Ivan Tverdokhlib

Position: Associate Professor, Information Systems in Management Department

Biography

Народився 3 лютого 1951 року у с. Сушно Радехівського району Львівської об­ласті у сім’ї колгоспників. Навчався у Сушнівській восьмирічній школі до 1966 року та у Радехівській середній школі у класі з поглибленим вивченням математи­ки, яку закінчив у 1968 році.
Протягом 1968-73 років навчався на денному відділенні механіко-математично­го факультету Львівського державного (сьогодні –  національного) університету імені Івана Франка, де отримав вищу освіту за спеціальністю “прикладна матема­тика” і фахову підготовку інженера-програміста універсальних ЕОМ.
Після завершення навчання в університеті з серпня 1973р. по лютий 1975р. пра­цював інженером-регулювальником радіоапаратури Брестського електромеханіч­ного заводу (Білорусія). В період з лютого 1975р. по вересень 1978р. працював у відділі АСУ заводу “Катіон” (м. Хмельницький),спочатку старшим інженером-прог­рамістом, а потім керівником групи математичного забезпечення відділу АСУ.  З вересня 1978р. і по теперішній час працюю на економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, спочатку асистентом кафедри, а з 2000р. – доцентом кафедри інфор­маційних систем у менеджменті.
Навчався в аспірантурі Московського економіко-статистичного інституту (Росія) у 1982-85 рр.
Підчас навчання у аспірантурі у 1982-85 рр. та праці на економічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка у 1986-92 рр. постійно брав участь у виконанні договірних науко­во-практичних тем як сумісник на посадах молодшого наукового співробітника, відповідального виконавця та керівника НДР.
Викладав за сумісництвом на курсах користувачів ПЕОМ факультету бухгалтерсь­кого обліку Інституту підвищення кваліфікації ЛНУ імені Івана Франка у 1995-97 рр.  Також з 2001р. по 2004р. працював як сумісник доцентом кафедри прикладної лінгвістики університету “Львівський Ставропіґіон”, доцентом кафедри економіч­ної кібернетики Львівського банківського інституту НБУ з 2004р. по 2007 рік та у 2015/16 рр.
Член НТР з питань інформатизації Львівщини при ЛОДА у 2014-16 рр., приймав участь у роботі наукового товариства ім. М. Міхновського з 1995 по 2009 роки.
Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – “Економіко-математичне моделювання” (тепер 08.00.11 – “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”), має вчену ступінь доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка. Автор та співавтор більше 150 наукових і науково-методичних праць, співавтор двох посібників, учасник багатьох міжнарод­них і всеукраїнських конференцій з проблем економіки, освіти, інформаційних сис­тем і технологій, національного відродження, місцевого самоврядування. Наукові публікації представлено в таких міжнародних наукометричних базах даних, репо­зитаріях та пошукових системах як SciVerse Scopus (Нідерланди), Index Copernicus (Польща), Google Sholar (США), РИНЦ (Росія), ResearchBib (Японія), EconLit (США) та інші. Має двох захищених учнів.

Schedule

Page with teachers schedule not found!