Про відкриту лекцію к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Плиси Зоряни Петрівни на тему: “Обліково-аналітичне забезпечення управління матеріальними потоками у закупівельній логістиці”

24.05.2024 | 15:55

28 травня 2024 року о 19 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Плиси Зоряни Петрівни з навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства» на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління матеріальними потоками у закупівельній логістиці» для студентів першого курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» економічного факультету.

Лекція відбудеться у дистанційному форматі (платформа MS Teams) та буде доступною за покликанням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA1ZjlkMWYtNjc5NS00MWM1LThjOGUtZWM0YWE5MjIzYWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b9a7be97-e662-41d8-a18b-fef07da636bf%22%7d