Львівський національний університет
імені Івана Франка

Опис навчальної дисципліни

СИЛАБУС
Cтатистика (для ЕКЮ)
2020/2021 навчального року

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Факультет
Кафедра, за якою закріплена дисципліна
Економічний факультет
Кафедра статистики
Адреса викладання курсу м. Львів, проспект Свободи, 18
Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економічна аналітика та бізнес-статистика
Ступінь вищої освіти Перший рівень. Бакалавр.
Викладачі та їх контактна інформація Матковський Семен Олексійович, професор кафедри статистики
semen.matkovskyy@lnu.edu.ua
Миронюк Ауріка Кузьмівна, доцент кафедри статистики
aurika.myronyuk@lnu.edu.ua
м. Львів, пр.Свободи 18, а.215
Консультації по курсу Консультації відбуваються в день проведення лекцій / практичних занять (за попередньою домовленістю).
Також можливі онлайн консультації через ZOOM, MicrosoftTeams, систему дистанційного навчання MOODLE, elearning.lnu.edu.ua.
Для погодження часу консультацій треба писати на електронну пошту викладача.
Сторінка курсу
Вид дисципліни Обов’язкова
Форма навчання Денна, 2-й рік навчання, 1-й семестр
Інформація про курс Метою курсу є ознайомлення і вивчення студентами статистичних процедур та методів щодо збору, розробки і всебічного аналізу статистичних даних, узагальнення та інтерпретація результатів цього аналізу.
Коротка анотація курсу Зміст дисципліни розкривається в таких темах: методологічні засади статистики, її організація в Україні та світі, статистичне спостереження, зведення, групування та подання статистичних даних, статистичні показники, ряди розподілу та їх характеристики, аналіз варіації, концентрації, диференціації форми розподілу та порівняння рядів розподілу, ряди динаміки, аналіз тенденцій розвитку, коливань та сталості рядів динаміки, індекси.
Обсяг курсу 64 години аудиторних занять (32 години лекцій, 16 годин лабораторних занять, 16 години практичних занять).
86 годин самостійної роботи.
Усього 150 годин (5 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

ЦІЛІ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРЕДМЕТА

Код Цілі
С1 Ознайомлення з основними поняттями описової статистики. Вивчення статистичної методології.
С2 Вивчення методів формування інформаційної бази статистики, в т.ч. статистичне спостереження, зведення і групування, абсолютні, відносні і середні величини.
С3 Вивчення методів аналізу статистичних розподілів.
С4 Вивчення методів дослідження динаміки економічних явищ.
С5 Вивчення індексного методу аналізу статистичних даних.
С6 Оволодіння основами та використання пакету Excel в обробці статистичих даних.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

(Z - Знання; U - Уміння; K - Комунікація; АВ - Автономія та відповідальність)

Результати навчання направлені на формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Примітка. Зміст ВІДПОВІДНОСТЕЙ визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей, як і ЦІЛЕЙ можна отримати при наведенні курсора на відповідний підкреслений код.

Знання

Код Опис
Z1 Знати: основні методи теорії описової статистики, види, форми і способи статистичного спостереження, види середніх величин, показники варіації, основні показники рядів динаміки; алгоритми побудови індексів.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК3, ЗК8, СК4, СК6, РН6, РН7, РН8, РН13
Цілі - C1, C2, С3, С4, С5
Z2 Знати: основні принципи обробки і аналізу статистичних даних для вирішення професійних завдань.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК4, СК7, РН10, РН12
Цілі - C3, C4, С5
Z3 Знати: сучасні прийоми і методи обробки та аналізу статистичних даних.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК7, СК11, СК14, РН19
Цілі - C1, C4, C5, С6

Уміння

Код Опис
U1 Уміти: працювати з джерелами інформації, збирати статистичну інформацію, здійснювати її первинну обробку.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК4, ЗК8, СК1, СК6, РН6, РН10, РН16
Цілі - C1, C2
U2 Уміти: розраховувати статистичні показники, застосовувати методи аналізу варіації, динаміки, індексного методу, будувати прогнозні моделі, а також виконувати аналітичне супроводження результатів розрахунків.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК7, ЗК9, СК6, РН8, РН13, РН19
Цілі - C3, C4, C5
U3 Уміти: Самостійно або в складі колективу вирішувати конкретні професійні завдання за допомогою основних методів описової статистики. Використовувати електронні таблиці Excel для представлення та аналізу статистичних даних.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК11, СК10, СК13, РН12, РН23
Цілі - C1, C4, C5 C6

Комунікація. Автономія та відповідальність

Код Опис
К1 Комунікація: Пояснювати та доносити до фахівців і клієнтів інформацію, щодо результатів статистичного дослідження.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК12, СК11, СК12, РН6
Цілі - C1, C2
К2 Комунікація: Вести дискусію, аргументовано доводити до цільової аудиторії свої думки щодо статистичного забезпечення управлінських рішень.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК13, СК4
Цілі - C3, C4, C5
АВ1 Автономія та відповідальність: Працювати у складі проектної групи з розробки та реалізації статистичного дослідження, нести відповідальність у межах своїх повноважень у групі.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК1, ЗК9, ЗК11, СК7, СК8, СК10
Цілі - C1, C4, C5
АВ2 Автономія та відповідальність: Здатність до подальшого персонального навчання з високим рівнем автономності.
Bідповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей - ЗК4, СК12
Цілі - C1, C2, C6

ТЕМИ ТА ЗМІСТ КУРСУ

Примітка. Зміст РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ можна отримати при наведенні курсора на відповідний підкреслений код.

Теми та зміст курсу
1. Предмет і метод статистики
Зміст: Поняття про статистику як науку. Етапи розвитку статистики. Об’єкт і предмет статистики. Особливості статистичної методології. Метод статистики. Загальна теорія статистики як галузь статистичної науки.
Годин: Лекції - (2) / Практичні - (-) / Лабораторні - (-) / Самостійна робота - (8)
Результати навчання - K1, U1, Z1
2. Основні категорії статистики
Зміст: Статистична закономірність, сукупність, одиниця сукупності, ознака, варіація. Види ознаки. Шкали вимірювання статистичних ознак: номінальна, рангова, інтервальна (відносна).
Годин: Лекції - (2) / Практичні - (-) / Лабораторні - (-) / Самостійна робота - (2)
Результати навчання - K1, U1, Z1
3. Статистичні показники
Зміст: Суть і види статистичних показників. Система статистичних показників. Модель показника і достовірність інформації. Види статистичних показників. Метадані. Абсолютні статистичні величини. Способи отримання та одиниці вимірювання. Відносні статистичні величини. Суть, види та форма вираження відносних величин. Відносні величини динаміки. Відносні величини порівняння зі стандартом. Відносні величини територіально-просторового порівняння. Відносні величини структури і координації. Відносні величини інтенсивності. Комплексне використання відносних величин. Середні величини. Суть і умови використання середніх величин. Види середніх і способи їх обчислення. Середня арифметична, основні її властивості. Середня гармонічна і середня геометрична. Багатовимірна середня, її роль у статистичному аналізі.
Годин: Лекції - (4) / Практичні - (2) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (10)
Результати навчання - K1, K2, U1, U2, Z1
4. Статистичне спостереження
Зміст: Поняття про статистичне спостереження, основні вимоги його проведення. Організаційні форми статистичного спостереження: статистичний реєстр, звітність та спеціально-організоване статистичне спостереження. Види звітності. Види спеціально організованого спостереження. План статистичного спостереження. Організаційні та програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Одиниці сукупності та спостереження. Програма спостереження. Статистичний інструментарій. Організаційні питання у ході статистичного спостереження. Види статистичного спостереження за часом реєстрації та повнотою охоплення одиниць досліджуваної сукупності. Види несуцільного спостереження. Способи отримання статистичних даних у процесі статистичного спостереження.
Годин: Лекції - (2) / Практичні - (-) / Лабораторні - (-) / Самостійна робота - (10)
Результати навчання - K1, K2, AB1, U1, Z1
5. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу
Зміст: Поняття статистичного групування, основні завдання і види групувань. Особливості методології групувань: вибір групувальної ознаки, визначення кількості груп, інтервалів групування, верхніх та нижніх меж. Відкриті та закриті інтервали. Спеціалізовані інтервали у групуванні. Групування за атрибутивними та кількісними ознаками. Типологічні, структурні та аналітичні групування. Прості та комбіновані групування. Поняття та види вторинних групувань. Ряди розподілу, їх види та елементи. Варіаційні та атрибутивні ряди розподілу. Варіанти, частоти (частки), кумулятивні частоти. Графічне зображення рядів розподілу: гістограма, полігон, кумулята, огіва.
Годин: Лекції - (2) / Практичні - (2) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (8)
Результати навчання - K1, K2, AB1, U1, Z1
6. Табличне і графічне подання статистичних даних
Зміст: Поняття, види статистичних таблиць та їх роль в аналітичних дослідженнях. Основні елементи статистичних таблиць. Підмет та присудок у таблицях. Правила оформлення статистичних таблиць. Види таблиць: прості, комбіновані, допоміжні і розрахункові. Умовні позначення у статистичних таблицях. Поняття та роль графічного представлення даних явищ і процесів у статистиці. Особливості побудови графіків. Різновиди графіків за формою та способом побудови: графіки рядів динаміки, графіки рядів розподілу, графіки порівняння. Принципи побудови діаграм, картодіаграм.
Годин: Лекції - (-) / Практичні - (-) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (8)
Результати навчання - K1, K2, U2
7. Статистичне вивчення варіації
Зміст: Суть та характеристики варіації ознаки в статистичній сукупності. Основні характеристики варіаційного ряду розподілу. Характеристики центра розподілу. Середня величина. Мода. Медіана. Квантилі розподілу. Основні поняття. Квартилі. Децилі. Вимірювання варіації. Абсолютні міри варіації. Коефіцієнти варіації. Найважливіші властивості дисперсії. Спрощені методи визначення дисперсії. Додавання дисперсії. Дисперсія альтернативної ознаки.
Годин: Лекції - (6) / Практичні - (4) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (8)
Результати навчання - K1, K2, U2, Z1, Z2
Модульна контрольна робота 1
Годин: Самостійна робота - (2)
Результати навчання - U2, U3, AB1
8. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілу
Зміст: Характеристики форм розподілу. Класифікація форм рядів розподілу. Криві розподілу. Показники асиметрії та ексцесу. Моменти розподілу. Графічне зображення розподілу з лівосторонньою та правосторонньою асиметрією. Оцінка та аналіз нерівномірності та подібності розподілу. Коефіцієнти локалізації та концентрації.
Годин: Лекції - (2) / Практичні - (2) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (6)
Результати навчання - K1, U2, Z2, Z3
9. Статистичне вивчення рядів динаміки: аналіз інтенсивності динаміки
Зміст: Поняття про ряди динаміки та їх роль у прогнозуванні соціальноекономічних явищ. Основні правила побудови рядів динаміки. Рівні ряду, їх співставлення. Змикання рядів динаміки. Статистичні характеристики інтенсивності динаміки: абсолютний приріст, коефіцієнти, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту. Прискорення (сповільнення) абсолютних приростів. Коефіцієнт випередження. Вибір бази порівняння в аналізі інтенсивності динаміки: базові та ланцюгові показники. Взаємозв'язок базисних та ланцюгових показників аналізу динаміки. Особливості розрахунку середнього рівня в інтервальних та моментних рядах динаміки, з рівними та нерівними проміжками часу. Середній абсолютний приріст, темп зростання та приросту. Період подвоєння рівня ряду. Екстраполяція та інтерполяція.
Годин: Лекції - (4) / Практичні - (2) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (8)
Результати навчання - K1, K2, U1, U2, Z1, Z2
10. Аналіз тенденцій розвитку і коливань
Зміст: Поняття тенденції розвитку масового явища як прояв закономірності у його динаміці. Характеристика методів виявлення та оцінки тенденції за даними ряду динаміки. Згладжування рядів динаміки. Методи укрупнення інтервалів та ковзної (плинної) середньої. Метод аналітичного вирівнювання. Трендові рівняння. Оцінка достовірності трендових моделей. Прогнозування з допомогою трендових моделей. Статистичне вивчення сезонних коливань у динаміці розвитку масових явищ. Індекси сезонності.
Годин: Лекції - (4) / Практичні - (2) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (6)
Результати навчання - K1, U2, Z1, Z2
11. Індексний метод
Зміст: Загальні поняття про індекси, види та способи їх обрахунку. Індивідуальні, загальні, групові індекси, агрегатні і індекси середніх величин. Індекси з постійними та змінними вагами. Властивості індексів Ласпейреса і Пааше. Універсальний індекс Фішера. Середньозважені індекси. Індекс споживчих цін. Індекси середніх величин, індекси постійного, змінного складу та структурних зрушень, їх взаємозв’язок. Територіальні індекси, особливості їх побудови. Застосування індексного методу для виявлення ролі окремих факторів у зміні досліджуваного явища.
Годин: Лекції - (4) / Практичні - (2) / Лабораторні - (2) / Самостійна робота - (8)
Результати навчання - K1, U2, Z1, Z2
Модульна контрольна робота 2
Годин: Самостійна робота - (2)
Результати навчання - U2, U3, AB1
Підсумок за всіма темами
Усього годин: Лекції - (32) / Практичні - (32) / Лабораторні - (16) / Самостійна робота - (86)

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна
1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
2. Статистика Навч. посіб. / Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В.– Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 344с. (гриф 1/11 4567 від 1.06.2010р.)
3. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика” Навч. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін.]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215с.
4. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С.О., М. Л. Вдовин, Гринькевич О.С. та ін.]; за ред.С.О. Матковського.- : Навч. посіб.- Львів: Новий світ – 2000, 2012. – 216с.
5. Ковтун Н.В. Теорія статистики: підручник / Н.В.Ковтун. – К: Знання, 2012. – 399 с.
Допоміжна
1. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч. посіб. / А.М.Єріна, В.Б.Захожай, І.Г. Манцуров та ін.; За наук. ред. А.М.Єріної. – К: КНЕУ, 2007. – 304 с.
2. Статистика: підручник / С.С. Герасименко та ін. – 2-ге вид. перероб. і доп.– К: КНЕУ, 2000. – 467 с.
3. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 430с.
Інформаційні ресурси в інтернеті
1. Сайт ліга бізнес інформ : Закон України «Про державну статистику» від 13.07.2000 р. № 1922–ІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liga.net – Назва з титул. екрана.
2. http://ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт.
3. http://lv.ukrstat.gov.ua/ Головне управління статистики у Львівській області. Офіційний веб-сайт.

МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНІКИ. НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Підсумковий контроль, форма Іспит в кінці семестру, письмова форма.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу Презентація, лекції, спільні розробки: ведення глосарію, вікі-сторінки, робота у групах, дискусія.
Лекційна форма навчання: проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки; пояснення та наведення прикладів статистичних досліджень в економіці та візуалізації їх результатів; обговорення проблемних питань, демонстрація.
Семінарське заняття: доповідь, відповідь, розв’язування типових задач, обговорення; презентація результатів статистичного спостереження.
Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програмами: MS Office, сервісами Google, основи роботи у WORD, Excel.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності) Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
  • рішення задач: максимально балів - 10
  • лабораторні роботи: максимально балів - 15
  • тести для самоконтролю: максимально балів - 10
  • підготовка, написання і захист рефератів: максимально балів - 5
  • контрольні заміри (модуль): максимально балів - 10
  • іспит: максимально балів - 50
Підсумкова: максимально балів - 100
Питання до іспиту Зразок екзаменаційного білета можна переглянути за посиланням
Опитування і результати Оцінювання якості викладання курсу після завершення семестру доступне в системі дистанційного навчання MOODLE за посиланням:

Склав: проф. С.Матковський