Жмурко Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

У науці досліджує проблеми становлення і розвитку валютної системи держави, особливості валютного регулювання та контролю в умовах глобалізації вітчизняної економіки у світову спільноту, стан і динаміку функціонування валютного ринку в умовах кризових явищ.

Курси

Публікації

 1. Валютно-курсова політика України : монографія / [М. І. Крупка, М. І. Кульчицький, Н. В. Жмурко, Д. В. Ванькович]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 366 с.
 2. Жмурко Н. Доларизація економіки України в умовах фінансової нестабільності / Н. Жмурко // Актуальні проблеми розвитку економіки України: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 108-116.
 3. Жмурко Н. Валютний канал трансмісійного механізму грошово-кредитної політики держави / Н. Жмурко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 262: В 12 т. – Т. Х. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2659-2671.
 4. Кульчицький М.Доцільність переходу України до фіксованогорежиму валютного курсоутворення в рамках механізму ERM-II /  М. Кульчицький,        Н. Жмурко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник науковихпраць. – Випуск 264: В 9 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 768-796.
 5. Жмурко Н. Оцінка теорій регулювання валютного курсу держави / Н. Жмурко // Культура народов Причерноморья: научный журнал / [за ред. А.Ю. Катунина та ін.]. – Симферополь: Межвузовский центр “Крым”, 2010. – №192. – С. 57-60.
 6. Жмурко Н. Актуальні проблеми валютно-курсової політики України в умовах фінансової кризи / Н. Жмурко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред.      І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. –   Вип. 7. – Т. 1. – С. 44-51.
 7. Жмурко Н. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики в Україні / Н. Жмурко // Вісник Тернопільського національного економічного університету: науковий журнал / [за ред. А.Ф. Мельника]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. –   Вип. 2-5. – С. 185-192.
 8. Кульчицький М.І. Аналіз етапів становлення та розвитку валютно-курсової політики в Україні / М.І. Кульчицький, Н.В. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –   Вип. 23. – С. 290-301.
 9. Жмурко Н. Теоретико-ігрове оцінювання впливу інфляційних процесів на динаміку обмінного курсу гривні / Н. Жмурко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – Вип. 32. – С. 46-53.
 10. Жмурко Н. Економічний зміст валютно-курсової політики України/                    Н. Жмурко //MateriályVIImezinárodní vědecko- praktická konference  “Nastolení moderní vědy – 2011” – Díl.1 Ekonomický vědy: Praha. PublishingHouse “EducationandScience” s.r.o. – Str. 14-16.
 11. Жмурко Н. Критерії визначення необхідного обсягу золотовалютних резервів держави / Н. Жмурко // Актуальні проблеми розвитку економіки України: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 108-116.
 12. Кульчицький М.І. Роль золотовалютних резервів у валютній системі держави / М.І. Кульчицький, Н.В. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –   Вип. 24. –   Ч. 2. – С. 15-22.
 13. Жмурко Н. Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності держави / Н. Жмурко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Економічні науки. – 2012. – №5(230). – С. 91-95.
 14. Жмурко Н. Особливості реалізації валютно-курсової політики в Україні / Н. Жмурко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 46. – 2011. – С.433-445.
 15. Жмурко Н. Чинники валютного курсоутворення в Україні  / Н. Жмурко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 47. – 2012. – С.170-181.
 16. Жмурко Н.В. Доцільність запровадження в Україні податку на валютні операції / Н.В. Жмурко, Т.О. Соляк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С.224-234.
 17. Жмурко Н.В. Основні критерії формування оптимального розміру міжнародних резервів держави / Н.В. Жмурко // Проблеми фінансової нестабільності країни: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НО «Перпектива», 2-13. – С.18-21.
 18. Жмурко Н.В. Доцільність переходу України до гнучкого режиму валютного курсоутворення / Н.В. Жмурко, Л.І. Комарницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С.221-228.
 19. Жмурко Н.В.Теорії регулювання валютного курсу як об’єкта реалізації валютно-курсової політики держави / Н.В. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –   Вип. 31. –   Ч. 1. – С. 256-266.

Біографія

Народилася 29 березня 1987 року у м. Теребовля (Тернопільська область). У 2003 р. закінчила середню спецiалiзовану школу № 93 з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова.

У 2008 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

З листопада 2008 року навчалась у очній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка, а з вересня 2010 року на заочній формі навчання за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

На спеціалізованій вченій раді К 35.051.20 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 06 квітня 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Валютно-курсова політика в умовах відкритої економіки України”. У травні того ж року рішенням президії ВАК України, на підставі прилюдного захисту вищезгаданої дисертації присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

З 2009 р. – асистент, з 2012 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад