Вишневська Стефанія Миколаївна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: stephaniia.vyshnevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

  • форсайт в публічному управлінні та формуванні економічної політики;
  • дослідження інституціональних аспектів управління інтелектуальною капіталізацією економіки в інформаційному суспільстві;
  • моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням економіко-математичних методів та інформаційних технологій;
  • інклюзивний розвиток національної економіки.

Курси

Публікації

Монографії

Приймак В. І., Гинда О. М., Гинда С. М. Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки в умовах формування інформаційного суспільства / В. І. Приймак, О. М. Гинда, С. М. Гинда // Львівський національний університет імені Івана Франка. монографія. – Львів, 2019. – С. 420.

Приймак В. І., Вишневська С. М., Трач А. І. «Економіка, управління та адміністрування в координатах сталого розвитку». “Baltija Publishing. Рига, Латвія.

Навчальні посібники

Левків Г. Я., Подра О. П., Леськів Г. З., Гинда С. М. Управління маркетинговою діяльністю: ситуаційні вправи / Г. Я. Левків, О. П. Подра, Г. З. Леськів, С. М. Гинда // ЛьвДУВС. навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2019. – С. 190.

Вишневська С. М., Харук А. І., Ільчук О. О. Основи економічної теорії та економічної безпеки / С. М. Вишневська, А. І. Харук, О. О. Ільчук // навч. посіб. – Львів: НАСВ, 2020. ‒ 248 с.

Наукові статті, тези доповідей

Hynda S. Current Approaches to the control of the process of intellectual capitalization of economics / Modern Science − Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2017. № 2. P. 23−32.

Гинда С. М. Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України // Науковий журнал Причорноморського науководослідного інституту економіки та інновацій. «Причорноморські економічні студії». Одеса. 2017. Вип. 22. С. 31−36.

Гинда С. М. Формування економіки знань як передумова інтелектуальної капіталізації національної економіки // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». 2017. №1 /16. С. 18−28.

Гинда С. М. Інтелектуальна капіталізація економіки: нові підходи до визначення // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Вип. 53. С. 72−79.

Гинда С. М. Особливості інвестиційної привабливості інтелектуальної капіталізації економіки України // Науковий економічний журнал Національного університету харчових технологій. «Інтелект ХХІ». Київ. 2017. Вип. 6. С. 113−118.

Гинда С. М. Інвестиційно-інноваційні важелі стабілізації розвитку інтелектуальної капіталізації економіки України // Науково-виробничий журнал з економіки ПВНЗ Міжнародного університету бізнесу і права. «Бізнес навігатор». Херсон. 2017. Вип. 4 (43). С. 70−75.

Гинда С. М., Приймак В. І. Роль інформації та інформаційних ресурсів у сучасній економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2014. Вип. 51. С. 16−22.

Гинда С. М., Гинда О. М. Людський капітал: сутність, особливості аналізування та оцінювання // Електронне наукове видання Мукачівського державного університету. «Економіка та суспільство». 2017. № 12. URL: http: // economyandsociety.in.ua.

Гинда C. М., Гинда О. М. Проблеми управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями та способи їх вирішення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. № 16. С. 71−76.

Гинда С. М., Гинда О. М. Удосконалення процесу управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Том 22. Вип. 7 (60). С. 31−35.

Голик М. М., Гинда С. М. Сутність професійної етики офіцера Збройних Сил України / М. М. Голик, С. М. Гинда //                       Науковий вісник «Гілея». – Київ, 2019. – Вип. 143. URL: http://gileya.org.

Голик М. М., Гинда С. М. Історико-філософський аналіз процесу становлення та смислового навантаження неоекономічних знань у постіндустріальну епоху / М. М. Голик, С.  М. Гинда // Науковий вісник «Гілея». – Київ, 2019.– Вип. 144. URL: http://gileya.org.

Гинда О. М., Пісний Б. М., Гинда С. М. Стан адміністративно-правового та фінансового забезпечення управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки           / О. М. Гинда, Б. М. Пісний, С. М. Гинда // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород: УжНУ, 2019. – Вип. 25. URL: http: visnyk-econom.uzhnu.uz.ua.

Гинда С. М., Борщук Є. М., Приймак В. І. Людський капітал – основа розвитку підприємства // Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. «Демократичне врядування». 2016. Вип. 16−17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16.

Гинда С. М., Приймак В. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні // Науковий журнал Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Молодий вчений. 2015. Вип. № 7 (частина 1). С. 100−104.

Гинда С. М., Приймак В. І. Роль та функції капіталізації у забезпеченні розвитку економіки України // Науково-практичний журнал ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління». Регіональна економіка та управління. Запоріжжя. 2016. Вип. 2 (09). С. 35−39.

Hynda O. M., Hynda S. M. Removing knowledge from the Database using Dana Mining technology / O. M. Hynda, S. M. Hynda // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17. Economics and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. С. 43.

Hynda O. M., Hynda S. M. The process of formation and semantic loading of neo-economic knowledge / O. M. Hynda, S. M. Hynda // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17. Economics and management». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. С. 46.

Гинда О. М., Гинда С. М. Методичні підходи до оцінювання інтелектуальної капіталізації економіки в Україні / О. М. Гинда, С. М. Гинда // IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ, 2019. С. 295–299.

Гинда С. М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність та структура // Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи: Тези Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). м. Запоріжжя, 2017. С. 29−32.

Гинда С. М. Інформаційне забезпечення управлінського механізму інтелектуальної капіталізації економіки // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19−21 жовтня 2017 р.). Львів, 2017. С. 94−98.

Гинда С. М., Приймак В. І. Людський капітал – основа економічного розвитку України // Сучасний стан та тенденції розвитку економіки: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції з економіки (м. Львів, 22 квітня 2015 р.). Львів, 2015. С. 50−53.

Гинда С. М., Гинда О. М., Долинський С. В. Рівень та якість життя населення в Україні // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород-Мукачево, 24−25 квітня 2015 р.). Ужгород-Мукачево, 2015 р. С. 138−141.

Гинда С. М. Людський капітал як соціально-економічна категорія // Фінансова та соціально-економічна системи України в умовах децентралізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Львів, 26 листопада 2015 р.). Львів, 2015. С. 46−50.

Gynda S., Houdyk L. Impact of technology on economic crime // Організація та охорона громадського порядку під час проведення масових заходів (в рамках ЄВРО-2012): Тези доповідей та повідомлень учасників – XVIII науково практичної конференції ад’ютантів, курсантів і студентів (іноземними мовами). (м. Львів, 10 квітня 2012 р.). С. 27−31.

Гинда С. М., Леськів Г. З. Роль економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні // Соціально-економічний розвиток і безпека країни: філософія, стратегія, тактика: Тези доповідей VIII міжвузівської студентської науково-практичної конференції. (м. Львів, 14 березня 2013 р.). С. 124−126.

Гинда С. М., Столяренко О. О. Сутність, особливості та загрози борговій безпеці України // Соціально-економічний розвиток і безпека країни:філософія, стратегія, тактика: Матеріали IX міжвузівської студентської науковопрактичної конференції. (м. Львів, 20 березня 2014 р.). С. 171−173.

Гинда С. М., Висоцька І. Б. Заходи підвищення рівня боргової безпеки України // Соціально-економічний розвиток і безпека країни: філософія, стратегія і тактика: Тези доповідей VII науково-практичної конференції. (м. Львів, 15 березня 2012 р.). С. 205−207.

Гинда С. М., Приймак В. І. Інформаційні ресурси − стратегічний фактор розвитку України // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 23– 25 жовтня 2014 р.). Львів, 2014 р. С. 207−210.

Гинда О. М., Гинда С. М., Вишневський М. В. Розвиток та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України / О. М. Гинда, С. М. Гинда, М. В. Вишневський // Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні : соціально-економічні та фінансові аспекти: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Львів: ВНПЗ «Європейський університет» Львівська філія, С. 56–59.

Голик М. М., Гинда С. М. Морально-етичні константи корпоративної етики військовослужбовця Збройних Сил України / М. М. Голик, С. М. Гинда // Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ»: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Львів: НАСВ, 2019. – С. 164.

Гинда С. М. Економіка знань-парадигма інтелектуальної капіталізації економіки // Proceedings of II International scientific conference “World Science in 2017: Results”. Morrisville, Lulu Press, USA, 2017. С. 47−50.

Гинда С. М., Приймак В. І. Аналіз людського капіталу регіонів України з використанням карти Кохонена // Електроніка та інформаційні технології: Матеріали VІІ Українсько-польської науково-практичної конференції (м. Львів Чинадієво, Україна, 27−30 серпня 2015 р.). Львів-Чинадієво, Україна, 2015 р. С. 65−68.

Гинда О. М., Вишневська С. М. Чинники трансформації аксіосфери та її вплив на людину в сучасному світі // «Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття»( м. Київ, Україна, 1 грудня 2021 р.).

Приймак В. І., Вишневська С. М., Трач А. І. Вплив російської інформаційної війни на розвиток людського капіталу в Україні // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» (7 грудня 2021 року).

Біографія

Вишневська Стефанія Миколаївна. Дівоче прізвище  Гинда. Народилася 9 січня 1993 року в місті Львові, громадянин України.
У 2010 р. закінчила Львівську гімназію «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов.
2014 р. закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ диплом бакалавра (з відзнакою) за спеціальністю «Фінанси та кредит».
2014 р. закінчила кафедру військової підготовки офіцерів запасу за спеціальністю «Фінансове забезпечення військовослужбовців» Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, офіцер запасу.
У 2015 р. закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка спеціальність «Консолідована інформація», присвоєна кваліфікація  «Аналітик консолідованої інформації», диплом магістра (з відзнакою).
2017 р. закінчила ВНПЗ «Європейський університет» диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю «Право».
У 2015  2018 роках навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка на економічному факультеті на заочній формі навчання.
У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України» за спеціальністю 08.00.03  економіка та управління національним господарством. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі інформаційні системи у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2015 по 2016 рр. працювала викладачем кафедри «Менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін» ПВНЗ Львівської філії «Європейський університет».
З 2016 р. по даний час працює старшим викладачем загальновійськового факультету, кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
З 2021 року працює доцентом кафедри інформаційних систем в менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).
Володіє українською, російською, англійською та німецькою мовами.
Має понад 40 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких навчальні посібники та монографії.

Розклад