Жигайло Наталія Ігорівна

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Актуальні проблеми вікової та педагогічної психології; психологічні аспекти професійного і духовного становлення та здійснення особистості.

Курси

Публікації

 1. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення майбутнього фахівця: Монографія. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 336 с.
 2. Жигайло Н. І. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ–2000, 2007. – 256 с. З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 3. Жигайло Н. І. Соціально-економічна діагностика. Навчальний посібник Львів: “Новий Світ–2000”, 2008. – 188 с. З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 4. Жигайло Н. І. Соціологія і психологія : навч. посіб. – К. : Каравела, 2009. – 760 с. З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту України.
 5. Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: навч. посіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с. З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту України.
 6. Жигайло Н. І. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. – Львів : Вид-во “Сполом”, 2014. – 256 с.
 7. Жигайло Н. І. Генетико-психологічний погляд на особистість академіка С. Д. Максименка // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 18. – С. 41–52. Фахове видання.
 8. Жигайло Н. І. Психологічні механізми формування професіоналізму менеджера // Вісник Львівського університету. Серія економічна.  – Випуск 46.­-С. 13-22. Фахове видання.
 9. Жигайло Н. І. Роль менеджера у формуванні соціально-психологічного клімату в колективі // Науковий збірник./ За ред. С. М. Панчишина. – Львів: Інтереко, 2011. – С. 29–34. – (Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск 24). Фахове видання.
 10. Жигайло Н. І. Психологічне моделювання процесу духовного становлення особистості в юнацькому віці // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: Збірник наукових праць / Гол. ред. М. Й. Варій. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1. – С. 156–170. Фахове видання.
 11. Жигайло Н. І. Психологічні особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників // Молодь і ринок / Науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 3 (86). – С. 26–32. Фахове видання.
 12. Жигайло Н. І. Роль комунікативних та лідерських здібностей у професійній діяльності менеджера // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 47.­- С.28–36. Фахове видання.
 13. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення управлінця // Науковий збірник./ За ред. С. М. Панчишина. – Львів: «Сполом», 2012. – С. 39–45. – (Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 28). Фахове видання.
 14. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення молодого вченого // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал.  № 5.  С. 26–34. Фахове видання.
 15. Жигайло Н. І. Психологічні механізми формування професіоналізму управлінця // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 18. – С. 45–50. Фахове видання
 16. Жигайло Н. І. Економічне мислення в реалізації проектування професійного становлення менеджера Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / за ред. С. М. Панчишина. Випуск 30. – Львів : «Сполом», 2013. – С. 14–20. Фахове видання
 17. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення медичного працівника в контексті перспектив розвитку системи охорони здоров’я // Досвід, реаліїї і перспективи розвитку систем охорони здоров’я. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – С. 176–180. Фахове видання
 18. Жигайло Н. І. Психологія професійного і духовного становлення керівника // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої.  Вип. 24.  – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. С. 228–239. Фахове видання
 19. Жигайло Н. І. Проблема феномену та структури
  «Я-концепції» особистості в контексті поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 70–75. Фахове видання
 20. Жигайло Н. І. Розробка функціональної моделі запобігання та корекції девіантної поведінки студентської молоді на основі християнської психології та педагогіки // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / за ред. С. М. Панчишина. Випуск 33. – Львів : «Сполом», 2014. – С. 14–20. Фахове видання
 21. Жигайло Н. І. Теорія моральної відповідальності педагога в науковій діяльності професора Г. П. Васяновича // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал.  № 3. – С. 171–180. Фахове видання
 22. Жигайло Н. І. Економічне мислення в реалізації проектування професійного становлення управлінця // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : Збірник наукових праць  – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 1. – С. 68–78.Фахове видання
 23. Важливість релігійності як нев’ємної складової духовності у формуванні фахівця європейського рівня // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 27. – С. 56–61.Фахове видання
 24. Жигайло Н. І. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів-майбутніх юристів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Психологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – С. 90–100.Фахове видання
 25. Жигайло Н. І. Формування професійної Я-концепції майбутніх рятівників // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : Збірник наукових праць  – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 2. – С. 68–78.Фахове видання

Розклад