Школи, напрями, проекти та теми

Фундаментальні та прикладні дослідження науковців факультету присвячені найважливішим проблемам формування економічної системи України.


Наукові школи та напрями:

Наукова школа “Регулювання єврорегіональної економіки України в умовах глобалізації” (керівник – д.е.н., проф. Михасюк І. Р.)

Наукова школа економіко-математичного моделювання (керівник – д.е.н., проф. Вовк В. М.)

Наукова школа з розвитку теоретико-методологічних засад обліку, аналізу й аудиту (керівник – д.е.н., проф. Ковалюк О.М.)

Становлення української економічної термінології (керівник – проф. Панчишин С. М.)

Моделювання сталого розвитку економіки України із застосуванням інструментарію фізичної економії (керівник – проф. Гринів Л. С.)

Розвиток людського інтелектуального потенціалу (керівник – проф. Стефанишин О. В.)

Становлення фінансової системи України (керівник – проф. Крупка М. І.)


Держбюджетна тематика (в межах робочого часу викладачів):

Економіка України у системі міжнародної конкурентоспроможності

№ держреєстрації: 0120U101805
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Панчишин С.М.
Виконавець – кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Тенденції використання сучасного маркетингового інструментарію в Україні

№ держреєстрації: 0118U000596
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Майовець Є.Й.
Виконавець – кафедра маркетингу
Термін виконання: 01.01.2018-31.12.2021

Макроекономічне середовище розвитку бізнесу в Україні

№ держреєстрації: 0118U000597
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Островерх П.І.
Виконавець – кафедра економічної теорії
Термін виконання: 01.01.2018-31.12.2021

Економічна політика, розвиток конкуренто¬спро¬можного підпри¬ємництва та біржової діяльності в умовах глобальних викликів

№ держреєстрації: 0118U000598
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Михасюк І.Р.
Виконавець – кафедра економіки підпри­ємства
Термін виконання: 01.01.2018-31.12.2021

Моделювання та інформаційна підтримка в управлінні соціально-економічними процесами

№ держреєстрації: 0120U101803
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Приймак В.І.
Виконавець – кафедра інформа­ційних систем у менедж­менті
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Моделювання стратегії сталого розвитку соціально-економічних систем

№ держреєстрації: 0120U101793
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Вовк В.М.
Виконавець – кафедра економічної кібернетики
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Державне регулювання структурних змін в системі формування національної економіки сталого розвитку

№ держреєстрації: 0120U101806
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Гринів Л.С.
Виконавець – кафедра економіки України
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Фінансова політика модернізації економіки України

№ держреєстрації: 0120U101808
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Крупка М.І.
Виконавець – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Управління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в господарській системі України

№ держреєстрації: 0120U101814
Науковий керівник – д-р. екон. наук, проф. Кундицький О. О.
Виконавець – кафедра менеджменту
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Удосконалення статистич¬них та інформаційно-економічних інструментів прийняття рішень в умовах розвитку цифрової економіки

№ держреєстрації: 0120U101799
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Матковський С.О.
Виконавець – кафедра статистики
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

Проблеми теорії і практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС

№ держреєстрації: 0118U000599
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ковалюк О.М.
Виконавець – кафедра обліку і аудиту
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2021

Фінансовий бізнес України в умовах поглиблення євроінтеграції

№ держреєстрації: 0120U101793
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Реверчук С.К.
Виконавець – кафедра банківського і страхового бізнесу
Термін виконання: 01.01.2020-31.12.2023

АРХІВ

№ держреєстрації: 0116U001676
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Панчишин С.М.
Виконавець – кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Методологія прикладних маркетингових досліджень в Україні

№ держреєстрації: 0114U005090
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Майовець Є.Й.
Виконавець – кафедра маркетингу
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Ринкові та інституційні механізми розвитку господарської системи України

№ держреєстрації: 0114U000872
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Островерх П.І.
Виконавець – кафедра економіч­ної теорії
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Регулювання підпри­єм­ницької діяльності в Україні в умовах посилення євро­інтеграційних процесів

№ держреєстрації: 0114U005091
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Михасюк І.Р.
Виконавець – кафедра економіки підпри­ємства
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами

№ держреєстрації: 0116U001640
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Приймак В.І.
Виконавець – кафедра інформа­ційних систем у менедж­менті
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Моделювання економічних процесів в соціально-економічних системах

№ держреєстрації: 0116U001644
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Вовк В.М.
Виконавець – кафедра економіч­ної кібер­нетики
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Наукові засади формування стратегій сталого розвитку в Україні

№ держреєстрації: 0116U001678
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Гринів Л.С.
Виконавець – кафедра економіки України
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Формування фінансового потенціалу національної економіки

№ держреєстрації:0116U001667
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Крупка М.І.
Виконавець – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Управління стратегічними змінами в господарській системі України

№ держреєстрації: 0116U001641
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Яцура В.В.
Виконавець – кафедра менедж­менту
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Методологія форму­вання та використання статис­тич­ної бази даних і метаданих в регіональ­ному управлінні

№ держреєстрації: 0116U001642
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Матковський С.О.
Виконавець – кафедра статистики
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Проблеми теорії і практики обліково-аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС

№ держреєстрації: 0118U000599
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ковалюк О.М.
Виконавець – кафедра обліку і аудиту
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2021

Управління відтво­ренням банківського і страхового бізнесу в Україні

№ держреєстрації: 0116U001643
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Реверчук С.К.
Виконавець – кафедра бан­ківсько­го і страхо­во­го бізнесу
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019