Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”

Загальна інформація / General Information

Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра інформаційних систем у менеджменті

V Міжнародна науково-практична конференція

 «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»

18-19 листопада 2022 року
 м. Львів, Україна

Запрошуємо викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, фахівців науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, банків і комерційних фірм

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Теоретико-методологічні засади дослід­ження інформаційних економік
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні соціально-економічними проце­сами
 • Математичні методи та моделі в дослідженні економічних систем
 • Інноваційні методи управління в умовах інформаційної економіки
 • Інтелектуальний капітал в інформаційному суспільстві
 • Інформаційні технології в сучасних гібридних війнах
 • Теорія і практика інформаційної безпеки в Україні та світі

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

 • до 30 жовтня 2022 р. подача заявки та матеріалів доповіді;
 • до 6 листопада 2022 р. інформування щодо прийняття публікації.

Інформаційне повідомлення

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Голова програмного комітету:

Мельник В.П.,  ректор Львівського національ­ного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, д.ф.н., професор

 Співголови:

Гукалюк А.Ф., перший проректор Львівсь­кого національного університе­ту імені Івана Франка к.е.н., доцент
Гладишевський Р.Є., академік НАН України, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, д.х.н., професор
Михайлишин Р.В., декан економічного. факультету Львівського національного універ­ситету імені Івана Франка, к.е.н., доцент
Приймак В.І. завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівсь­кого національного універ­ситету імені Івана Франка, д.е.н., професор

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті проф. Приймак В.І. (голова), доц. Прийма С.С. (відповідальний секретар), заступ­ник декана з наукової роботи  доц. Буняк В.Б., заступник декана з навчальної робо­ти доц. Голубник О.Р., доц. Белз О.Г., доц. Завада О.П., доц. Мельник Б.К., доц. Твердохліб І.П., доц. Троханяк С.Р., доц. Міщук Н.В., доц. Мельник Н.Б., доц. Вишневська С.М., асист. Когут М.П.

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

Прийма Світлана Степанівна (відповідаль­ний секретар) – svitlana.pryima@lnu.edu.ua

Електронна пошта оргкомітету: ISM-conference@lnu.edu.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

79008, Україна, м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 100, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

 

Участь у конференції прирівнюється до наукового стажування обсягом 0,6 кредиту

Студенти беруть участь у конференції тільки у співавторстві з науковими керівниками

Кожен учасник гарантовано отримає:

 • сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 12 год (0,6 кредиту ECTS) (паперовий сертифікат видається у разі необхідності);
 • електронний збірник конференції з міжнародним ISBN та УДК.

Вартість публікації для одної доповіді (за умови отримання електронного збірника та сертифіката) становить:

 • для учасників з ЛНУ імені Івана Франка – 80 грн.;
 • для учасників з України – 100 грн.;
 • для закордонних учасників – 5 USD за одну публікацію.

За умови отримання одного друкованого збірника за результатами конференції, організаційний внесок для:
– учасників з України становить 230 грн. за одну публікацію (ціна додаткового збірника 110 грн).
– для закордонних учасників – 20 USD за одну публікацію.

Відправка збірника здійснюється Новою поштою, протягом 20 днів після проведення конференції.

Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

 

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

Бажаючим прийняти участь у роботі конференції потрібно відправити заявку на електронну пошту оргкомітету конферен­ції.

Файл заявки повинен містити таблиці:

 Заявка на участь у конференції

Назва статті
Автор(и)
Секція конференції
Е-mail на який будуть надіслані електронні матеріали конференції (програма, збірник тез доповідей) та сертифікат

Інформація про кожного з авторів

Прізвище, ім’я,  по батькові
Заклад вищої освіти або організація
Науковий ступінь та вчене звання
Країна, місто
Мобільний телефон
E-mail
Лише електронний збірник (так/ні)
Друкований збірник (так/ні) (вкажіть кількість екземплярів)
Поштова адреса або найближче відділення «Нової Пошти» (для пересилання друкованих матеріалів конференції)

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

Матеріали доповіді учасники потрібно переслати  оргкомітету електронною поштою у форматі MS Word, файл назвати прізвище_тези. Матеріа­ли доповіді повинні відповідати таким вимогам:

 • обсяг тексту – 2-4 повні сторінки формату А5 (14,8см x 21см) разом з рисунками та літературою;
 • структурно матеріали мають містити назву доповіді, відомості про авторів, стислу анотацію англійською мовою, ключові слова, основний текст (рекомендується структурувати), список використа­ної літератури;
 • автори повинні дотримуватися правил оформлення тез, наведених у шаблоні (див. файл IS_konfer_template);
 • матеріали доповіді друкуються в авторській ре­дакції, автор несе відповідальність за коректність посилань, достовірність вико­риста­них статистич­них даних, сформульованих висновків.

Розклад роботи засідань / Sessions Schedule

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10:00 – 12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9ixTiQ-wMZmMtx5-yGYUlFXpy6XPaI2LZiD4H6C9fDY1%40thread.tacv2/1668586828568?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

13:00 – 16:00

Секція 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інформаційних економік

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAjfjjZg9wpPWk3UlkpVqD_0eX4JjDT67qNN3TDLZJBE1%40thread.tacv2/1668592369567?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція 2. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUoBqkTejsq8Jd8mx1qewWpIGjw3AC5xqmSfADBIc8Tc1%40thread.tacv2/1668591901158?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція 3. Математичні методи та моделі в дослідженні економічних систем

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3av9C11axLvY3itQY6ttOBoUoqcS5D5zuzzcOeVWYjq5Q1%40thread.tacv2/1668593012489?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція 4. Інноваційні методи управління в умовах інформаційної економіки

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWNK4QdNeKMuml8VZYa4wOV7x_DEvonwBt_oyfiXlVGI1%40thread.tacv2/1668593089194?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція 5. Інтелектуальний капітал в інформаційному суспільстві

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAjfjjZg9wpPWk3UlkpVqD_0eX4JjDT67qNN3TDLZJBE1%40thread.tacv2/1668592369567?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція 6. Інформаційні технології в сучасних гібридних війнах

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZa90umFsVCFGNJtHwOcK-tlfHSGYxwB0g9B4xelhfI01%40thread.tacv2/1668593161005?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

Секція 7. Теорія і практика інформаційної безпеки в Україні та світі

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avaQ1N5Yu0n07rTg2xDuzIE6ocQ7A9r6SaxK3ewotYng1%40thread.tacv2/1668593264840?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

 

 

Програма і матеріали / Program and Proceedings

 

ІСТОРІЯ

IV Міжнародна науково-практична конференція  «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (17-18 жовтня 2019 року м.Львів, Україна)

Матеріали конференції

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (19-21 жовтня 2017 року м. Львів, Україна)

Матеріали конференції

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (15-17 жовтня 2015 року м. Львів)

Матеріали конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (23-25 жовтня 2014 року м. Львів)

Матеріали конференції