Iryna Hrabynska

Position: Professor, Analitical and International Economics Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): +380322394063

Email: iryna.hrabynka@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Academia.edu profile: lnulviv.academia.edu

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

Macroeconomic consequences of international movement of capital, international financial markets, financialization of national economies, commodities financialization.

Publications

Author and co-author of four monographs, 11 textbooks and manuals, about 60 scientific articles and more than 20 educational and methodological works published in professional, domestic scientific and foreign publications.

Selected publications:

 1. Грабинська І., Гук Н. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – 524 с.
 2. Панчишин С., Грабинська І. Демократизація і європеїзація суспільства як етап реформування неусталених господарських систем. Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №36. – С.74-81.
 3. Грабинська І.  Теорія «вільних грошей» С.Гезеля та її еволюція у сучасній економічній науці // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – №3(28). – 2015. – С.268-275.
 4. Stepan Panchyshyn, Iryna Hrabynska. About Spells and Recidivism of the Transition Economies’ Participation in IMF Programs (2018), «EUREKA: Social and Humanities» Number 5, 36-46 http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00722
 5. Панчишин С., Грабинська І. Про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №35, частина 2. – С.62-71.
 6. Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про типізацію та еволюцію економічних систем // Бінес-інформ. – 2017. – №8. – С. 29-35
 7. Hrabynska Iryna, Soltys Olga. Institutional analisys of Ukrainian monetary sector`s influence on economic growth// Analizy i Opracowania: Europejska Uczelnia Spoleczno-Techniczna w Radomiu. Radom, 2015. -№ 2. – P. 171-182.
 8. Панчишин С., Грабинська І. Політико-економічний аналіз співпраці України з Міжнародним валютним фондом //Вісник Львівського університету .  Серія економічна. 2016. Випуск 53. – С. 3-18 ISSN 2078-6115.
 9. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : :у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3 – тє вид., виправл. та доп. – Л.: Апріорі, 2017. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с.
 10. Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про політичну економію та аналітичну економіку як галузі економічного знання.  Проблеми економіки. – 2018. – №2. – C. 289–295.
 11. Грабинська І., Косарчин М. Підходи до оцінки міжнародної фінансової відкритості економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Випуск
 12. Панчишин С.М., Грабинська І.В. Діяльність МВФ як чинник усунення макроекономічних диспропорцій в інформаційних економіках  // Матеріали VIII міжнародної наукової конференції «інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов. – Наукове видання 26-28 вересня 2018 р. м. Жешув (Польща) м. Львів (Україна). – С.34-39.
 13. Панчишин С., Грабинська І. Про формування вітчизняної тероміносистеми фундаментальної економічної науки. – Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2018. –Вип. 55. — С.
 14. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету / За ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха. – Вид. 8-е, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2018. – 132 с. (співавторство).
 15. Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про розвиток вітчизняної термінології фундаментальної економічної науки. Економічна теорія та право. 2019. № 3 (38). С. 8–26. DOI: 10.31359/2411-5584-2019-38-3-8.
 16. Панчишин С. М., Грабинська І.В. Про роль фундаментальних економічних знань у формуванні компетентностей студентів-неекономістів // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 23–24 жовт. 2019 р. — К.:КНЕУ, 2019. – С. 174-177.
 17.  Панчишин С. М., Грабинська І.В. Про світовий досвід викладання фундаментальних економічних дисциплін для студентів-неекономістів // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання». – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 22-26.
 18.  Грабинська І., Буняк В., Федак І. Кредитно-дефолтні свопи у системі фінансового ризик-менеджменту. Вісник Львівського Університету. Серія Економічна. 2019. Випуск 56  – С. 104–115.
 19.  Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про проблеми викладання фундаментальних економічних дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах.  Економічна теорія. 2019. – № 4. – С. 81-92.  https://doi.org/10.15407/etet2019.04.081
 20.  Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки. Економічна теорія. – 2020. – № 2. – С.99-115.  https://doi.org/10.15407/etet2020.02.099
 21. Грабинська І., Буняк В., Гусак Н. Особливості застосування заходів нетрадиційної монетарної політики у періоди загострення  макроекономічної нестабільності. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць 2020. Випуск 44. м. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С.16-30.
 22. Грабинська І. В., Пилипенко О. Ю. Емпірична оцінка внутрішнього та міжнародного ефектів Фішера для економіки України. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 279–285. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-279-285
 23.  Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про макроекономіку і мікроекономіку як складники фундаментальної економічної науки Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 58. С. 3-13. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5001
 24. Грабинська І. В. Про перспективи фінансіалізації ринку зернових в Україні / І. В. Грабинська, М. В. Косарчин, Р. А. Гнатюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2021. – вип.60.
 25. Hrabynska I. Economic imperatives of financialization of agricultural commodity markets / Hrabynska I., Kosarchyn M., Dąbrowska A. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8, No. 3 – P. 5-25. – DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.01

Biography

EDUCATION:
1984-1990 – Ivan Franko State University of Lviv.
Studies Graduating at the Faculty of Economics. Specialty – “Organization of mechanized processing of economic information”. Received qualification – “engineer-economist” (diploma with honors).
1996-1999 – Lviv Ivan Franko National University of Lviv (IFNUL). Post-graduate studies, specialty – “Economic Theory and History of Economic Thought”. In February 2000, a dissertation on the topic “Macroeconomic Analysis of Agrarian theories of business cycles” was defended for the degree of Candidate of Economic Sciences.

SCIENTIFIC DEGREES AND SCIENTIFIC TITLE:
2000 – scientific degree of Candidate of Economic Sciences (Doctor of Philosophy), specialty – 08.00.01. – Economic theory and history of economic thought (IFNUL).
2001 – academic title of Associate Professor of the Department of Economic Theory (IFNUL).
2015 – academic title of Professor of the Department of Analytical Economy and International Economics (IFNUL).

PARTICIPATION IN FOREIGN AND INTERNATIONAL PROGRAMS:
Scientific internship at The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) Elliote School of International Affairs of the George Washington University in Washington, DC (USA) internship topic “The United States policy in support of Eastern European countries through the international financial institutions (World Bank and IMF )” – II.2016 – V.2016.
Research internship at the Elliote School of International Affairs of the George Washington University in Washington, DC (USA). Internship topics: preparation of lecture courses and development of educational and methodological support for new educational disciplines “Modern economic theories”, “Keynes and modern Keynesianism”, “Monetarism”. – I.2003 – V.2003.
Research internship at The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) Elliote School of International Affairs of the George Washington University in Washington, DC (USA). The subject of the internship is writing a candidate’s thesis. V.1998 – VIII 1998.

PROFESSIONAL AND TEACHING EXPERIENCE:
2014 – to date – professor of the Department of Analytical and International Economics (IFNUL);
2006-2014 – Associate Professor of the Department of Analytical Economy and International Economics (IFNUL);
2000-2006 – associate professor of the Department of Economic Theory (IFNUL);
1999-2000 – associate professor of the Department of Economic Theory of the Lviv State Financial and Economic Institute;
1988-1995 – economist of Malva-1 LLC (Lviv).

In the course of teaching activities, she provided lectures and practical classes in 11 academic disciplines of vocational training for students majoring in “Economic Theory” and the field of training (educational program) “International Economics”, in particular: “Microeconomics”, “Principle of Economics”, “Macroeconomics”, “Keynes and Modern Keynesianism”, “Monetarism”, “Modern Economic Theories”, “Economic History and History of Economic Thought”, “International Finance”, “Analysis of International Financial Reporting”, “Modern Theories of International Macroeconomics”, etc.

EXECUTION OF OTHER DUTIES AND TYPES OF ACTIVITIES:

Member of the Scientific and Methodological Commission for Business, Management and Law of the Higher Education Sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine
Member of the editorial board of Visnyk of Lviv University. Series Economics.
Member of the editorial board of the collection of scientific works “Formation of the market economy” – publication of the Ivan Franko National University of Lviv.
Member of the jury and developer of tasks for the IV final stage of the XX All-Ukrainian Student Olympiad in Economics, Lviv, March 26-31, 2017.
Jury member and developer of tasks for the IV final stage of the XXI All-Ukrainian Student Olympiad in Economics, Uzhgorod, March 26-30, 2018.
Member of the jury of the 1st stage of the All-Ukrainian competition of research works of students of the Minor Academy of Sciences.
Task developer and expert of the III stage of the XXI All-Ukrainian School Olympiad in Economics. Lviv, January 2015-2018.
Member of the jury of the final stages of the All-Ukrainian Student Olympiad in Economic Theory (Kyiv, KNU named after T. Shevchenko, 2015, 2016).
In 2015, the initiator of the student scientific conference dedicated to the 150-th anniversary of the famous Ukrainian economist M.I. Tugan-Baranovskyi.
Expertise and review (on behalf of the National Bank of Ukraine) of research works that were submitted for participation in the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists “Integration Trends in Europe and their Impact on the Region” (April 13, 2018).
Peer review of candidate and doctoral dissertations, which were considered at the meetings of the department and subsequently successfully defended at the specialized council under the code 08.00.01 – Economic theory and history of economic thought.
Member of the Academic Council of the Faculty of Economics of IFNUL.

Awards

 1. Подяка Міського голови м. Львова за високий професіоналізм і багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня Львівського національного університету імені Івана Франка (2018)
 2. Грамота Департаменту освіти і науки ЛОДА за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю з обдарованими школярами Львівщини та популяризацію наукових знань (2018) Наказ № 03-11/453 від 21.12.2018 р.
 3. Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2016) 
 4. Грамота Головного управління освіти і науки ЛОДА за сумлінну і наполегливу працю із старшокласниками, високі здобутки учнів на міських та обласних конкурсах-захистах науково-дослідницькиї робіт, пошук та підтримку обдарованої учнівської молоді (2009) Наказ №682 від 23.06.2009 р.
 5. Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2006)

Teaching materials

1. Міжнародні фінанси: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету освітньої програми «Міжнародна економіка» / за ред. І. Грабинської / Автори-укладачі проф. І. Грабинська, доц. М. Косарчин – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 270 с.
2. Аналіз міжнародної фінансової звітності: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету магістерської освітньої програми «Міжнародна економіка» (англійською мовою) / за ред. І. Грабинської / Автори-укладачі проф. Грабинська І., доц. Гнатишин М. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 48 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!