Приймак Василь Іванович

Посада: завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-26

Електронна пошта: vasyl.pryymak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

проблеми управління, моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням економіко-математичних методів та інформаційних технологій.

Курси

Публікації

 1. Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2002. – 383 с.
 2. Приймак В.І. Регіональні ринки пра­ці України: трансфор­ма­ція та механізми ре­гу­лювання: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2003. – 264 с.
 3. Приймак В.І. Тестові завдання з те­о­рії ймовірностей та математичної статис­тики: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2006. – 268 с.
 4. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.
 5. Приймак В. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / Приймак В. І., Голубник О. Р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 556 с.
 6. Приймак В.І. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України : монографія / Василь Іванович Приймак, Оксана Миколаївна Гинда. – Львів : РАСТР 7, 2013. – 438 с.
 7. Приймак В.І. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України: монографія / Приймак В.І., Лобозинська С.М., Приймак П.В. – Львів : РАСТР 7, 2015. – 404 с.
 8. Pryimak V. Information and its security as the basis for economic development: monograph / Ihor Tkach, Vasyl Pryimak, Tomasy Smal. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2017. – 163 s.
 9. Pryimak V. Dynamic Models for Financial Flows Management of Life-Insurance Companies in Poland and Ukraine : monograph / Olga karchevska, Vasyl Pryimak, Józef Ledzianowski. – Wrocław: The Generał Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces, 2018. – 226 s.
 10. Василь Приймак, Оксана Гинда, Стефанія Гинда. Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки в умовах формування інформаційного суспільства: Монографія. – Львів: Растр – 7, 2019. – 406 с.
 11. Приймак В.І. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі / В. Приймак, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 9-15.
 12. Приймак В. І. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. І. Приймак, І. І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Pryimak V. Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku pracy w Polsce / V. Pryimak., O. Gołubnyk, O. Hynda // Zeszyty Naukowe, Rocznik, Numer 4, Tom 174. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2014. – S. 139-149.
 14. Приймак В.І. Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами / В.І. Приймак, М.В. Луцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр./ 2015. – Випуск 2(4). Частина 2. – С. 92-97
 15. Приймак В. Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії / В. Приймак, М. Кнехт-Тарчевська // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 2(24). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html
 16. Приймак В.І. Роль та функції капіталізації у забезпеченні розвитку економіки України / В.І. Приймак, С.М. Гинда // Регіональна економіка та управління – 2016. – 2 (09) – с.35-39.
 17. Pryimak V. Analysis of share price volatility on the Ukrainian stock market / Vasyl Pryimak, Volodymyr Vovk // Decisions in situations of endangerment. Interdisciplinary of the decision making process. – Wroclaw: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces 2017. – P. 68–85.
 18. Pryimak V. Sytuacje kryzysowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) / Zdzisław Knecht, Vasyl Pryimak, Maria Tarczewska, Henryk Żeligowski // Gospodarka Rynek Edukacja, 2017. – Vol. 18, Nr 2. – s. 33-40. Індексація видання в наукометричних базах: Index Copernicus (IC) та інші.
 19. Приймак В.І. Вплив тіньової економіки на добробут населення України / В.І. Приймак, О.Р. Голубник, Є.М. Борщук // Економіка і держава. 2017. – № 9. С. 4-7. Індексація видання в наукометричних базах: Index Copernicus (IC), Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar
 20. Приймак В. І. Економетричне моделювання залежностей на ринку депозитних послуг / С. А. Приймак, В. І. Приймак, І. І Верба, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. – Вип. 53. – С. 30-38
 21. Приймак В. Людський капітал – основа розвитку підприємництва / Є. Борщук, В. Приймак, С. Гинда // “Демократичне врядування”: Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: Електронне фахове видання / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. – 2016. – Вип. 16/17. – 7 с.
 22. Приймак В.І. Корупція як визначальний чинник тіньових процесів в економіці України / Загорський Володимир, Приймак Василь // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 190-196.
 23. Приймак В.І. Системність процесів детінізації національної економіки / Борщук Є., Приймак В. // Ефективність державного управління : зб. наук. пр.  ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 1 (50). –  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2017. – С. 176-182.
 24. Приймак В. Інформаційна безпека України та Польщі в умовах російської інформаційної війни // В. Приймак, М. Луцик / Współpraca Europejska. 2017. – Nr. 10 (29). S. 9-20.
 25. Приймак В.І. Теоретичні основи трактування конкурентоспроможності молоді на ринку праці / В.І. Приймак, Н.В. Міщук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 30. Ч. 3. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 52-55.
 26. Приймак В. Удосконалення економічного механізму захисту прав споживачів на ринку банківських послуг в Україні / С. Приймак, Д. Балцежик, В. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип. 39. – С. 145-152.
 27. Приймак В. Інформаційна безпека України в умовах російської військової агресії / В. Приймак, Ю. Лєдяновський, Р. Балцежик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип. 39. – С. 153-159.
 28. Приймак В. Оптимізаційна модель конкурентної боротьби продавців на роздрібному ринку за умов невизначеності / Н. Б. Мельник, В. І. Приймак // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Вип. 797. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – С. 47-56.
 29. Роберт Балцежик, Василь Приймак, Ольга Голубник. Флуктуація працівників як загроза економічного зростання. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Випуск 55. – С. 37-46.
 30. Приймак В.І., Міщук Н.В. Удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019, № 3 (108). – С. 55-60.

Біографія

Народився у 1951 році в селі Корчин Радехівського району Львівської області. В 1966 році закінчив восьмирічну школу в селі Корчин, а в 1968 – Київську середню школу-інтернат фізико-математичного профілю при Київському державному (сьогодні – національному) університеті імені Т.Г.Шевченка. З 1968 по 1973 роки навчався на механіко-математичному факультеті Львівського державного (сьогодні – національному) університету імені Івана Франка, де отримав вищу освіту за спеціальністю «прикладна математика» і фахову підготовку інженера-програміста універсальних ЕОМ. З 1973 по 1975 рр. служив офіцером в армії. Після служби в армії досі працює у цьому ж університеті – спочатку на посаді інженера-програміста науково-дослідного сектора (1975-1977 рр.), а потім – асистента, доцента, професора і з 2013 р. завідувача кафедри інформаційних систем у менеджменті. У 2000 р. отримав другу вищу освіту на факультеті економіки і менеджменту Державного університету «Львівська політехніка».

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 2005 році на тему «Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Вчене звання доцента і професора отримав, відповідно, у 1989 і 2007 рр. по кафедрі інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 р. присвоєно почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Має понад 250 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 10 навчальних посібників, підручників та монографій.

Методичні матеріали

Розклад