Економічний розвиток (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ArrayЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКЕ-41с

Опис курсу

Вихідні засади, методологія і практичні аспекти теорії економічного зростання

Рекомендована література

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина, П. Островерха.– К.: Знання, 2009. – 723 с.

2.Панчишин С. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва. /Наук. моногр. – Львів: Видав. центр ЛНУ, 2004, – 450 с.

3.М.Туган –Барановський. Основи політичної економії./За ред.. С.М. Злупка. –Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 627 с.

4.Чухно А.А. Постіндустриальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003. – 453 с.

5.Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії. /Підр. – К.: Знання, 2007. – Розд.1 – 4.

6.Шумпетер Й. Теория экономического развития. /Пер. З англ.– М.:Прогрес, 1982.- 587с.

Матеріали

Теми лекційних занять:

1.Предмет і методи теорії економічного розвитку

2.Теорії економічного розвитку Шумпетера і Веблена

3.Аналіз економічного розвитку у працях Туган-Барановського і Кондратьєва

4.Інституційна концепція економічного розвитку

5.Інноваційна модель економічного розвитку

6.Постнекласична парадигма економічного розвитку

7.Синергетичний підхід до економічного розвитку