Кафедра обліку і аудиту

  • Про кафедру
  • Стратегія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Практики
  • Новини

 

 

Кафедру бухгалтерського обліку і аудиту було виділено у самостійну структуру з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності (1993). Витоки формування кафедри відносяться до 1964. Первісно, це була комплексна кафедра при Львівській філії Київського інституту народного господарства, де працювали викладачі бухгалтерського обліку, фінансів, статистики, аналізу господарської діяльності підприємств. З утворенням економічного факультету (1966), відкрито кафедру фінансів, бухгалтерського обліку і статистики у складі Львівського університету.
За час існування кафедра змінювала свою назву і виступала основою формування інших кафедр відповідно до нововідкритих спеціальностей. З переходом до скороченої форми назви спеціальності, від “бухгалтерський облік, аналіз і контроль” до “облік і аудит”, зазнала скорочення назва кафедра обліку і аудиту (1996).
Від початку заснування працювали на посадах доцентів – Балицька П.С., Горбенко Л.Г., Карбовник М.І., Козак І.Д., Поліщук О.Г., а на посаді асистента – Череповська І.С. Згодом кафедру поповнюють доценти Вихованський В.М., Суходуб І.П., Мних Є.В., Поліщук О.Г., Шургот Б.Й., Хом’як Р.Л., Васюник І.В., Ковалюк О.М. та інші підготовлені спеціалісти із числа випускників Львівського університету.
Від початку заснування кафедру очолювали: М.М. Олексієнко (1966-78); О.Г. Поліщук (1978-79); М.І. Карбовник (1979-84); Є.В. Мних (1984-88); М.І. Крупка (1988-93); Є.В. Мних (1993 – січень 2004); В.Є. Швець (січень 2004 – червень 2005); Н.С. Струк (липень 2005 – серпень 2007); О.М. Ковалюк (з вересня 2007).
Підготовку науково-педагогічних працівників у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту й контролю діяльності суб’єктів господарювання започатковано через відкриття аспірантури при кафедрі у 1992 році, яка успішно функціонує до тепер за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” (ліцензована 26.06.2016 р. – Наказ МОН України № 707) і має добрі результати під час формування науково-педагогічних і високопрофесійних фахівців із науковим ступенем доктора філософії.
З початку своєї діяльності кафедра готувала спеціалістів з бухгалтерського обліку через вечірню та заочну форми навчання і забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін як статистика, фінанси і кредит та бухгалтерський облік, а також читали лекції для інших спеціальностей університету (на економічному, юридичному, географічному, математичному та факультеті міжнародних відносин).
Після виокремлення кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в окрему структуру і у зв’язку з реформуванням економіки відбувається переорієнтація підготовки спеціалістів переважно на денну форму. Розширення набору на денну форму супроводжувалось зменшенням студентів-заочників і було ліквідовано вечірню форму навчання. Водночас, від 2002 року почався набір на останній курс випускників коледжів, що перебували у комплексі з Львівським університетом, у зв’язку з переходом до трьохрівневої підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр). Зростання набору студентів на дану спеціальність призвело до зростання педагогічного навантаження, а відтак вплинуло на збільшення штату працівників кафедри.
Викладачами кафедри забезпечується читання лекцій з більш як 30 дисциплін, зокрема: Бухгалтерський облік, Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні, Облік у бюджетних установах, Аналіз господарської діяльності, Управлінський облік, Фінансовий облік І, ІІ, Аудит, Звітність підприємств, Облік за видами діяльності, Фінансовий аналіз, Облік у малому бізнесі, Облік у зарубіжних країнах, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами та ін.
Першим фундаментальним підручником кафедри є “Бухгалтерський облік” (1972), який вийшов з друку українською мовою накладом 6.300 примірників. Його авторами були Балицька П.С., Карбовник М.І. і Козак І.Д. Даний підручник з грифом міністерства, 20 років був базовим у використанні студентами не тільки Львівського університету, але і в інших ВУЗах України. Вагоме місце також належить підручнику “Фінанси і кредит”, який був написаний проф. Олексієнком М.М. у співавторстві з доцентом кафедри Горбенко Л.Г., а згодом перевиданий вдруге.
З розширенням набору студентів на профільну спеціальність, значно зросло число підручників і посібників виданих викладачами кафедри, найбільш цитованими з них стали: Карбовник М.І., Остап’юк М.Я., Хом’як Р.Я. Основи бухгалтерського обліку. Навч. посібник, Київ (1992); Мних Є.В., Ференц І. В. Економічний аналіз. Навч. посібник, Львів (2000); Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник, Київ (2003); Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу. Навч. посібник, Львів (2004); Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, Львів (2004); Швець В.Є. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник, Львів (2004); Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник, Львів (2005); Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навч. посібник, Київ (2009); Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік. Навч. посібник, Київ (2009); Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Бухгалтерський облік. Довідник, Львів (2009); Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, Київ (2010); Цікало Є.І., Попівняк Ю.М. Збірник задач для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Навч. посібник, Львів (2010); Цікало Є.І., Попівняк Ю.М., Хоча Н.В. Збірник тестів з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Навчальне видання, Львів (2010); Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, друге видання, Київ (2011); Плиса З.П., Плиса В.Й. Бухгалтерський облік. Підручник (2013) тощо.
Наукові інтереси кафедри пов’язані з дослідженням питань методології та методики формування й розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні.
За останнє десятиліття на кафедрі опубліковано монографії, зокрема: Швець В.Є. Каталог українських грошей від 1917 року. Львів (2000); Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). Львів (2001); Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку. Львів (2009); Струк Н.С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств. Львів (2010); Дутчак І.Б. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Львів (2009); Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні. Львів (2010); Струк Н.С. Облікова система ділового партнерства підприємств України. Львів (2011) тощо (детальніше з переліком монографій працівників кафедри можна ознайомитися у розділі “Дослідження”).
Інтернаціоналізація на кафедрі реалізується через іноземне стажування, викладання в іноземних ЗВО тощо. Зокрема, доц. Шевчук В.Р. брала участь у науковому стажуванні у Вюрцбургському університеті (Німеччина); доц. Попівняк Ю.М. – у Вроцлавському економічному університеті (Польща). На базі економічного факультету, спільно з Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана, проведено Міжнародну літню школу “Сучасні методи досліджень в економіці та бізнесі”. Заняття проводили доц. Дутчак І.Б (ЛНУ) і проф. Гансруді Ленз (Німеччина). Проф. Ковалюк О.М. викладає у Вищій школі економіки, права та медичних наук ім. Е. Ліпінського у Кельцах (Польща) (кафедра фінансів і обліку). Проф. Швець В.Є. – експерт в Академії розвитку транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, доц. Струк Н.С. – рецензент у “Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce” (Польща).
Аспіранти долучаються до міжнародної академічної спільноти шляхом публікації результатів досліджень у міжнародних виданнях, виступів на міжнародних конференціях, участі у міжнародних воркшопах, літніх школах.
Відділ міжнародного співробітництва університету регулярно інформує про можливості навчання та стажування за кордоном у найширший спосіб – на презентаціях, на індивідуальних консультаціях, в соціальних мережах, а також на офіційному сайті та дошках оголошень. Аспіранти за спеціальністю “Облік і оподаткування” мають змогу отримати стипендії в рамках програми “Еразмус . Зазвичай, найбільшим попитом користуються програми стажування та обміну: “Erasmus +”, “Horizon 2020”, Програма академічної мобільності “Mevlana”, Програма обміну студентами та аспірантами з Альбертським університетом (м. Едмонтон, Канада), Програма обміну студентами та аспірантами з Варшавським університетом (м. Варшава, Польща).

У 2017 р. результаті співпраці з Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) магістерська програма за спеціальністю «Облік і оподаткування» отримала статус навчальної програми, акредитованої на заліки іспитів АССА. Фото з церемонії нагородження тут
АССА – (англ. Association of Chartered Certified Accountants) – міжнародна професійна бухгалтерська організація. Вона надає необхідну в бізнесі кваліфікацію наполегливим, здібним та амбіційним людям у всьому світі, які прагнуть мати перспективну роботу в сфері бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту.
Практика акредитації університетських програм на заліки кваліфікації АССА у багатьох країнах світу є досить поширеною та дуже затребуваною серед студентів. На сьогодні акредитація магістерської програми за спеціальністю «Облік і оподаткування» дає право отримувати заліки на чотири іспити АССА: F1-Роль бухгалтера у бізнес-середовищі, F2-Управлінський облік, F3-Фінансовий облік, F4-Корпоративне і підприємницьке право.
Планується завершення акредитації магістерської програми з обліку і оподаткування ще на п’ять іспитів: F5-Управління ефективністю, F6-Оподаткування, F7-Фінансова звітність, F8-Аудит та впевненість, F9-Фінансовий менеджмент. В результаті студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, які навчаються за акредитованою АССА програмою, вже зараз мають значні переваги для отримання міжнародної професійної кваліфікації, що визнається в 180 країнах світу. Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр, починаючи з 2018 року, можуть представляти свій диплом у АССА із клопотанням перезаліків іспитів професійної схеми та автоматично їх отримати.
Також програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік та оподаткування» була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Це дозволить випускникам за спеціальністю «Облік і оподаткування» полегшити процедуру отримання кваліфікації СІМА в майбутньому, оскільки іспити СІМА Сертифікаційного та Операційного рівнів будуть зараховані за умови успішного завершення навчання в Львівському національному університеті імені Івана Франка. CIMA є провідною й найбільшою в світі професійною асоціацією фахівців з управлінського обліку, яка заснована в 1919 році. Налічує 229 000 членів і студентів, які працюють у 179 країнах.

Презентація кафедри обліку і аудиту

Акредитація програм спеціальності «Облік і оподаткування» міжнародними професійними організаціями

Адреса кафедри у соціальній мережі facebook: https://www.facebook.com/kaf.obliku.lnu/

Співробітники

завідувачРАДЕЛИЦЬКИЙ Юрій Орестовичзавідувач
професорКОВАЛЮК Олексій Миколайовичпрофесор
професорКОРЯГІН Максим Вікторовичпрофесор
професорСТРУК Наталія Семенівнапрофесор
професорШВЕЦЬ Володимир Євгеновичпрофесор
доцентБАНДУРА Звенислава Любомирівнадоцент
доцентВЕЙКРУТА Лілія Степанівнадоцент
доцентГАМКАЛО Олена Богданівнадоцент
доцентГОЛОВЧАК Ганна Василівнадоцент
доцентДЕМКІВ Христина Святославівнадоцент
доцент (сумісник)ДЕМКО Ірина Іванівнадоцент (сумісник)
доцентДУБІЛЬ Олена Василівнадоцент
доцентДУТЧАК Ірина Богданівнадоцент
доцентКРІЛЬ Ярослава Ярославівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Наталія Василівнадоцент
доцентМОСКАЛЬ Наталія Володимирівнадоцент
доцентНАШКЕРСЬКА Галина Володимирівнадоцент
доцентПЕЛЕХ Уляна Василівнадоцент
доцентПЛИСА Зоряна Петрівнадоцент
доцентПОПІВНЯК Юлія Михайлівнадоцент
доцентТЕНЮХ Зоряна Ігорівнадоцент
доцентХОЧА Надія Володимирівнадоцент
доцентЦІКАЛО Євген Івановичдоцент
доцентШЕВЧУК Віра Романівнадоцент
доцентЮРЧЕНКО Олександра Богданівнадоцент
інженер 1 категоріїОЛЕКСИШИН Леся Теодорівнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
tytulna-storinka

Ковалюк О.М. Теорія фінансів: тести. Навчальний посібник / О.М. Ковалюк. – Львів: «Місіонер», 2003. – 80 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник / В.Є. Швець. – К.: Каравела, 2008. – 240 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Г.В. Нашкерська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Г.В. Нашкерська. – К.: Кондор, 2005. – 503 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Шевчук; За ред. О.М. Ковалюка. – К.: Алерта, 2009. – 176 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Цікало Є.І. Автоматизація бухгалтерського обліку і контролю на основі використання автоматизованих робочих місць: Навч. посібник / Є.І. Цікало. – К.: Міносвіти, 1992. – 56 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Мних Є.В. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник / Є.В. Мних, Є.І. Цікало, Р.М. Бунь. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 167 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Організація економічного аналізу господарської діяльності в умовах його автоматизації: Навч. посібник / Є.В. Мних, Р.Л. Хом’як, Є.І. Цікало. – К.: НМК ВО, 1991. – 40 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник / З.П. Ріль, В.Й. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2009. – 200 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 480 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрченко О.Б. Облік і звітність у бюджетних установах. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 412 с.ISBN 978-617-10-0519-8
 

 

 

 
 

Ковалюк О.М., Бандура З.Л., Вейкрута Л.С. Економічний аналіз і аудит: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 353 c.
Титульна сторінка
 

 
Бандура З.Л., Кріль Я.Я., Москаль Н.В. Облік і аудит: Навчальний посібник, за заг. ред. проф. Ковалюка О.М. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 278 с.
Титульна сторінка
 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з нормативних дисциплін професійної підготовки для студентів другого курсу економічного факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра за освітньо-професійною програмою галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” спеціалізації “Облік і аудит”

Методичні рекомендації до підготовки і виконання курсової роботи з нормативної
дисципліни професійної підготовки для студентів третього курсу економічного факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Дослідження

МОНОГРАФІЇ
tytulna-storinka

Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики). Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 396 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Володимир Швець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

tytulna-storinka

Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Галина Нашкерська. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 426 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струк Н. С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств : монографія / Н. С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 468 с.

Переглянути зміст1
Переглянути зміст2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струк Н. С. Облікова система ділового партнерства підприємств України / Н. С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 328 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струк Н. С. Теоретико-методологічні засади й організація облікової системи ділового партнерства підприємств : монографія / Н. С. Струк. – Дрогобич : “ПОСВІТ”, 2018. – 492 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дутчак І. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 250 с.

Переглянути зміст
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ковалюка і канд. екон. наук, проф. В. Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с.

Переглянути зміст
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раделицький Ю. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія / Ю. Раделицький. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 314 с.

Переглянути зміст
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струк Н.С. Комплексне оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів: монографія / Н.С. Струк, О.І. Корицька. – Дрогобич: “ПОСВІТ”, 2018. – 432 с.
Титульна сторінка
Зміст
 

 
Струк Н.С. Система монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України / Н.С. Струк, У.В. Пелех. – Дрогобич: “ПОСВІТ”, 2018. – 280 С.
Титульна сторінка
Зміст
 

 
Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємств за умови її припинення та банкрутства: монографія / З. Л. Бандура, Н.В. Москаль ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Ковалюка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 252 с.
Титульна сторінка
 

 
Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством: монографія/за науковою редакцією проф. О.М. Ковалюка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 248 с.
Титульна сторінка

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка освітнього ступеня бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання

Вітаємо доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету Віру Шевчук з отриманням почесної відзнаки AICPA-CIMA Teaching Excellence Award 2022

18.12.2022 | 21:00

Львівський національний університет імені Івана Франка відзначено нагородою СІМА Teaching Excellence Award 2022 (Видатний внесок (Європа)) на третій церемонії нагородження AICPA & CIMA Excellence Awards 9 грудня 2022 року. Цією нагородою відзначається викладач CIMA, який продемонстрував чудову взаємодію зі студентами та ефективно допоміг їм покращити розуміння предмета, який викладає.
Щиро вітаємо доцента кафедри обліку і аудиту Віру Шевчук з отриманням відзнаки Teaching Excellence Award 2022 (ЧЕМПІОН регіонального рівня (Європа)).
Прес-реліз українською мовою
Прес-реліз англійською мовою

Читати »

Колектив кафедри обліку і аудиту щиро вітає професора кафедри Наталію Струк з ювілеєм!

01.11.2022 | 08:53

Хочемо побажати Наталії Семенівні міцного здоров’я, якомога більше причин для радості і хорошого настрою, мирного неба, спокою, оптимізму, душевної гармонії та рівноваги. Нехай збувається все задумане, а в професійній діяльності завжди супроводжує успіх.
Нових вам здобутків і звершень, добробуту, родинного затишку й Божої опіки!
Цінуємо та любимо!

Читати »

Вітаємо викладачів кафедри доц. Ганну Головчак та доц. Ярославу Кріль із успішним завершенням навчання за поглибленим рівнем програми “Цифрові інструменти Google для освіти”

31.10.2022 | 22:27

Вітаємо викладачів кафедри доц. Ганну Головчак та доц. Ярославу Кріль із успішним завершенням навчання за поглибленим рівнем програми “Цифрові інструменти Google для освіти” від Академії цифрового розвитку та МОН

Читати »

Про участь кафедри обліку і аудиту у вебінарі «“Soft skills”, які очікує ринок праці та роботодавці від працівників та здобувачів освіти. Цифрові навички та компетенції»

31.08.2022 | 22:15

30 серпня 2022 р. кафедра обліку і аудиту (проф., д.е.н. Струк Н. С.), на запрошення Федерації роботодавців України спільно з Освітнім центром економіки землі Мекленбург-Передня Померанія (Німеччина), взяла участь у вебінарі «“Soft skills”, які очікує ринок праці та роботодавці від працівників та здобувачів освіти. Цифрові навички та компетенції». Дякуємо за насичений і цікавий тренінг від головного експерта проєкту з питань дуальної освіти в Німеччині Гюнтеру Трепте, а також Людмилі Василезі за прикладні кейси дослідження ринку праці України щодо затребуваності...

Читати »

Про участь студентів спеціальності “Облік і оподаткування” у міжнародній літній школі, яка проходила у Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана з 24 липня до 2 серпня 2022 року

05.08.2022 | 23:18

Завершилася міжнародна літня школа, яка проходила у Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана з 24 липня до 2 серпня 2022 року. Поряд із студентами з усього світу в ній взяли участь студенти спеціальності «Облік і оподаткування» як бакалаврської, так і магістерської програм. Наші студенти опанували курси «Цифрові можливості в Європі» і «Глобалізація як управлінський та економічний виклик в Європі» в обсязі 5 кредитів EСТS і мали можливість відчути солідарність усього цивілізованого світу з Україною.

Читати »