Vasyl Pryimak

Position: Chairperson, Information Systems in Management Department

Phone (office): (032) 239-40-26

Email: vasyl.pryymak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Research interests

Investigates the problems of management, modeling and forecasting of financial and economic processes using economical and mathematical methods and information technologies.

Publications

 1. Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2002. – 383 с.
 2. Приймак В.І. Регіональні ринки пра­ці України: трансфор­ма­ція та механізми ре­гу­лювання: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2003. – 264 с.
 3. Приймак В.І. Тестові завдання з те­о­рії ймовірностей та математичної статис­тики: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2006. – 268 с.
 4. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.
 5. Приймак В. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / Приймак В. І., Голубник О. Р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 556 с.
 6. Приймак В.І. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України : монографія / Василь Іванович Приймак, Оксана Миколаївна Гинда. – Львів : РАСТР 7, 2013. – 438 с.
 7. Приймак В.І. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України: монографія / Приймак В.І., Лобозинська С.М., Приймак П.В. – Львів : РАСТР 7, 2015. – 404 с.
 8. Pryimak V. Information and its security as the basis for economic development: monograph / Ihor Tkach, Vasyl Pryimak, Tomasy Smal. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2017. – 163 s.
 9. Pryimak V. Dynamic Models for Financial Flows Management of Life-Insurance Companies in Poland and Ukraine : monograph / Olga karchevska, Vasyl Pryimak, Józef Ledzianowski. – Wrocław: The Generał Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces, 2018. – 226 s.
 10. Василь Приймак, Оксана Гинда, Стефанія Гинда. Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки в умовах формування інформаційного суспільства: Монографія. – Львів: Растр – 7, 2019. – 406 с.
 11. Приймак В.І. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі / В. Приймак, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 9-15.
 12. Приймак В. І. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. І. Приймак, І. І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Pryimak V. Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku pracy w Polsce / V. Pryimak., O. Gołubnyk, O. Hynda // Zeszyty Naukowe, Rocznik, Numer 4, Tom 174. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2014. – S. 139-149.
 14. Приймак В.І. Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами / В.І. Приймак, М.В. Луцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр./ 2015. – Випуск 2(4). Частина 2. – С. 92-97
 15. Приймак В. Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії / В. Приймак, М. Кнехт-Тарчевська // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 2(24). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html
 16. Приймак В.І. Роль та функції капіталізації у забезпеченні розвитку економіки України / В.І. Приймак, С.М. Гинда // Регіональна економіка та управління – 2016. – 2 (09) – с.35-39.
 17. Pryimak V. Analysis of share price volatility on the Ukrainian stock market / Vasyl Pryimak, Volodymyr Vovk // Decisions in situations of endangerment. Interdisciplinary of the decision making process. – Wroclaw: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces 2017. – P. 68–85.
 18. Pryimak V. Sytuacje kryzysowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) / Zdzisław Knecht, Vasyl Pryimak, Maria Tarczewska, Henryk Żeligowski // Gospodarka Rynek Edukacja, 2017. – Vol. 18, Nr 2. – s. 33-40. Індексація видання в наукометричних базах: Index Copernicus (IC) та інші.
 19. Приймак В.І. Вплив тіньової економіки на добробут населення України / В.І. Приймак, О.Р. Голубник, Є.М. Борщук // Економіка і держава. 2017. – № 9. С. 4-7. Індексація видання в наукометричних базах: Index Copernicus (IC), Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar
 20. Приймак В. І. Економетричне моделювання залежностей на ринку депозитних послуг / С. А. Приймак, В. І. Приймак, І. І Верба, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. – Вип. 53. – С. 30-38
 21. Приймак В. Людський капітал – основа розвитку підприємництва / Є. Борщук, В. Приймак, С. Гинда // “Демократичне врядування”: Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: Електронне фахове видання / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. – 2016. – Вип. 16/17. – 7 с.
 22. Приймак В.І. Корупція як визначальний чинник тіньових процесів в економіці України / Загорський Володимир, Приймак Василь // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 190-196.
 23. Приймак В.І. Системність процесів детінізації національної економіки / Борщук Є., Приймак В. // Ефективність державного управління : зб. наук. пр.  ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 1 (50). –  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2017. – С. 176-182.
 24. Приймак В. Інформаційна безпека України та Польщі в умовах російської інформаційної війни // В. Приймак, М. Луцик / Współpraca Europejska. 2017. – Nr. 10 (29). S. 9-20.
 25. Приймак В.І. Теоретичні основи трактування конкурентоспроможності молоді на ринку праці / В.І. Приймак, Н.В. Міщук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 30. Ч. 3. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 52-55.
 26. Приймак В. Удосконалення економічного механізму захисту прав споживачів на ринку банківських послуг в Україні / С. Приймак, Д. Балцежик, В. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип. 39. – С. 145-152.
 27. Приймак В. Інформаційна безпека України в умовах російської військової агресії / В. Приймак, Ю. Лєдяновський, Р. Балцежик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип. 39. – С. 153-159.
 28. Приймак В. Оптимізаційна модель конкурентної боротьби продавців на роздрібному ринку за умов невизначеності / Н. Б. Мельник, В. І. Приймак // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Вип. 797. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С. 47-56.
 29. Роберт Балцежик, Василь Приймак, Ольга Голубник. Флуктуація працівників як загроза економічного зростання. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Випуск 55. – С. 37-46.
 30. Приймак В.І., Міщук Н.В. Удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019, № 3 (108). – С. 55-60.

Biography

Was born in the Korchyn village of Radekhiv district of Lviv region in 1951.

In 1966 graduated from an eight-year school in the Korchyn village, and in 1968 – Kyiv Secondary Boarding School of Physics and Mathematics at Kyiv State (now – National) Taras Shevchenko University.

From 1968 to 1973 studied at the Faculty of Mechanics and Mathematics of Lviv State (now – National) University named after Ivan Franko, where received higher education in “Applied Mathematics”.

From 1973 to 1975 he served as an officer in the army.

After serving in the army, continues to work at the same university – first as a Software Engineer in the research sector (1975-1977), and then – Assistant, Associate Professor, Professor and since 2013 Head of the Department of Information Systems in Management.

In 2000 received the second higher education at the Faculty of Economics and Management of Lviv Polytechnic State University.

In 1985 defended the dissertation for the degree of Candidate of Physical and Mathematical Sciences.

Defended the dissertation for the degree of Doctor of Economics in 2005 with the topic “Regulation of the transformation of labor potential in the regional labor market system” in the specialty 08.02.03 – organization of management, planning and regulation of the economy.

He received the academic title of Associate Professor and Professor, respectively, in 1989 and 2007 at the Department of Information Systems in Management, Lviv National University named after Ivan Franko.

In 2018 was awarded the honorary title of “Honored Professor of Lviv National University named after Ivan Franko”.

Has more than 250 scientific and methodological publications, including 10 textbooks and monographs.

Schedule

Page with teachers schedule not found!