Тенюх Зоряна Ігорівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoryana.tenyukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Особливості функціонування та регулювання діяльності державного сектора економіки та стратегічних підприємств. Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління; забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського та управлінського обліку; аналіз, облік та оподаткування зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Курси

Публікації

1. Тенюх З.І. Повернення товару від нерезидента у митному режимі реімпорту: облік і оподаткування [Електронний ресурс] / Тенюх З.І. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Глобальні та національні проблеми економіки».– Вип. 12. – 2016. – С. 537 –543. Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/111.pdf
2. Тенюх З.І. Повернення товару нерезиденту у митному режимі реекспорту: облік і оподаткування [Електронний ресурс] / Тенюх З.І. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». – Вип. 6. – 2015. – С. 880 – 886. Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/180.pdf
3. Тенюх З.І. Напрями вдосконалення номативно-правового забезпечення функціонування стратегічних підприємств державного сектора економіки / Тенюх З.І. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2014. – №2 (24). – С.34 – 40.
4. Тенюх З.І. Методичні підходи до визначення масштабів державного сектора економіки / Тенюх З.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Випуск 23.13. – С. 320 – 327
5. Тенюх З.І. Вітчизняна практика оцінювання ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектора економіки: недоліки та шляхи їх усунення / Тенюх З.І. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 48. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.506-516
6. Тенюх З.І. Стратегічні підприємства як основа економічної безпеки держави / Тенюх З.І. // Основи формування економічної безпеки України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мойсеєнко І.П.; ЛьвДУВС. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – с. 38 – 53
7. Тенюх З.І. Факторний аналіз ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України // Економічний аналіз: Збірникик наукових праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2010. – Вип. 7. – с. 358 – 362
8. Тенюх З. І. Стратегічні підприємства в умовах економічних труднощів в Україні / З.І. Тенюх // Вісник соціально-економічних досліджень : науковий збірник. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – Вип. №37. – С. 286 – 292
9. Тенюх З.І. Информационно – правовое обеспечение управления стратегическими предприятиями на Украине // Науковий збірник ” Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji” – Республіка Польща, м. Кельце, 2009. – с. 366 – 379.
10. Тенюх З.І. Организация управления государственными предприятиями в Украине / Тенюх З.І. // Науковий збірник «Przedsiebiorczosc I innowacje – problemy, koncepcje,wyzwania» – Республіка Польща, м. Кельце, 2008. – с. 143 – 154.

Біографія

ТЕНЮХ Зоряна Ігорівна у 2004 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, викладача економічних дисциплін.
Упродовж 2004 – 2008 років заочно навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки України» за спеціальністю 08.00.03. – економіка та управління національним господарством .
З 2004 року працювала асистентом, а з 2012 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Має досвід викладання таких дисциплін: Аудит, Бухгалтерський облік, Історія бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти обліку і аудиту, Управлінський облік, Стратегічний управлінський облік, Облік зовнішньо-економічної діяльності, Облік міжнародних операцій, Організація бухгалтерського обліку, Облікова політика.
Перелік курсів:
1. Управлінський облік
2. Організація обліку і контролю
3. Калькулювання собівартості продукції

4. Облік міжнародних операцій

Методичні матеріали

Розклад