Сенишин Оксана Степанівна

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор, професор

Телефон (робочий): 032 239 44 87

Електронна пошта: oksana.senyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: uk-ua.facebook.com

Наукові інтереси

 • теоретичні і практичні проблеми організації процесу ділового планування у корпоративному секторі економіки України;
 • проблеми розвитку кондитерської промисловості України;
 • прикладні засади організації управлінської діяльності;
 • проблематика корпоративного та фінансового управління,
 • державне регулювання економіки;
 • планування та прогнозування розвитку вітчизняного продовольчого комплексу;
 • економічна та продовольча безпека держави;
 • органічне виробництво.

Курси

Публікації

 

 1. Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України : [монографія] / Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 2. Сенишин О. С. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: колективна монографія / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 3. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. (з грифом МОН)
 4. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 412 с. (з грифом МОН);
 5. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с. (з грифом МОН);енишин О. С. Методологія оцінки ефективності маркетингових зусиль на загально-корпоративному рівні управління компанією / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, Я. О. Горинь // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск. 46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 110-122. – Фахове видання.
 6. Сенишин О. С. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі розвитку підприємств аграрного сектора / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, Я. О. Горинь // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 26. – Частина 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 193-198. – Фахове видання.
 7. Сенишин О. С. Теоретико-методологічні основи дослідження суті продовольчої безпеки / О. С. Сенишин // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 149-152. – Фахове видання.
 8. Сенишин О. С. Теоретико-методологический анализ исследования сущности продовольственной безопасности / О. С. Сенишин // European Applied Sciences is an international, German / English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 1 (November-December), 2012. – Р. 531-534. – Іноземне видання.
 9. Сенишин О. С. Використання світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу як напряму забезпечення продовольчої безпеки країни / О. С. Сенишин, Я. С. Піцур // Науковий вісник Львівського державного універстету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. –  Вип. 2. – С. 131-140. – Фахове видання.
 10. Сенишин О. С. Теоретико-методологическая оценка структуры природно-ресурсного потенциала развития продовольственного комплекса / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European Applied Sciences is an international, German / English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 4 (April), 2013. – Р. 128-132. – Іноземне видання.
 11. Сенишин О. С. Аналітична оцінка стану інфраструктури продовольчого ринку України / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ: Видавничий дім “Гельветика”,  Ч. 2. – С. 142-149. – Фахове видання.
 12. Сенишин О. С. Соціально-економічне прогнозування як превентивний інструмент зміцнення економічної безпеки / О. С. Сенишин, Я. С. Піцур // Науковий вісник Львівського державного універстету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. –  Львів: ЛьвДУВС, 2013. –  Вип. 1. – С. 95-104. – Фахове видання.
 13. Сенишин О. С. Методологія соціально-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи / О. С. Сенишин // Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка”. – Том 18. – Вип. 1.– Одеса: Гельветика, 2013. –  С. 198-206. – Фахове видання.
 14. Сенишин О. С. Продовольственный рынок Украины в системе мирового сельскохозяйственного производства / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко  // Социально-гуманитарный Вестник Юга Росии. –  № 12 (43). – М., 2013. – С. 108-115. – Іноземне видання.
 15. Сенишин О. С. Application of SWOT-analysis method in forming the organic farming development strategy in Ukraine / О. Senyshyn // Evropský časopis ekonomiky a managementu : науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2017. – Issue – Volume 3. – Р. 87–93. (0,2 друк. арк.) [Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
 16. Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації національної екологічної політики в Україні: колективна монографія: Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : [монографія] / О. С. Сенишиин, М. С. Сенишин // за ред. І. А. Маркіної. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 336-344
 17. Senyshyn O. S. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian Euroregion: Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monography / S. Senyshyn (Publication of the Scientific Papers of the International Research and Practical Conference). – Warsaw: Center of European Projects, 2017. – P. 295-311.
 18. Сенишин О. С. Государственное программирование охраны природной среды в Украине: монография  / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, М. С. Сенишин.  – Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2018. – 122 с.
 19. Сенишин О. С. Формування стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства в України з використанням методики SWOT–аналізу / О. С. Сенишин // Економіка та суспільство // Електронне наукове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – № 10. –  С. 112-120. – Режим доступу до журналу: htpp:// economyandsociety. in.ua. – [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 20. Сенишин О. С. Аналіз витратних та результативних показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки: [фахове видання]. – Випуск № 18/2017. –  Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 138-145. [Видання включено до наукометр. бази Index Copernicus International
 21. Сенишин О. С. Організаційно-інституційні засади державного цільового програмування охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 14. –  Ч. 2. – Ужгород, 2017. – С. 114-118.   [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 22. Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації державної екологічної політики в Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Економіка. Управління. Інновації. Cерія : Економічні науки : електронне наукове фахове видання.  –  Житомир : Житомирський державний університет імені І. Франка, 2017. –  Вип. 2.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_2_11. – [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричних баз РИНЦ, Google Scholar, Science Index, Index Copernicus International]
 23. Сенишин О. С. Оцінка результативності виконання показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Економіка та суспільство // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – Випуск 13. –  С. 277-284. – Режим доступу до журналу: htpp://economyandsociety.in.ua. – [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 24. Senyshyn O. S. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of the state targeted pragrams for protection of natural environment in Ukraine / О. Senyshyn, N. Chopko, I. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies: scientific journal. – Vol. 3 (2017) .– No 5 December. – Riga: Baltija Publishing, 2017. – P. 391-399. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science]
 25. Senyshyn O. S. Application of SWOT–analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of success of the food industry in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj // Zarzadzanie I Finanse: Journal of Management and Finance: Sopot: Zaklad Poligrafii Universytetu Gdanskiego, 2018. – Vol. 16. –  № 1.  –  S. 187– 201. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 26. Сенишин О. С. Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики SWOT–аналізу / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Фаховий науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – Том  – Вип. 4 (69) 2018.– Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2018. –  С. 50-56. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 27. Senyshyn O. S. Using the world experience of developed countries in formation of directions for improving the process of development and implementation of government targeted programs for natural environmental protection / О. Senyshyn, M. Olikhovska // Baltic Journal of Economic Studies:scientific journal. – Vol. 4 (2018) . – No 5  – Riga: Baltija Publishing, 2018. – P. 305-314.  [Видання включено до наукометричної бази IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science].
 28. Сенишин О. С. Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – Вип. 36. Ч. 1. – 2018.– Одеса, 2018. –  С. 66-70. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 29. Сенишин О. С. Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // ІНТЕЛЕКТ ХХІ // Науковий економічний журнал. – Київ: Національний університет харчових технологій ГО “Інститут проблем конкуренції”, 2019. – Випуск 1/2019. – С. 42-46. [Фахове видання].  [Видання включено до науком. бази Index Copernicus]
 30. Сенишин О. С. Аналіз державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Економіка, бізнес-адміністрування, право: Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – Випуск №3 (3), 2017. – С. 62-72. – Фахове видання.
 31. Сенишин О. С. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Modern Economics: електронне наукове фахове видання з економічних наук. – № 10 (2018). – Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2018. – С. 70–75. – Фахове видання.
 32. Сенишин О. С. Напрями вдосконалення процесу розробки та реалізації державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні: світовий досвід розвинутих країн / О. С. Сенишин // Інфраструктура ринку // Електронний фаховий науково-практичний журнал. – Одеса: 2019. – Випуск 28. – C. 224–232. – Режим доступу до журналу: htpp://market-infr.od.ua/uk/28-2019. Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 33. Senyshyn O. S. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj, O.Klepanchuk // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . –  Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. – P. 130-143. http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09 [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]
 34. Senyshyn O. S. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj, O. Klepanchuk // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . – Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. – P. 130-143. http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09 [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]
 35. Senyshyn O., Kundytskyj O., & Zlydnyk M. (2020). CONCEPT OF PRODUCT COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM AND PRINCIPAL SCIENTIFIC APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(2), 2020. P. 157-170. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/957
 36. Senyshyn O.Conceptual basis of the state’s tax security model / Vyklyuk M., Mykhajlyshyn R., Kundytskyj O., Senyshyn, O., Prokopenko N., Olikhovkyi О. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: Scientific journal. Lithuania: Vytautas Magnus University, 2020. – № 42(3). –  Р. 303– 315. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1325/1415. [Видання включено до наукометричної бази Web of Science]
 37. Сенишин О. С. Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // ІНТЕЛЕКТ ХХІ // Науковий економічний журнал. – Київ: Національний університет харчових технологій ГО “Інститут проблем конкуренції”, 2019. – Випуск 1/2019. – С. 42-46. – [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 38. Сенишин О.С. Взаємозвязок державного регулювання та інвестиційної првабливості малих підприємств ІТ-сфери / О. О. Кундицький, О. С. Сенишин // Annali d’Italia. Scientific Journal of Italy. № 5/2020. vol. 2, Florence, Italy. P. 6-10.
 39. Сенишин О.С. Основні положення державної політики у сфері охорони природного довкілля / О.С. Сенишин // Східна Європа: економіка, бізнес та управління // Електронне наукове фахове видання. – Випуск № 1 (24)/2020. – Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2020. – С. 79-87.
 40. Сенишин О.С. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов в Україні / О.С. Сенишин, Н.С. Чопко, І.З. Мункачій // Науковий погляд: економіка та управління. Випуск № 1(67). – Дніпро, 2020. – С. 47-53.
 41. Сенишин О.С. Особливості державного регулювання ІТ-сфери у вітчизняній економіці / О. О. Кундицький, О. С. Сенишин // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – Том 4.  № 1/2020. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 34-42.
 42. Сенишин О.С. Напрями вдосконалення процесу розробки та реалізації державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О.С. Сенишин // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України [Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених] (м. Харків 21 листопада 2019 р.). – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019. – С. 251–254.
 43. Senyshyn O.S. Application of Index Analysis for the Assessment of National Food Products Competitiveness in the System of International Agri-Food Production Competitiveness / O.S. Senyshyn // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції [Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції] (м. Черкаси, 2–4 жовтня 2019 р.). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. – С. 174–178.
 44. Сенишин О.С. Стратегії подолання вітчизняної тіньової економіки / О.С. Сенишин, О.О. Кундицький // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: [Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції] (м. Дніпро, 28-29 березня 2019 р.). – Дніпро: Національна металургійна академія України, 2019. – Ч. 2.– С. 205-210.
 45. Сенишин О.С. Використання індексного аналізу для оцінки конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції / О.С. Сенишин, О.О. Кундицький // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції] (м. Полтава, 23 квітня 2019 р.). – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С. 128-130.
 46. Сенишин О.С. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов в Україні / О.С. Сенишин // Сучасні проблемии обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: [Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції] (м. Дніпро, 30-31 березня 2020 р.). – Дніпро: Національна металургійна академія України, 2020. – С. 477-481.
 47. Senyshyn O.S. Product competitiveness management system and scientific approaches to its understanding / O.S. Senyshyn // Eurasian Scientific Congress: [Abstracts of VIII International scientific and practical conference], (Barcelona , August 9-11, 2020). – Barcelona, Spain, 2020. – Р. 290–295.

 

 

 

 

 

 

Проекти

Брала участь у польсько-білорусько-українській програмі транскордонного співробітництва Центру Європейських проектів «European neighbourhood instrument Cross-border Cooperation Programme «Polan-Belarus-Ukraine 2014-2020» (2017 р.) у рамках угоди про співпрацю між Жешувським та Львівським університетами.

Виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Нагороди

Відзначена премією Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2015 р.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018-2020 р.).

Розклад