Грабинська Ірина Володимирівна

Посада: професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +380322394063

Електронна пошта: iryna.hrabynka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Особливості взаємодії реального та монетарного секторів у відкритій економіці; політико-економічні аспекти та монетарні умови співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями; причини та наслідки процесу фінансіалізації економіки, поняттєво-категоріальний апарат сучасної мікро- та макроекономіки.

Науковий керівник чотирьох захищених кандидатських дисертацій.

Курси

Публікації

Автор та співавтор чотирьох монографій, 11 підручників та посібників, близько 60 наукових статей та більше 20 навчально-методичних праць, опублікованих у фахових, наукових вітчизняних та закордонних виданнях.

Вибрані публікації:

 1. Грабинська І., Гук Н. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – 524 с.
 2. Панчишин С., Грабинська І. Демократизація і європеїзація суспільства як етап реформування неусталених господарських систем. Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №36. – С.74-81.
 3. Грабинська І.  Теорія «вільних грошей» С.Гезеля та її еволюція у сучасній економічній науці // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – №3(28). – 2015. – С.268-275.
 4. Stepan Panchyshyn, Iryna Hrabynska. About Spells and Recidivism of the Transition Economies’ Participation in IMF Programs (2018), «EUREKA: Social and Humanities» Number 5, 36-46 http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00722
 5. Панчишин С., Грабинська І. Про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №35, частина 2. – С.62-71.
 6. Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про типізацію та еволюцію економічних систем // Бінес-інформ. – 2017. – №8. – С. 29-35
 7. Hrabynska Iryna, Soltys Olga. Institutional analisys of Ukrainian monetary sector`s influence on economic growth// Analizy i Opracowania: Europejska Uczelnia Spoleczno-Techniczna w Radomiu. Radom, 2015. -№ 2. – P. 171-182.
 8. Панчишин С., Грабинська І. Політико-економічний аналіз співпраці України з Міжнародним валютним фондом //Вісник Львівського університету .  Серія економічна. 2016. Випуск 53. – С. 3-18 ISSN 2078-6115.
 9. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : :у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3 – тє вид., виправл. та доп. – Л.: Апріорі, 2017. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с.
 10. Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про політичну економію та аналітичну економіку як галузі економічного знання.  Проблеми економіки. – 2018. – №2. – C. 289–295.
 11. Грабинська І., Косарчин М. Підходи до оцінки міжнародної фінансової відкритості економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Випуск
 12. Панчишин С.М., Грабинська І.В. Діяльність МВФ як чинник усунення макроекономічних диспропорцій в інформаційних економіках  // Матеріали VIII міжнародної наукової конференції «інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов. – Наукове видання 26-28 вересня 2018 р. м. Жешув (Польща) м. Львів (Україна). – С.34-39.
 13. Панчишин С., Грабинська І. Про формування вітчизняної тероміносистеми фундаментальної економічної науки. – Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2018. –Вип. 55. — С.
 14. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету / За ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха. – Вид. 8-е, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2018. – 132 с. (співавторство).
 15. Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про розвиток вітчизняної термінології фундаментальної економічної науки. Економічна теорія та право. 2019. № 3 (38). С. 8–26. DOI: 10.31359/2411-5584-2019-38-3-8.
 16. Панчишин С. М., Грабинська І.В. Про роль фундаментальних економічних знань у формуванні компетентностей студентів-неекономістів // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 23–24 жовт. 2019 р. — К.:КНЕУ, 2019. – С. 174-177.
 17.  Панчишин С. М., Грабинська І.В. Про світовий досвід викладання фундаментальних економічних дисциплін для студентів-неекономістів // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання». – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 22-26.
 18.  Грабинська І., Буняк В., Федак І. Кредитно-дефолтні свопи у системі фінансового ризик-менеджменту. Вісник Львівського Університету. Серія Економічна. 2019. Випуск 56  – С. 104–115.
 19.  Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про проблеми викладання фундаментальних економічних дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах.  Економічна теорія. 2019. – № 4. – С. 81-92.  https://doi.org/10.15407/etet2019.04.081
 20.  Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки. Економічна теорія. – 2020. – № 2. – С.99-115.  https://doi.org/10.15407/etet2020.02.099
 21. Грабинська І., Буняк В., Гусак Н. Особливості застосування заходів нетрадиційної монетарної політики у періоди загострення  макроекономічної нестабільності. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць 2020. Випуск 44. м. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С.16-30.
 22. Грабинська І. В., Пилипенко О. Ю. Емпірична оцінка внутрішнього та міжнародного ефектів Фішера для економіки України. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 279–285. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-279-285
 23.  Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про макроекономіку і мікроекономіку як складники фундаментальної економічної науки Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 58. С. 3-13. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5001
 24. Грабинська І. В. Про перспективи фінансіалізації ринку зернових в Україні / І. В. Грабинська, М. В. Косарчин, Р. А. Гнатюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2021. – вип.60.
 25. Hrabynska I. Economic imperatives of financialization of agricultural commodity markets / Hrabynska I., Kosarchyn M., Dąbrowska A. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8, No. 3 – P. 5-25. – DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.01

Біографія

ОСВІТА:
1984-1990 – Львівський державний університет імені Івана Франка
Навчання на економічному факультеті. Спеціальність – «Організація механізованої обробки економічної інформації». Отримана кваліфікація – «інженер-економіст» (диплом з відзнакою).
1996-1999 – Львівський національний університет імені Івана Франка.
Аспірантура, спеціальність – «Економічна теорія та історія економічної думки». У лютому 2000 р. захищено дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ:
2000 – науковий ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії), спеціальність – 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки (ЛНУ ім. Івана Франка).
2001 – вчене звання доцента кафедри економічної теорії (ЛНУ ім. Івана Франка).
2015 – вчене звання професора кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки (ЛНУ ім. Івана Франка).

УЧАСТЬ В ЗАКОРДОННИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ:
Наукове стажуванням у The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) Elliote School The George Washington University (Washington, DC, USA) тематика стажування The United States policy in support of Eastern European countries through the international financial institutions (World Bank and IMF) – II.2016 –V.2016.
Наукове стажування в Школі міжнародних відносин Університету Дж. Вашингтона (Elliote School The George Washington University The George Washington University), Вашингтон, США. Тематика стажування: підготовка курсів лекцій та розробка навчально-методичного забезпечення нових навчальних дисциплін «Сучасні економічні теорії», «Кейнс і сучасне кейнсіанство», «Монетаризм». – I.2003 -V.2003.
Наукове стажування у The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) Elliote School The George Washington University (Washington, DC, USA). Тематика стажування – написання кандидатської дисертації. V.1998 – VIII 1998.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
2014 – до сьогодні – професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки;
2006-2014 – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки;
2000-2006 – доцент кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка;
1999-2000 – доцент кафедри економічної теорії Львівського державного фінансово-економічного інституту;
1988-1995 – економіст Товариства з обмеженою відповідальністю «Мальва 1» (м. Львів).

Впродовж викладацької діяльності забезпечувала викладання лекцій і практичних занять з 11 навчальних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності «Економічна теорія» та напряму підготовки (освітньої програми) «Міжнародна економіка», зокрема: «Мікроекономіка», «Основи економічної науки», «Макроекономіка», «Кейнс і сучасне кейнсіанство», «Монетаризм», «Сучасні економічні теорії», «Економічна історія та історія економічної думки», «Міжнародні фінанси», «Аналіз міжнародної фінансової звітності», «Сучасні теорії міжнародної макроекономіки» та ін.

 

ВИКОНАННЯ ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 • Член редколегії Вісника Львівського університету. Серія економічна.
 • Член редколегії збірника наукових праць”Формування ринкової економіки” -видання Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Член журі і розробник завдань для IV заключного етапу ХХ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, Львів, 26-31 березня 2017 р.
 • Член журі і розробник завдань для IV заключного етапу ХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, Ужгород, 26-30 березня 2018 р.
 • Член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт слухачів МАН 
 • Розробник завдань і експерт ІІІ етапу ХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Львів, січень 2015-2018.
 • Член журі заключних етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії (Київ, КНУ імені Т.Шевченка, 2015, 2016).
 • У 2015 р. ініціатор проведення студентської наукової конференції присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського економіста, громадського та політичного діяча М.І.Туган-Барановського.
 • Експертиза та рецензування (за дорученням Національного Банку України) науково-дослідницьких робіт, які були подані для участі Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Інтеграційні тренди в Європі та їх вплив на регіон” (13 квітня 2018 р.).
 • Рецензування кандидатських та докторських дисертацій, що були розглянуті на засіданнях кафедри і згодом успішно захищені на спеціалізованій раді за шифром 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.
 • Член Вченої ради економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Член робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного фахового вступного випробування у магістратуру з економіки і міжнародної економіки (Наказ МОН №1258 від 19.11.2021) листопад 2021 – лютий 2022. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-metodichnih-ta-organizacijnih-pitan-provedennya-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya-u-2022-roci

Нагороди

 1. Подяка Міського голови м. Львова за високий професіоналізм і багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня Львівського національного університету імені Івана Франка (2018)
 2. Грамота Департаменту освіти і науки ЛОДА за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю з обдарованими школярами Львівщини та популяризацію наукових знань (2018) Наказ № 03-11/453 від 21.12.2018 р.
 3. Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2016) 
 4. Грамота Головного управління освіти і науки ЛОДА за сумлінну і наполегливу працю із старшокласниками, високі здобутки учнів на міських та обласних конкурсах-захистах науково-дослідницькиї робіт, пошук та підтримку обдарованої учнівської молоді (2009) Наказ №682 від 23.06.2009 р.
 5. Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2006)

Методичні матеріали

1. Міжнародні фінанси: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету освітньої програми «Міжнародна економіка» / за ред. І. Грабинської / Автори-укладачі проф. І. Грабинська, доц. М. Косарчин – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 270 с.
2. Аналіз міжнародної фінансової звітності: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету магістерської освітньої програми «Міжнародна економіка» (англійською мовою) / за ред. І. Грабинської / Автори-укладачі проф. Грабинська І., доц. Гнатишин М. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 48 с.

Розклад