“Формування ринкової економіки в Україні”

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1995

Проблематика:

У збірнику публікуються наукові праці з проблем становлення і розвитку національної ринкової економіки, особливостей формування системи менеджменту та розвитку маркетингової діяльності в Україні, аналізу фінансово-кредитних та соціальних проблем економіки перехідного періоду тощо

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 14600-3571Р від 29.10.2008 p.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д. е. н., професор Панчишин Степан Михайлович

Заступник головного редактора:

д. е. н., проф. Приймак Василь Іванаович

Відповідальний секретар:

к. е. н., доцент Буняк Василь Богданович

Члени редколегії:

д-р екон. наук, проф. О.З. Ватаманюк; д-р екон. наук, проф. В.М. Вовк; канд. екон. наук, проф. І.В. Грабинська; д-р екон. наук, проф. І.М. Грабинський; д-р екон. наук, проф. Л.С. Гринів; канд. екон. наук, доц. А.М. Грищук; д-р псих. наук, проф. Н.І. Жигайло; д-р екон. наук, проф. М.І. Крупка; д-р екон. наук, проф. Б.В. Кульчицький; д-р екон. наук, проф. М.І. Кульчицький; д-р екон. наук, проф. О.О. Кундицький; д-р екон. наук, проф. С.М. Лобозинська; д-р екон. наук, проф. Є.Й. Майовець; канд. екон. наук, проф. С.О. Матковський; канд. екон. наук, доц. Р.В. Михайлишин; д-р екон. наук, проф. І.Р. Михасюк; д-р екон. наук, проф. О.М. Ковалюк; канд. екон. наук, проф. П.І. Островерх; д-р соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковський; канд. екон. наук, проф. В.Й. Плиса; д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчук; д-р екон. наук, проф. О.В. Стефанишин; канд. екон. наук, доц. В.Ю. Харко; д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий; д-р екон. наук, доц. Т.В. Яворська; канд. екон. наук, проф.В.В. Яцура

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет
просп. Свободи, 18, Львів, Україна, 79008
Тел.: (032) 239-41-68
E-mail: ectheory@lnu.edu.ua
Сайт: http://old.econom.lnu.edu.ua/Form_Rynk_Econ/