Твердохліб Іван Петрович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ivan.tverdokhlib@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

моделювання соціально-економічних процесів, інформати­зація управління і освіти, бізнес-аналітика, асиметрія інформації, інформаційна безпека, управління знаннями, технології баз даних і сховищ даних, інтелектуаль­ний аналіз даних, технології програмування

Курси

Публікації

1. Твердохліб І.П. Емпірична оцінка доцільності моніторингу інформаційного прос­тору Інтернет в економічних дослідженнях / І.П. Твердохліб, Н.А. Блонський, Д.В Костюк //Електронне наукове фахове видання “Економіка і суспільство”. – Вип. 11. – Мукачів: Мукачівський державний університет, 2017. – С. 593-602.
Доступ: http://www.economyandsociety.in.ua
2. Твердохліб І.П. Методика оптимізації програмно-цільового управління еконо­мічним розвитком регіону / І.П. Твердохліб, І.В. Парасюк //Науковий вісник Ужго­родського університету. Серія «Економіка». – Вип. 1(49). – Т. 1. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017. – С. 99-109
3. Твердохліб І.П. Сервіс-орієнтована архітектура інформаційного web-ресурсу підтримки рішень у сфері прогнозування / І.П. Твердохліб //«Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті»: [матеріали ХІІІ міжнародного нау­кового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2014. – С. 65-70.
4. Твердохліб І.П. Крива Лафера як інструментальний засіб оцінювання ефектив­ності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні / І.П. Твердох­ліб //Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11(149). – С. 270-280.
5. Твердохліб І.П. Оптимізація управління економічним розвитком регіону / І.П. Твердохліб, І.В. Парасюк //Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – №1. – С. 53-66.
6. Твердохліб І. Аналіз економічної рівноваги математичної моделі споживання типу Коба-Дугласа з нечітко заданими параметрами асоційованої фінансової мере­жі / М. Вовк, М. Притула, Я. Прикарпатський //Математичний вісник НТШ. – 2011. – Т.8. – С. 217-229.
7. I.P. Tverdokhlib. Analysis of optimal strategies for a competing stock market portfolio model with a polyvariant profit function / B.Yu Kyshakevyych, A.K. Prykarpats’kyi, I.P. Tverdokhlib //Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 47. No 2. March, 2011. – Springer Science+Bussiness Media, Inc. – P, 210-227.
8. Твердохліб І.П. Виявлення закономірностей вчинення корупційних діянь в еко­номіці України на підставі методів “data mining” / Є.І. Беген, І.П. Твердохліб //Акту­альні проблеми економіки. – 2011. – №2(116). – С. 192-200.
9. Твердохліб І.П. Оцінка асиметрії джерел статистичної інформації щодо регіо­нального споживання домогосподарствами України продуктів харчування / І.П. Твердохліб, І.В. Блиндюк //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11(113). – С. 256-262.
10. Ivan P. Tverdokhlib. Statistically Optimal Strategy Analysis of a Completing Portfolio Market with a Polyvariant Profit function / Bohdan Yu. Kyshakevych, Anatoliy K. Prykar­pats’ky, Ivan P. Tverdokhlib, Denis Blackmore // arXiv: 1005.2661v1 [g-fin.PM] 15 May 2010. – 22 р.
11. Твердохліб І.П. Імітаційне моделювання процесу вибору найціннішого пакета акцій за умов конкуренції / І.П. Твердохліб //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6(108). – С. 277-283.
12. Твердохліб І.П. Економетрія точності прогнозів соціально-економічних процесів трансформаційної економіки / І.П. Твердохліб //Zastosowanie metod ilosciowych w economii i zarzadzaniu doświadczenia polskie i ukrainskie. Pod redakcija naukowa Boh­dana Kopytko. – Katowice, 2009. – С. 79-96.
13. Твердохліб І.П. Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфель­ної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, І.П. Твердохліб //Доповіді НАН України. – 2009. – №8. – С. 35-41.
14. Твердохліб І.П. Формування досьє типових корупційних діянь в Україні на підс­таві нейромережевих технологій / І.П. Твердохліб, Є.І. Беген //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10(100). – С. 273-282.
15. Твердохліб І.П. Теорія збалансованого бюджету споживача Є. Слуцького як інст­румент моделювання соціально-економічних процесів трансформаційної економі­ки / І.П. Твердохліб //Економічна кібернетика: міжнародний науковий журнал. – 2008. – №1-2 (49-50). – С. 8-17.
16. Твердохліб І.П. Технологія “data mining” як інструментальний засіб удоскона­лення методології прогнозування соціально-економічних процесів / І.П. Твердох­ліб // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №12(90). – С.247-258.
17. Твердохліб Іван. Метод вимірювання асиметричності інформації щодо спожи­вання домогосподарств / Іван Твердохліб, Ольга Коцьо //Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – 2007. – Вип. 37(2). – С. 322-331.
18. Твердохліб Іван. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття / Іван Твердохліб //Регіональна економіка. Науково-практич­ний журнал. – 2006. – 32. – С. 59-71.
19. Твердохліб Іван. Виміри ефективності економіко-математичного моделювання / Іван Твердохліб //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Моні­торинг соціально-економічного розвитку регіону: методологічні підходи (збірник наук. праць). Вип. 3(53)’ 2005/НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред­кол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005. – С. 157-167.
20. Твердохліб І.П. Інформаційні технології в системі дистанційного навчання: проблеми впровадження у ВНЗ України / І.П. Твердохліб //Модели управления в рыночной экономике: (Сб. научн. тр.). Общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Спец. выпуск – С. 270-278.
21. Твердохліб І.П. Глобалізація як загроза розбудови економічно суверенної Укра­їнської Держави / І.П. Твердохліб //Народознавчі Зошити. – 2002. – №5-6. – С. 453-461.
22. Tverdokhlib I.P. Dynamical system approach to solving linear programming prob­lems and applications in economics modeling / I.P. Tverdokhlib, O.A. Prykarpats’ky //Нелінійні коливання. – 2002. – Т.5. – №1. – С. 117-122.
23. Твердохліб Іван. Аналіз соціально-економічних наслідків реформ у контексті ідей “Самостійної України” М. Міхновського / Іван Твердохліб //“Самостійна Украї­на” Миколи Міхновського та її роль у формуванні державницької ідеології. Матері­али науково-практичної конференції до 100-річчя її видання (Львів, 4 березня 2000р.). – Львів: 2000. – С. 103-125.
24. Твердохліб І.П. Моделювання процесів споживання в умовах перехідної еконо­міки України / І.П. Твердохліб //Доповіді НАН України. – 1999. – №6. – С. 111-115.
25. Твердохліб І.П. Моделювання споживання в регіоні в умовах перехідної еконо­міки. Автореф. дис… на здоб. наук. ступеня к.е.н. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 20 с.
26. Твердохліб І.П. Інформаційно-логічна модель предметної області адаптивного навчального курсу / І.П. Твердохліб, Г.Ф. Петрик // Вісник Львів. ун-ту. Серія еконо­мічна. – 1991. – Вип. 22. – С. 65-71.
27. Твердохлиб И.П. Способ формализации процесса проектирования структуры базы даннях / Э.Н. Хотяшов, И.С. Снежкина, И.П. Твердохлиб // Сб. “Методологи­ческие вопросы проектирования систем МОЭИ”. – М.: МЭСИ, 1985. – С. 3-12.

Біографія

Народився 3 лютого 1951 року у с. Сушно Радехівського району Львівської об­ласті у сім’ї колгоспників. Навчався у Сушнівській восьмирічній школі до 1966 року та у Радехівській середній школі у класі з поглибленим вивченням математи­ки, яку закінчив у 1968 році.
Протягом 1968-73 років навчався на денному відділенні механіко-математично­го факультету Львівського державного (сьогодні –  національного) університету імені Івана Франка, де отримав вищу освіту за спеціальністю “прикладна матема­тика” і фахову підготовку інженера-програміста універсальних ЕОМ.
Після завершення навчання в університеті з серпня 1973р. по лютий 1975р. пра­цював інженером-регулювальником радіоапаратури Брестського електромеханіч­ного заводу (Білорусія). В період з лютого 1975р. по вересень 1978р. працював у відділі АСУ заводу “Катіон” (м. Хмельницький),спочатку старшим інженером-прог­рамістом, а потім керівником групи математичного забезпечення відділу АСУ.  З вересня 1978р. і по теперішній час працюю на економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, спочатку асистентом кафедри, а з 2000р. – доцентом кафедри інфор­маційних систем у менеджменті.
Навчався в аспірантурі Московського економіко-статистичного інституту (Росія) у 1982-85 рр.
Підчас навчання у аспірантурі у 1982-85 рр. та праці на економічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка у 1986-92 рр. постійно брав участь у виконанні договірних науко­во-практичних тем як сумісник на посадах молодшого наукового співробітника, відповідального виконавця та керівника НДР.
Викладав за сумісництвом на курсах користувачів ПЕОМ факультету бухгалтерсь­кого обліку Інституту підвищення кваліфікації ЛНУ імені Івана Франка у 1995-97 рр.  Також з 2001р. по 2004р. працював як сумісник доцентом кафедри прикладної лінгвістики університету “Львівський Ставропіґіон”, доцентом кафедри економіч­ної кібернетики Львівського банківського інституту НБУ з 2004р. по 2007 рік та у 2015/16 рр.
Член НТР з питань інформатизації Львівщини при ЛОДА у 2014-16 рр., приймав участь у роботі наукового товариства ім. М. Міхновського з 1995 по 2009 роки.
Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – “Економіко-математичне моделювання” (тепер 08.00.11 – “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”), має вчену ступінь доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка. Автор та співавтор більше 150 наукових і науково-методичних праць, співавтор двох посібників, учасник багатьох міжнарод­них і всеукраїнських конференцій з проблем економіки, освіти, інформаційних сис­тем і технологій, національного відродження, місцевого самоврядування. Наукові публікації представлено в таких міжнародних наукометричних базах даних, репо­зитаріях та пошукових системах як SciVerse Scopus (Нідерланди), Index Copernicus (Польща), Google Sholar (США), РИНЦ (Росія), ResearchBib (Японія), EconLit (США) та інші. Має двох захищених учнів.

Методичні матеріали

 1. Твердохліб І.П. Обробка економічної інформації за допомогою мови КОБОЛ ЄС ЕОМ: Навч. посібник / Г.Г. Цегелик, В.Є. Юринець. – Львів, ЛДУ, 1979. – 114 с.
  2. Твердохліб І.П. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Методичні рекоменда­ції щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контро­лю їхніх знань. / І.П. Твердохліб – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
  3. Твердохліб І.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Техно­логія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних» для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”. Тема “Розподілені бази даних”: Вид. 2-ге, перероблене і доповне­не. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 20012. – 172 с.
  4. Твердохліб І.П. Методичні вказівки до виконання практичних і контрольних робіт із дисцип­ліни “Проектування програмних систем” для студентів спеціальності 7.050102 “Економічна кі­бернетика”. Тема “Структурні методи проектування програм”. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 88 с.
  5. Твердохліб І.П. Тексти лекцій з курсу “Технологія програмування” для студентів економіч­ного факультету. Тема “Технологія програмування: сутність, основні поняття, класифікація”. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 72 с.
  6. Твердохліб І.П. Практикум по використанню ППП ЛП АСУ для розв’язування економічних задач. / В.Є. Юринець, І.П. Твердохліб – Львів: ЛДУ,1989. – 32 с.
  7. Методичні вказівки до використання СУБД МИРИС при виконанні лабораторно-практичних занять для студентів економічного факультету./ В.І.Приймак, І.П. Твердохліб, М.І. Яремик. – Львів: ЛДУ, 1989. – 52с.

Розклад