Тенюх Зоряна Ігорівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoryana.tenyukh@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління; забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського та управлінського обліку; аналіз, облік та оподаткування зовнішньо-економічної діяльності підприємства, оподаткування суб’єктів господарювання; особливості функціонування та регулювання діяльності державного сектора економіки та стратегічних підприємств.

Курси

Публікації

1. Тенюх З.І. Организация управления государственными предприятиями в Украине / Тенюх З.І. // Науковий збірник «Przedsiebiorczosc I innowacje – problemy, koncepcje,wyzwania» – Республіка Польща, м. Кельце, 2008. – с. 143 – 154.
2. Тенюх З.І. Информационно – правовое обеспечение управления стратегическими предприятиями на Украине // Науковий збірник « Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji». Республіка Польща, м. Кельце, 2009. – С. 366 – 379.
3. Тенюх З.І. Факторний аналіз ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України. Збірник наукових праць ТНЕУ «Економічний аналіз». 2010. Вип. 7. С. 358 – 362. URL: https://econa.at.ua/Vypusk_7/tenyuh.pdf:
4. Основи формування економічної безпеки України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мойсеєнко І.П.; ЛьвДУВС. – Львів: СПОЛОМ, 2011. 208 с. (12,09 д.а.; особистий внесок Тенюх З.І.: підрозділ «1.3 Стратегічні підприємства як основа економічної безпеки держави» – 0,73 д.а., С. 38 – 53)
5. Тенюх З.І. Порівняльна характеристика організаційно-правових аспектів діяльності державних комерційних та казенних підприємств. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Випуск 47. С. 418-426. URL:http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/6860/6864
6. Тенюх З.І. Вітчизняна практика оцінювання ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектора економіки: недоліки та шляхи їх усунення. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Випуск 48. С. 506-516 URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/6768/6777
7. Тенюх З.І. Методичні підходи до визначення масштабів державного сектора економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Випуск 23.13. С. 320 – 327. URL:https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_13/320_Ten.pdf
8. Тенюх З.І. Напрями вдосконалення номативно-правового забезпечення функціонування стратегічних підприємств державного сектора економіки Сталий розвиток економіки. 2014. №2 (24). С. 34 – 40. URL:file:///C:/TEMP/sre_2014_2_6.pdf
9. Тенюх З.І. Повернення товару нерезиденту у митному режимі реекспорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 6. 2015. С. 880-886.
10. Тенюх З.І. Повернення товару від нерезидента у митному режимі реімпорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 12. 2016. С. 537-543.
11. Тенюх З.І. Проблемні аспекти відображення в обліку надходжень в іноземній валюті. Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ( м. Херсон, 15 – 16 жовтня 2015 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 128 – 131.
12. Тенюх З.І. Проблеми оподаткування ПДВ при здійсненні експортних операцій. Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ( м. Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – c. 95-97
13. Radelytskyy, Y., Popivnyak, Y., & Tenyukh, Z. The peculiarities of state management of banks capitalization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. № 5. Vol.2. P. 68-76.
14. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: колективна монографія / за ред. О.М. Ковалюка, В.Є. Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с. (35,3 д.а.; особистий внесок Тенюх З.І.: підрозділ “2.8. Основні засоби в обліковій політиці підприємства” – 1,04 д.а. С. 143-158)
15. Пелех У. В., Тенюх З. І., Хоча Н. В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 168-175.
16. Тенюх З. І. Професія бухгалтера в сучасних умовах: нові вимоги чи обмеження? Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів : матеріали Міжнародного круглого столу. Том 1. (м. Тернопіль, 28 травня 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 256 – 259. 

17. Тенюх З. І. Оподаткування електронних послуг в Україні : податкові новації. Облік, контроль та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали II Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» (м. Київ, 28 вересня – 1 жовтня 2021). Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021. С. 98 – 101

18. Тенюх З. І. Етапи адаптації вітчизняного законодавства в сфері оподаткування ПДВ до правової системи ЄС. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 363 – 367

19. Тенюх З. І. Електронні послуги у системі оподаткування ПДВ в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Вип. 61. С. 196 – 213

20. Тенюх З. І., Пелех У. В. Діджиталізація бухгалтерського обліку в Україні: стан та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. 2022. Випуск №41.

21. Tenyukh, Z., Pelekh, U., Khocha, N. Application of digital technologies in accounting and auditing at enterprises of Ukraine. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Economics». 2022. Volume 9. N 4, 46-55.

22. Тенюх З., Пелех У. Тенденції та перспективи розвитку діджитал-технологій у бухгалтерському обліку в умовах інформаційної економіки. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 листопада 2022 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 72-75.

23. Zoriana Teniukh The relevance of information security in the background of counteraction of Russia’s military aggression. Security in crisis situations in the border regions of Poland and Ukraine : Scientific Papers of the International Scientific Conference (Lublin, 17-18 November 2022). Lublin, 2022. Р. 117-133. URL: https://pbu2020.eu/en/librarynews/97#book/

24. Хоча Н. В., Тенюх З. І., Пелех У. В. Технології штучного інтелекту (ШІ) в управлінському обліку. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Випуск 39. С. 12-19

25. Пелех У. В., Тенюх З. І., Вплив цифровізації на облік та звітність підприємства: переваги, виклики та стратегії впровадження. Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. 2024. Том 328. № 2. С. 419-424. URL: https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/137

Біографія

ТЕНЮХ Зоряна Ігорівна у 2004 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, викладача економічних дисциплін.
Упродовж 2004 – 2008 років заочно навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки України» за спеціальністю 08.00.03. – економіка та управління національним господарством .
З 2004 року працювала асистентом, а з 2012 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Має досвід викладання таких дисциплін: Аудит, Бухгалтерський облік, Історія бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти обліку і аудиту, Управлінський облік, Стратегічний управлінський облік, Облік зовнішньо-економічної діяльності, Облік міжнародних операцій, Організація бухгалтерського обліку, Облікова політика.
Перелік курсів:
1. Управлінський облік
2. Організація обліку і контролю
3. Калькулювання собівартості продукції

4. Облік міжнародних операцій
5. Оподаткування суб’єктів господарювання

Нагороди

Стажування та підвищення кваліфікації:

  1. 01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. – Сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності»Тенюх_Зоряна
  2. 15.06.2021 р. – 25.06.2021 р. – Сертифікат про проходження тренінгу для викладачів «ODOO/BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом

  1. 18.10.2021 – 1.12.2021 Cертифікат про проходження міжнародного стажування (онлайн) German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program (GUTT.INUP) (0115/ GUTT.INUP/2021), 180 год. (6 кредитів). Організоване Львівським національним університетом імені Івана Франка, Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана та Київським академічним університетом в рамках програми ДААД «DIES-партнерства ВНЗ «Діалоги про інноваційні стратегії вищої освіти».

4. 14.09.2023 – 29.02.2024 СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації за програмою «Modular Course for Teaching Online» ТО 02070987/0001-24, 180 год. (6 кредитів). Організована Львівським національним університетом імені Івана Франка, Стокгольмським університетом та ін. в рамках проєкту U-Train: «Training to Teach Online in Wartime and After».

Методичні матеріали

Розклад