імплементації досвіду ЄС з розвитку управління та підприємництва в Україні.

Активності в рамках проекту – Співорганізація Дня кар’єри ЄС 2018, 2019, Дня кар’єри ЄС онлайн 2020, Майстерні успіху 2.0 з Екгардом Керайном (15 жовтня 2019 р.), майстер-клас проф. Сальваторе Джакомуцці, (червень 2019), виробнича екскурсія в компанії Tickets.UA (30 вересня 2019), NBS Lviv (4 жовтня 2019). Співорганізатор Міжн. наук.-практ. конф. у ЛНУ ім. І. Франка «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення» (2018)

3. Проєкти міжнародного стажування ERASMUS+, OeAD

 2018 р. наукове стажування у Віденському економічному університеті (Республіка Австрія) за грантом OeAD. Тема: “Вплив культурного чинника на кризовий менеджмент”

2019 – стажування у Вільному університеті Берліна за програмою Еразмус+. Дослідження міжнародного досвіду функціонування кар’єрних сервісів в університетах Європи. Участь у програмі «Компетенції для стажування та працевлаштування: Розвиток міжнародних систем практичноорієнтованого навчання студентів» Міжнародного тижня 2019.

 

 

У листопаді 2019 р. брала участь у Зимовій школі з трансферу технологій у Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана (Німеччина).

4. Участь в проєктах підвищення кваліфікації виклададачів, співпраці з бізнесом / роботодавцями

4. Участь в міжнародних проєктах – літніх школах, круглих столах, конференціях

 

 

Нагороди

 1. Подяка Посла ЄС, Голови Представництва ЄС в Україні за проведення Дискусійного клубу від Представництва ЄС в Україні (2017) та  сприяння організації проведення Дня кар’єри ЄС від Представництва ЄС в Україні (2018)

2. Грамота від ЛНУ ім. І. Франка за підготовку проведення “Форуму кар’єри – 2017”

3. Подяка від ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана” за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців та підготовку переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком “Менеджмент організацій”

4. Подяка від Фонду сталого розвитку підприємництва Горста Рогуша за сприяння у організації та проведенні серії бізнес-семінарів “Планування підприємницького успіху” у Львівському національному університеті ім. І. Франка

5. Подяка за всебічну підтримку і організаційну допомогу в організації ІV Всеукраїнського бізнес-турніру “Стратегія фірми – 2017”

6. Перемога у конкурсі міських стартапів Innovation spring 2017 у категорії “Стратапи для розвитку міста” з проєктом багатосторонньої платформи працевлаштування студентів та випускників Studlava.com      

Методичні матеріали

Розклад