Сенишин Оксана Степанівна

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

теоретичні і практичні проблеми організації процесу ділового планування у корпоративному секторі економіки України; проблеми розвитку кондитерської промисловості України; прикладні засади організації управлінської діяльності; проблематику корпоративного та фінансового управління, державного регулювання економіки; планування та прогнозування розвитку вітчизняного продовольчого комплексу

Курси

Публікації

 1. Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України : [монографія] / Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 2. Сенишин О. С. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: колективна монографія / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 3. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. (з грифом МОН)
 4. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 412 с. (з грифом МОН);
 5. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с. (з грифом МОН);енишин О. С. Методологія оцінки ефективності маркетингових зусиль на загально-корпоративному рівні управління компанією / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, Я. О. Горинь // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск. 46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 110-122. – Фахове видання.
 6. Сенишин О. С. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі розвитку підприємств аграрного сектора / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, Я. О. Горинь // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 26. – Частина 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 193-198. – Фахове видання.
 7. Сенишин О. С. Теоретико-методологічні основи дослідження суті продовольчої безпеки / О. С. Сенишин // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 149-152. – Фахове видання.
 8. Сенишин О. С. Теоретико-методологический анализ исследования сущности продовольственной безопасности / О. С. Сенишин // European Applied Sciences is an international, German / English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 1 (November-December), 2012. – Р. 531-534. – Іноземне видання.
 9. Сенишин О. С. Використання світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу як напряму забезпечення продовольчої безпеки країни / О. С. Сенишин, Я. С. Піцур // Науковий вісник Львівського державного універстету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. –  Вип. 2. – С. 131-140. – Фахове видання.
 10. Сенишин О. С. Теоретико-методологическая оценка структуры природно-ресурсного потенциала развития продовольственного комплекса / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European Applied Sciences is an international, German / English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 4 (April), 2013. – Р. 128-132. – Іноземне видання.
 11. Сенишин О. С. Аналітична оцінка стану інфраструктури продовольчого ринку України / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ: Видавничий дім “Гельветика”,  Ч. 2. – С. 142-149. – Фахове видання.
 12. Сенишин О. С. Соціально-економічне прогнозування як превентивний інструмент зміцнення економічної безпеки / О. С. Сенишин, Я. С. Піцур // Науковий вісник Львівського державного універстету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. –  Львів: ЛьвДУВС, 2013. –  Вип. 1. – С. 95-104. – Фахове видання.
 13. Сенишин О. С. Методологія соціально-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи / О. С. Сенишин // Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка”. – Том 18. – Вип. 1.– Одеса: Гельветика, 2013. –  С. 198-206. – Фахове видання.
 14. Сенишин О. С. Продовольственный рынок Украины в системе мирового сельскохозяйственного производства / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко  // Социально-гуманитарный Вестник Юга Росии. –  № 12 (43). – М., 2013. – С. 108-115. – Іноземне видання.

Розклад