Вдовин Мар'яна Любомирівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: maryana.vdovyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Моделювання соціально-економічних явищ,  методи аналізу міжнародної економічної діяльності; оцінювання та моделювання  економічних ризиків

Курси

Публікації

  1. Моделі і методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / [Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г., Лелик Л. І., Березяк І. М., Мельник О.-С. М.]. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.
  1. Vdovyn M. Methods of the investment risks’ assessment in market conditions / M. Vdovyn // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaft und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 283–286.
  1. Вдовин М. Л. Оцінювання інвестиційних ризиків за допомогою статистичних ігор на прикладі Львівської області та України / М. Л. Вдовин, І. М. Березяк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 3(54). – С. 15 – 22.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vsed_2014_3_4
  1. Вдовин М.Л. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС / М. Л. Вдовин, М. Ю. Хромова // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – 2015. – Випуск № 6 – С. 61 – 63. http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/985-vdovin-m-l-khromova-m-yu-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-zovnishnotorgivelnikh-vidnosin-ukrajini-z-krajinami-es
  2. Вдовин М.Л. Оцінювання економічного ризику регіону за допомогою методів багатовимірної класифікації  / М. Л. Вдовин, М. О. Дідик  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип.24. Частина 2. – С. 148-151.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvkhdu_en_2017_24(2)__35

Біографія

 

Освіта

1997–2002 р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, спеціальність: міжнародні економічні відносини. Отримала кваліфікацію спеціаліст з міжнародних економічних відносин, перекладач. Диплом з відзнакою.

2002–2005 р.р. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка. У березні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання (Математичне моделювання в управлінні експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи).

Робота:

2002–2007 р.р. – асистент кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка;

2007–2008 р.р. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

2008– по даний час – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 році отримала вчене звання доцента кафедри статистики.

Розклад