Department of Analitical and International Economics

  • About the Department
  • History of Department
  • Employees
  • Educational courses
  • Lecturers' schedule
  • News

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки створена на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана-Франка у 2006 р. згідно з наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 4439 від 9 листопада 2006 р. шляхом поділу кафедри економічної теорії. Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, проведення наукових досліджень ефективності функціонування відкритих господарських систем та їх взаємодії у межах світового господарства.

Кафедру очолює доктор економічний наук, професор, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений працівник освіти України Панчишин С.М.

На постійній основі на кафедрі працюють проф. Панчишин С.М., проф. Грабинська І.В., доц. Михайлишин Р. В., доц. Буняк В. Б., доц. Шегинський І. М, доц. Крупка І.М., доц. Михайляк Г. В., доц. Гнатишин М.А., доц. Косарчин М.В., доц. Сахарська-Матвєєва О. А., доц. Гнатюк Р.А.

Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата економічних наук та стаж науково-педагогічної роботи, викладають дисципліни загальноекономічної та фахової підготовки. Викладання низки дисциплін викладачі кафедри забезпечують англійською мовою. Усі дисципліни мають належне методичне забезпечення, яке постійно вдосконалюється.

Кафедра активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, бере участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікує результати своїх досліджень, залучає студентів до наукової роботи. Щорічно на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує економічний факультет, діє секція аналітичної економії та міжнародної економіки.

Сучасний період діяльності кафедри характеризується дослідженнями економіки України як відкритої господарської системи, співпраці України з міжнародними фінансово-економічними організаціями, дослідження стратегій економічного зростання країн Центрально-Східної Європи, дослідження розподілу та перерозподілу доходів у трансформаційних господарських системах. Кафедра  також розвиває такі наукові напрями досліджень:

  • Проблеми досягнення зовнішньої рівноваги у відкритій господарській системі України
  • Макроекономічні пропорції у відкритих господарських системах
  • Формування еволюційної парадигми економічної науки в Україні
  • Міжнародне переміщення факторів виробництва у відкритій господарській системі України.

Важливим напрямом наукової діяльності кафедри є формування і удосконалення української економічної термінології та переклад відомих у світі англомовних підручників з макро- і мікроекономіки, міжнародної економіки, банківництва, фінансів тощо.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових грантах і програмах. Кафедра підтримує зв`язки з вітчизняними, європейськими та американськими університетами.

Колектив кафедри приділяє постійну увагу науковій роботі студентів факультету, які працюють над написанням та публікацією наукових статей та беруть участь у численних вітчизняних та закордонних конференціях.

Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні студентських та учнівських олімпіад з економіки, конкурсів наукових робіт у Малій академії наук та здійснюють керівництво науковими роботами старшокласників.

На кафедрі добре поставлена виховна робота, студенти залучаються до громадського життя факультету і університету.

The Department of Analytical and International Economics was established at the Faculty of Economics of the Ivan Franko National University of Lviv in 2006 in accordance with the order of the Rector  No. 4439 of November 9, 2006. The main task of the department is the training of highly qualified specialists in International Economics, conducting scientific research on the effectiveness of the Ukrainian open economic system’s functioning and its interaction with the global economy.

The department is headed by Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Professor of Ivan Franko Lviv National University Stepan Panchyshyn.

The staff of the department: Prof. Stepan Panchyshyn, Prof. Iryna Hrabynska, Prof. Ihor Krupka, Assoc. Prof. Vasyl Bunyak, Assoc. Prof. Mariia Hnatyshyn, Assoc. Prof. Mariia Kosarchyn, Assoc. Prof. Halyna Mykhailiak, Assoc. Prof. Rostyslav Mykhailyshyn, Assoc. Prof. Olha Sakharska-Matvieieva, Assoc. Prof. Ihor Shehynskyi, Assoc. Prof. Liudmyla Voitovych.

All teachers of the department have a scientific degree (Doctor of Economic Sciences or Ph.D.) and experience in scientific and pedagogical work, they teach the academic economic disciplines and vocational training. A number of disciplines are provided by the teachers of the department in English. All disciplines have appropriate methodological support, which is constantly being improved.

The teachers of the department are actively engaged in research activities, participate in scientific conferences and seminars, publish the results of their research, and encourage students in scientific work. Annually, the section of Analytical and International Economics operates at international scientific and practical conferences organized by the Faculty of Economics.

The scientific activity of the department is characterized by studies of Ukraine’s economy as an open system, its cooperation with international financial and economic organizations, analyses of economic growth strategies of the Central and Eastern European countries, studies of income distribution and redistribution in transformational economic systems. The department also develops the following scientific areas of research:

Employees

ChairpersonStepan PanchyshynChairperson
ProfessorIhor KrupkaProfessor
Associate ProfessorVasyl BunyakAssociate Professor
Associate ProfessorMariia HnatyshynAssociate Professor
Associate ProfessorMariia KosarchynAssociate Professor
Associate ProfessorHalyna MykhailiakAssociate Professor
Associate Professor (by-worker)Rostyslav MykhailyshynAssociate Professor (by-worker)
Associate ProfessorOlha Sakharska-MatvieievaAssociate Professor
Associate ProfessorIhor ShehynskyiAssociate Professor
Lecturer, (by-worker)Mariana FedykLecturer, (by-worker)
Department SecretaryHalyna FukanchykDepartment Secretary

Lecturers' scheduleTechnology University of Chemnitz (Germany) hosted the research seminar of the professor of the Department of Economy of Ukraine Marianna Kichurchak “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”.

19.12.2022 | 22:34

On December 13, 2022, Technology University of Chemnitz (Germany) hosted the research seminar of the professor of the Department of Economy of Ukraine (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) Marianna Kichurchak on the topic “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”. The event was organized within the framework of the joint project “Chemnitz Bridge-Lviv” under the DAAD programme “Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis”.
Prof. Matianna Kichurchak has evaluated...

Read more »

Research Workshop “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”

08.12.2022 | 21:45

On December 13, 2022 (Tuesday) at 6-30 p.m. (Kyiv time), Technology University of Chemnitz (Germany) will host a research seminar of the professor of the Department of Economy of Ukraine (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) Marianna Kichurchak on the topic “Structural changes in the information and communication sector of the EU countries: experience for Ukraine”. The event is organized within the framework of the joint project “Chemnitz–Lviv Learning Bridge” under the DAAD programme “Ukraine digital: Ensuring academic success...

Read more »

The victory of students of the Faculty of Economics in the All-Ukrainian competition of startups “From idea to success”

17.11.2022 | 20:26

Students of the “Finance, Banking and Insurance” specialty of the Faculty of Economics, Oscar Soroka and Andriy Asiutin with the startup “Travel Go” won the third place in the VI All-Ukrainian competition of student projects “From Idea to Success”, which was held at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
This prestigious competition is organized for undergraduate and graduate students of higher education institutions of Ukraine within the framework of the Jean Monnet Center of Excellence “European Studies...

Read more »

A monograph by prof. Lidiia Hryniv, “New transdisciplinary knowledge for the economy of sustainable development”, published

22.10.2022 | 15:02

A monograph by the Chair of the Economy of Ukraine department, prof. Lidiia Hryniv, “New transdisciplinary knowledge for the economy of sustainable development” is published in English by Lambert Academic Publishing, and is available in additional translations into seven languages.  Prof. Hryniv is working as a visiting researcher in Uppsala University, Sweden, in 2022. A joint seminar for doctoral students from the National University of Lviv Faculty of Economics and Uppsala University, was organized by prof. Hryniv on May 30th...

Read more »