Історія

Створений 1966 — є одним із найбільших структурних підрозділів Львівського університету. Історія формування факультету бере свій початок від кін. XVIII — поч. XIX ст. Економічні предмети викладались на юридичному факультеті: кафедра натурального права і політичної економії; кафедра торговельного кодексу (1812); кафедра цивільного процесу, торговельного і вексельного права (1850). У XIX — першій пол. XX ст. функціонували інститути (заклади): політичної економії; торговельного та вексельного права; оподаткування; статистики. Предметам економіко-правового напрямку і проблемам економіки присвячували свої праці: Маврицій Алерханд, Леон Бєлінський, Арнольд Болланд, Ігнатій Вейнфельд, Мечислав Гонзатко, Йоган Горак, Станіслав Грабський, Пшемислав Домбковський, Юліан Дунаєвський, Філіп Ешеріх, Маврицій Кабат, Леопольд Каро, Домінік Колюмбус, Йоганн Коппель, Теодор Кульчицький, Юліан Макаревич, Олександр Огоновський, Йоганн Пазьдєра, Казімір Пжибиловський, Тадеуш Пілат, Здіслав Стахль, Ян Чекановський, Мойсей Шорр та ін. Доктор права Львівського університету Теофіль Кормош видав перший підручник українською мовою з бухгалтерського обліку (1895).

Особливий внесок у розвиток економічної науки й формування основ майбутнього економічного факультету у стінах Львівського університету належить проф. Михайлу Грушевському, який уперше опублікував системні дослідження з економічної історії України (1905) та Івану Франку, який опублікував праці: «Промислові робітники в східної Галичині й їх плата 1870 р.» (1881), «Про працю» (1881), «Земельна власність у Галичині» (1887 і 1914 рр.), «Еміґрація галицьких селян» (1892), «Селянський рух у Галичині» (1895), «Гримайлівський ключ в 1800 р.» (1900), «Селянський страйк в Східній Галичині» (1902), «Громадські шпихлірі і шпихлірський фонд у Галичині 1784—1840 рр.» (1907).

Черговим кроком до створення факультету стало відкриття загальноуніверситетської кафедри політичної економії (1940), яка забезпечувала викладання однойменного предмету на усіх факультетах.

У середині 60-х років XX ст. при Раді народного господарства у Львові відкрито філію Київського інституту народного господарства (тепер Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). На основі даної філії було створено економічний факультет, як структурний підрозділ Львівського університету (1966). Тоді факультет розпочав навчання фахівців за спеціальностями: планування промисловості; планування народного господарства; бухгалтерський облік; економічна кібернетика; механізована обробка економічної інформації.

Підготовку спеціалістів здійснювали три кафедри: планування промисловості (зав. — проф. Богдан Яремчишин), фінансів, бухгалтерського обліку і статистики (проф. Михайло Олексієнко) та математичних методів в економіці (доц. Василь Обуханич).

Факультет постійно удосконалював структуру, відгукуючись на потреби часу, відкривалися нові спеціальності, формувалися нові кафедри, підвищувався педагогічний і науковий рівень кваліфікації викладацького персоналу. У 1969 відкрито кафедру економічної кібернетики (доц. Роман Домбровський, а нині проф. Володимир Вовк); механізованої обробки економічної інформації (доц. Василь Обуханич), яку у 1995 перейменовано на кафедру інформаційних систем у менеджменті (проф. Володимир Юринець). У 1971 створено кафедру планування народного господарства, а на її базі у 1997 — кафедру економіки підприємства (проф. Іван Михасюк). У 1991 відкрито кафедру економічної теорії (проф. Зіновій Ватаманюк), соціології (проф. Андрій Хоронжий), у 1993 — кафедру економіки України (проф. Степан Злупко, а нині проф. Лідія Гринів). У 1993 шляхом поділу кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики було створено кафедру бухгалтерського обліку і аудиту (проф. Євген Мних, а нині проф. Олексій Ковалюк) та кафедру фінансів, статистики і кредиту (проф. Михайло Крупка), яку у 2003 перейменовано на кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту. У 1998 створено кафедру статистики (проф. Семен Матковський) та кафедру менеджменту (проф. Володимир Яцура); у 2000 — кафедру банківського і страхового бізнесу (проф. Сергій Реверчук), у 2006 — кафедру аналітичної економії та міжнародної економіки (проф. Степан Панчишин).

За роки свого існування факультет підготував понад 10 000 висококваліфікованих фахівців з різних економічних спеціальностей і перетворився на найбільший структурний підрозділ Львівського університету. Випускники факультету стали відомими вченими, державними та політичними діячами, господарниками, підприємцями.

Вагомий внесок у розвиток української економічної науки зробив завідувач першої у нашій державі кафедри економіки України проф. Степан Злупко. Ним опубліковано понад 1000 наукових праць, які є вагомим новаторським внеском в економічну науку. Високу оцінку наукової спільноти отримали такі його праці, як «Історія економічної теорії», «Економічна думка України», «Економіка України», «Економічна історія України», «Основи екогомології» та інші. За видатний внесок вченого у розвиток економічної науки він був нагороджений Відзнакою і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Золотою медаллю «М. Туган-Барановський», став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, йому було присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України.

Економічний факультет за чисельністю студентів є одним із найбільших структурних підрозділів Львівського університету. На факультеті навчається понад 2 000 студентів, у тому числі на денній формі — понад 1 500 осіб.

За 50-річний період діяльності факультету підготовлено більше 30 докторів наук, професорів та більше 200 кандидатів наук, доцентів. Тепер навчальний процес забезпечують 180 штатних викладачів, з них 18 докторів наук, професорів та понад 100 кандидатів наук, доцентів. На факультеті функціонує аспірантура за п’ятьма економічними спеціальностями та докторантура за двома спеціальностями, що є запорукою подальшого якісного зростання викладацьких кадрів і підготовки молодих науковців та викладачів. Нині в аспірантурі навчається понад 100 осіб. Є спеціалізована рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

На економічному факультеті сформувалась низка наукових шкіл та напрямів, у тому числі наукова школа з розвитку агропромислового комплексу Західного регіону України (науковий керівник — проф. Іван Михасюк), наукова школа з економіко-математичного моделювання (науковий керівник — проф. Володимир Вовк). Науковцями факультету виконується 12 науково-дослідних тем загальнодержавного рівня. Значна увага приділяється підготовці підручників та методичної літератури, налагоджено міцні контакти з провідними іноземними та вітчизняними вищими навчальними закладами.

Доуніверситетська підготовка

Важливим напрямком, який факультет започаткував задля залучення здібної шкільної молоді до науки, є організація у 1990 відділення економіки у Малій академії наук (МАН). Щороку у ній беруть участь до 50 учнів-старшокласників міста Львова й області.

З метою професійної орієнтації школярів факультет запропонував програму шкільного курсу «Основи економіки» (для учнів 10-11-х класів). У 1993 опубліковано посібник «Економіка» для середньої школи, що отримав перший грант на першому і другому етапах конкурсу «Трансформація гуманітарної освіти в Україні», що його оголосили Міністерство освіти України та Фонд Дж. Сороса. У 1999 побачив світ навчальний посібник «Економіка для 10-11 класів шкіл з поглибленим вивченням економіки» (за редакцією професорів Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина). Ця книга є популярною серед учнів середніх шкіл і витримала 4 стереотипні видання.

Міжнародна співпраця

Велику увагу на факультеті приділяють співпраці з економічними факультетами університетів інших країн. Факультет підтримує тісні наукові зв’язки з університетом Дж. Вашингтона, Канзаським, Мічиганським, Вейнським, Темпльським університетами (США), Альбертським і Торонтським університетами (Канада), Українським Вільним Університетом (Німеччина). Щорічно кілька викладачів факультету проходять стажування у цих університетах і виступають з лекціями та доповідями перед іноземними студентами і викладачами. Одночасно професори іноземних університетів читають лекції на факультеті. Дедалі тіснішими стають наукові зв’язки факультету з економічними факультетами університетів наших сусідів — Польщі, Російської Федерації, Болгарії, Угорщини, Австрії, Франції, Бельгії та інших країн.

Декани факультету:

1.Михайло Олексієнко (1966)

2.Іван Лущик (1966-1970)

3.Валентин Медведєв (1970-1974)

4.Іван Романович Михасюк (1975-1983)

5.Зіновій Григорович Ватаманюк (1983-2002)

6.Степан Михайлович Панчишин (2003-2015)

7.Ростислав Васильович Михайлишин (2015-дотепер)