Дроздовська Любов Олександрівна

Посада: асистент кафедри менеджменту

Телефон (робочий): 0322394487

Електронна пошта: lyubov.drozdovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми  формування, управління та розвиту підсистеми ресурсного забезпечення вищої освіти

Курси

Публікації

Колективна монографія:

 1. Дроздовська Л. О. Освітній простір регіону як основа соціального розвитку // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи. Колективна монографія / За ред. М.О. Горинь, О.С. Сенишин. – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 352с. – С. 267-297.

 Статті, опубліковані у виданнях, що входять у перелік фахових видань:

 1. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України // Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка”. – Том 18. – Вип. 3/1.– Одеса: Гельветика, 2013. –  С. 151-154;
 2. Дроздовська Л. О. Концептуальні підходи до визначення освіти як чинника розбудови національної економіки // Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”, Випуск 26, Частина 1 – Одеса, – 2018, – С. 52-57
 3. Жук О. П., Дроздовська Л. О. Освітня компонента у процесі формування людського потенціалу національної економіки // Науковий вісник Херсонського державного університету (серія економічні науки). Вип. 35/2019. – С.13-18.
 4. Drozdovska L O Evaluation of staffing of the educational activities in the sphere of higher education in Ukraine // Evropský časopis ekonomiky a managementu. Svazek 6, 6 vydání. – 2020. – pp. 52-61
 5. Дроздовська Л. О. Оцінка показників формування кадрового потенціалу ресурсного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України //Збірник наукових праць Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С. 87-100
 6. Iryna Snovydovych, Nataliia Danylevych, Liubov Drozdovska, Mariia Kvak, Bohdan Kopylchak. Educational competencies of specialists working in youth organizations in rural areas // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43, No. 4. Р. 517-523

Тези доповідей на конференціях :

 1. Дроздовська Л. О. Напрями підвищення якості надання освітніх послуг в Україні // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: Матеріали міжнародної студенсько-аспіранської конференції. Львів, 14-15 травня 2010 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 158-159
 2. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Значення рейтингових систем вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг // Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту: Матеріали міжн. Інтернет-конференції, 24-25 лютого 2011 р., м. Луцьк, ВІЕМ. – Луцьк, 2011. – С.37-38
 3. Дроздовська Л. О. Інвестиції в освіту як корпоративна соціальна відповідальність бізнесу // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2011 р. – Харків: С.А.М., 2011. – С. 18-19
 4. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Адаптація національної освітньої системи до умов інтеграції в ЄС // Матеріали VIII науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, 26-31 березня 2012. – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – С. 48-49.
 5. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Освітній аудит як інноваційна складова забезпечення якості освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки”. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 6-8.
 6. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Освітній потенціал в системі соціально-економічного розвитку країни та регіону // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.) – Дніпро: НМетАУ, 2018. – C. 735-739
 7. Дроздовська Л. О. Необхідність та передумови становлення академічного підприємництва в Україні // Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл (м. Київ, 16 травня 2019), відп. ред. Д.Ю. Чайка. – К., 2019. – C. 22-28
 8. Дроздовська Л. О. Організаційне забезпечення інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграційних процесів // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах Європейської інтеграції: матеріали Третьої міжнародної наукової конференція – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. – с. 35-40
 9. Дроздовська Л. О. Особливості інституційного забезпечення вищої освіти на регіональному рівні // Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 березня 2020 р.) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, – с. 496- 500
 10. Дроздовська Л. О. Показники працевлаштування випускників у рейтинговій оцінці діяльності закладів вищої освіти при визначені їх фінансування // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2020 р.) – Дніпро: Національна металургійна академія України, 2020. – с. 557- 561
 11. Drozdovska L. O. Features of the interaction of the labor market and education market in Ukraine at the regional level // Eurasian Scientific Congress: [Abstracts of VIII International scientific and practical conference], (Barcelona , August 9-11, 2020). – Barcelona, Spain, 2020. – Р. 278-283.
 12. Dr Muhammad Uhaib As’ad Drozdovska L. O., Iryna Ruda Natural resources management: economic and democratic aspect //Global Trends of Data Analytics in Business Management, Social Sciences, Medical Sciences and Decision making: [Abstracts of 24th FAI International Conference] (Lucknow, June 25 to 27, 2021). – Lucknow, India, 2021 – Р. 96-97

Проекти

Міжнародне стажування викладачів, аспірантів та адміністративного персоналу з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проєкту «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, терміном з 18 жовтня по 1 грудня 2021 року (180 годин)

Розклад