Сенишин Оксана Степанівна

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор, професор

Телефон (робочий): 032 239 44 87

Електронна пошта: oksana.senyshyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: uk-ua.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • теоретичні і практичні проблеми організації процесу ділового планування у корпоративному секторі економіки України;
 • проблеми розвитку кондитерської промисловості України;
 • прикладні засади організації управлінської діяльності;
 • проблематика корпоративного та фінансового управління,
 • державне регулювання економіки;
 • планування та прогнозування розвитку вітчизняного продовольчого комплексу;
 • економічна та продовольча безпека держави;
 • органічне виробництво.

Курси

Публікації

 

 1. Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України : [монографія] / Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 2. Сенишин О. С. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: колективна монографія / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 3. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. (з грифом МОН)
 4. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 412 с. (з грифом МОН);
 5. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с. (з грифом МОН);енишин О. С. Методологія оцінки ефективності маркетингових зусиль на загально-корпоративному рівні управління компанією / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, Я. О. Горинь // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск. 46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 110-122. – Фахове видання.
 6. Сенишин О. С. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі розвитку підприємств аграрного сектора / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, Я. О. Горинь // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 26. – Частина 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 193-198. – Фахове видання.
 7. Сенишин О. С. Теоретико-методологічні основи дослідження суті продовольчої безпеки / О. С. Сенишин // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 149-152. – Фахове видання.
 8. Сенишин О. С. Теоретико-методологический анализ исследования сущности продовольственной безопасности / О. С. Сенишин // European Applied Sciences is an international, German / English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 1 (November-December), 2012. – Р. 531-534. – Іноземне видання.
 9. Сенишин О. С. Використання світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу як напряму забезпечення продовольчої безпеки країни / О. С. Сенишин, Я. С. Піцур // Науковий вісник Львівського державного універстету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. –  Вип. 2. – С. 131-140. – Фахове видання.
 10. Сенишин О. С. Теоретико-методологическая оценка структуры природно-ресурсного потенциала развития продовольственного комплекса / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European Applied Sciences is an international, German / English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 4 (April), 2013. – Р. 128-132. – Іноземне видання.
 11. Сенишин О. С. Аналітична оцінка стану інфраструктури продовольчого ринку України / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ: Видавничий дім “Гельветика”,  Ч. 2. – С. 142-149. – Фахове видання.
 12. Сенишин О. С. Соціально-економічне прогнозування як превентивний інструмент зміцнення економічної безпеки / О. С. Сенишин, Я. С. Піцур // Науковий вісник Львівського державного універстету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. –  Львів: ЛьвДУВС, 2013. –  Вип. 1. – С. 95-104. – Фахове видання.
 13. Сенишин О. С. Методологія соціально-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи / О. С. Сенишин // Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка”. – Том 18. – Вип. 1.– Одеса: Гельветика, 2013. –  С. 198-206. – Фахове видання.
 14. Сенишин О. С. Продовольственный рынок Украины в системе мирового сельскохозяйственного производства / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко  // Социально-гуманитарный Вестник Юга Росии. –  № 12 (43). – М., 2013. – С. 108-115. – Іноземне видання.
 15. Сенишин О. С. Application of SWOT-analysis method in forming the organic farming development strategy in Ukraine / О. Senyshyn // Evropský časopis ekonomiky a managementu : науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2017. – Issue – Volume 3. – Р. 87–93. (0,2 друк. арк.) [Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
 16. Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації національної екологічної політики в Україні: колективна монографія: Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : [монографія] / О. С. Сенишиин, М. С. Сенишин // за ред. І. А. Маркіної. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 336-344
 17. Senyshyn O. S. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian Euroregion: Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monography / S. Senyshyn (Publication of the Scientific Papers of the International Research and Practical Conference). – Warsaw: Center of European Projects, 2017. – P. 295-311.
 18. Сенишин О. С. Государственное программирование охраны природной среды в Украине: монография  / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, М. С. Сенишин.  – Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2018. – 122 с.
 19. Сенишин О. С. Формування стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства в України з використанням методики SWOT–аналізу / О. С. Сенишин // Економіка та суспільство // Електронне наукове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – № 10. –  С. 112-120. – Режим доступу до журналу: htpp:// economyandsociety. in.ua. – [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 20. Сенишин О. С. Аналіз витратних та результативних показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки: [фахове видання]. – Випуск № 18/2017. –  Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 138-145. [Видання включено до наукометр. бази Index Copernicus International
 21. Сенишин О. С. Організаційно-інституційні засади державного цільового програмування охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 14. –  Ч. 2. – Ужгород, 2017. – С. 114-118.   [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 22. Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації державної екологічної політики в Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Економіка. Управління. Інновації. Cерія : Економічні науки : електронне наукове фахове видання.  –  Житомир : Житомирський державний університет імені І. Франка, 2017. –  Вип. 2.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_2_11. – [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричних баз РИНЦ, Google Scholar, Science Index, Index Copernicus International]
 23. Сенишин О. С. Оцінка результативності виконання показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Економіка та суспільство // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – Випуск 13. –  С. 277-284. – Режим доступу до журналу: htpp://economyandsociety.in.ua. – [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 24. Senyshyn O. S. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of the state targeted pragrams for protection of natural environment in Ukraine / О. Senyshyn, N. Chopko, I. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies: scientific journal. – Vol. 3 (2017) .– No 5 December. – Riga: Baltija Publishing, 2017. – P. 391-399. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science]
 25. Senyshyn O. S. Application of SWOT–analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of success of the food industry in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj // Zarzadzanie I Finanse: Journal of Management and Finance: Sopot: Zaklad Poligrafii Universytetu Gdanskiego, 2018. – Vol. 16. –  № 1.  –  S. 187– 201. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 26. Сенишин О. С. Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики SWOT–аналізу / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Фаховий науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – Том  – Вип. 4 (69) 2018.– Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2018. –  С. 50-56. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 27. Senyshyn O. S. Using the world experience of developed countries in formation of directions for improving the process of development and implementation of government targeted programs for natural environmental protection / О. Senyshyn, M. Olikhovska // Baltic Journal of Economic Studies:scientific journal. – Vol. 4 (2018) . – No 5  – Riga: Baltija Publishing, 2018. – P. 305-314.  [Видання включено до наукометричної бази IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science].
 28. Сенишин О. С. Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – Вип. 36. Ч. 1. – 2018.– Одеса, 2018. –  С. 66-70. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 29. Сенишин О. С. Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // ІНТЕЛЕКТ ХХІ // Науковий економічний журнал. – Київ: Національний університет харчових технологій ГО “Інститут проблем конкуренції”, 2019. – Випуск 1/2019. – С. 42-46. [Фахове видання].  [Видання включено до науком. бази Index Copernicus]
 30. Сенишин О. С. Аналіз державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Економіка, бізнес-адміністрування, право: Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – Випуск №3 (3), 2017. – С. 62-72. – Фахове видання.
 31. Сенишин О. С. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Modern Economics: електронне наукове фахове видання з економічних наук. – № 10 (2018). – Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2018. – С. 70–75. – Фахове видання.
 32. Сенишин О. С. Напрями вдосконалення процесу розробки та реалізації державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні: світовий досвід розвинутих країн / О. С. Сенишин // Інфраструктура ринку // Електронний фаховий науково-практичний журнал. – Одеса: 2019. – Випуск 28. – C. 224–232. – Режим доступу до журналу: htpp://market-infr.od.ua/uk/28-2019. Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 33. Senyshyn O. S. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj, O.Klepanchuk // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . –  Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. – P. 130-143. http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09 [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]
 34. Senyshyn O. S. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj, O. Klepanchuk // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . – Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. – P. 130-143. http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09 [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]
 35. Senyshyn O., Kundytskyj O., & Zlydnyk M. (2020). CONCEPT OF PRODUCT COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM AND PRINCIPAL SCIENTIFIC APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(2), 2020. P. 157-170. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957
 36. Senyshyn O.Conceptual basis of the state’s tax security model / Vyklyuk M., Mykhajlyshyn R., Kundytskyj O., Senyshyn, O., Prokopenko N., Olikhovkyi О. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: Scientific journal. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2020. – № 42(3). –  Р. 303– 315. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1325/1415. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]
 37. Сенишин О. С. Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // ІНТЕЛЕКТ ХХІ // Науковий економічний журнал. – Київ: Національний університет харчових технологій ГО “Інститут проблем конкуренції”, 2019. – Випуск 1/2019. – С. 42-46. – [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 38. Сенишин О.С. Взаємозвязок державного регулювання та інвестиційної првабливості малих підприємств ІТ-сфери / О. О. Кундицький, О. С. Сенишин // Annali d’Italia. Scientific Journal of Italy. № 5/2020. vol. 2, Florence, Italy. P. 6-10.
 39. Сенишин О.С. Основні положення державної політики у сфері охорони природного довкілля / О.С. Сенишин // Східна Європа: економіка, бізнес та управління // Електронне наукове фахове видання. – Випуск № 1 (24)/2020. – Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2020. – С. 79-87.
 40. Сенишин О.С. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов в Україні / О.С. Сенишин, Н.С. Чопко, І.З. Мункачій // Науковий погляд: економіка та управління. Випуск № 1(67). – Дніпро, 2020. – С. 47-53.
 41. Сенишин О.С. Особливості державного регулювання ІТ-сфери у вітчизняній економіці / О. О. Кундицький, О. С. Сенишин // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – Том 4.  № 1/2020. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 34-42.
 42. Сенишин О.С. Напрями вдосконалення процесу розробки та реалізації державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О.С. Сенишин // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України [Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених] (м. Харків 21 листопада 2019 р.). – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019. – С. 251–254.
 43. Senyshyn O.S. Application of Index Analysis for the Assessment of National Food Products Competitiveness in the System of International Agri-Food Production Competitiveness / O.S. Senyshyn // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції [Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції] (м. Черкаси, 2–4 жовтня 2019 р.). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. – С. 174–178.
 44. Сенишин О.С. Стратегії подолання вітчизняної тіньової економіки / О.С. Сенишин, О.О. Кундицький // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: [Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції] (м. Дніпро, 28-29 березня 2019 р.). – Дніпро: Національна металургійна академія України, 2019. – Ч. 2.– С. 205-210.
 45. Сенишин О.С. Використання індексного аналізу для оцінки конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції / О.С. Сенишин, О.О. Кундицький // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції] (м. Полтава, 23 квітня 2019 р.). – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С. 128-130.
 46. Сенишин О.С. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов в Україні / О.С. Сенишин // Сучасні проблемии обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: [Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції] (м. Дніпро, 30-31 березня 2020 р.). – Дніпро: Національна металургійна академія України, 2020. – С. 477-481.
 47. Senyshyn O.S. Product competitiveness management system and scientific approaches to its understanding / O.S. Senyshyn // Eurasian Scientific Congress: [Abstracts of VIII International scientific and practical conference], (Barcelona , August 9-11, 2020). – Barcelona, Spain, 2020. – Р. 290–295.
 48. Сенишин О.С., Кривешко О.В. Маркетинг: навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Простір-М, 2020. – 347 с.
 49. Сенишин О.С., Чопко Н.С., Сенишин М.С. Государственное программирование охраны природной среды в Украине: монография. Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2018. 122 с.
 50. Senyshyn O.S. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian Euroregion. Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monography (Publication of the Scientific Papers of the International Research and Practical Conference). Warsaw: Center of European Projects, 2017. P. 295-311.
 51. Сенишин О.С., Сенишин М.С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації національної екологічної політики в Україні. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. Полтава : Сімон, 2017. С. 336-344.
 52. Senyshyn O.S., Kundytskyj O.O., Zlydnyk M.I. Consept of product competitiveness management system and principal scientific approaches to its understanding. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. – Issue 11(2) . – Lithuania: Vytautas Magnus University, 2020. – № 42(2). –  Р. 157– 170. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]/
 53. Чопко Н.С., Мункачій І.З. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов в Україні. Науковий погряд: економіка та управління. Науковий журнал. Випуск № 1(67). – Дніпро: Видавничий дім Гельветика, 2020. – С. 47-53. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International].
 54. Кундицький О.О., Сенишин О.С. Особливості державного регулювання ІТ-сфери у вітчизняній економіці. Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – Том 4. № 1/2020. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 34-42. Фахове видання.
 55. Vyklyuk M., Mykhajlyshyn R., Kundytskyj O., Prokopenko N., Olikhovkyi. Conceptual basis of the state’s tax security model. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2020. – № 42(3). –  Р. 303– 315. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1325/1415. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 56. Куцик П.О., Кундицький О.О., Злидник М.І. Використання позитивного досвіду розвинених країн світу у регулюванні ринків агропродовольчої продукції в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Вип. 44. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 3-15. Фахове видання.
 57. O.Kundytskyj, M. Zamroz, P. Kutsyk, T. Vasyunyk. State regulation of fixed capital reproduction in Ukraine using taxonomic analysis methodology. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. – No 43 (1) . – Lithuania: Vytautas Magnus University, 2021. –  Р. 38-51. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2126. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 58. Сенишин О.С. Органічне виробництво у системі агропродовольчого виробництва в Україні. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 36/2021. – Ужгород: Гельветика, 2021. – С. 140-146. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International, Google Scholar] Фахове видання.
 59. Zhyvko, Z., Rushchyshyn, N., Kukharska, L., Drymalovka, K. Mechanism for neutralizing internal and external threats to the financial security. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(39), 2021. 312–319. https://doi.org/10.18371/.v4i39.238796. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 60. Сенишин О.С. Органічний потенціал України у системі органічного виробництва європейських країн. Економічниий простір: Збірник наукових праць. № 171/2021. Дніпро: Видавничий дім Гельветика, 2021. С. 22-31. Фахове видання.
 61. Сенишин О.С., Урба С.І. Використання методики таксономічного аналізу для оцінки органічного потенціалу України у системі органічного виробництва європейських країн. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Вип. 45. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 3-18. Фахове видання.
 62. Сенишин О.С., Майовець Є.Й., Хіч Р.Я. Молокопереробна галузь України як об ’єкт стратегічного маркетингового планування. Ефективна економіка. Електронний журнал. 2023. № 1. (2023). URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1008/1018 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).Фахове видання.
 63. Сенишин О.С., Майовець Є.Й., Хіч Р.Я. Класифікація маркетингових стратегій у процесі стратегічного маркетингового планування. Інвестиції: практика та досвід. № 2, січень, 2023. С. 5-11.[Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International, Google Scholar].Фахове видання.
 64. Сенишин О.С., Майовець Є.Й., Хіч Р.Я. Розвиток молокопереробної галузі України: перспективи стратегічного маркетингового планування. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 43. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. С. 97-104.   [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International].Фахове видання.
 65. Senyshyn O. S. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj, O. Klepanchuk // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . – Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. – P. 130-143.   [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 66. Senyshyn O., Kundytskyj O., & Zlydnyk M. (2020). CONCEPT OF PRODUCT COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM AND PRINCIPAL SCIENTIFIC APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(2), 2020. P. 157-170. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 67. Senyshyn O.S., Kundytskyj O.O., Zamroz M.V., Kutsyk P.O., Vasyunyk T.I. State regulation of fixed capital reproduction in Ukraine using taxonomic analysis methodology. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. – No 43 (1) . – Lithuania: Vytautas Magnus University, 2021. –  Р. 38-51. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2126.[Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 68. Zhyvko, Z., Senyshyn O., Rushchyshyn, N., Kukharska, L., & Drymalovka, K. MECHANISM FOR NEUTRALIZING INTERNAL AND EXTERNAL THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(39), 2021. 312–319. https://doi.org/10.18371/.v4i39.238796 [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 69. Vyklyuk M., Mykhajlyshyn R., Kundytskyj O., Senyshyn O.S., Prokopenko N., Olikhovkyi. Conceptual basis of the state’s tax security model. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2020. – № 42(3). –  Р. 303– 315. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1325/1415. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 70. Senyshyn O.S., Kundytskyj O.O., Mayovets Ye.Yo., Horodniak I.V., Zhuk O.P.Organic potential of Ukraine in the system of organic production of the european countries. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2023. Vol.45. № 1.  Р. 67-78. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science] Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.08; eISSN 2345-0355.
 71. Senyshyn O.S., Urba S., Zamroz M., Shparyk Ya. Assessment of export capacity of agricultural sector in the context of international competitiveness. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific journal. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2023. Vol.45. № 1.  Р. 67-78. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science] Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.08; eISSN 2345-0355.

 

 

 

 

 

 

Біографія

1_CV_SENYSHYN_O.

Народилася 11 вересня 1981 року в місті Львові Шевченківського району Львівської області.
У 1988-1998 роках навчалася в середній школі № 81 імені Петра Сагайдачного.
У 1998 році вступила на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
В 2002 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту (диплом з відзнакою).
У 2003 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка й отримала кваліфікацію менеджера-економіста, менеджера у галузі підприємницької діяльності (диплом з відзнакою).
У 2003-2007 роках навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення процесу ділового планування у корпоративному секторі України».
З 2006 по 2009 рік працювала на посаді асистента кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2009 року по 31 грудня 2017 року працювала доцентом цієї ж кафедри.
У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України».
З 1 січня 2018 року призначена на посаду професора кафедри менеджменту, на якій працюю й по зараз.
Іноземною мовою володію: польська (рівень А2), англійська (рівень B2), німецька (рівень А1).

Проекти

Брала участь у польсько-білорусько-українській програмі транскордонного співробітництва Центру Європейських проектів «European neighbourhood instrument Cross-border Cooperation Programme «Polan-Belarus-Ukraine 2014-2020» (2017 р.) у рамках угоди про співпрацю між Жешувським та Львівським університетами.

Виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Міжнародне наукове стажування у Mendel University in Brno, Technical University of Ostrava за підтримки Східно-Європейського центру фундаментальних досліджень (м. Прага, Чехія) у період з 21.01.2020 р. до 26.01.2020 р. У межах чого підготовлено наукову доповідь на тему “Управління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в господарській системі в Україні”.

Міжнародне стажування “German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program (GUUT.INUP)” терміном з 18 жовтня по 1 листопада 2021 року (6 ECTS, 180 годин) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Гарант при проведенні акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування” у період з 06.07.2020 р. по 08.07.2020 р.

Нагороди

Відзначена премією Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2015 р.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018-2020 р.).

Методичні матеріали

Навчально-методичні роботи та матеріали

1 Соціально-економічне прогнозування Друк. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Соціально-економічне прогнозування” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.– 36 с. 36/18 Горинь М.О.
2 Корпоративне управління Друк. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Корпоративне управління” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.– 52 с. 52/26 Горинь М.О.
3 Основи менеджменту і адміністрування

 

Друк. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни “Основи менеджменту і адміністрування” (напрям підготовки “Менеджмент”) / Упоряд. Горинь М.О., Сенишин О.С., Харко В.Ю., Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. Яцури В.В., доц. Жук О.П. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 25 с. 25/6 Горинь М.О., Харко В.Ю., Чопко Н.С.

 

4 Менеджмент організацій

 

Друк. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Менеджмент організацій” для студентів спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” / Упоряд.: Сенишин О.С.; за наук. ред. проф. Яцури В.В. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 54 с. 54
5 Менеджмент організацій

 

Друк. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Менеджмент організацій” для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / Упоряд.: Сенишин О.С.; за наук. ред. проф. Яцури В.В. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 54 с. 54
6 Корпоративне управління

 

Друк. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 64 с. 64/32 Горинь М.О.

 

7 Операційний менеджмент

 

Друк. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни „Операційний менеджмент ” (галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування ”) / Упорядники: проф. Яцура В.В., доц. Горинь М.О., доц. Сенишин О.С., доц. Харко В.Ю., ас. Чопко Н.С. ; наук. ред. проф. Яцура В.В.. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 32 с. 32/6 Яцура В.В., Горинь М.О.,

Харко В.Ю., Чопко Н.С.

 

8 Корпоративне управління

 

Друк. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с. 124/41 Горинь М.О., Чопко Н.С.

 

9 Корпоративне управління

 

Друк. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Корпоративне управління”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 130 с. 130/65 Горинь М.О.

 

10 Маркетнг

 

Друк. Навч. посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, Простір-М,  2020. –  347 с.

 

347/174 Кривешко О.В.
11 Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Бізнес-адміністрування» Друк. Методичні рекомендації. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 24с. 24/5 проф. Кундицький О. О., доц. Горинь М. О., доц. Жук О. П., доц. Харко В. Ю., доц. Чопко Н. С.

Розклад