Тенюх Зоряна Ігорівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoryana.tenyukh@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління; забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського та управлінського обліку; аналіз, облік та оподаткування зовнішньо-економічної діяльності підприємства, оподаткування суб’єктів господарювання; особливості функціонування та регулювання діяльності державного сектора економіки та стратегічних підприємств.

Курси

Публікації

1. Тенюх З.І. Организация управления государственными предприятиями в Украине / Тенюх З.І. // Науковий збірник «Przedsiebiorczosc I innowacje – problemy, koncepcje,wyzwania» – Республіка Польща, м. Кельце, 2008. – с. 143 – 154.
2. Тенюх З.І. Информационно – правовое обеспечение управления стратегическими предприятиями на Украине // Науковий збірник « Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji». Республіка Польща, м. Кельце, 2009. – С. 366 – 379.
3. Тенюх З.І. Факторний аналіз ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України. Збірник наукових праць ТНЕУ «Економічний аналіз». 2010. Вип. 7. С. 358 – 362. URL: https://econa.at.ua/Vypusk_7/tenyuh.pdf:
4. Основи формування економічної безпеки України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. Мойсеєнко І.П.; ЛьвДУВС. – Львів: СПОЛОМ, 2011. 208 с. (12,09 д.а.; особистий внесок Тенюх З.І.: підрозділ «1.3 Стратегічні підприємства як основа економічної безпеки держави» – 0,73 д.а., С. 38 – 53)
5. Тенюх З.І. Порівняльна характеристика організаційно-правових аспектів діяльності державних комерційних та казенних підприємств. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Випуск 47. С. 418-426. URL:http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/6860/6864
6. Тенюх З.І. Вітчизняна практика оцінювання ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектора економіки: недоліки та шляхи їх усунення. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Випуск 48. С. 506-516 URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/6768/6777
7. Тенюх З.І. Методичні підходи до визначення масштабів державного сектора економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Випуск 23.13. С. 320 – 327. URL:https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_13/320_Ten.pdf
8. Тенюх З.І. Напрями вдосконалення номативно-правового забезпечення функціонування стратегічних підприємств державного сектора економіки Сталий розвиток економіки. 2014. №2 (24). С. 34 – 40. URL:file:///C:/TEMP/sre_2014_2_6.pdf
9. Тенюх З.І. Повернення товару нерезиденту у митному режимі реекспорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 6. 2015. С. 880-886.
10. Тенюх З.І. Повернення товару від нерезидента у митному режимі реімпорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 12. 2016. С. 537-543.
11. Тенюх З.І. Проблемні аспекти відображення в обліку надходжень в іноземній валюті. Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ( м. Херсон, 15 – 16 жовтня 2015 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 128 – 131.
12. Тенюх З.І. Проблеми оподаткування ПДВ при здійсненні експортних операцій. Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ( м. Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – c. 95-97
13. Radelytskyy, Y., Popivnyak, Y., & Tenyukh, Z. The peculiarities of state management of banks capitalization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. № 5. Vol.2. P. 68-76.
14. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: колективна монографія / за ред. О.М. Ковалюка, В.Є. Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с. (35,3 д.а.; особистий внесок Тенюх З.І.: підрозділ “2.8. Основні засоби в обліковій політиці підприємства” – 1,04 д.а. С. 143-158)
15. Пелех У. В., Тенюх З. І., Хоча Н. В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 168-175.
16. Тенюх З. І. Професія бухгалтера в сучасних умовах: нові вимоги чи обмеження? Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів : матеріали Міжнародного круглого столу. Том 1. (м. Тернопіль, 28 травня 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 256 – 259. 

17. Тенюх З. І. Оподаткування електронних послуг в Україні : податкові новації. Облік, контроль та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали II Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» (м. Київ, 28 вересня – 1 жовтня 2021). Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021. С. 98 – 101

18. Тенюх З. І. Етапи адаптації вітчизняного законодавства в сфері оподаткування ПДВ до правової системи ЄС. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 363 – 367

Біографія

ТЕНЮХ Зоряна Ігорівна у 2004 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, викладача економічних дисциплін.
Упродовж 2004 – 2008 років заочно навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки України» за спеціальністю 08.00.03. – економіка та управління національним господарством .
З 2004 року працювала асистентом, а з 2012 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Має досвід викладання таких дисциплін: Аудит, Бухгалтерський облік, Історія бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти обліку і аудиту, Управлінський облік, Стратегічний управлінський облік, Облік зовнішньо-економічної діяльності, Облік міжнародних операцій, Організація бухгалтерського обліку, Облікова політика.
Перелік курсів:
1. Управлінський облік
2. Організація обліку і контролю
3. Калькулювання собівартості продукції

4. Облік міжнародних операцій
5. Оподаткування суб’єктів господарювання

Нагороди

01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. – сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка)Тенюх_Зоряна

15.06.2021 р. – 25.06.2021 р. – сертифікат про проходження тренінгу для викладачів «ODOO/BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом»

 

Методичні матеріали

Робоча програма “Облік міжнародних операцій

Силабус Облік міжнародних операцій

Методичні рекомендації Облік міжнародних операцій

Силабус навчальної дисципліни Оподаткування суб’єктів господарювання

Робоча програма навчальної дисципліни ”Оподаткування суб’єктів господарювання”

Силабус навчальної дисципліни Облік зовнішньоторгівельних операцій

Робоча програма навчальної дисципліни ”Облік зовнішньотргівельних операцій”

Розклад