Твої перспективи

Економічний факультет – один з найбільших факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, на якому навчається понад 2000 студентів на денній та заочній формі. Серед випускників факультету – відомі вчені, державні та політичні діячі, керівники великих вітчизняних і міжнародних компаній.

Освітній процес здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у тому числі 26 професорів та понад 140 доцентів. У структурі факультету функціонують 12 кафедр, комп’ютерні класи, навчальні лабораторії, бібліотека, їдальня. Після завершення бакалаврату студенти продовжують навчання у магістратурі та аспірантурі.

Студенти факультету мають змогу навчатися за програмами міжнародних академічних обмінів (Erasmus+) у провідних університетах країн Європейського Союзу, проходити стажування з можливістю майбутнього працевлаштування у органах державної влади (Державна фіскальна служба України, митниця, інші центральні та місцеві органи державної влади), відомих вітчизняних та міжнародних компаніях (PwC, KPMG, SoftServe, Nestle Business Services, Vodafone, Epam, Галнафтогаз, Deloitte та інші).

Значну увагу в освітньому процесі приділяють практичному застосуванню популярних інформаційних програмних продуктів (Excel, SPSS, STATISTICA, 1С, R, VBA) та поглибленому вивченню англійської та інших іноземних мов (можливість за результатами навчання отримати міжнародний сертифікат про рівень володіння іноземною мовою). Окремі дисципліни викладають англійською мовою.

Вступники подають сертифікати ЗНО з трьох предметів: 1) “Українська мова та література”; 2) “Математика”; 3) “Іноземна мова” або “Географія” (за вибором абітурієнта).
Навчання здійснюється за такими спеціальностями:

  • Облік і оподаткування.
  • Фінанси, банківська справа та страхування.
  • Менеджмент (після 1-го курсу студенти можуть обирати 2 спеціалізації: Менеджмент організацій і адміністрування»; Інформаційні системи у менеджменті).
  • Маркетинг.
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
  • Економіка (спеціалізації з 1-го курсу: Міжнародна економіка, Бізнес-економіка,Економічна кібернетика, Економічна аналітика та бізнес-статистика, Економіка і правове регулювання в бізнесі).

Студенти спеціальності “Облік і оподаткування” вивчають загальноекономічні, фінансові та облікові дисципліни (фінансовий та управлінський облік, облік у галузях вітчизняної економіки, фінансовий аналіз, аудит тощо). У навчанні використовують сучасні інформаційні технології обліку та аудиту. Випускники бакалаврату і магістратури працюють на підприємствах усіх форм власності, обіймають посади головних бухгалтерів, ревізорів, аудиторів, бухгалтерів-аналітиків, економістів. Спеціальність “Облік і оподаткування” у магістратурі акредитовано за міжнародною програмою АССА (асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів), що свідчить про відповідність підготовки фахівців міжнародним стандартам з обліку і аудиту.

Однією з популярних спеціальностей на факультеті єФінанси, банківська справа та страхування. Студенти поглиблено вивчають державні та корпоративні фінанси, банківську справу, страхову діяльність, оподаткування, митну справу тощо. Факультет готує фінансистів, які працюють у різних сферах національної економіки, державних фінансових, податкових, митних органах, банках, інвестиційних та страхових компаніях. У магістратурі студенти можуть обирати декілька спеціалізацій: “Фінанси і кредит”, “Фіскальне адміністрування та митна справа”, “Банківська справа”.

Серед спеціальностей економічного факультету єМенеджмент. Студенти цієї спеціальності вивчають економічні, управлінські дисципліни (інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, логістику, управління персоналом), дві іноземні мови. Вони обіймають різні посади: економіста, керівника відділу, директора з кадрових питань, фахівця зі збуту і матеріально-технічного постачання та інші. Після завершення першого курсу студенти можуть обирати дві спеціалізації: менеджмент організацій і адміністрування, інформаційні системи у менеджменті.

Навчання за освітньою програмою “Інформаційні системи у менеджменті” передбачає вивчення студентами сучасних інформаційних технологій, інструментів розробки веб-ресурсів, технологій електронної комерції, методів проектного менеджменту в ІТ підприємництві, а також здобуття навиків проектування та адміністрування баз і сховищ даних. Випускники обіймають посади бізнес-аналітика, проектного менеджера, фахівця в ІТ галузі.

Економічний факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Маркетинг”. Поглиблення ринкових відносин в Україні передбачає підготовку економістів, які розуміють механізми функціонування міжнародного та національного ринків, володіють знаннями і навиками аналізу ринкової кон’юнктури, вивчення запитів і потреб споживачів, налагодження збутових комунікацій, організації гуртової та роздрібної торгівлі тощо. Студенти спеціальності “Маркетинг” вивчають менеджмент, статистику, фінанси, логістику, промисловий маркетинг, товарну і цінову політику, бухгалтерський облік та інші дисципліни. Активною є співпраця факультету з провідними українськими маркетинговими, ритейлінговими компаніями, найбільшими торговельними мережами (“Арсен”, “Фреш” та інші).

За спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьфакультет готує фахівців, які володіють широким обсягом знань щодо організації власного бізнесу, здатні аналізувати макро- і мікроекономічні процеси в ринковій економіці, розробляти прогнози розвитку та складати бізнес-плани підприємств, здійснювати маркетингові дослідження тощо. Випускники є успішними підприємцями й менеджерами. Вони працюють у приватному бізнесі, державних органах, підприємствах торгівлі, біржовими брокерами тощо.

У межах спеціальностіЕкономіказ першого курсу здійснюється підготовка фахівців за чотирма спеціалізаціями: “Міжнародна економіка”, “Бізнес-економіка”, “Економічна кібернетика”, “Економічна аналітика та бізнес-статистика”, “Економіка і правове регулювання в бізнесі”).

Студенти, які навчаються за спеціалізацієюМіжнародна економіка, вивчають міжнародні фінанси, міжнародні стандарти обліку та аудиту, міжнародний маркетинг, економіку зарубіжних країн та інші дисципліни. З першого курсу викладання низки дисциплін здійснюється англійською мовою. Навчання передбачає вивчення двох іноземних мов (англійської та другої іноземної мови за вибором студента), що дає змогу випускникам успішно конкурувати на ринку праці, знаходити престижну та добре оплачувану роботу. Після завершення навчання на бакалавраті випускникам присвоюють кваліфікацію “Бакалавр економіки. Фахівець з міжнародної економіки зі знанням англійської мови”. Випускники магістратури отримують додаткову кваліфікацію “Економіст. Перекладач”. Вони можуть виконувати всі види робіт, пов’язані з діяльністю в системі управління міжнародним бізнесом, торговельних представництвах і консульствах, у валютних відділах комерційних банків тощо.

Економічний факультет готує на денному відділенні бакалаврів і магістрів за спеціалізацією Бізнес-економіка. Студенти поглиблено вивчають англійську мову, усі дисципліни, пов’язані з організацією бізнесу, формуванням та аналізом бізнес-середовища компанії. Вони працюють економістами в державних та приватних компаніях, органах державної влади тощо. Поглиблене вивчення професійної англійської мови забезпечує випускникам спеціалізації “Бізнес-економіка” додаткові конкурентні переваги як на вітчизняному, так і міжнародному ринках праці. Після завершення навчання на бакалавраті присвоюється кваліфікація “Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-економіки зі знанням англійської мови”. Випускники магістратури отримують додаткову кваліфікацію “Економіст. Перекладач”.

Студенти, які навчаються на спеціалізаціїЕкономічна кібернетика здобувають знання з економічних дисциплін, моделювання стратегії підприємств та прогнозування показників їхньої діяльності, дослідження ринку, системного аналізу, роботи з великими масивами даних (Big Data). Особливу увагу при підготовці фахівців за освітньою програмою “Економічна кібернетика” приділяють вивченню сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, програмних засобів електронної комерції, баз даних тощо. Випускники обіймають посади економістів, системних аналітиків, менеджерів різного рівня управління, адміністраторів інформаційних систем тощо.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з Економічної аналітики та бізнес-статистики. Студенти, які навчаються за цією освітньою програмою, вивчають не лише економіко-статистичні курси, але й усі дисципліни з обліку і аудиту. Це дає їм змогу здобути додаткову кваліфікацію і працювати на посадах головного бухгалтера, ревізора, бухгалтера-аналітика, аудитора тощо. За цією спеціалізацією здійснюється підготовка економістів, здатних приймати ефективні рішення та розробляти рекомендації на основі аналізу великих масивів даних,  підприємців, готових розпочати свій бізнес в інформаційній економіці, аналітиків ринків (фінансових, товарних та інших), проводити діагностику соціально- економічних процесів у різних економічних системах на основі великих масивів даних (Big Data), здійснювати поглиблену інтерпретацію результатів економічного аналізу за допомогою інформаційних технологій та програмних продуктів. Сферою майбутнього працевлаштування випускників можуть бути економічні, фінансово-облікові та аналітичні служби, інформаційно-аналітичні та економічні підрозділи державного та некомерційного сектору економіки, консалтингові, маркетингові, соціологічні компанії, відділи аналізу великих масивів даних у IT- компаніях тощо.

Спеціалізація Економіка та правове регулювання в бізнесі є новою міждисциплінарною освітньою програмою економічного та юридичного факультетів. Cтуденти отримують знання з економіки і права, а після завершення навчання здатні вирішувати проблеми, пов’язані із створенням і розвитком бізнесу, економічним і правовим регулюванням діяльності компаній, дотриманням вимог господарського, трудового, податкового права тощо. Випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр економіки. Фахівець з економіки та правового регулювання в бізнесі».

Починаючи з 5 курсу, у межах спеціальності “Економіка” на факультеті також здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією “Прикладна економіка”. Випускники спеціалізації мають змогу працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, агенціях та асоціаціях регіонального розвитку, займаючи посади фахівців з державного програмування та стратегічного планування розвитку національної та регіональної економіки.