Macroeconomics (051 “Economics” / International Economics)

Type: Normative

Department: analitical and international economics

Curriculum

SemesterCreditsReporting
1Exam
2Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
148Professor Panchyshyn S. M.EKR-11s, EKR-12s, EKR-13s
248Professor Panchyshyn S. M.EKR-11s, EKR-12s, EKR-13s

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
132EKR-11sProfessor Panchyshyn S. M.
EKR-12sProfessor Panchyshyn S. M.
EKR-13sProfessor Panchyshyn S. M.
232EKR-11sProfessor Panchyshyn S. M.
EKR-12sProfessor Panchyshyn S. M.
EKR-13sProfessor Panchyshyn S. M.

Course description

“Макроекономіка”, як галузь економічного знання, вивчає ефективність функціонування національної економіки. Особливу увагу макроекономіка приділяє вивченню впливу стабілізаційної політики на поведінку економічних суб’єктів та, зрештою, на результативність національної економіки.

Вивчення “Макроекономіки” розпочинається з аналізу її предмета, об’єкта та методології, а також ознайомлення із схемою кругопотоку, яка відтворює механізм взаємодії економічних суб’єктів. Далі, з’ясовуємо суть основних макроекономічних показників – ВВП, рівнів безробіття і цін та платіжного балансу. У наступних темах розкриваємо проблеми виробництва і розподілу національного продукту, його споживання і зростання. Оскільки ринкова економіка – це єдність фізичної і монетарної економіки, то тут також аналізуються основні категорії монетарної економіки – гроші, процентні ставки і валютні курси.

У курсі вивчаємо важливий інструментарій дослідження макро- економічних явищ – модель АЕ і модель АD-AS . Відтак, за допомогою цих моделей, аналізуємо основні прояви макроекономічної нестабільності. Останні теми присвячені аналізові впливу макроекономічної політики (монетарної, фіскальної та зовнішньоторговельної) на досягнення рівноваги за повної зайнятості та подолання макроекономічної нестабільності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій макро- економіки;
  • розуміти механізм функціонування національної економіки;
  • знати методику і вміти обчислювати основні макроекономічні показники;
  • розуміти і пояснювати впливи заходів стабілізаційної політики на розвиток національної економіки.