Приймак Василь Іванович

Посада: завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-26

Електронна пошта: vasyl.pryymak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми управління, моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням економіко-математичних методів та інформаційних технологій.

Курси

Публікації

 1. Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2002. – 383 с.
 2. Приймак В.І. Регіональні ринки пра­ці України: трансфор­ма­ція та механізми ре­гу­лювання: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2003. – 264 с.
 3. Приймак В.І. Тестові завдання з те­о­рії ймовірностей та математичної статис­тики: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2006. – 268 с.
 4. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.
 5. Приймак В. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / Приймак В. І., Голубник О. Р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 556 с.
 6. Приймак В.І. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України : монографія / Василь Іванович Приймак, Оксана Миколаївна Гинда. – Львів : РАСТР 7, 2013. – 438 с.
 7. Приймак В.І. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України: монографія / Приймак В.І., Лобозинська С.М., Приймак П.В. – Львів : РАСТР 7, 2015. – 404 с.
 8. Приймак В.І., Купрій Н. А. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів / Актуальні проблеми економіки. – № 1(103). – 2010. – С. 225-237.
 9. Приймак В.І., Скорупка Д. Економіко-математичні методи та моделі в управлінні ринком праці. Економіка: реалії часу. – №2(7). – 2013. – С. 149-158.
 10. Прыймак В.И. Оценивание эластичности рынка труда Украины / В.И.Прыймак, О.Р. Голубнык, О.Н. Гинда // Приволжский научный вестник. – № 11 (27). – 2013. – С. 89-95.
 11. Приймак В.І. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі / В. Приймак, // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 9-15.
 12. Приймак В. І. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. І. Приймак, І. І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Pryimak V. Wpływ światowego finansowo-gospodarczego kryzysu na równowagę cen i elastyczność rynku pracy w Polsce / V. Pryimak., O. Gołubnyk, O. Hynda // Zeszyty Naukowe, Rocznik, Numer 4, Tom 174. – Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2014. – S. 139-149.
 14. Приймак В.І. Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами / В.І. Приймак, М.В. Луцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр./ 2015. – Випуск 2(4). Частина 2. – С. 92-97
 15. Приймак В. Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії / В. Приймак, М. Кнехт-Тарчевська // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 2(24). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html
 16. Приймак В.І. Роль та функції капіталізації у забезпеченні розвитку економіки України / В.І. Приймак, С.М. Гинда // Регіональна економіка та управління – 2016. – 2 (09) – с.35-39.
 17. Pryimak V. Analysis of share price volatility on the Ukrainian stock market / Vasyl Pryimak, Volodymyr Vovk // Decisions in situations of endangerment. Interdisciplinary of the decision making process. – Wroclaw: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces 2017. – P. 68–85.

Біографія

Народився у 1951 році в селі Корчин Радехівського району Львівської області. В 1966 році закінчив восьмирічну школу в селі Корчин, а в 1968 – Київську середню школу-інтернат фізико-математичного профілю при Київському державному (сьогодні – національному) університеті імені Т.Г.Шевченка. З 1968 по 1973 роки навчався на механіко-математичному факультеті Львівського державного (сьогодні – національному) університету імені Івана Франка. З 1973 по 1975 рр. служив офіцером в армії. Після служби в армії досі працює у цьому ж університеті – спочатку на посаді інженера науково-дослідного сектора, а потім – асистента, доцента, професора і завідувача кафедри інформаційних систем у менеджменті. У 2000 р. отримав другу вищу освіту на факультеті економіки і менеджменту Державного університету «Львівська політехніка».

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Крайові задачі теплопровідності і термопружності для тіл з неоднорідними граничними умовами теплообміну» за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння і математична фізика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 2005 році на тему «Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Вчене звання доцента і професора отримав, відповідно, у 1989 і 2007 рр. по кафедрі інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Має понад 220 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 8 навчальних посібників, підручників та монографій.

Розклад