Раделицький Юрій Орестович

Посада: завідувач кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: yuriy.radelytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є фінансова децентралізація, місцеві бюджети, формування конкурентного ринку фінансових інвестицій в Україні, удосконалення економічного аналізу, протидія економічній злочинності, фінансова безпека України.

Курси

Публікації

1. Раделицький Ю.О. Фінансові інвестиції в інформаційному забезпеченні обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2005. – Спецвипуск 15 (ч.2). – С. 675-680.
2. Раделицький Ю.О. Фондовий ринок як об’єкт аналітичних досліджень // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2006. – Випуск 36. – С. 167-170.
3. Раделицький Ю.О. Фондова біржа як основний елемент фондового ринку // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2007. – Випуск 37 (ч.2). – С. 260-263.
4. Раделицький Ю.О. Застосування методу стандартизації показників в аналізі інвестиційної привабливості акцій підприємства // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2007. – Випуск 38. – С. 215-218.
5. Раделицький Ю.О. Сучасні інформаційні системи в аналізі фінансових інвестицій // Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – 2008. Випуск 3. – Т.1. – С. 70-75.
6. Раделицький Ю.О. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій: зарубіжний досвід і національні реалії // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України: Зб. наук.-техн. праць. – Л: НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.13. – С. 242-248.
7. Раделицький Ю.О. Фондова біржа як чинник фінансування підприємництва в Україні // Збірник наукових праць.- Польша. Кєльце : Вища Школа Умєнносьчі імені С. Сташіца, 2008. – С. 155-161.
8. Раделицький Ю.О. Інформаційна інфраструктура ринку цінних паперів в Україні // Збірник наукових праць.- Польша. Кєльце : Вища Школа Умєнносьчі імені С. Сташіца, 2009. – С. 201-211.
14. Раделицький Ю.О. Фінансовий ринок як індикатор гнучкості фінансової системи країни: теоретичні аспекти // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Випуск 23 (ч.2). – С.263-269.
15. Раделицький Ю.О. Використання природного капіталу в Україні як індикатор екологічної збалансованості національної економіки // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Випуск 24 . – С.215-221.
16. Раделицький Ю.О. Оптимальність умов проведення ІРО як перспективний спосіб залучення іноземних інвестицій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – Випуск 6’2012 [32], C. 156-161.
17. Раделицький Ю.О. Сучасна економічна криза в контексті інерційності фінансового ринку // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» (економічні науки) – Хмельницьк; ХНУ. – 2012. – №5 (том 2). – С. 123-127.
18. Раделицький Ю.О. Депозитарна система як частина ринку фінансових інвестицій // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Випуск 26 (ч.2). – С.154-159.
19. Раделицький Ю.О. Аналіз реструктуризації державних підприємств // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – 2012. – Випуск 47. – С.431-437.
20. Раделицький Ю.О. Асиметрія інформації на ринку фінансових послуг // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України: Зб. наук.-техн. праць. – Л: НЛТУ України. – 2012. – Вип.22.9. – С. 238-242.
21. Раделицький Ю.О. Міжнародне страхування відповідальності власників автотранспортних засобів // Електронне фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка «Економіка. Управління. Інновації». – 2012. – Випуск 2 (8).
22. Раделицький Ю.О. Організаційно-інформаційна складова ринку фінансових інвестицій в Україні // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», Одеський національний економічний університет – 2012. – Випуск 4’2012 [47], C. 80-87.
23. Раделицький Ю.О. Інвестиційний клімат, як передумова розвитку фінансових інвестицій в Україні // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Випуск 30. – С.134-139.
24. Раделицький Ю.О. Проблеми розвитку фондового ринку в Україні // Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Випуск 29. Ч.2 – С.121-126.
25. Раделицький Ю.О. Державне регулювання фондового ринку в сучасних умовах. // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 241. — С. 28 – 33.
26. Раделицький Ю.О., Паньків Х.П. Роль капіталізації та ліквідності у забезпеченні стабільного функціонування банків України / Раделицький Ю.О., Паньків Х.П. // Науковий вісник Херсонського державного університету – 2015.- №8, част. 3.- ст.164-168
27. Раделицький Ю.О., Бабінська С.Я. Організаційно-економічна характеристика корпоративної торгівельної мережі як об’єкту контролінгу / Раделицький Ю.О., Бабінська С.Я. / Наук. вісн. ЛНУ ім. І.Франка. Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. Ч.2 – С.164-171.
28. Раделицький Ю. О., Піхоцька О. М. Концептуальні складові фінансової децентралізації: проблеми та перспективи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 6 (122). С. 103-107.
29. Раделицький Ю. О., Пшик Б. І. Методологічні засади дослідження міжбюджетних відносин в контексті розвитку процесів фінансової децентралізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Вип. 3 (125). С. 29-42.
30. Раделицький Ю. О., Ковалюк О. М. Моделі формування систем місцевих бюджетів в країнах Європи // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип. 54. С. 302-308.
31. Раделицький Ю. О. Напрямки забезпечення ефективності викорис-ання внутрішнього потенціалу територіальної громади // Збірник наукових праць «Моделювання регіональної економіки». 2017. Вип. 2(30). С. 93-107.
32. Раделицький Ю. О. Податкові надходження як ключова складова на¬пов¬нення місцевих бюджетів // Науковий вісник ЛНУ ім. І. Франка. Фор-мування ринкової економіки в Україні. 2017. Вип. 37. Т. 2. С. 155-164.
33. Раделицький Ю. О. Особливості формування податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України в умовах реформи місцевого самоврядування // Науковий журнал: Ефективна економіка. 2017. № 11.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 12.08.2018).
34. Раделицький Ю. О. Проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні в контексті фінансової децентралізації // Науковий журнал Терно-пільського націо¬нального економічного університету «Світ фінансів». 2017. Вип. 2 (51). С. 29-42.
35. Раделицький Ю. О. Теоретико-системні основи визначення місцевих бюджетів // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. Вип. 14. С. 125-130.
36. Раделицький Ю. О., Квасній О. Р. Основи формування податкового потенціалу місцевих бюджетів в контексті децентралізаційних процесів // Науковий журнал «Економічний вісник». 2018, С. 21-32.
37. Раделицький Ю. О., Пелехатий А. О., Квасній О. Р. Інтегральне оціню¬вання рівня бюджетної децентралізації регіонів України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Вип. 55. С. 90-101.
38. Раделицький Ю. О., Пелехатий А. О. Адміністративно-терито¬ріаль-на реформа: особливості проведення в країнах Європейського Союзу // Збірник нау¬ко¬вих праць «Моделювання регіональної економіки». 2018. – С. 87-98.
39. Раделицький Ю. О., Пелехатий А. О. Оцінка особливостей формування видаткової політики місцевих бюджетів у соціальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 11. С. 78-87.
40. Раделицький Ю. О., Пелехатий А. О. Напрямки оптимізації податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України в умовах децентралізації // Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 12. – C. 56-64.
41. Раделицький Ю. О., Квасній О. Р. Місцеві бюджети в умовах децент¬ралізації: теоретичні аспекти // Соціально-економічні проблеми сучас-ного періоду України. 2018. Вип. 5. С. 112-118.
42. Раделицький Ю. О. Розвиток співробітництва територіальних громад як інструмента забезпечення їх спроможності // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2018. Вип. 36. C. 145-154.
43. Раделицький Ю. О., Галамай Р. Я., Симанич Н. Б. Імплементація досвіду ефективного адміністрування майнових податків розвинених країн у вітчизняну практику // Економіка і держава. 2019. № 1. С. 68-72.
44. Раделицький Ю. О. Особливості формування видатків місцевих бю-дже¬тів в напрямку забезпечення економічного розвитку адміністративно-терито¬ріальних одиниць // Науковий журнал: Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення – 28.10.2018).
45. Раделицький Ю. О., Квасній О. Р. Місцеві бюджети в умовах реформи місцевого самоврядування // Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів та студентів (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів: ФОП Омельченко В. Г., 2017. С. 192-194. (особистий внесок автора – дослідження змін до бюджетно-податкового законодавства в умовах реформи децентралізації в частині формування місцевих бюджетів) – (0,10 д.а.).
46. Солук О. Б., Раделицький Ю. О. Актуальні проблеми та напрями модернізації системи державного фінансового контролю в Україні // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV-ої міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів,
18-19 травня 2018 р.). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. С.103-105. (особистий внесок автора – дослідження напрямів модернізації системи державного фінансового контролю в Україні) – (0,05 д.а.).
47. Раделицький Ю. О. Співробітництво територіальних громад в контексті просування політики розвитку регіону // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: матеріали ІХ міжнар. наук.-метод. інтернет-конф. Форуму молодих економістів-кібернетиків (Львів, 30 жовтня 2018 р.). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 103-105. – (0,16 д.а.).
48. Раделицький Ю. О. Фінансова децентралізація: напрями змін та забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад // Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 19 січня 2019 р.). Дніпро: Науково економічна організація «Перспектива», 2019. С. 34-35. – (0,14 д.а.).
49. Раделицький Ю. О., Галамай Р. Я. Адміністративно-територіальна реформа: повноваження та напрями змін // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: матеріали XХVІ міжнар. інтернет- конф. (Київ, 21 січня 2019 р.). Київ: Видавництво Просвіта, 2019. С. 32-33. (особистий внесок автора – дослідження передумов адміністративно-територіальної реформи) – (0,09 д.а.).
50. Раделицький Ю. О. Співробітництво територіальних громад: можли¬вості та перспективи // Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26 січня 2019 р.). Львів, 2019.
С. 55-56. – (0,14 д.а.).
51. Раделицький Ю. О. Розвиток місцевих бюджетів у країнах Євро-ейського Союзу // Научный диспут: вопросы экономики и финансов: материалы ХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Харьков – Вена – Лондон, 31 января 2019 г.). Харьков-Вена-Лондон: Интернаука, 2019. С. 63-64. – (0,20 д.а.).
52. Radelytskyy Yu. Local budgets under conditions of financial decentralization // Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 11 (29). Р. 36-45.
53. Radelytskyy Yu. Assessment of paculiarities of formation of local budget expenditure policy in social sphere // Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 9. Р. 31-37.
54. Radelytskyy Yu. Development of enterpreneurship in territorial commu-nitirs as a factor of provision of socio-economic development // Fundamentalis scientiam. 2019. № 26. Р. 18-21.
55. Radelytskyy Y., Prokipchuk L., Galamaj R. Development of the customs payment administration system in the conditions of state customs reform in Ukraine. Journal of Economic Spectrum. 2020. Volume XV, Issue 3/2020. P.24-32.
56. Раделицький Ю. О. Особливості формування видатків місцевих бюджетів в напрямку забезпечення економічного розвитку адміністративно-терито¬ріальних одиниць // Науковий журнал: Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Біографія

РАДЕЛИЦЬКИЙ Юрій Орестович народився 5 травня 1981 року у місті Львові. У 1998 році закінчив Львівський ліцей менеджменту. З 1998 по 2003 рік навчався на економічному факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка, спеціальність «Фінанси і кредит». З 2003 по 2007 рік навчався у заочній аспірантурі, спеціальність «Облік і аудит». З 2003 року працював асистентом на кафедрі обліку і аудиту. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування ринку фінансових інвестицій в Україні». З 2010 року працюю на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. В 2013 році присвоєне вчене звання доцента.
28 травня 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему “Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації в Україні”. З 6 березня 2020 року працює на посаді професора кафедри обліку і аудиту. Входить до складу міжвідомчої робочої групи з питань розробки та імплементації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Методичні матеріали

Розклад