Stepan Panchyshyn

Position: Chairperson, Analitical and International Economics Department

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Research interests

 • Peculiarities and regularities of the commodity form of production functioning in different economic systems.
 • Formation and systematization of modern Ukrainian economic terminology.

Courses

Publications

 • Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник у 2 кн. / за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 4-те видання, виправлене та доповнене. – Л. : Апріорі, 2020. – Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – 648 с.
 • Panchyshyn S., Hrynkevych O., Marets O., Demchyshak N., Popadynets N. Simulation of tuition fees in competitiveness management of higher education institutions (case of Ukraine’s universities) // Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2020. – Volume 5, Number 387 . – P. 161 – 169. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.155 (Emerging Sources Citation Index, Web of Science)
 • Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про проблеми викладання фундаментальних економічних дисицплін у вітчизняних та закордонних університетах. Економічна теорія. 2019. – № 4. – С. 81-92. (Index Copernicus)
 • Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки. Економічна теорія. – 2020. – № 2. – С.99-115. https://doi.org/10.15407/etet2020.02.099 (Index Copernicus)
 • Панчишин C. М., Грабинська І. В. Про розвиток вітчизняної термінології фундаментальної економічної науки. Економічна теорія та право. 2019. № 3 (38). С. 8–26.
 • Панчишин С., Грабинська І. Про формування вітчизняної тероміносистеми фундаментальної економічної науки. – Вісник Львівського університету. Серія економічна. — 2018. –Вип. 55.
 • Кульчицький Б.В. Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття / Б.В.Кульчицький, Я.В.Кульчицький, С.М.Панчишин // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – Львів. – 2018. – Том 28. – № 9. – С. 16–20. (Index Copernicus).
 • Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про політичну економію та аналітичну економіку як галузі економічного знання // Проблеми економіки. – 2018. – №2. – C. 289-295.
 • Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін. ; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л. : Апріорі, 2017. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с.
 • Панчишин С.М., Гринькевич О.С. Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти. – Економіка розвитку. ХНЕУ ім. С.Кузнеця. – 2017. – №1. – С.50-58.
 • Стеблій Г.Я., Тувакова Н.В., Панчишин С.М. Соціальна спрямованість економіки України в контексті реалізації європейських цінностей // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Випуск 2. – С. 11-15.
 • Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про типізацію та еволюцію економічних систем // Бінес-інформ. – 2017. – №8.
 • Панчишин С., Грабинська І. Політико-економічний аналіз співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Випуск 53. – С. 3-18.
 • Панчишин С., Грабинська І. Демократизація і європеїзація суспільства як етап реформування неусталених господарських систем / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №36. – С.74-81.
 • Панчишин С., Грабинська І. Про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №35, частина 2. – С.62-71.

Biography

Народився 18 серпня 1950 р. на Жовківщині. У 1972 р. з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ,,Складна праця в умовах сучасного капіталізму”. У 1981 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2000 р. – професора. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему ,,Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва”.

Проходив наукове стажування та виступав з науковими доповідями у Мічиганському університеті (США, 1993), у Вейнському університеті (США, 1994) та університеті Джорджа Вашингтона (США, 2001), у Федеральній корпорації страхування депозитів (США, 2001).

Читав курс лекцій з економіки України та перехідної економіки в обох семестрах 1995 р. у Канзаському університеті (США).

Коло наукових інтересів проф. Панчишина С. М. є доволі широким і охоплює проблеми макроекономічного аналізу світової економіки; вартісних відносин економічних суб’єктів в умовах ринкової трансформації економіки; дослідження розвитку і систематизації сучасної української економічної термінології; філософії, постулатів та інструментарію аналітичної економії; переклад англомовної економічної літератури.

С. М. Панчишиним створено цілісну концепцію еволюції товарної форми виробництва; обґрунтовано необхідність побудови теоретичної парадигми сучасних економічних систем на базі форми виробництва і виокремлено їх основні механізми; розвинуто концепцію макроекономічного регулювання та виявлено характер взаємозв’язків його основних підсистем; розвинуто концепцію вартісного і невартісного типів ціноутворення, а також вартісних суб’єктів; структуровано основні категорії та поняття політико-економічного аналізу; в процесі перекладу англомовної економічної літератури значно розширено українську наукову економічну термінологію та адаптовано її до умов і традицій світової науки.

Степан Панчишин підготував 14 кандидатів наук та 2 докторів наук. Є автором більше 15 підручників, посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, двох індивідуальних та п’яти колективних монографій, понад 150 наукових та науково-методичних праць. Значною популярністю серед студентства і старшокласників користуються його підручники та навчальні посібники – ,,Макроекономіка” (К.: Либідь, 2001, 2002, 2005. – 616 с.), ,,Макроекономіка. Тести і задачі” (К.: Либідь, 2002. – 216 с.), ,,Аналітична економія: макроекономіка та мікроекономіка”, у 2-х кн. (За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006, 2009, 2014. – 1160 с.), ,,Економіка: навчальний посібник для 10-11 класів” (К.: Либідь, 1999, 2002, 2004, 2009 _ 384 с.).

Степан Панчишин – науковий редактор та перекладач 10 відомих англомовних підручників з макроекономіки, мікроекономіки та теорії грошей і фінансів, у тому числі ,, Макроекономіка” (К.: Основи, 1995. – 572с.) та ,,Мікроекономіка” (К.: Основи 1998. – 676с.) лауреата Нобелівської премії з економіки П. Семюелсона; ,,Аналітична економія: принципи, проблеми і політика”, ч. 1, 2; ,,Макроекономіка і мікроекономіка” (Львів: Просвіта; 1997;1999) К. Р. Макконнелла та С. Л. Брю; ,,Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” Ф. Мишкіна (К.: Основи, 1998. – 963 с.); ,,Макроекономіка” Г. Манківа (К.: Основи, 2000. – 588 с.).

У 2001 р. за сумлінну багаторічну  науково-педагогічну працю С. Панчишина нагороджено почесним знаком ,,Відмінник освіти України”, у 2006 р. – пам’ятною медаллю Львівського національного університету «150 років від дня народження Івана Франка», у 2010 р. – почесною грамотою Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; у 2011 р. – нагрудним знаком «Петро Могила»;. У 2015 р. грамотою Львівської обласної ради; 2016 р. – удостоєний почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

У 2003-2015 рр. проф. С. М. Панчишин очолював економічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, у 2009-2011 рр. – експертну раду з економіки ДАК Міністерства освіти і науки України. Очолює спеціалізовану вчену раду зі захисту докторських (кандидатських) дисертацій, відповідальний редактор Вісника Львівського університету (серія економічна).

Teaching materials

Schedule

Page with teachers schedule not found!