Ihor Krupka

Position: Professor, Analitical and International Economics Department

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-40-63

Email: ihor.krupka@lnu.edu.ua

Web page: econom.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Academia.edu profile: independent.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

International economy, international movement of financial capital, macroeconomic analysis of investment, financial market and globalization, Internet economy.

Publications

 • Крупка І. М. Іноземні інвестиції в стимулюванні розвитку економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Іноземні інвестиції в Україну: проблеми привабливості й залучення. Наук. зб. / НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Випуск ХХІІ.  – Львів, 2000. – С. 180 – 188.
 • Крупка І. М. Механізм стимулювання іноземних інвестицій: зарубіжний досвід та Україна / Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с. – С. 243 – 261.
 • Крупка І. М., Попель Д. О. Стратегічні засади монетарної політики в Євросистемі // Формування ринкової економіки в Україні: Трансформація економічної системи в Україні. Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000. – Вип. 6.  – С. 103 – 109.
 • Крупка І. М. Роль інформаційних технологій у розвитку бізнесу // Формування ринкової економіки в Україні: Формування нової парадигми економічної теорії в Україні: Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – Вип. 8. – С. 249 – 255.
 • Крупка І. М. Особливості формування інвестиційних ресурсів в умовах ринкової трансформації економіки України // Формування ринкової економіки в Україні: Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2002. – Спецвип. 10. – С. 185 – 192.
 • Крупка І. М. Роль прямих іноземних інвестицій у стимулюванні економіч­ного зростання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Актуальні проблеми економічної теорії. Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2002. – Спецвип. 9. – С. 251 – 257.
 • Крупка І. М. До проблеми вибору шляху розвитку економіки України // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. Львів 7-8 травня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 143-144.
 • Крупка І.М. (1.1. Суть та особливості економіки інформаційного суспільства с. 6-18 ; 2.1. Роль та значення інформаційних технологій у розвитку сучасно­го бізнесу с. 56-87 ; 2.2. Головні системи та сфери Інтернет-економіки: суть та особливості с. 87-136) / Інтернет-економіка: бізнес, фінанси, безпека. – Навч. посібник. За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів: ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 205 с.
 • Габбард Р. Ґлен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М.Савлук, Д.Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с. (Переклад розділів 18-22 с.506-638 та Відповіді на деякі запитання та аналітичні завдання с.848-870).
 • Крупка І. М. Про роль заощаджень у інвестиційному процесі // Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів 24-25 жовтня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 129-130.
 • Крупка І. М. Про макроекономічний інструментарій дослідження інвестування // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 31. – 2002. – с.268-272/3.
 • Крупка І. М. Проектний аналіз як інструмент дослідження інвестування // Формування ринкової економіки в Україні: Розвиток трансформаційної економіки України. Науковий збірник / За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2003. – Вип. 12. – 423 с. – С. 165 – 174.
 • Крупка І. М. Економічні школи про заощадження домогосподарств та їх роль у інвестиційному процесі // Вісник Львівського університету. Серія еконо­мічна. – 32. – 2003. – С. 252-258. – 0,5 др. арк.
 • Крупка І. М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні // Фінанси України, № 4. – 2004. – С. 87 – 96.
 • Крупка І. М. Фінансово-кредитна система у стимулюванні інвестування та економічного зростання в Україні // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доп. (4-5 червня 2004 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав’юк. – Луцьк: РВВ „Вежа” ВДУ імені Лесі Українки, 2004. – 247 с. – С. 189 – 191.
 • Крупка І. М. Роль інституційного та політичного середовищ у формуванні інвестиційного макросередовища національної економіки // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції, Львів, 23-24 квітня 2004 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 358 с. – С. 170 – 172.
 • Крупка І. М. Вплив грошово-кредитної політики на інвестиційну діяльність в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, №70. – 2004. – С. 39-40.
 • Крупка І. М. Вплив соціальних чинників і міжнародного середовища на інвестиційне макросередовище національної економіки // Проблеми раціо­наль­ного використан­ня соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції. Випуск Х, ювілейний: Збірник наукових праць, № 1-2. – Луцьк: „Надстир’я”, 2004. – 396 с. – С.37-43.
 • Крупка І. М. Про роль банківського сектору у інвестиційному процесі в Україні // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Львів, 14–15 травня 2004 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 464 с. – С. 439 – 441.
 • Єднак О., Крупка І. Державна підтримка розвитку туризму в Угорщині // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14. – 272 с. – С. 203-207.
 • Крупка І. М. Про статистичну оцінку інвестиційного середовища у трансформаційній економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 33. – 2004. – С. 393-398.
 • Крупка І. М. Інвестиційний податковий кредит як інструмент стимулювання залучення інвестицій у реальний сектор економіки // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспек­тиви. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конфе­рен­ції, Львів, 13-14 травня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 186 – 187.
 • Крупка І. М., Касприк А. Я. Механізм фінансового регулювання трансформа­ції заощаджень в інвестиції // Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами. Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Севасто­поль, 6-9 вересня 2005 р. – Севастополь: Севасто­польсь­кий національний техніч­ний університет, 2005. – С. 202-206.
 • Крупка І. М. Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в Україні // Економічна система України: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21 – 22 жовтня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 176 – 178.
 • Крупка І. М. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 34. – 2005. – С. 617 – 629.
 • Крупка М.І., Крупка І.М. Особливості та перспективи інвестування реального сектору вітчизняної економіки // України син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 165-172.
 • Крупка М. І., Дорош В. Ю., Крупка І. М., Касприк А. Я. Проблеми становлення та розвитку самостійності місцевих бюджетів в Україні // Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки. Праці міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, березня 2006 р. – Чернівці: Буковинська державна фінансова академія, 2006. – С. 20-23.
 • Крупка І. М. Фінансові інвестиції у трансформаційній економіці України: теоретичний аспект // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Економічні науки. – Вип.7. – 2006. – С. 149-155.
 • Крупка М. І., Крупка І. М. Проблеми та перспективи інвестування реального сектору вітчизняної економіки // Фінансова система України. Збірник науко­вих праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозь­ка академія”, 2006. – Вип. 8 – Ч.3. – 564 с. – С. 375-380.
 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 732 с. – ( §9.4. Інвестиції – С. 367–381).
 • Крупка І. М. Інвестиційна привабливість регіонів України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 35. – 2006. – С. 389-398.
 • Крупка І.М. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 465 с. (рецензія Лютий І. О. Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 155–158.)
 • Крупка І. М. Інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні та конкурентоспроможність національної економіки // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Ювілейний до 40-річчя факультету. – 37 (1). – 2007. – С. 640-650.
 • Крупка І. М. Перспективи та проблеми розвитку світової валютно-фінансової сфери // Фінансові ринки та інститути. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7–8 грудня 2007 р. У 2-х томах. Т. 1. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – С. 89–92.
 • Бурдейна Т., Крупка І. Тенденції та проблеми іноземного інвестування в Україні // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 16–17 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 442 с. – С. 37–38.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М. Економічні потреби та виробничі ресурси // Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 460 с. – С. 31–39.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М., Михайляк Г. В. Виробництво та ефективність використання ресурсів // Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 460 с. – С. 40–46.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М. Економічні потреби та виробничі ресурси // Економіка для учнів 10–11 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2009. – 460 с. – С. 31–39.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М., Михайляк Г. В. Виробництво та ефективність використання ресурсів // Економіка для учнів 10–11 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2009. – 460 с. – С. 40–46.
 • Крупка І. М. Особливості розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізаційних процесів // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: Монографія. / За ред. І. О. Лютого. – м. Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 306 с. – С. 97–123.
 • Крупка І. М. Міжнародний рух капіталу і проблеми розвитку економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 40. – 2008. – С. 287–295.
 • Крупка І. М. Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 111. – С. 30–33.
 • Крупка І. М. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньо­торговель­ної політики в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні: Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України: Наук. зб. / За ред. М. І. Крупки. – Львів: Інтереко, 2009. – Вип. 19. – С. 335–351.
 • Панчишин С. М. , Крупка І. М. Інвестиції // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.  / За ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К. : Знання, 2009. – 732 с. – 58,3 др. арк. (§9.4. Інвестиції – С. 367–381).
 • Крупка І. М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 104–116.
 • Крупка І. М. Концептуальні основи інтеграції фінансового ринку України в глобальний фінансовий простір // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 42. – 2009. – С. 325–341.
 • Павлик Х. Б. Методологічні аспекти обчислення грошових агрегатів в Україні та світі / Павлик Х. Б., Крупка І. М. // Формування ринкової економіки в Україні: Фінансово-економічні аспекти розвитку України в умовах глобалізації. Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 21. – 474 с. – С. 348–352.
 • Крупка І. М. Інфляція та стабілізація грошового обігу // Гроші та кредит: навч. посібник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 408 с. – С. 92–129.
 • Мрочко М. С., Крупка І. М. Міжнародна валютно-кредитна система // Гроші та кредит: навч. посібник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 408 с. – С. 348–368.
 • Крупка М. І., Павлик Х. Б., Крупка І. М. Теоретико-економічні аспекти сут­ності фінансових ресурсів // Засоби фінансового забезпечення сталого еконо­міч­ного розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, м. Севасто­поль, 6–9 вересня 2010 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – 128 с. – С. 18–20.
 • Крупка І. М. Інфляція та її вплив на розвиток фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – № 119. – С. 58–63.
 • Крупка І. М. Сутність інфляції та її економічна природа // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Алушта, 30 сентября – 1 октября 2010 р. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В. И. Вернадско­го, 2010. – 166 с. – С. 106.
 • Крупка І. М., Павлик Х. Б. Попит чи пропозиція? Попит та пропозиція! // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник матеріалів VІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників та студентів, Львів 21–25 березня 2011 р. / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Т. 1. – 2011. – 312 с. – С. 17–18.
 • Крупка І. М. Інфляція та формування антиінфляційної політики в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 44. – 2010. – С. 324–342.
 • Крупка І. М., Сіверська Л. Б. Стратегія реформування нагляду та регулювання фінансового ринку України // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 23. – Ч. 2. – 373 с. – С. 12–18.
 • Крупка І. М. Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – 201 с. – С. 40–48.
 • Крупка И. М. Влияние иностранных инвестиций на развитие финансового рынка и экономический рост в Украине // Управление и образование. – 2011. – № VII (1). – С. 26–35. – 320 с.
 • Крупка І. М. Інфляція та стабілізація грошового обігу // Гроші та кредит: підручник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с. – С. 95–144.
 • Мрочко М. С., Крупка І. М. Міжнародна валютно-кредитна система // Гроші та кредит: підручник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с. – С. 362–382.
 • Крупка І. М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Випуск 21.14. – 396 с. – С. 242–253.
 • Крупка І. М. Тенденції та перспективи розвитку фондового ринку України // Перспективы развития и пути совершенствования фондового рынка: тезисы докладов ІІІ Всеукраинской научно-практической конференции (г. Симферополь, 10–13 ноября 2011 года). – Симферополь: Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2011. – 176 с. – С. 73–76.
 • Аудит ефективності управління державними фінансами: теорія та практика: монографія / В. Ф. Піхоцький, О. І. Скаско, І. М. Крупка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 362 с.
 • Крупка І. М. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки // Бізнес інформ. – 2012. – № 6. – С. 168–175.
 • Крупка І. М., Павлик Х. Б. Конкурентоспроможність економіки України на світовому товарному та фінансовому ринках // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 26. – Ч. 1. – С. 327–340.
 • Лідія Назарян, Ігор Крупка Міжнародні фінансові потоки в економіці України // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2012 року. – С. 230–232.
 • Соломія Панчишин, Ігор Крупка. Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів банківського нагляду Базель ІІ в Україні // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2012 року. – 394 с. – С. 247–248.
 • Крупка І. М., Пікулик М. Міграція трудових ресурсів з України: вплив на реальний і фінансовий сектори національної економіки // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 48. – 2012. – 601 с. – С. 139–152.
 • Крупка І. М. Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 324 с. – С. 112-115.
 • Крупка І. М. Фінансові інновації у забезпеченні розвитку фінансового ринку та національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 4 (145). – С. 35–37.
 • Крупка І. М. Детермінанти розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Моделювання регіональної економіки. – 2013. – № 2 (22). – С. 243–254.
 • Крупка І. М. Стан та проблеми розвитку сегменту аудиторських послуг фінансового ринку України в умовах глобалізації // Zeszyty naukove Państwowej wyższej szkoły techniczno-ekonomicznej im.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania (Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw). – 2013. – № 1. – С. 109–120.
 • Крупка И. М. Особенности консалтинга на рынке финансовых услуг Украины в условиях глобализации // ЭКОНОМИКА И БАНКИ. 2013. – № 1. – С. 3–7.
 • Крупка И. М. Финансовый консалтинг – инструмент повышения эффективности менеджмента // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: Материалы VII международной научно-практической конференции (1 февраля 2013 г., Сыктывкар) в 2 томах. – Том 2.– Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2013. – 185с. – С. 15-18.
 • Krupka I., Pan’kiv С. Modern international regulatory requirements for bank’s liquidity // Бізнес інформ. – 2013. – № 6. – 384 с. – С. 337–341.
 • Крупка І. М. Фінансова безпека банківської системи як передумова сталого розвитку України // Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Сімферополь ‑ смт. Гурзуф – 17-18 жовтня 2013. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2013. – 300 с. – С. 152-155.
 • Крупка М. І., Крупка І. М. Міжнародні аспекти фінансової безпеки банківської системи України // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. X Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ – 24-25 жовтня 2013. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 486 с. – С. 66-71.
 • Крупка І. М. Теоретичні основи міжнародного переміщення капіталу // Формування ринкової економіки в Україні. – – Випуск 29. – Ч. 1. – 333 с. – С. 274–284.
 • Khrystyna Pavlyk, Ihor Krupka п.1.6. Migrant remittances and socio-economic development in Ukraine // Monograph Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2013. – 396 – P. 64-76.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М. Інвестиції // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2013. – 615 с. – 50,05 др. арк. (§9.4. Інвестиції – С. 313–325).
 • ПанчишишС.М., Крупка І. М., Павлик Х. Б. Інвестиції, сукупний попит та сукупна пропозиція у моделях економічного зростання неокалецького типу // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Випуск 31. – Ч. 2. – 436 с.
 • YastrubskyyM. п. 3.11 Financial Consulting and Social Entrepreneurship in Ukraine / Mykhaylo Yastrubskyy, Ihor Krupka, Khrystyna Pavlyk // Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: Collective monograph. Edited by: prof. Anatoliy Zahorodniy and prof. Yenryk Ronek. – Lviv-Lublin: Publishing House of Lviv Polytechnic, Maria Curie-Sklodovska University, 2014. – 308 p. –  294-306.
 • Крупка І. М. Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – № 200, ч. 3. – 290 с. – С. 222-230.
 • Крупка І. М. Кредитні ризики в банківській системі України / Крупка І. М., Баран О.Б. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 277 с. – C. 119-121.
 • Крупка І. М. Державне регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 8 (161). – 123 c. – С. 36–39.
 • Крупка І. М. Аспекти реформування регуляторної інфраструктури фінансового ринку України / Крупка І. М. / Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 5-6 грудня 2014 р. У 2-х частинах / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – Ч. 2. – 216с. – C. 120-123.
 • Крупка І. М. Культура управління у системі міжнародних економічних відносин / Крупка І. М. / Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 березня 2015 року м. Одеса. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечнікова, 2015. – 200 с. – С. 38-41.
 • Крупка І. М. Особливості державного управління капіталізацією банків в Україні / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 29-30 жовтня 2015 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 304с. – C. 148-151.
 • І. Крупка. Фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів України // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 2 (72). – С. 221–229.
 • Крупка І. М. Особливості регулювання іноземного портфельного інвестування у КНР / Крупка І. М., Богач Ю. І. / Сучасні виклики розвитку світової економіки: матер. IV міжнар. наук.-практ. конференції, 19-20 листопада 2015р.  – Київ.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 261 с. – C. 95-99.
 • Панчишин С. М. Інвестиції / Панчишин С. М., Крупка І. М. // Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін.; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. ‑ Л. : Апріорі, 2017. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с. (Панчишин С. М., Крупка І. М. §9.4. Інвестиції – С. 287–298).
 • Крупка І.М. Актуальні проблеми функціонування банків на вітчизняному фінансовому ринку // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. – Ч. 1. – 331 с. – С. 269–279.
 • Крупка І. М. Функціонування банків з іноземним капіталом на вітчизняному фінансовому ринку / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 27-28 жовтня 2016 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284с. – C. 165-168.
 • Крупка І. М. Організація діяльності та здійснення монетарної політики центральними банками зарубіжних країн / І. М. Крупка, І. В. Барилюк // Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526 с. ‑ С. 332-392.
 • Барилюк І. В. Вплив наднаціональних організацій та інституцій на діяльність центральних банків / І. В. Барилюк, І. М. Крупка // Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526 с. ‑ С. 426-473.
 • Крупка І. М. Сучасні аспекти лібералізації міжнародного фінансового ринку у КНР / Крупка І. М. / Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку: зб. матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 23-24 березня 2017 р. / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : ФОП «Чабаненко Ю.А.», 2017. – 186с. – C. 74-79.
 • Крупка І.М. Поведінкові аспекти функціонування фінансового ринку // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Випуск 37. – Ч. 1. – С. 285–298.
 • Двігун О. А. Фінансовий ринок України в умовах відкритої господарської системи / О. А. Двігун, І. М. Крупка // Аналітична записка відділу регіональної політики. – Київ: НІСД, 2017. – 25 с.
 • Крупка І. М. Поведінкові чинники у функціонуванні фінансового ринку / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 422 с. – C. 244-249.
 • Крупка І.М. Порівняльний аналіз систем інвестиційних пільг у країнах Вишеградської групи / Ігор Крупка, Юлія Богач // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2017. – Випуск 54. – С. 101–112.
 • Крупка І.М. Інвестиційні пільги у країнах Вишеградської групи у розрізі політики ЄС з питань регіональної допомоги / Ігор Крупка, Юлія Богач // Управління інноваційними процесами в економічній системі України: Матер. ІІІ-тьої міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 грудня 2017 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – 64 с. – C. 7-9.
 • Krupka І. М. Financial system and financial market: theoretical framework / Крупка І. М. / Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матер. міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – 104 с. – C. 85-90.
 • Крупка І. М. Фінансові інструменти залучення іноземного капіталу у реальний сектор економіки країн Вишеградської групи / Крупка І. М., Богач Ю. І. / Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матер. доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.). – Ужгород: ВД «Гельветика», 2018. – 520 с. – C. 236-239.
 • Крупка І.М. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку / Крупка І. М. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 4. – С. 286–296.
 • Крупка І.М. Теоретико-організаційні аспекти валютно-курсової політики в умовах лібералізації валютного ринку України / Крупка І. М. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Випуск 40. – Ч. 1. – С. 254–264.
 • Крупка І. М. Становлення та періодизація розвитку вітчизняного ринку боргових цінних паперів / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 279с. – C. 163-168.
 • Крупка І. М. Сучасні реалії розвитку ринку боргових цінних паперів України / Крупка І. М. / Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12жовтня 2018 р. / Національний університет «Острозька академія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – 454 с. – C. 189-192.
 • Крупка І. М. Аналіз функціонування вітчизняного організованого ринку цінних паперів та перспективи його розвитку  / Крупка І. М. / Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 26жовтня 2018 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 328 с. – C. 171-176.
 • Лютий І. О., Крупка І.М. Пріоритети розвитку та суперечності функціонування вітчизняного ринку акцій / Ігор Лютий, Ігор Крупка // Наукові праці НДФІ. – 2019. – № 2 (87). – С. 45–66.
 • Дропа Я. Б., Крупка І. М. Управління інвестиціями / Я. Б. Дропа, І. М. Крупка, // Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440 с. – С. 215-249.
 • Крупка І.М. Методологічні аспекти наукових досліджень фінансового ринку / Крупка І. М. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2019. – Випуск 41. – С. 257–271.
 • Крупка І. М. Основні напрями державного регулювання вітчизняного фінансового ринку за умов посилення глобалізаційних процесів / Крупка І. М. / Ринок фінансових послуг в епоху діджиталізації: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 5-6 грудня 2019 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Компринт, 2019. – Вип. ХІІІ, Том 1. 92 с. – C. 86-88.
 • Крупка І. М. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І. М. Крупка, Р. Ю. Паславська // Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; [М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 572 с. ‑ С. 273-322.
 • Крупка І.М. Теоретико-методологічні засади та особливості функціонування фінансового ринку України: Монографія / І. М. Крупка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 823с.
 • Крупка І. М. Доларизації фінансового ринку України та її наслідки для бізнесу / Крупка І. М. / Розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю в умовах інтеграційних процесів: зб. матер. всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. C. 270-273.
 • Тельнова Г. В., Колодізєв О. М., Кужелєв М. О., Крупка І. М., Бойко Н. О. Прямі іноземні інвестиції у країни єврозони: стохастичність фінансових факторів впливу. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020. № 4 (35). С. 107-120.
 • Крупка І. М. Доларизація фінансового ринку України: причини, еволюція, наслідки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. № 21(49). С. 56–66.
 • Heorhiy Rohov, Sergiy Prykhodko, Oleh Kolodiziev, Volodymyr Sybirtsev and Ihor Krupka (2021). Factors of national environmental performance in sustainability management aspect. Problems and Perspectives in Management. 2021. № 19(3). Р. 70-84.
 • Oleh Kolodiziev, Наnna Telnova, Ihor Krupka, Myroslav Kulchytskyy, Iryna Sochynska-Sybirtseva. Pension assets as an investment in economic growth: The case of post-socialist countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2021. Volume 18, Issue 3. Р. 166-174.
 • Lesya Yastrubetska, Ihor Krupka, Viktor Kovalenko, Nataliia Zhmurko, Olesia Mykuliak. Companies’ Financial Security Mechanism under Hybrid Conflicts. Universal Journal of Accounting and Finance. 2022, Vol. 10, No. 1, pp. 113–123.
 • Mykola Dziamulych, Kostiantyn Hrytsenko, Ihor Krupka, Bohdana Vyshyvana, Sofiia Teslia, Oleksandra Tereshko, Iryna Fadyeyeva. Features of banks` liquidity management in the context of the introduction of the LCR ratio in Ukraine. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022, Vol. 12, Issue 1, Special Issue XXVII, pp. 148–152.
 • Mykola Dziamulych, Ihor Krupka, Yevheniia Andruschak, Marta Petyk, Roksolana Paslavska, Yulia Grudzevych, Rostyslav Martyniuk. Banking liquidity risk management in Ukraine based on the application of digital and information technologies. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022, Vol. 12, Issue 2, Special Issue XXIX, pp. 102–107.

Biography

Education:

 

2002 – 2005                            Ivan Franko National University of Lviv

Economic Faculty

postgraduate study (economics)

PhD in Economic Sciences (Thesis “Macroeconomic Analysis of Investing in the Transformation Economy of Ukraine”)

 

2002 – 2003                            Ivan Franko National University of Lviv

Faculty of International Relations

Master’s degree (International Economic Relations)

 

1997 – 2002                            Ivan Franko National University of Lviv

Faculty of International Relations

Bachelor’s degree (International Economic Relations, Translator)

 

Work experience:

2022 – current employment  Ivan Franko National University of Lviv

Professor of the Department of Analytical and International Economics

 

2019 – 2020                            Ukrainian Catholic University

Associate Professor of the Department of Political Sciences (part-time)

 

2007 – 2022                           Ivan Franko National University of Lviv

Associate Professor of the Department of Analytical and International Economics

 

2002 – 2007                           Ivan Franko National University of Lviv

Assistant of the Department of Economic Theory

 

Courses taught:                      Political Economics, Analytical economics, International Economics, Economies of Foreign Countries, Comparative Economics and Economic Systems (BA students); Management of International Investment Projects (MA students) and International Economics III (PhD students)

 

 

 

Training, internships, fellowships and schools:

19.05.2022 – 21.05.2022                 Sumy State University within Jean Monnet Chair “EU legislative,                                                                   economic and social transition to sustainable society” (619997-                                                                     EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR), training course “Basics of                                                                     the EU Readiness to Meet the Challenges of Industries 3.0, 4.0                                                                       and 5.0” (10 hours), Sumy, Ukraine (distance).

 

15.04.2022 – 15.06.2022                 Ivan Franko National University of Lviv, professional                                                                                      development program “English-language Academic                                                                                          Communication” (6 ECTS credits; certificate AK №                                                                                          02070987/000005-22), Lviv, Ukraine (distance).

 

13.09.2021 – 12.10.2021                 Małopolska School of Public Administration and Krakow                                                                                 University of Economics, International Postgraduate Practical                                                                       Internship “New and Innovative Teaching Methods” (4 ECTS                                                                         credits; certificate NR 2837/MSAP/2021), Krakow, Poland                                                                             (distance).

 

01.10.2020 – 23.01.2021                 Ivan Franko National University of Lviv, training in the program                                                                 “Improvement of teaching skills” (6 ECTS credits; certificate СВ №                                                              02070987/000348-21), Lviv, Ukraine.

 

10.03.2015 – 10.04.2015                 National Forestry University of Ukraine, scientific internship                                                                          program on “Methods of teaching disciplines of enterprises’                                                                            foreign economic activity” report at the department approved by                                                                    the protocol № 14 from 16.05.2015, Lviv, Ukraine.

 

07.06.2010 – 11.06.2010                 Volodymyr Dahl East Ukrainian National University and the                                                                          Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine, participation in                                                                    the 11th American Studies Summer Institute “Change in America:                                                                 Perspectives on the Obama Administration” (certificate of                                                                               participation), Yevpatoria, Ukraine.

 

13.07.2002 – 02.08.2002                 VI Ukrainian-Austrian Summer University, German language                                                                         course, Lviv, Ukraine.

 

01.10.1999 – 20.12.1999                 Prague Academy of Commerce, study majoring in Commodity                                                                        Science (30 ECTS credits), Prague, Czech Republic

Teaching materials

Schedule

Page with teachers schedule not found!