Терешко Олександра Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

проблеми та особливості функціонування державних фінансів.

Курси

Публікації

Є атором понад 50 наукових  та навчально-методичних праць, зокрема:

  1.  Дуфенюк О.М. Лізинг у фінансовому забезпеченні розвитку сільськогосподарського виробництва / О.М.Дуфенюк // Фінанси України. – 2002. – №7. – С. 71-78.
  2. Дуфенюк О.М. Критерії інвестиційної привабливості агросфери економіки України та їх аналіз в сучасних умовах / О.М.Дуфенюк, Ванькович Д.В. // “Економіст” // №12. -2003. – С.36-39.
  3.  Дуфенюк О.М. Проблеми визначення джерел інвестиційних ресурсів в умовах розвитку ринкових форм господарювання / О.М.Дуфенюк, Л.С. Ястру-бецька // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна. Випуск 37 (1). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. – С. 417 – 421.
  4. Фінанси в трансформаційній економіці України: навч. посібник / [М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 614 с. – С.101 – 177.
  5. Дуфенюк О.М. Удосконалення міжбюджетної політики в Україні / О.М. Дуфенюк, Х.Д. Сидорак // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 23. – ЧI. – С.194 – 198.
  6. Терешко О.М. Проблеми та перспективи справляння ПДВ в Україні / О.М. Терешко, М.О. Мудь // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка»: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – №2. – С. 278 – 281.
  7. Mykulyak O.B. Strategy and tactics of decision-making in financial management of enterprise (Стратегія і тактика ухвалення рішень у фінансовому управлінні підприємством) / О.В.Mykulyak, O.M.Tereshko // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – С.78 – 83.
  8. Вишивана Б.М. Оверсайт платіжно-розрахункових систем: теоретичні аспекти та механізм реалізації в Україні / Б.М.Вишивана, О.М.Терешко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: Збірник наукових праць. – Одеса, 2015. – Випуск 11. – С. 216 – 222.

Біографія

У 1995 р. з відзнакою закінчила Львівську середню школу №29, у 2000 р. – з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, у 2003 р. – аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Управління механізмом залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор економіки України” та отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – „організація управління, планування і регулювання економікою”.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2008 року (протокол №6/77 – Д) Олександра Михайлівна отримала присудження вченого звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад