Крупка Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-63

Електронна пошта: ihor.krupka@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Проблеми розвитку міжнародної економіки та міжнародного переміщення капіталу, макроекономічний аналіз інвестування, фінансова глобалізація, інтернет-економіка.

Курси

Публікації

 • Крупка І. М. Іноземні інвестиції в стимулюванні розвитку економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Іноземні інвестиції в Україну: проблеми привабливості й залучення. Наук. зб. / НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Випуск ХХІІ.  – Львів, 2000. – С. 180 – 188.
 • Крупка І. М. Механізм стимулювання іноземних інвестицій: зарубіжний досвід та Україна / Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с. – С. 243 – 261.
 • Крупка І. М., Попель Д. О. Стратегічні засади монетарної політики в Євросистемі // Формування ринкової економіки в Україні: Трансформація економічної системи в Україні. Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000. – Вип. 6.  – С. 103 – 109.
 • Крупка І. М. Роль інформаційних технологій у розвитку бізнесу // Формування ринкової економіки в Україні: Формування нової парадигми економічної теорії в Україні: Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – Вип. 8. – С. 249 – 255.
 • Крупка І. М. Особливості формування інвестиційних ресурсів в умовах ринкової трансформації економіки України // Формування ринкової економіки в Україні: Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2002. – Спецвип. 10. – С. 185 – 192.
 • Крупка І. М. Роль прямих іноземних інвестицій у стимулюванні економіч­ного зростання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Актуальні проблеми економічної теорії. Наук. зб. За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2002. – Спецвип. 9. – С. 251 – 257.
 • Крупка І. М. До проблеми вибору шляху розвитку економіки України // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. Львів 7-8 травня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 143-144.
 • Крупка І.М. (1.1. Суть та особливості економіки інформаційного суспільства с. 6-18 ; 2.1. Роль та значення інформаційних технологій у розвитку сучасно­го бізнесу с. 56-87 ; 2.2. Головні системи та сфери Інтернет-економіки: суть та особливості с. 87-136) / Інтернет-економіка: бізнес, фінанси, безпека. – Навч. посібник. За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів: ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 205 с.
 • Габбард Р. Ґлен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М.Савлук, Д.Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с. (Переклад розділів 18-22 с.506-638 та Відповіді на деякі запитання та аналітичні завдання с.848-870).
 • Крупка І. М. Про роль заощаджень у інвестиційному процесі // Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів 24-25 жовтня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 129-130.
 • Крупка І. М. Про макроекономічний інструментарій дослідження інвестування // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 31. – 2002. – с.268-272/3.
 • Крупка І. М. Проектний аналіз як інструмент дослідження інвестування // Формування ринкової економіки в Україні: Розвиток трансформаційної економіки України. Науковий збірник / За ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2003. – Вип. 12. – 423 с. – С. 165 – 174.
 • Крупка І. М. Економічні школи про заощадження домогосподарств та їх роль у інвестиційному процесі // Вісник Львівського університету. Серія еконо­мічна. – 32. – 2003. – С. 252-258. – 0,5 др. арк.
 • Крупка І. М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні // Фінанси України, № 4. – 2004. – С. 87 – 96.
 • Крупка І. М. Фінансово-кредитна система у стимулюванні інвестування та економічного зростання в Україні // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доп. (4-5 червня 2004 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав’юк. – Луцьк: РВВ „Вежа” ВДУ імені Лесі Українки, 2004. – 247 с. – С. 189 – 191.
 • Крупка І. М. Роль інституційного та політичного середовищ у формуванні інвестиційного макросередовища національної економіки // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції, Львів, 23-24 квітня 2004 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 358 с. – С. 170 – 172.
 • Крупка І. М. Вплив грошово-кредитної політики на інвестиційну діяльність в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, №70. – 2004. – С. 39-40.
 • Крупка І. М. Вплив соціальних чинників і міжнародного середовища на інвестиційне макросередовище національної економіки // Проблеми раціо­наль­ного використан­ня соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції. Випуск Х, ювілейний: Збірник наукових праць, № 1-2. – Луцьк: „Надстир’я”, 2004. – 396 с. – С.37-43.
 • Крупка І. М. Про роль банківського сектору у інвестиційному процесі в Україні // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Львів, 14–15 травня 2004 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 464 с. – С. 439 – 441.
 • Єднак О., Крупка І. Державна підтримка розвитку туризму в Угорщині // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14. – 272 с. – С. 203-207.
 • Крупка І. М. Про статистичну оцінку інвестиційного середовища у трансформаційній економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 33. – 2004. – С. 393-398.
 • Крупка І. М. Інвестиційний податковий кредит як інструмент стимулювання залучення інвестицій у реальний сектор економіки // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспек­тиви. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конфе­рен­ції, Львів, 13-14 травня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 186 – 187.
 • Крупка І. М., Касприк А. Я. Механізм фінансового регулювання трансформа­ції заощаджень в інвестиції // Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами. Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Севасто­поль, 6-9 вересня 2005 р. – Севастополь: Севасто­польсь­кий національний техніч­ний університет, 2005. – С. 202-206.
 • Крупка І. М. Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в Україні // Економічна система України: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21 – 22 жовтня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 176 – 178.
 • Крупка І. М. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 34. – 2005. – С. 617 – 629.
 • Крупка М.І., Крупка І.М. Особливості та перспективи інвестування реального сектору вітчизняної економіки // України син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 165-172.
 • Крупка М. І., Дорош В. Ю., Крупка І. М., Касприк А. Я. Проблеми становлення та розвитку самостійності місцевих бюджетів в Україні // Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки. Праці міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, березня 2006 р. – Чернівці: Буковинська державна фінансова академія, 2006. – С. 20-23.
 • Крупка І. М. Фінансові інвестиції у трансформаційній економіці України: теоретичний аспект // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Економічні науки. – Вип.7. – 2006. – С. 149-155.
 • Крупка М. І., Крупка І. М. Проблеми та перспективи інвестування реального сектору вітчизняної економіки // Фінансова система України. Збірник науко­вих праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозь­ка академія”, 2006. – Вип. 8 – Ч.3. – 564 с. – С. 375-380.
 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 732 с. – ( §9.4. Інвестиції – С. 367–381).
 • Крупка І. М. Інвестиційна привабливість регіонів України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 35. – 2006. – С. 389-398.
 • Крупка І.М. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 465 с. (рецензія Лютий І. О. Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 155–158.)
 • Крупка І. М. Інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні та конкурентоспроможність національної економіки // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Ювілейний до 40-річчя факультету. – 37 (1). – 2007. – С. 640-650. ‑ http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Visnyk_Econom/037_2007/Visnyk_Econom_037_2007_vol1.pdf.
 • Крупка І. М. Перспективи та проблеми розвитку світової валютно-фінансової сфери // Фінансові ринки та інститути. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7–8 грудня 2007 р. У 2-х томах. Т. 1. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – С. 89–92.
 • Бурдейна Т., Крупка І. Тенденції та проблеми іноземного інвестування в Україні // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 16–17 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 442 с. – С. 37–38. –http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/konference/MSANK2008_Program.pdf.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М. Економічні потреби та виробничі ресурси // Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 460 с. – С. 31–39.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М., Михайляк Г. В. Виробництво та ефективність використання ресурсів // Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 460 с. – С. 40–46.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М. Економічні потреби та виробничі ресурси // Економіка для учнів 10–11 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2009. – 460 с. – С. 31–39.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М., Михайляк Г. В. Виробництво та ефективність використання ресурсів // Економіка для учнів 10–11 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. М. Панчишина: Навч. посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2009. – 460 с. – С. 40–46.
 • Крупка І. М. Особливості розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізаційних процесів // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: Монографія. / За ред. І. О. Лютого. – м. Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 306 с. – С. 97–123.
 • Крупка І. М. Міжнародний рух капіталу і проблеми розвитку економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 40. – 2008. – С. 287–295. –http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Visnyk_Econom/040_2008/index.html.
 • Крупка І. М. Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 111. – С. 30–33. ‑ http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/111_11.pdf.
 • Крупка І. М. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньо­торговель­ної політики в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні: Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України: Наук. зб. / За ред. М. І. Крупки. – Львів: Інтереко, 2009. – Вип. 19. – С. 335–351. – http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/019_2009/Index.html.
 • Панчишин С. М. , Крупка І. М. Інвестиції // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.  / За ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К. : Знання, 2009. – 732 с. – 58,3 др. арк. (§9.4. Інвестиції – С. 367–381).
 • Крупка І. М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 104–116.
 • Крупка І. М. Концептуальні основи інтеграції фінансового ринку України в глобальний фінансовий простір // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 42. – 2009. – С. 325–341. –http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Visnyk_Econom/042_2009/Visnyk_Econom_042_2009.pdf
 • Павлик Х. Б. Методологічні аспекти обчислення грошових агрегатів в Україні та світі / Павлик Х. Б., Крупка І. М. // Формування ринкової економіки в Україні: Фінансово-економічні аспекти розвитку України в умовах глобалізації. Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 21. – 474 с. – С. 348–352.
 • Крупка І. М. Інфляція та стабілізація грошового обігу // Гроші та кредит: навч. посібник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 408 с. – С. 92–129.
 • Мрочко М. С., Крупка І. М. Міжнародна валютно-кредитна система // Гроші та кредит: навч. посібник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 408 с. – С. 348–368.
 • Крупка М. І., Павлик Х. Б., Крупка І. М. Теоретико-економічні аспекти сут­ності фінансових ресурсів // Засоби фінансового забезпечення сталого еконо­міч­ного розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, м. Севасто­поль, 6–9 вересня 2010 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – 128 с. – С. 18–20.
 • Крупка І. М. Інфляція та її вплив на розвиток фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – № 119. – С. 58–63. ‑ http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/119_18.pdf.
 • Крупка І. М. Сутність інфляції та її економічна природа // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Алушта, 30 сентября – 1 октября 2010 р. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В. И. Вернадско­го, 2010. – 166 с. – С. 106.
 • Крупка І. М., Павлик Х. Б. Попит чи пропозиція? Попит та пропозиція! // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник матеріалів VІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників та студентів, Львів 21–25 березня 2011 р. / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Т. 1. – 2011. – 312 с. – С. 17–18.
 • Крупка І. М. Інфляція та формування антиінфляційної політики в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 44. – 2010. – С. 324–342. –http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Visnyk_Econom/044_2010/Visnyk_Econom_044_2010.pdf.
 • Крупка І. М., Сіверська Л. Б. Стратегія реформування нагляду та регулювання фінансового ринку України // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 23. – Ч. 2. – 373 с. – С. 12–18.
 • Крупка І. М. Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – 201 с. – С. 40–48. ‑ http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/download/528/536.
 • Крупка И. М. Влияние иностранных инвестиций на развитие финансового рынка и экономический рост в Украине // Управление и образование. – 2011. – № VII (1). – С. 26–35. – 320 с. – http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol7/book%201%20pdf/b1_04.pdf.
 • Крупка І. М. Інфляція та стабілізація грошового обігу // Гроші та кредит: підручник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с. – С. 95–144.
 • Мрочко М. С., Крупка І. М. Міжнародна валютно-кредитна система // Гроші та кредит: підручник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с. – С. 362–382.
 • Крупка І. М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Випуск 21.14. – 396 с. – С. 242–253. – https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_14/242_Kru.pdf.
 • Крупка І. М. Тенденції та перспективи розвитку фондового ринку України // Перспективы развития и пути совершенствования фондового рынка: тезисы докладов ІІІ Всеукраинской научно-практической конференции (г. Симферополь, 10–13 ноября 2011 года). – Симферополь: Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2011. – 176 с. – С. 73–76.
 • Аудит ефективності управління державними фінансами: теорія та практика: монографія / В. Ф. Піхоцький, О. І. Скаско, І. М. Крупка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 362 с.
 • Крупка І. М. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки // Бізнес інформ. – 2012. – № 6. – С. 168–175. – https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-6_0-pages-168_175.pdf.
 • Крупка І. М., Павлик Х. Б. Конкурентоспроможність економіки України на світовому товарному та фінансовому ринках // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 26. – Ч. 1. – С. 327–340.-http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/026_2012/Form_Rynk_Econ_26_2012_p1.pdf.
 • Лідія Назарян, Ігор Крупка Міжнародні фінансові потоки в економіці України // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2012 року. – С. 230–232. – http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/konference/MNSAK2012_Materials.pdf.
 • Соломія Панчишин, Ігор Крупка. Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів банківського нагляду Базель ІІ в Україні // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2012 року. – 394 с. – С. 247–248. –http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/konference/MNSAK2012_Materials.pdf.
 • Крупка І. М., Пікулик М. Міграція трудових ресурсів з України: вплив на реальний і фінансовий сектори національної економіки // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 48. – 2012. – 601 с. – С. 139–152. – http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Visnyk_Econom/048_2012/Visnyk_Econom_048_2012.pdf.
 • Крупка І. М. Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 324 с. – С. 112-115. ‑ http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2012/Shumpetera/conf_Shumpetera.pdf.
 • Крупка І. М. Фінансові інновації у забезпеченні розвитку фінансового ринку та національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 4 (145). – С. 35–37. ‑ http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/145_12.pdf.
 • Крупка І. М. Детермінанти розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Моделювання регіональної економіки. – 2013. – № 2 (22). – С. 243–254. ‑ http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2013_2_24.
 • Крупка І. М. Стан та проблеми розвитку сегменту аудиторських послуг фінансового ринку України в умовах глобалізації // Zeszyty naukove Państwowej wyższej szkoły techniczno-ekonomicznej im.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania (Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw). – 2013. – № 1. – С. 109–120.
 • Крупка И. М. Особенности консалтинга на рынке финансовых услуг Украины в условиях глобализации // ЭКОНОМИКА И БАНКИ. 2013. – № 1. – С. 3–7. – http://ojs.polessu.by/EB/article/view/380/386
 • Крупка И. М. Финансовый консалтинг – инструмент повышения эффективности менеджмента // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: Материалы VII международной научно-практической конференции (1 февраля 2013 г., Сыктывкар) в 2 томах. – Том 2.– Сыктывкар: Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2013. – 185с. – С. 15-18.
 • Krupka I., Pan’kiv С. Modern international regulatory requirements for bank’s liquidity // Бізнес інформ. – 2013. – № 6. – 384 с. – С. 337–341. ‑ http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_59.
 • Крупка І. М. Фінансова безпека банківської системи як передумова сталого розвитку України // Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Сімферополь ‑ смт. Гурзуф – 17-18 жовтня 2013. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2013. – 300 с. – С. 152-155. –http://pk.napks.edu.ua/dept/fem/finance_and_credit/conference_10_2013.pdf
 • Крупка М. І., Крупка І. М. Міжнародні аспекти фінансової безпеки банківської системи України // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. X Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ – 24-25 жовтня 2013. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 486 с. – С. 66-71. – http://econom.univ.kiev.ua/conference/finance/wtpdfsu_2013.pdf
 • Крупка І. М. Теоретичні основи міжнародного переміщення капіталу // Формування ринкової економіки в Україні. – – Випуск 29. – Ч. 1. – 333 с. – С. 274–284. – http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/029_1_2013/Rorm_Rynk_Econ_29_1_2013.pdf.
 • Khrystyna Pavlyk, Ihor Krupka п.1.6. Migrant remittances and socio-economic development in Ukraine // Monograph Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2013. – 396 – P. 64-76.
 • Панчишин С. М., Крупка І. М. Інвестиції // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2013. – 615 с. – 50,05 др. арк. (§9.4. Інвестиції – С. 313–325).
 • ПанчишишС.М., Крупка І. М., Павлик Х. Б. Інвестиції, сукупний попит та сукупна пропозиція у моделях економічного зростання неокалецького типу // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Випуск 31. – Ч. 2. – 436 с. – http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/031_2_2014/Rorm_Rynk_Econ_31_2_2014.pdf.
 • YastrubskyyM. п. 3.11 Financial Consulting and Social Entrepreneurship in Ukraine / Mykhaylo Yastrubskyy, Ihor Krupka, Khrystyna Pavlyk // Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: Collective monograph. Edited by: prof. Anatoliy Zahorodniy and prof. Yenryk Ronek. – Lviv-Lublin: Publishing House of Lviv Polytechnic, Maria Curie-Sklodovska University, 2014. – 308 p. –  294-306.
 • Крупка І. М. Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – № 200, ч. 3. – 290 с. – С. 222-230. – http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/182/164.
 • Крупка І. М. Кредитні ризики в банківській системі України / Крупка І. М., Баран О.Б. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 277 с. – C. 119-121. – http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/20102014/zbirnuk.pdf
 • Крупка І. М. Державне регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 8 (161). – 123 c. – С. 36–39. – http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1820
 • Крупка І. М. Аспекти реформування регуляторної інфраструктури фінансового ринку України / Крупка І. М. / Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 5-6 грудня 2014 р. У 2-х частинах / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – Ч. 2. – 216с. – C. 120-123.
 • Крупка І. М. Культура управління у системі міжнародних економічних відносин / Крупка І. М. / Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 березня 2015 року м. Одеса. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечнікова, 2015. – 200 с. – С. 38-41.
 • Крупка І. М. Особливості державного управління капіталізацією банків в Україні / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 29-30 жовтня 2015 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 304с. – C. 148-151. – http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/27102015/Programa.pdf http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/21102015/zbirnuk.pdf
 • І. Крупка. Фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів України // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 2 (72). – С. 221–229. – http://ven.ztu.edu.ua/article/view/49337/46149
 • Крупка І. М. Особливості регулювання іноземного портфельного інвестування у КНР / Крупка І. М., Богач Ю. І. / Сучасні виклики розвитку світової економіки: матер. IV міжнар. наук.-практ. конференції, 19-20 листопада 2015р.  – Київ.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 261 с. – C. 95-99. – http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2015/Marketing/materials_2015.pdf
 • Панчишин С. М. Інвестиції / Панчишин С. М., Крупка І. М. // Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін.; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. ‑ Л. : Апріорі, 2017. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 с. (Панчишин С. М., Крупка І. М. §9.4. Інвестиції – С. 287–298).
 • Крупка І.М. Актуальні проблеми функціонування банків на вітчизняному фінансовому ринку // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. – Ч. 1. – 331 с. – С. 269–279. – https://doc-0c-9k-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/2qupql7u9sqel2lj3nonj13r8m6629u6/v6k64qlsctaqaodrmkq3nq9jhi3psgs6/1589070375000/03756222563098009095/04797354102927811531Z/0B94AgUJs8YJAOHFBcUJpdDk3NnM?nonce=2pmtllls9ge3a&user=04797354102927811531Z&hash=e61kguu007v1k10d5dhf96a1dk0g15u5.
 • Крупка І. М. Функціонування банків з іноземним капіталом на вітчизняному фінансовому ринку / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 27-28 жовтня 2016 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284с. – C. 165-168. –http://www.econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2016/WTPDFSU/Proceedings.pdf#page=165
 • Крупка І. М. Організація діяльності та здійснення монетарної політики центральними банками зарубіжних країн / І. М. Крупка, І. В. Барилюк // Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526 с. ‑ С. 332-392.
 • Барилюк І. В. Вплив наднаціональних організацій та інституцій на діяльність центральних банків / І. В. Барилюк, І. М. Крупка // Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526 с. ‑ С. 426-473.
 • Крупка І. М. Сучасні аспекти лібералізації міжнародного фінансового ринку у КНР / Крупка І. М. / Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку: зб. матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 23-24 березня 2017 р. / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : ФОП «Чабаненко Ю.А.», 2017. – 186с. – C. 74-79.
 • Крупка І.М. Поведінкові аспекти функціонування фінансового ринку // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Випуск 37. – Ч. 1. – С. 285–298. – https://doc-0c-28-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ipgmun8u8ejs6h093c142c79k2r924gc/57vrrbf70vldfhloid8c69clh5v86iov/1592953800000/03756222563098009095/02896294574772298330/0B94AgUJs8YJAdG5tTkVrSl8tSkE?authuser=0&nonce=5gje2ink7rn1q&user=02896294574772298330&hash=cshcmmc5r8155u6qm0dk77p96fe85ru2.
 • Двігун О. А. Фінансовий ринок України в умовах відкритої господарської системи / О. А. Двігун, І. М. Крупка // Аналітична записка відділу регіональної політики. – Київ: НІСД, 2017. – 25 с. – http://www.niss.gov.ua/articles/2669/
 • Крупка І. М. Поведінкові чинники у функціонуванні фінансового ринку / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 422 с. – C. 244-249. – http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/Finance/Proceedings.pdf#page=244
 • Крупка І.М. Порівняльний аналіз систем інвестиційних пільг у країнах Вишеградської групи / Ігор Крупка, Юлія Богач // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2017. – Випуск 54. – С. 101–112.
 • Крупка І.М. Інвестиційні пільги у країнах Вишеградської групи у розрізі політики ЄС з питань регіональної допомоги / Ігор Крупка, Юлія Богач // Управління інноваційними процесами в економічній системі України: Матер. ІІІ-тьої міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 грудня 2017 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – 64 с. – C. 7-9. – https://doc-0o-28-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ipgmun8u8ejs6h093c142c79k2r924gc/86utf4v9ia9vvs06qnr6ni1qahj2791i/1592957400000/03756222563098009095/02896294574772298330/1ddXzaTdH2ldFt3iD7OLBvB97dYbJxZBx?authuser=0&nonce=po7d86gtit1a2&user=02896294574772298330&hash=135t7hc23eanki94qqcian1iscqsc0kh.
 • Krupka І. М. Financial system and financial market: theoretical framework / Крупка І. М. / Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: матер. міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – 104 с. – C. 85-90.
 • Крупка І. М. Фінансові інструменти залучення іноземного капіталу у реальний сектор економіки країн Вишеградської групи / Крупка І. М., Богач Ю. І. / Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матер. доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.). – Ужгород: ВД «Гельветика», 2018. – 520 с. – C. 236-239.
 • Крупка І.М. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку / Крупка І. М. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 4. – С. 286–296. – https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-4_0-pages-286_296.pdf.
 • Крупка І.М. Теоретико-організаційні аспекти валютно-курсової політики в умовах лібералізації валютного ринку України / Крупка І. М. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Випуск 40. – Ч. 1. – С. 254–264. – https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Form_Rynk_Econ_40_1_2018.pdf.
 • Крупка І. М. Становлення та періодизація розвитку вітчизняного ринку боргових цінних паперів / Крупка І. М. / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 279с. – C. 163-168. – http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/wtpdfsu_conference18_materials.pdf.
 • Крупка І. М. Сучасні реалії розвитку ринку боргових цінних паперів України / Крупка І. М. / Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12жовтня 2018 р. / Національний університет «Острозька академія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – 454 с. – C. 189-192.
 • Крупка І. М. Аналіз функціонування вітчизняного організованого ринку цінних паперів та перспективи його розвитку / Крупка І. М. / Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 26жовтня 2018 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 328 с. – C. 171-176. – http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33326/1/8_Conference_FinBiz_abstracts_BSB.pdf.
 • Лютий І. О., Крупка І.М. Пріоритети розвитку та суперечності функціонування вітчизняного ринку акцій / Ігор Лютий, Ігор Крупка // Наукові праці НДФІ. – 2019. – № 2 (87). – С. 45–66. – http://npndfi.org.ua/?page_id=723&aid=984.
 • Дропа Я. Б., Крупка І. М. Управління інвестиціями / Я. Б. Дропа, І. М. Крупка, // Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440 с. – С. 215-249.
 • Крупка І.М. Методологічні аспекти наукових досліджень фінансового ринку / Крупка І. М. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2019. – Випуск 41. – С. 257–271. ‑ http://finlviv.net/wp-content/uploads/2020/02/%D0%AF%D0%AF%D0%AF%D0%AF%D0%AF%D0%AF-%D0%A4%D0%A0%D0%95%D0%A3-41-2019-%D0%97-%D0%9C.pdf.
 • Крупка І. М. Основні напрями державного регулювання вітчизняного фінансового ринку за умов посилення глобалізаційних процесів / Крупка І. М. / Ринок фінансових послуг в епоху діджиталізації: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 5-6 грудня 2019 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Компринт, 2019. – Вип. ХІІІ, Том 1. 92 с. – C. 86-88.
 • Крупка І. М. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І. М. Крупка, Р. Ю. Паславська // Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; [М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 572 с. ‑ С. 273-322.
 • Крупка І.М. Теоретико-методологічні засади та особливості функціонування фінансового ринку України: Монографія / І. М. Крупка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 823с.

Біографія

У 2002 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, і в 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Макроеконо­мічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України”. З 2007 р. ‑ доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, вчене звання доцента присвоєно у 2008 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України.

Методичні матеріали

Розклад