Напрями досліджень, проекти та теми

Фундаментальні та прикладні дослідження науковців факультету присвячені найважливішим проблемам формування економічної системи України.


Наукові школи:

З розвитку агропромислового комплексу Західного регіону України (керівник – д.е.н., проф. Михасюк І. Р.)

Економіко-математичного моделювання (керівник – д.е.н., проф. Вовк В. М.)


Наукові напрями:

Становлення української економічної термінології (керівник – проф. Панчишин С. М.)

Моделювання сталого розвитку економіки України із застосуванням інструментарію фізичної економії (керівник – проф. Гринів Л. С.)

Розвитку людського інтелектуального потенціалу (керівник – проф. Стефанишин О. В.)

Становлення фінансової системи України (керівник – проф. Крупка М. І.)


Держбюджетна тематика (в межах робочого часу викладачів):

№ держреєстрації: 0116U001676
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Панчишин С.М.
Виконавець – кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Методологія прикладних маркетингових досліджень в Україні

№ держреєстрації: 0114U005090
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Майовець Є.Й.
Виконавець – кафедра маркетингу
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Ринкові та інституційні механізми розвитку господарської системи України

№ держреєстрації: 0114U000872
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Островерх П.І.
Виконавець – кафедра економіч­ної теорії
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Регулювання підпри­єм­ницької діяльності в Україні в умовах посилення євро­інтеграційних процесів

№ держреєстрації: 0114U005091
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Михасюк І.Р.
Виконавець – кафедра економіки підпри­ємства
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами

№ держреєстрації: 0116U001640
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Приймак В.І.
Виконавець – кафедра інформа­ційних систем у менедж­менті
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Моделювання економічних процесів в соціально-економічних системах

№ держреєстрації: 0116U001644
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Вовк В.М.
Виконавець – кафедра економіч­ної кібер­нетики
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Наукові засади формування стратегій сталого розвитку в Україні

№ держреєстрації: 0116U001678
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Гринів Л.С.
Виконавець – кафедра економіки України
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Формування фінансового потенціалу національної економіки

№ держреєстрації:0116U001667
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Крупка М.І.
Виконавець – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Управління стратегічними змінами в господарській системі України

№ держреєстрації: 0116U001641
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Яцура В.В.
Виконавець – кафедра менедж­менту
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Методологія форму­вання та використання статис­тич­ної бази даних і метаданих в регіональ­ному управлінні

№ держреєстрації: 0116U001642
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Матковський С.О.
Виконавець – кафедра статистики
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019

Розвиток обліку, аналізу і контролю в господарській системі України

№ держреєстрації: 0114U004776
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ковалюк О.М.
Виконавець – кафедра обліку і аудиту
Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017

Управління відтво­ренням банківського і страхового бізнесу в Україні

№ держреєстрації: 0116U001643
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Реверчук С.К.
Виконавець – кафедра бан­ківсько­го і страхо­во­го бізнесу
Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2019