IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”

01.07.2019 | 11:20
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра інформаційних систем у менеджменті

 

 

Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві
Факультет менеджменту

 

 

IV Міжнародна науково-практична конференція

 «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»

17-18 жовтня 2019 року

 м. Львів, Україна

 

Запрошуємо викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, фахівців науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, банків і комерційних фірм

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Теоретико-методологічні засади дослід­ження інформаційних економік
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні соціально-економічними проце­сами
 • Математичні методи та моделі в дослідженні економічних систем
 • Технології інтелектуального аналізу даних в економіці
 • Інтелектуальний капітал в інформаційному суспільстві
 • Теорія і практика інформаційної безпеки в Україні та світі

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

 • до 27 вересня 2019 р. подача заявки та матеріалів доповіді;
 • до 2 жовтня 2019 р. інформування щодо прийняття публікації;
 • до 6 жовтня 2019 р. – перерахування відповідної до форми участі суми оргвнеску на рахунок, вказаний у повідомленні (Копію квитанції переслати оргкомітету).

Інформаційне повідомлення (укр.)

Інформаційне повідомлення (en.)

Інформаційне повідомлення (pl.)

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Голова програмного комітету:

В.П. Мельник – ректор Львівського національ­ного універ­ситету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, д.ф.н., професор

 Співголови:

Р.Є. Гладишевський – проректор з наукової роботи Львівсь­кого національного універ­ситету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, д.х.н., професор

Р.В. Михайлишин – декан економічного факультету Львівсь­кого національного універ­ситету імені Івана Франка, к.е.н., доцент

В.І. Приймак – завідувач кафедри інформа­ційних систем у менеджменті Львівсь­кого національного універ­ситету імені Івана Франка, д.е.н., професор

Д. Ледзяновський – декан факультету менеджменту Академії сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка, професор (Польща)

Члени програмного комітету:

Л. Досталек – директор інституту прикладної інформатики, професор, Університет Південної Чехії (Чехія)

М. Вірен – професор економіки, Університет Турку (Фінляндія)

К. Рейман – ректор Державної вищої техніко-економічної школи імені Броніслава Маркевича в Ярославі, професор (Польща)

М. Поплавський – Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві, професор (Польща)

В. Дорота – Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві, професор (Польща)

В.М. Вовк – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики

Л.С. Гринів – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки України

М.П. Дивак – д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних технологій Тернопільського національного економічного університету

О.М. Ковалюк – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту економічного факультету

М.І. Крупка – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів,  грошового обігу і кредиту

О.О. Кундицький – д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту

С.М. Лобозинська – д.е.н., професор кафедри банківського і страхового бізнесу

Є.Й. Майовець – д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу

С.О. Матковський – к.е.н., проф., завідувач кафедри статистики

І.Р. Михасюк – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства

П.І. Островерх – к.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії економічного факультету

С.М. Панчишин – д.е.н., проф., завідувач кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки

С.К. Реверчук – д.е.н., проф., завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

С.С. Прийма  к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті (відповідальний секретар)
В.Б. Буняк   к.е.н., доц., заступник декана з наукової роботи
О.Р. Голубник  к.е.н., доц., заступник декана з навчальної роботи
О.Г. Белз  к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
О.П. Завада   к.ф.-м.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
Б.К. Мельник  к.т.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
І.П. Твердохліб   к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
С.Р. Троханяк – к.т.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
В.М. Штанько   к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
М.П. Когут   ас., кафедри інформаційних систем у менеджменті
Н.В. Міщук  ас., кафедри інформаційних систем у менеджменті
Н.Б. Мельник –  ас., кафедри інформаційних систем у менеджменті
Р. Балцежик – Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві, професор (Польща)
М. Димит – Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві, професор (Польща)
М. Флігер – Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві, професор (Польща)

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

Приймак Василь Іванович – завідувач кафедри інформаційних систем у ме­неджменті, проф.

тел. (+38032)-239-40-26 (стаціонарний, кафедра)

тел. +38097-130-40-41

Прийма Світлана Степанівна, доцент кафедри інформаційних систем у менеджмен­ті (відповідальний секретар).

тел.  +38067-602-74-39

Електронна пошта оргкомітету: inf_probl@lnu.edu.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

79008, Україна, м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 100, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

 

Форми участі у конференції:

 • очна – виступ з доповіддю на конференції, публікація тез доповідей;
 • заочна – публікація тез доповідей.

 

Студенти беруть участь у конференції тільки у співавторстві з науковими керівниками

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Оргвнесок участі у конференції передбачає вартість одного примірника друко­ваних матеріалів конференції, конфе­ренц-портфель, сертифікат, кава-брейк, організаційні витрати.

Оргвнески для одної доповіді становлять:

 • для учасників з України, очна участь з публікацією тез – 250 грн.;
 • для учасників з України, заочна участь – 150 грн.;
 • для учасників з ЛНУ імені Івана Франка, очна участь – 130 грн.;
 • для закордонних учасників – 50 дол. США.

Програма та збірник матеріалів конференції будуть вручені учасникам під час реєстрації або доставлені поштою на вказані поштові адреси.

Реквізити для перерахунку оргвнеску будуть надані учасникам після прийняття доповіді програм­ним комітетом конференції.

 

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

Бажаючим прийняти участь у роботі конференції потрібно відправити заявку на електронну пошту оргкомітету конферен­ції.

Файл заявки повинен містити таблиці:

 Заявка на участь у конференції

Назва статті
Автор(и)
Секція конференції
Очна/заочна участь
Кількість примірників матеріа­лів конференції (до вартості публікації включено лише один авторський примірник)

Інформація про кожного з авторів

Прізвище, ім’я,  по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Організація,  посада
Країна, місто
Поштова адреса або найближче відділення «Нової пошти» (для пересилання примір­ника матеріалів конференції)
Контактний телефон (мобільний)
E-mail

 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

Матеріали доповіді учасники потрібно переслати  оргкомітету електронною поштою у форматі MS Word, файл назвати прізвище_тези. Матеріа­ли доповіді повинні відповідати таким вимогам:

 • обсяг тексту – 2-4 повні сторінки формату А5 (14,8см x 21см) разом з рисунками та літературою;
 • структурно матеріали мають містити назву доповіді, відомості про авторів, стислу анотацію англійською мовою, ключові слова, основний текст (рекомендується структурувати), список використа­ної літератури;
 • автори повинні дотримуватися правил оформлення тез, наведених у шаблоні (див. файл IS_konfer_template (укр.), IS_konfer_template_eng (англ.));
 • матеріали доповіді друкуються в авторській ре­дакції, автор несе відповідальність за коректність посилань, достовірність вико­риста­них статистич­них даних, сформульованих висновків.

 

За результатами роботи конференції заплановано видання номера наукового журналу «ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»

(наукове фахове видання) – січень 2020 р.

Учасники конференції можуть опублі­кувати за матеріалами доповідей повноцінні статті обсягом 8-12 сторінок формату А4.

Вимоги до оформлення статей подані на сайті  https://econom.lnu.edu.ua/research/naukovyj-zbirnyk-formuvannya-rynkovoji-ekonomiky-v-ukrajini.

 

 

 

ІСТОРІЯ

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (19-21 жовтня 2017 року м. Львів, Україна)

Матеріали конференції

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (15-17 жовтня 2015 року м. Львів)

Матеріали конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (23-25 жовтня 2014 року м. Львів)

Матеріали конференції