Stefaniia Vyshnevska

Position: Associate Professor, Information Systems in Management Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Phone (office): (032) 239-40-26

Email: stephaniia.vyshnevska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Research interests

Academic interests:

  • foresight in public administration and economic policy formation;
  • study of institutional aspects of economic intellectual capitalization management in the information society;
  • modeling and forecasting of financial and economic processes using economic and mathematical methods and information technology;
  • inclusive development of the national economy.

Publications

Monographs

Приймак В. І., Гинда О. М., Гинда С. М. Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки в умовах формування інформаційного суспільства / В. І. Приймак, О. М. Гинда, С. М. Гинда // Львівський національний університет імені Івана Франка. монографія. – Львів, 2019. – С. 420.

Приймак В. І., Вишневська С. М., Трач А. І. «Економіка, управління та адміністрування в координатах сталого розвитку». “Baltija PublishingРига, Латвія.

Educational manuals

Левків Г. Я., Подра О. П., Леськів Г. З., Гинда С. М. Управління маркетинговою діяльністю: ситуаційні вправи / Г. Я. Левків, О. П. Подра, Г. З. Леськів, С. М. Гинда // ЛьвДУВС. навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2019. – С. 190.

Вишневська С. М., Харук А. І., Ільчук О. О. Основи економічної теорії та економічної безпеки / С. М. Вишневська, А. І. Харук, О. О. Ільчук // навч. посіб. – Львів: НАСВ, 2020. ‒ 248 с.

Scientific articles, abstracts

Hynda S. Current Approaches to the control of the process of intellectual capitalization of economics / Modern Science − Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2017. № 2. P. 23−32.

Гинда С. М. Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України // Науковий журнал Причорноморського науководослідного інституту економіки та інновацій. «Причорноморські економічні студії». Одеса. 2017. Вип. 22. С. 31−36.

Гинда С. М. Формування економіки знань як передумова інтелектуальної капіталізації національної економіки // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». 2017. №1 /16. С. 18−28.

Гинда С. М. Інтелектуальна капіталізація економіки: нові підходи до визначення // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Вип. 53. С. 72−79.

Гинда С. М. Особливості інвестиційної привабливості інтелектуальної капіталізації економіки України // Науковий економічний журнал Національного університету харчових технологій. «Інтелект ХХІ». Київ. 2017. Вип. 6. С. 113−118.

Гинда С. М. Інвестиційно-інноваційні важелі стабілізації розвитку інтелектуальної капіталізації економіки України // Науково-виробничий журнал з економіки ПВНЗ Міжнародного університету бізнесу і права. «Бізнес навігатор». Херсон. 2017. Вип. 4 (43). С. 70−75.

Гинда С. М., Приймак В. І. Роль інформації та інформаційних ресурсів у сучасній економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2014. Вип. 51. С. 16−22.

Гинда С. М., Гинда О. М. Людський капітал: сутність, особливості аналізування та оцінювання // Електронне наукове видання Мукачівського державного університету. «Економіка та суспільство». 2017. № 12. URL: http: // economyandsociety.in.ua.

Гинда C. М., Гинда О. М. Проблеми управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями та способи їх вирішення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. № 16. С. 71−76.

Гинда С. М., Гинда О. М. Удосконалення процесу управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Том 22. Вип. 7 (60). С. 31−35.

Голик М. М., Гинда С. М. Сутність професійної етики офіцера Збройних Сил України / М. М. Голик, С. М. Гинда //                       Науковий вісник «Гілея». – Київ, 2019. – Вип. 143. URL: http://gileya.org.

Голик М. М., Гинда С. М. Історико-філософський аналіз процесу становлення та смислового навантаження неоекономічних знань у постіндустріальну епоху / М. М. Голик, С.  М. Гинда // Науковий вісник «Гілея». – Київ, 2019.– Вип. 144. URL: http://gileya.org.

Гинда О. М., Пісний Б. М., Гинда С. М. Стан адміністративно-правового та фінансового забезпечення управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки           / О. М. Гинда, Б. М. Пісний, С. М. Гинда // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород: УжНУ, 2019. – Вип. 25. URL: http: visnyk-econom.uzhnu.uz.ua.

Гинда С. М., Борщук Є. М., Приймак В. І. Людський капітал – основа розвитку підприємства // Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. «Демократичне врядування». 2016. Вип. 16−17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16.

Гинда С. М., Приймак В. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні // Науковий журнал Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Молодий вчений. 2015. Вип. № 7 (частина 1). С. 100−104.

Гинда С. М., Приймак В. І. Роль та функції капіталізації у забезпеченні розвитку економіки України // Науково-практичний журнал ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління». Регіональна економіка та управління. Запоріжжя. 2016. Вип. 2 (09). С. 35−39.

Hynda OM., Hynda SM. Removing knowledge from the Database using Dana Mining technology / O. M. Hynda, S. M. Hynda // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17. Economics and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. С. 43.

Hynda O. M., Hynda S. M. The process of formation and semantic loading of neo-economic knowledge / O. M. Hynda, S. M. Hynda // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17. Economics and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. С. 46.

Гинда О. М., Гинда С. М. Методичні підходи до оцінювання інтелектуальної капіталізації економіки в Україні / О. М. Гинда, С. М. Гинда // IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ, 2019. С. 295–299.

Гинда С. М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність та структура // Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи: Тези Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). м. Запоріжжя, 2017. С. 29−32.

Гинда С. М. Інформаційне забезпечення управлінського механізму інтелектуальної капіталізації економіки // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19−21 жовтня 2017 р.). Львів, 2017. С. 94−98.

Гинда С. М., Приймак В. І. Людський капітал – основа економічного розвитку України // Сучасний стан та тенденції розвитку економіки: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції з економіки (м. Львів, 22 квітня 2015 р.). Львів, 2015. С. 50−53.

Гинда С. М., Гинда О. М., Долинський С. В. Рівень та якість життя населення в Україні // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород-Мукачево, 24−25 квітня 2015 р.). Ужгород-Мукачево, 2015 р. С. 138−141.

Гинда С. М. Людський капітал як соціально-економічна категорія // Фінансова та соціально-економічна системи України в умовах децентралізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Львів, 26 листопада 2015 р.). Львів, 2015. С. 46−50.

Gynda S., Houdyk L. Impact of technology on economic crime // Організація та охорона громадського порядку під час проведення масових заходів (в рамках ЄВРО-2012): Тези доповідей та повідомлень учасників – XVIII науково практичної конференції ад’ютантів, курсантів і студентів (іноземними мовами). (м. Львів, 10 квітня 2012 р.). С. 27−31.

Гинда С. М., Леськів Г. З. Роль економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні // Соціально-економічний розвиток і безпека країни: філософія, стратегія, тактика: Тези доповідей VIII міжвузівської студентської науково-практичної конференції. (м. Львів, 14 березня 2013 р.). С. 124−126.

Гинда С. М., Столяренко О. О. Сутність, особливості та загрози борговій безпеці України // Соціально-економічний розвиток і безпека країни:філософія, стратегія, тактика: Матеріали IX міжвузівської студентської науковопрактичної конференції. (м. Львів, 20 березня 2014 р.). С. 171−173.

Гинда С. М., Висоцька І. Б. Заходи підвищення рівня боргової безпеки України // Соціально-економічний розвиток і безпека країни: філософія, стратегія і тактика: Тези доповідей VII науково-практичної конференції. (м. Львів, 15 березня 2012 р.). С. 205−207.

Гинда С. М., Приймак В. І. Інформаційні ресурси − стратегічний фактор розвитку України // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 23– 25 жовтня 2014 р.). Львів, 2014 р. С. 207−210.

Гинда О. М., Гинда С. М., Вишневський М. В. Розвиток та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України / О. М. Гинда, С. М. Гинда, М. В. Вишневський // Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні : соціально-економічні та фінансові аспекти: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Львів: ВНПЗ «Європейський університет» Львівська філія, С. 56–59.

Голик М. М., Гинда С. М. Морально-етичні константи корпоративної етики військовослужбовця Збройних Сил України / М. М. Голик, С. М. Гинда // Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ»: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Львів: НАСВ, 2019. – С. 164.

Гинда С. МЕкономіка знань-парадигма інтелектуальної капіталізації економіки // Proceedings of II International scientific conference “World Science in 2017: Results”. Morrisville, Lulu Press, USA, 2017. С. 47−50.

Гинда С. М., Приймак В. І. Аналіз людського капіталу регіонів України з використанням карти Кохонена // Електроніка та інформаційні технології: Матеріали VІІ Українсько-польської науково-практичної конференції (м. Львів Чинадієво, Україна, 27−30 серпня 2015 р.). Львів-Чинадієво, Україна, 2015 р. С. 65−68.

Гинда О. М., Вишневська С. М. Чинники трансформації аксіосфери та її вплив на людину в сучасному світі // «Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття»( м. Київ, Україна, 1 грудня 2021 р.).

Приймак В. І., Вишневська С. М., Трач А. І. Вплив російської інформаційної війни на розвиток людського капіталу в Україні // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» (7 грудня 2021 року).

Biography

Vyshnevska Stefaniia Mykolaivna. Maiden name – Hynda. She was born on January 9, 1993 in the city of Lviv, a citizen of Ukraine.

In 2010 she graduated from Lviv Gymnasium “Prestige” with in-depth study of foreign languages.

In 2014 she graduated from Lviv State University of Internal Affairs with a bachelor’s degree (with honors) with a degree in Finance and Credit.

In 2014 she graduated from the Department of Military Training of Reserve Officers with a degree in “Financial support of servicemen” of the Petro Sahaidachny National Army Academy, reserve officer.

In 2015 she graduated from Ivan Franko National University of Lviv, specialty “Consolidated Information”, awarded the qualification of “Consolidated Information Analyst”, master’s degree (with honors).

In 2017 she graduated from HEPI European University with a degree in law (with honors).

In 2015-2018 she studied at the graduate school of Ivan Franko National University of Lviv at the Faculty of Economics at part-time education.

In 2018 she defended her dissertation in the degree of Candidate of Economic Sciences on the topic: “Management of economy intellectual capitalization of Ukraine” in the specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy. The dissertation was performed at the Department of Information Systems Management in Ivan Franko National University of Lviv.

From 2015 to 2016 she worked as a lecturer at the Department of Management and Social Sciences and Humanities of Lviv branch of the European University.

Since 2016 he has been working as a senior lecturer at the General Military Faculty, Department of Humanities of the Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy.

Since 2021 he has been working as an associate professor of the Department of Information Systems in Management at Ivan Franko National University of Lviv (part-time).

She speaks Ukrainian, Russian, English and German.

She has more than 40 scientific and methodological publications, including textbooks and monographs.

Schedule

Page with teachers schedule not found!