Затвердження доц., д.е.н. Струк Н. С. гарантом освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

21.11.2019 | 17:02

06.11.2019 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 3) обговорили доречність заміни гаранта освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”. Ухвалили затвердити доц., д.е.н. Струк Н. С. гарантом, у зв’язку із присудженням їй наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), замість проф., д.е.н. Ваньковича Д. В. Рішення про зміну гаранта затверджено протоколом Вченої ради економічного факультету № 4 від 20.11.2019 р.