Department of Accounting and Auditing

  • About the Department
  • Employees
  • Lecturers' schedule
  • News

Кафедру бухгалтерського обліку і аудиту було виділено у самостійну структуру з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності (1993). Витоки формування кафедри відносяться до 1964. Первісно, це була комплексна кафедра при Львівській філії Київського інституту народного господарства, де працювали викладачі бухгалтерського обліку, фінансів, статистики, аналізу господарської діяльності підприємств. З утворенням економічного факультету (1966), відкрито кафедру фінансів, бухгалтерського обліку і статистики у складі Львівського університету.
За час існування кафедра змінювала свою назву і виступала основою формування інших кафедр відповідно до нововідкритих спеціальностей. З переходом до скороченої форми назви спеціальності, від “бухгалтерський облік, аналіз і контроль” до “облік і аудит”, зазнала скорочення назва кафедра обліку і аудиту (1996).
Від початку заснування працювали на посадах доцентів – Балицька П.С., Горбенко Л.Г., Карбовник М.І., Козак І.Д., Поліщук О.Г., а на посаді асистента – Череповська І.С. Згодом кафедру поповнюють доценти Вихованський В.М., Суходуб І.П., Мних Є.В., Поліщук О.Г., Шургот Б.Й., Хом’як Р.Л., Васюник І.В., Ковалюк О.М. та інші підготовлені спеціалісти із числа випускників Львівського університету.
Від початку заснування кафедру очолювали: М.М. Олексієнко (1966-78); О.Г. Поліщук (1978-79); М.І. Карбовник (1979-84); Є.В. Мних (1984-88); М.І. Крупка (1988-93); Є.В. Мних (1993 – січень 2004); В.Є. Швець (січень 2004 – червень 2005); Н.С. Струк (липень 2005 – серпень 2007); О.М. Ковалюк (з вересня 2007).
З початку своєї діяльності кафедра готувала спеціалістів з бухгалтерського обліку через вечірню та заочну форми навчання і забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін як статистика, фінанси і кредит та бухгалтерський облік, а також читали лекції для інших спеціальностей університету (на економічному, юридичному, географічному, математичному та факультеті міжнародних відносин).
Після виокремлення кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в окрему структуру і у зв’язку з реформуванням економіки відбувається переорієнтація підготовки спеціалістів переважно на денну форму. Розширення набору на денну форму супроводжувалось зменшенням студентів-заочників і було ліквідовано вечірню форму навчання. Водночас, від 2002 року почався набір на останній курс випускників коледжів, що перебували у комплексі з Львівським університетом, у зв’язку з переходом до трьохрівневої підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр). Зростання набору студентів на дану спеціальність призвело до зростання педагогічного навантаження, а відтак вплинуло на збільшення штату працівників кафедри.
Так, станом на 01.09.2016 р. на кафедрі працює 24 особи. Викладачами кафедри забезпечується читання лекцій з більш як 30 дисциплін, зокрема: Бухгалтерський облік, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, Облік у бюджетних установах, Аналіз господарської діяльності, Управлінський облік, Фінансовий облік, Аудит, Звітність підприємств, Облік за видами діяльності, Фінансовий аналіз, Облік у малому бізнесі, Облік у зарубіжних країнах, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами та ін.
Першим фундаментальним підручником кафедри є “Бухгалтерський облік” (1972), який вийшов з друку українською мовою накладом 6.300 примірників. Його авторами були Балицька П.С., Карбовник М.І. і Козак І.Д. Даний підручник з грифом міністерства, 20 років був базовим у використанні студентами не тільки Львівського університету, але і в інших ВУЗах України. Вагоме місце також належить підручнику “Фінанси і кредит”, який був написаний проф. Олексієнком М.М. у співавторстві з доцентом кафедри Горбенко Л.Г., а згодом перевиданий вдруге.
З розширенням набору студентів на профільну спеціальність, значно зросло число підручників і посібників виданих викладачами кафедри, найбільш цитованими з них стали:
– Карбовник М.І., Остап’юк М.Я., Хом’як Р.Я. Основи бухгалтерського обліку. Навч. посібник, Київ (1992);
– Мних Є.В., Ференц І. В. Економічний аналіз. Навч. посібник, Львів (2000); Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник, Київ (2003);
– Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу. Навч. посібник, Львів (2004);
– Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, Львів (2004);
– Швець В.Є. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник, Львів (2004);
– Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник, Львів (2005);
– Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навч. посібник, Київ (2009);
– Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік. Навч. посібник, Київ (2009);
– Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Бухгалтерський облік. Довідник, Львів (2009);
– Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, Київ (2010);
– Цікало Є.І., Попівняк Ю.М. Збірник задач для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Навч. посібник, Львів (2010);
– Цікало Є.І., Попівняк Ю.М., Хоча Н.В. Збірник тестів з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Навчальне видання, Львів (2010);
– Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, друге видання, Київ (2011);
– Плиса З.П., Плиса В.Й. Бухгалтерський облік. Підручник (2013).
Наукові інтереси кафедри пов’язані з дослідженням питань методології та методики формування й розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні.
За останнє десятиліття на кафедрі опубліковано монографії, зокрема: Швець В.Є. Каталог українських грошей від 1917 року. Львів (2000); Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). Львів (2001); Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку. Львів (2009); Струк Н.С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств. Львів (2009); Дутчак І.Б. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Львів (2009); Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні. Львів (2010); Струк Н.С. Облікова система ділового партнерства підприємств України. Львів (2011); Р. Шуст, А. Крижанівський, О. Целуйко, В. Швець, О. Вовчак, З. Комаринська. Гроші України. Київ (2011); Швец В. Учётно-аналитическое обеспечение инвестиций на рынке антиквариата в Украине / Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Монография. Москва (2013). Швец В., Крыворучко Т. Развитие учёта и экономические кризисы / Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, red. naukowy S.Partycki. Lublin (2013).
Працівники кафедри неодноразово виступали ініціаторами та організаторами проведення міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема: Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття (26-27 квітня 2001); Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні (25-26 березня 2005). За результатами цих конференцій було опубліковано збірники тез і статей загальним обсягом понад 70 д.а.
Кафедра має добрі творчі стосунки з провідними вузами України, Польщі та США і Канади. Найбільш тісною є співпраця з однопрофільними кафедрами Київського національного економічного університету, Київського національного торгово-економічного університету, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівської комерційної академії, Тернопільського національного економічного університету та ін. Спільну навчально-методичну роботу кафедра проводила з Віндзорським університетом (США) за участі професора Михайла Зіня, з економічним факультетом філії університету Марії Кюрі-Складовської в Жешуві (Польща).
У 2017 р. результаті співпраці з Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) магістерська програма за спеціальністю «Облік і оподаткування» отримала статус навчальної програми, акредитованої на заліки іспитів АССА. Фото з церемонії нагородження тут
АССА – (англ. Association of Chartered Certified Accountants) – міжнародна професійна бухгалтерська організація. Вона надає необхідну в бізнесі кваліфікацію наполегливим, здібним та амбіційним людям у всьому світі, які прагнуть мати перспективну роботу в сфері бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту.
Практика акредитації університетських програм на заліки кваліфікації АССА у багатьох країнах світу є досить поширеною та дуже затребуваною серед студентів. На сьогодні акредитація магістерської програми за спеціальністю «Облік і оподаткування» дає право отримувати заліки на чотири іспити АССА: F1-Роль бухгалтера у бізнес-середовищі, F2-Управлінський облік, F3-Фінансовий облік, F4-Корпоративне і підприємницьке право.
Протягом 2017-2018 рр. планується завершення акредитації магістерської програми з обліку і оподаткування ще на п’ять іспитів: F5-Управління ефективністю, F6-Оподаткування, F7-Фінансова звітність, F8-Аудит та впевненість, F9-Фінансовий менеджмент. В результаті студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, які навчаються за акредитованою АССА програмою, вже зараз мають значні переваги для отримання міжнародної професійної кваліфікації, що визнається в 180 країнах світу. Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр, починаючи з 2018 року, можуть представляти свій диплом у АССА із клопотанням перезаліків іспитів професійної схеми та автоматично їх отримати.

Презентація кафедри обліку і аудиту

Стратегія розвитку кафедри на 2016-2021 рр.

Адреса кафедри у соціальній мережі facebook: https://www.facebook.com/kaf.obliku.lnu/

Employees

ChairpersonYurii RadelytskyiChairperson
ProfessorOleksii KovaliukProfessor
Associate ProfessorOlena HamkaloAssociate Professor

Lecturers' scheduleWednesday , November 8, 2023 at 10:10 a.m. Lecture of Dr. Anja Herrmann-Fankhänel from Chemnitz University of Technology (Germany) on “Innovation Systems” for students of educational programme “Accounting and Taxation”

02.11.2023 | 14:10

On the 8th November 2023 (Wednesday) at 10:10 a.m. Kyiv time, Dr. Anja Herrmann-Fankhänel from Chemnitz University of Technology, Germany, will deliver a lecture on “Innovation Systems” to first-year bachelor’s degree students of educational programme “Accounting and Taxation” as a part of the “Economy of Ukraine” course.
The event is organized by Ivan Franko National University of Lviv and Chemnitz University of Technology within the framework of the joint project “Chemnitz Bridge-Lviv – 2” under the programme “Ukraine Digital: Ensuring...

Read more »

About the participation of Associate Professor Vira Shevchuk in the workshop for academic partners „Train the Academics“

18.06.2023 | 15:12

In cooperation with the Association of Certified Chartered Accountants (ACCA), Associate Professor Vira Shevchuk from the Department of Accounting and Audit took part in the workshop for academic partners „Train the Academics“, which took place in Warsaw on June 14, 2023. We are sincerely grateful to the organizers for their efforts in conducting this event, as the workshop ensured a high level of professionalism and created a suitable atmosphere for interaction and networking. Such events are a valuable addition to...

Read more »